Pest Megyei Hírlap, 1989. július (33. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-15 / 165. szám

PFVT « .Uhii » S # IO 10S9. JÚLIUS 15., SZOMBAT A Pest Megyei Illeték- hivatal (Bp. XIV., Pil­langó u. 10.). jó kere­seti lehetőséggel, tel­vesz munkatársat ílle- tékki**.«ibói csoportve­zetői beosztásba. Fel­tétel : többévi vezetői gyakorlat, jogi egye­temi vagy államigaz­gatási főiskolai vég­zettség.. Számítástech­nikai ismeretekkel rendelkezők előnyben. Felveszünk továbbá érettségizett munka­társakat ügyintézői munkakörbe. Állam­igazgatási gyakorlat­tal rendelkezők előny­ben. Fizetés: megálla­podás szerint -f juta­lom, jutalék. Jelentke­zés Farkas Györgyné személyzeti fömunka- társnál. 631-353, 643-285, 643-284, 643-283. Az Üttörő Mgtsz Du- nabogdány műanyag- feldolgozó részlege felvesz két gépbeálli- tót (flakonfúvó és KUASY 260/100-as fröccsgépekhez, hat flakonfúvó és fröccs- gépkezelő betanított nödolgozót, két mű­szakos munkarendbe. Bérezés: teljesítmény szerint. Jelentkezés a helyszínen Juhász András részlegvezető­nél (Dunabogdány, Kossuth L. u. 3/B 2023). Arfelolős-kalkulátort keres építőipari gya­korlattal a Közép-Du- namenti Vízgazdálko­dási Társulat (Pomáz Rákóczi út 72—74. 2013) vállalkozási ágazata. — Bérezés: megegyezés szerint. Az ármunkát C—64 számítógép segí­ti így ennek ismerete az alkalmazás egyik feltétele. Jelentkezés: 3ardóczy Árpád vál­lalkozási ágazatvezető­nél vagy Bérezi Sán- domé munkaügyi cso­portvezetőnél. a fenti telephelyen Telefon: 06-(26)-25-322. A Dunakeszi Hűtőipari Vállalat FELVESZ GYÁRTÁSI MŰVEZETŐT, középfokú tartósítóipari végzettseggel. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezés: Dunakeszi Újtelep, 2121. Telefon: 602-666 vagy 41-911, a szemé1 yzeti vezetőnél. Dunakeszin működő kozmetikai üzemünk- oe ügyes, fiatal, a Környéken lakó, női munkaerőt keresünk. Érdeklődni lehet na­ponta 8-tól 15 óráig a 06- (27) -41-20j-as telefo­non. A Cudapest-vidéki Postaigazgatóság fel­vételre keres érettségi­vel és erkölcsi bizo­nyítvánnyal rendelke­ző dolgozókat a Buda­örs l. és a Solymár postahivatalhoz felve­vői és pénztárosi tiszt­viselői munkakörbe, valamint Üröm. Pilis- borosjenő. Biatorbágy 2.. Kerepestarcsa 2. postahivata. vezetői munkakörének betöl­tésére. Bérezés: a Ma­gyar Posta Kollektív Szerződése és meg­egyezés szerint. Postai szakképzettséggel ren­delkezőket előnyben részesítenek. Érdek­lődni lehet a munka­ügyi és oktatási osz­tály 182-190-es telefon­számán. A Budapest-videki Postaigazgatóság fel­vételre keres érettsé­givel és erkölcsi bizo­nyítvánnyal rendelke­ző dolgozókat változó munkahelyü. rendsze­res helyettes tisztvise­lői és kézbesítői mun­kakörbe. kiemelt jöve­delemmel. Érd. Szent­endre, Vác és Gödöllő körzetébe. Bérezés: a Magyar Posta Kollek­tiv Szerződése és meg­egyezés szerint. Postai szakképzettséggel ren­delkezőket előnyben részesítenek. Érdek­lődni lehet a munka­ügyi és oktatási osz­tály 182-190-es telefon­számán. Kossuth Mgtez, Momr szerszámkészítő üzeme felvételre keres Taros, gyalus síkköszörűs szakmunkásokat és forgácsolásban gya­korlatot szerzett beta­nított gépmunkásokat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni 'e- het: Monor. Bajcsy-Zs u 6.. 9 í*jz központjá­ban Felveszünk mélyfúró szakmunkásokat, mélyfúrási gépkezelő­ket (motorszerelőket mezőgazdasági gépsze­relőket) kezdőket is villanyszerelőt. vala­mint kútfúrási oetaní- tott munkásokat fúrá­si gyakorlattal cseh­szlovák exportmunká. ra. Vízügyi vagy geo­lógiai szakközépiskolát végzett Cegléd kör­nyéki kezdő munka- vállalót ceglédi telep­helyre Jelentkezni le­het: VIKUV ceglédi üv.. munkaügy. Ceg­léd. Rákóczi út 72. 2700 A Duna Menti Regio­nális Vízmüvek kör­nyezet- és vízminőség- védelmi osztálya napi 6 órás munkaidőbe ta­karítót keres felsőgödi munkahelyére. Bére­zés: a kollektív szer­ződés szerint.. Érdek­lődni lehet: 13-529, Já­szai Sándorné. Angol erdekeitsegú ve­gyes vállalat azonnali belépéssel felvesz la­katos. hegesztő esz­tergályos szakmunká­sokat. So órás munka­hét. 13—16 000 Ft/hó ke. reset! lehetőségi Mun­kahely: Ócsa Némedi úti major. Jelentkezni lehet: a fenti telephe­lyen 6—15 óráig vagy a 26-78-077-es telefonszá­mon A Monori Állami Gaz­daság szolgáltató ke­rülete pályázatot hir­det irodavezetői mun­kakör betöltésére (kft. alakulásához). Pályá­zati feltételek: közép­vagy felsőfokú köz- gazdasági végzettség, pénzügy és számvitel területén 5 évi szak­mai gyakorlat. 40 év alatti életkor. Fizetés: megegyezés szerint. Pályázatát kérjük az alábbi címre eljuttat­ni: Monori Állami Gazdaság. Monor. Ady E. u. 62. 2200, Kormos Ignác személyzetiosz­tály-vezető. Veresegyházi tele­pünkre keresünk le- mezegyengetési mun­kák végzésére egyen­gető lakatos munka­társakat. Szakképzet- leneket Budapesten betanítunk. Jelentke­zés a Veresegyház. Omega köz l. sz. alatt Szabó Károly telepve­zetőnél vagy a Buda­pest IV., Labdarúgó u. 4. sz. alatt, a mun­kaügyi osztályon. Részvénytársaságunk FELVÉTELRE KERES: főkönyvelő-helyettest. meo-vezetőt, középfokú végzettségű technológust, valamint forgácsoló szak- és betanított munkásokat. Fizetés: megegyezés szerint. Érdeklődni lehet: Bagi Ipari Gépgyártó Rt., Bag,. Dózsa György u. 10. (volt Mezőgép). Telefon: Aszód 40. A Budapesti Közlekedési Vállalat Villamos üzemeltetési Igazgatóság IV. sz. üzemegysége az alábbi szakmákban MŰNK AT A -7SAKAT KERES: villamos jármúszerelő, vasúti jármúszerelő, esztergályos, lakatos, elektroműszerész, műszerész. Felveszünk továbbá betanított munkásokat. Fizetés: megegyezés szerint. Kedvezmények a dolgozó és családtagjai részére. Szükség esetén munkásszállást biztosítunk. Jelentkezés: IV. sz. üzemegység, Budapest IX., Üllői út 197—199. Bogár Laiosné munkaügyi csoportvezető. Telefon: 476-743. Targoncavezetői jogo­sítvánnyal rendelkező segédmunkást és bér­elszámolót keres a Budapesti Bőrdíszmű Szövetkezet. Jelentke­zés: Bp. XIIÍ., Fran- gepán u. 15—19., mun­kaügyi. ov. A Szőny! Tibor Kór­ház és Intézményei felvételre keres vil­lanyszerelő szak­munkást, elektronikai műszerészt, orvosi műszerészt, klíma- és hidroforkezelői mun­kakörbe villamos szakembert. Jelentkez­ni lehet a kórház sze­mélyzeti és műszaki osztályán: Vác, Szőnyi Tibor tér 3. Az Elegant Május 1. Ruhagyár Ceglédi Gyáregysége (Cegléd. Körösi út 35.) az aláb­bi kazántípusokat hir­deti meg eladásra: egy DG Wima 1000-es spi­rálcsöves gőzkazán, i t/óra teljesítményű, egy DG Wima 500-as spirálcsöves gőzkazán, 500 kg/óra teljesítmé­nyű, két GF 500-as gyorsgőzfejlesztő. 500 kg/óra teljesítményű (a kazánokhoz külön­böző alkatrészek is kaphatók) és egy Dión—6 típusú vízlá­gyító berehdezés kompletten. Érdeklőd­ni a tmk-vezetönél le­het. Szakmunkást vagy se­gédmunkást állandó munkára alkalmaznék. Atkári fényező, Ceg­léd, Vitéz u. Telefon: 10-927. A Földgép Általános Mélyépítő Vállalat 100- as építési üzeme (Bu­dapest IX.. Soroksári út 95.) felvesz buda­pesti munkanelyre f fős építőipart vegyes szakmai összetételű brigádot. Bérezés: idő­bér 4- prémium. Je­lentkezés: Budapest IX.. Soroksári út 95 A Nagykőrösi Mészá­ros János Mgtsz fel­vételre keres sertéste­nyésztési telepére ál­latgondozókat. Csalá­dosokat előnyben ré­szesítenek. Felvétel esetén szolgálati la­kást biztosítanak. Je­lentkezni lehet a szö­vetkezet központi iro­dájában az állatte­nyésztési főágazatve- zetőnél: Nagykőrös, Temetőhegy dűlő 3. Szalagfűrészen dolgoz­ni tudó munkásokat kiemelt bérezéssel azonnal felveszünk. — Jelentkezés a 10-531-es telefonon, munkana­pokon 8 és 12 óra kö­zött. A Stylus Háiiipori Szövetkezet bedolgozó varrónőket keres exportképes áru varrására. Próbavarrásra jelentkezés a 326-182-ss telefonon, a munkaügyi osztályon. A munkavégzéshez szükséges speciális gépeket o szövetkezet odja. Jelentkezés o megjelenés után 1 hétig. A FIK Rt. felhívja a budapesti és az érdi vásárlók figyelmét, hogy az érdi Forrás iizlotházban július 18-ától hitelakció kezdődik — építési és vasanyagok — műszaki cikkek — mezőgazdasági gépek — híradástechnikai cikkek és — bútorok vásárlására A műszaki cikkeknél 5000 Ft-tőT 50 000 Ft-ig, a bútoroknál 5000 Ft-tól 100 000 Ft-ig. A feltételek a személyi kölcsön kamatfeltételeivel azonosak. Részletes információ a (26)-45-123-as vagy a 45-672-es telefonon. Cím: Érd, Kálvin tér 1. A Fegyver- és Gázkészülékgyár 4. Sz. Gyára, Ocsa ________ _ f elvételre keres munkatársakat: ütem vezetőket a sajtoló-, valamint a felületkezelő üzembe, tömegcikkgyártásban jártas művezetőt, beállító lakatos szakmunkásokat a sajtolóüzembe. Jó kereseti lehetőség. A gyár Budapestről gyári autóbusszal közelíthető meg. Szükség esetén, a betöltött állásnak megfelelő színvonalú szállás van. Jelentkezni lehet a (26)-78-017/138-as telefonon vagy levélben, a személyzeti vezetőnél. Levélcím: Öcsa, Kiss János u. 34-38. 2364. KÖZLEMÉNYEK Szentendrén LINGVARIUM: július 24-étől 4 hét, heti 5 óra délelőtt, intenzív kezdő és ha­ladó angol és kezdő német. Tandíj 80 órára 3200 Ft. Beiratkozás: julius 17-én és 18-án du. 4—7-ig a szentendrei Móricz Zs. Gimnázium­ban. A Pest Megyei Autóközlekedési Tanintézet által meghirdetett Visszanyerheti tandíját pályázat 1989. június havi nyertese Pribék Imre. Lakik: Gyál, Vecsési út 14. 2360. A nyertesnek gratulálunk, egyben várjuk a ta­nulni vágyókat Pest megye egész területén. Jelentkezés: Budapest IX.. Mester u. 76. 1095. Telefon : 339-903, 136-620, ^39-752. Szedd magad! A fóti Vörösmarty Mgtsz csomádi gyümölcsösében érett kajszibarackot értékesítünk VII. 10-ctől. Az ára csak 15 Ft/kg. A kert megközelíthető Foton keresztül a Veresegyház—Örbottyán felé vezető úton. Az útvonalat táblákkal idézzük. Nyitva tár­táé: hétköznapokon reggel 8-tól este 8 óráig, szombaton: 7-töl 17 óráig: vasárnap 7-töl 14 óráig. Szedd magad! A pomázi Munkatherápiás Intézet értesíti vásárlóit, nogy 1989. július 13- atól a dolinái gyümölcsösben, amely a HÉV- állomástól kiindulva a Rákóczi úton közelit- netö meg, óriás és magyar kajszi, valamint sárgahusú őszibarack 16 Ft/kg-os, fenérhúsú őszibarack és meggy 12 Ft/kg-os áron szed- nető. Nyitva tartás: 7—16-ig de., 17-étől 7—19 óráig, vasárnap 7—12-ig. A dobogókői út mentén található kiskovácsi gyümölcsösben a kajszi 14 Ft/kg. Hétközber. 7—17-ig, vasárnap 7—12-ig. Telefon: (26)-25-022, 25-288, 25-065. A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Vá­ci Kirendeltsége, valamint a Járművezetői Vizsgabizottsága új címre költözött 1989. jú­lius l-jétől. Űj címünk: vác. Lenin u. 45. Tel.: 10-151 11-800. 16-os mellék: járműveze­tői vizsgabizottság. 34-es mellék: műszaki vizsgabizottság, 26-os mellék: autóközlekedé­si tanintézet. Veresegyházi telepün­kön síkköszörűs, saj­toló, lemezolló gépe­ken történő, könnyen elsajátítható lemez­feldolgozási munkák elvégzésére keresünk munkatársakat. Je­lentkezés a Veresegv- náz. Omega kö2 1. sz. alatt Szabó Károly te­lepvezetőnél vagy a Budapest IV.. Labda­rúgó u. 4. sz. alatt, a munkaügyi osztályon. A Hungária Biztosító Kelet-Pest megyei fiókja felvételt hirdet a nagykátai és monori járás területére főállá­sú, valamint mellék­foglalkozású munka­társak részére. Jelent­kezés a fiók nagyká­tai és monori kiren­deltségén, az üzleti iroda vezetőjénél. A Szigetszentmikiósi Városi Tanács elnöke országos pályázatot hirdet egy az 1990—91- es oktatási évben in­duló szakközépiskola és gimnázium profil­jának kialakítására és az intézmény megszer­vezésére. A pályázato­kat olyan profil kiala­kítására várjuk, amelyben közgazdasá­gi típusú szakképzés (kereskedelmi, marke­ting és pénzügyi kö­zépkáderek) és hu­mán gimnáziumi kép­zés (nyelvi, zenei, képzőművészeti) fo­lyik. Kedvezőbb elbí­rálást kap a 6 osztá­lyos (12—13 éves ko­rig) rendszer. A pá­lyázat 8-10 oldalas programot (koncep­ciót) tartalmazzon! A beérkező pályázatokat független szakmai zsű­ri fogja elbírálni. A benyújtás határideie 1989. október 31-e. he­lye a Szigetszentmik­iósi Városi Tanács (Sziaetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.). — Szakmai kérdésekben felvilágosítást a Szi­getszentmikiósi Városi Tanács MIS osztálya ad. ADÁSVÉTEL __:_1____:_________u S zentendrén, Vasvári Pál u. 41/C-ben 60 nin­es, 1 plusz 2 félszobás öröklakás garázzsal eladó. Érdeklődni le­het: hétköznan az es­ti órákban, hétvégén egész nap. Tel.: 26-12- 573, Győrffy. Biohumusz giliszták eladók. OTP és ter­mékértékesítési szer­ződés biztosítva öt év­re. Biztos humuszel­adási lehetőség nyu­gati piacra. Érdeklőd­ni: Nagykőrös X., Ceglédi u. 17/C IV. 14., Kőműves Mihály. Igényes alapossággal elkészített számitógé­pes horoszkóp 100- Ft- os reklámáron (-1- pos­taköltség). Fisch, Po­máz. Móricz Zs. u. 18. 2013. Tel.: 06-(26)-25- 266, telefonüzenet: 530- 996. Nemet juhász-kölykök CAClB-os apatói és ki­tűnő szukától kapha­tók. Szilágyi Katalin. Bag, Vasút út 21. 2191. Érdeklődni: 555-280. A MÁV Kiskunhalasi Pályafenntartási Fő­nökség értesíti a la­kosságot .és a vasút mentén levő gazdasá­gokat, hogy á vasút hálózatán 1989. július 17-e és augusztus 4-e között vegyszeres gyomirtást végez. Ter­vezett gyomirtó sze­rek : Mavilex, TCA. — Legeltetési tilalom 14 nap. A Bajnai Alkotmány Mgtsz rövid határidő­re vállalja szabvány és egyedi méretű, külső- és belsőtéri, különbö­ző színű műmárvány asztallapok, burkolóla­pok, ablakpárkányok, lépcsőlapok és fürdő­szobai felszerelések gyártását. Cím: Alkot­mány Mgtsz, Bajna, Klapka Gy. u. 7. 2525 (Komárom m.). Tele­fon: Bajna 11, 28-as mellék. Tel.: 27-634. Ügyintéző: Szalmás Sándor. Vállalkozók! A PIK Rt. t •• • • közös üzemeltetésre felajánlja a Pilisvörösvár, Fő u. 48. sz. alatti boltját Részletes felvilágosítás: Budapest V., Deák Ferenc u. 23., telefon: 172-801. A PIK Rt. kereskedőket és tőkés partnereket keres a Dunakeszi Aruház területén kialakítandó butikok üzemel­tetéséhez Magánszemélyek és közületek jelentkezését várják. Részletes információ a 172-801-es telefonon vagy személyesen a következő címen: Budapest V., Deák Ferenc u. 23. II. ént, közgazdasági főosztály. A Dcmsccl Nagyközségi Közös Tanács Végrehajtó Bizottsága pályázatot hirdet igazgatásicsoport-vezetői, munkakör betöltésére. Az állás szeptember 1-jétől tölthető be. Fizetés: 9200 Ft. Feltétel: jogtudományi egyetemi vagy államigazgatási főiskolai végzettség. Hcromszobós szolgálati lakás rendelkezésre áll. A pályázatokat augusztus 15-éig, írásban tehet benyújtani c tanácselnöknek. Cim Dömsöd Noavkörsé-'i Közös Tanács, Dömsöd, Petőfi té> 6 2344. Dömsöd naqvközséq Budapesttől 50 km-re, o Soroksári Duna-áq bal partján fekszik. nyara'ó és üdülőövezet. Amerikai-magyar vegyes vállalat felvesz köszörűst, finomforgácsolásban jártas szakmunkást (kereseti lehetőség: 15 000-30 000 Ft/hónap) gépkönyvelésben jártas raktárost (kereseti lehetőség: 10 000-16 000 Ft,hónap), férfi és női betanított munkásokat finomforgácsoló munkához (kereseti lehetőség: 10 000-22 000 Ft/hónap). Jelentkezni lehet a 633-694-es telefonon (üzem). Felveszünk továbbá lehetőleg o XII. kerületben lakó nyugdíjas kézbesítőt, rugalmas munkaidőbe. Gépkocsi szükséges! lelentkezés levélben, o 3udapest 114. Pl.: 284. 1536-os levélcímen. Külföldi érdekeltségű, vidéken működő vegyes vállalat a budapesti székhelyére németül tökéletesen tudó munkatársat keres Feladat: összekötői funkció a gyár vezetősége és felügyelőbizottsága mellett, a külföldi partnerrel; a vegyes vállalat budapesti ügyeinek intézése, mindenekelőtt a külkereskedelmi területen. A munkakör betöltésének feltétele:- felsőfokú németnyelv-vizsga- külkereskedelmi gyakorlat. A jelentkezéseket, rövid önéletrajzzal, „önálló munkakör, kiemelt fizetés, PMH" jeligére, a kiadóba küldjék el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom