Pest Megyei Hírlap, 1989. május (33. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-02 / 101. szám

ÍIUPOUYIKAI KRéNtKA Szóvivő' fórumot rendeztek hétfő délután Szombathelyen. A három vendég: Marosán György, a kormány, Major László, az MSZMP KB és Bálint Attila, a SZOT szóvivője, mint kide­rült, először nyilatkoztak együtt a nyilvánosság előtt. A A Du- 113—Tisza közi kőolaj- és földgáztermelés megkezdésének ne­gyedszázados jubileumán rendezett ünnepségsorozaton. Szán­kon részt vett Pozsgay Imre. az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, államminiszter. 0 Pártértekezletet tartottak a hét végén Békés és Tolna megyében, és értekezleten vitatták meg a továbblépés útját a soproni kommunisták is. 0 Az MDF kis­kunfélegyházi szervezete nyílt levélben követelte, hogy dr. Korom Mihály, a város országgyűlési képviselője mondjon le mandátumáról. Külön tiltakoztak' az ellen, hogy a képviselő továbbra is az alkotmányjogi tanács elnöke maradjon. A Oros­házára látogatott Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke. A Lemondtak áz Erdélyi Szövetség a’elnökei. mert véleményük szerint olyan szélsőséges tendenciák jelentkeztek a szövetség vezetésén belül, amelyekkel nem vállalhatnak közösséget. A Pécsett találkozott Európa keresztény ifjúsága, a szombaton kezdődött ökumenikus találkozón mintegy 15 ezer fiatal vett részt. A Jurta Színházban megalakult a Magyar Függetlenségi Párt kezdeményezésére a nemzeti megbékélési és elszámolta­tási bizottság. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS I MEGYEI TANACS LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÄM Ára: 4.110 forint 1989. MÄJUS 2., KEDD A ROSSZ 109 ELLENÉRE SOKAN VONULTAK FÖL Az emberi teljesítmény, a kétkezi és a szellemi munka ünnepe Vasárnap a Hungaroringen mintegy 12-14 ezer néző előtt rendeztek a Superbikc gyorsasági motoros-világbajnokság két futamát. Az olasz RCM-csapat színeiben motorozó, amerikai Fred Merkel mindkétszer hatalmas előnnyel, szinte megalázó vereséget mert vetélytársaira. Ezzel a világbajnoki pontversenyben is átvette a vezetést. (Tudósításunk a 1. oldalon.) (Hancsovszki János felvétele) MSZMP—MDF 5-0 (3. OLDAL) Pozsgay Imre Szánkon. A ja­vakkal váló gazdálkodásra, az önrendelkezés lehetőségeinek kiteljesítésére is kiterjedő de­mokrácia érzékelhetően viszá­lyok, viták, a legkülönbözőbb szándékok összecsapása köze­pette születik meg — emelte ki az olajbányászok jubileumi ünnepségén tartott beszédében Pozsgay Imre. — Ne riadja­nak még a sok-sok igazságta­lan érvet is hordozó, itt-ott vi­haros vitáktól, hiszen kisebb baj a vitázó csetepaté, mint az, ha egy ország vezetése egy hallgató néppel néz szembe. Láttuk, hová vezet a hallgatás, az ellenőrizhetetlen hatalom, a látszólagos társadalmi béke. Pozsgay Imre beszéde után időszerű gazdasági és politikai témákról rendeztek fórumot a Bács-Kiskun megyei Szánkon. A választásokról. Orosházán Békés megyei parlamenti kép­viselőkkel találkozott Szűrös Mátyás. A találkozón a parla­ment elnöke és a képviselők elsősorban arról beszélgettek, szükséges-e előrehozni az or­szággyűlési választásokat. Mint Szűrös Mátyás megálla­pította, a mai Országgyűlés jogszerű, legitim, de összetéte­le kétségtelenül Vitatható. Az 1985-ös választások óta meg­változott az ország helyzete, s ez, nem pedig az Országgyűlés állapota veti fel a kérdést: előrehozzuk-e a választásokat. Mindenesetre az feltétlenül szükséges, hogy még ez a par­lament jóváhagyja az új vá­lasztójogi törvényt, a párttör­vényt, valamint megalkossa a legfontosabb gazdasági törvé­nyeket. Eiszamoitatas. A nemzeti megbékélési és elszámoltatási bizottság albizottságokat és munkacsoportokat is létrehoz. Ezek feladata megyénként megállapítani — ottani függet­len szervezetek bevonásával — az MSZMP, a KISZ, a mun­kásőrség, a Hazafaias Nép­front és a szakszervezetek va­gyonát. Elhangzott: foglalkoz­zanak a fegyveres testületek pártatlanságának és a fegyver- tartási engedélyek bevonásá­nak kérdésével is. Hangsú­lyozták: a nemzetnek joga van tudni, hogy kik azok, akik miatt a jelenlegi állapotba ju­tottunk. Milliókat felemésztő kamatterhek Ha nincs pénz, főn a hite! A Ceglédi Állami Tangazda­ságban az idén elképesztően magas, 50 millió forintnyi ka­matot törlesztőnek a Budapest Banknak. A kamatösszeg 3 százalékát a költségvetés visz- szafizeti, de tény, hogy a hite­lező bankok magas kamatlábai már az uzsorát közelítik. Így szinte törvényszerű a végkifej­let, a totális eladósodás. A ceglédiek azonban szeren­csésnek mondhatják magukat, hiszen két évvel ezelőtt a je­lenleginél lényegesen előnyte­lenebb helyzetben voltak. Az elmúlt évben különösen sike­resen exportáltak, hiszen az Ágker Kft. útján értékesített hibrid kukorica, borsó a tőkés piacokon, illetve a KGST-or- szágokban biztos vevőkre ta­lált. Jutott belőlük és egyéb termékekből a hazai felhasz­nálóknak is. Igaz, ők is csak ritkán tudnak a szükséges ha­táridőn belül fizetni, s így nem csoda, hogy még ma is a tan­gazdaságnak mintegy 70 mil­lió forintja van kint különbö­ző értékpapírok, elsősorban váltók formájában. Zömüket ugyan a Budapest Bank leszá­mítolja, de minden bizonnyal nem lenne ilyen jószívű, ha nem volna részvényese a tan­gazdaság, igaz, szerény 3 mil­lió forinttal, de az is valami. Gy. L. Május 1-jén, a nemzetközi munkásszolidaritás ünnepén hétfőn reggel katonai tiszteletadással felvonták a magyar nemzeti lobogót cs a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél. Ugyancsak katonai tisztelgés­sel vonták lel a Magyar Népköztársaság állami zászlaját a Parlament előtt, a Kos­suth Lajos téren. A rossz idő ellenére is százezerek ünnepelték szerte az országban felvonuláso­kon, nagygyűléseken, majálisokon május elsejét. Hivalkodás nélküli, politikai de­monstráció volt a hagyományos ünnepség a budapesti Dózsa György úton. A köz­ponti jelszavakat megjelenítő transzparenseken kívül a fővárosi dolgozók saját óhajaikat, követeléseiket is táblákra festették. A hagyományostól eltérő ünnepségeket rendeztek megyeszerte is. Vácott a Du- na-parti sétányon tartott nagygyűlés szónoka Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára volt. Farmoson Balázs Gézáné, a megyei tanács elnökhelyettese avatta fel az új tor­nacsarnokot. Tápiógyörgye lakóinak — a településfejlesztési munkaversenyben el­ért rendkívüli eredményeikért — a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nemzeti zászlót adományozott, amelyet Dobos László, az OT titkára adott át. Hasonló el­ismerést kapott Veresegyház, ahová Rotnhányi András, a HNF OT tagja, a megyei népfront tikára vitte el a nemzeti zászlót. A népfront elismerő oklevelét Kovács Antalné, az országos tanács tagja, a megyei népfront elnöke adta át a valkóiaknak. A munkásszolidaritás, az összefogás jegyében, a koráb­bi külsőségekkel szakítva, mindenfajta, hivalkodást mel­lőzve rendezték meg az idei május 1-jei felvonulást Buda­pesten. A formaságokkal való szakítás egyik jeleként a tár­sadalmi, a politikai és az ál­lami élet vezető személyisé­gei nem a dísztribünön fogad­ták a felvonulókat, az ünnep­lőkkel együtt haladva érkez­tek a Felvonulási térre. A nemzetiszínű zászlókkal és a munkásmozgalom vörös zász­lajával fellobogózott téren — a korábban dísztribünként szolgáló mellvéd alatti emel­vényről — a Himnusz hangjait követően Gál János, a Szak- szervezetek Budapesti Taná­csának vezető, titkára köszön­tötte a nagygyűlés résztvevőit, s az állami, a politikai és a társadalmi élet vezető szemé­lyiségeit. Az emelvényen ott volt Németh Miklós, a Minisz­tertanács elnöke és Szűrös Má­tyás. az Országgyűlés elnöke, a főváros vezetését Jassó Mi­hály. a budapesti pártbizottság ei.ső titkára és Bielek József, a Fővárosi Tanács elnöke kép­viselte. A nagygyűlésen első­ként Nagy Sándor, a SZOT fő­titkára szólt a demonstráció résztvevőihez. Támogatjuk a gazdasági és politikai reformokat zugságok juttatták idáig az or­szágot. s emiatt rendült meg mélyen a bizalom. A szakszervezetek határozot­tan igénylik a kormánytól, mutassa be részleteiben is és hitelesen, milyen terhek ne­hezednek az országra és me­lyek ennek a hiteltérdemlően megfogalmazható okai. Dol­gozzon ki konkrét elgondolá­sokat és programot az előttünk álló rövidebb időszak gazda­sági, szociális problémáinak megoldására, kidolgozásáig azonban tartózkodjon a továb­bi áremelésektől. A magyar szakszervezetek támogatják a gazdasági és politikai reformo­kat: a tulajdonreformot, a szerkezetváltást, a piaci viszo­nyok megteremtését. A re­formra hivatkozva sem támo­gatják azonban a kapkodást, a végig nem gondolt intézkedé­seket, s azt sem, hogy bárki úgy és azért árusítsa ki az ál­lami tulajdont, hogy ellenérté­Grósz Károly autogramot ad kével a költségvetés hiányait pótolja. Az eladósodottság sú­lyos teher. De az sem kevésbé súlyos, ha értékeinket áron alul, nemzeti önérzetünket pe­dig bármilyen áron áruba bo­csátjuk. A szakszervezetek és a kor­mány együttműködéséről ki­jelentette: csak kiegyensúlyo­zott együttműködés, valódi partneri viszony lehet célra­vezető. A fiatal szervezett dolgozók képviseletében Tatár Árpád, a SZOT ifjúsági tanácsának tag­ja volt a nagygyűlés szónoka. Szenvedélyes hangú beszédé­ben kijelentette, hogy az ifjú­ság nem a régi módon akar dolgozni és élni; olyan szava­hihető, erkölcsileg tiszta ve­zetőkre van szüksége, akik „hétfői mondanivalójukat ked­den is vállalni tudják ét akarják”. Elöljáróban utalt arra, hogy a föld számos pontján más a mostani május elseje, mint korábban volt. Magyarország sem hasonlít tegnapi önmagá­ra, s holnapi arca, valója bi­zonyára még inkább más lesz. Ennek az országnak sokat pró­bált lakói, dolgozói olyan vál­tozásokban, olyan végered­Fred Merkel ismételt menyben érdekelteik, amelyek az élet új minőségét hozzák létre — mondotta, majd így folytatta: A hazánkban végbemenő történelmi léptékű átalakulás­ról szólva rámutatott: egy európai mércéhez igazodó de­mokratikus jogállam kiépíté­sét kezdtük meg, egy olyan jogállamét, amelyben megha­tározó értéket jelent az alko­tómunka, a szabadság, az igaz­ságosság és a szolidaritás, s amely a személyiség önállósá­gára épül, a szabad kibonta­kozást támogatja. E változások feltétlenül he­lyes irányba mutatnak, a köz­vélemény, a társadalom széles rétegei azonban türelmetlenül, indulatoktól sem mentes fe­szült légkörben élik meg mindezt. Ennek okai között so­rolta, hogy a ma is elvállal­ható eredmények mellett sú­lyos hibák, tévedések terhelik az elmúlt évtizedek politiká­ját, hogy nem egyszerűen az illúziók, sokkal inkább a gaz­dasági, politikai rendszer ob­jektív hibái, fogyatékosságai a személyi-hatalmi érdekek túltengése, az elvtelen össze­fonódások, a vezetők tévedései és mindezek be nem ismerése, sok esetben egyszerűen a ha­Záporoztak a kérdések a nagykátai várospolitikai fórumon GRÓSZ KÁROLY: Értékrendünk középpontjában a dolgozó, alkotó ember áll NAGY SÁNDOR: Grósz Károly, az MSZMP főtitkára lépett ezután a mik­rofonhoz, hogy kifejtse véle­ményét az időszerű politikai elképzelésekről, reagáljon a so­kakat foglalkoztató kérdések­re. A továbbiakban az elmúlt több mint három évtized ered- (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom