Pest Megyei Hírlap, 1989. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

PEST MEGYEI YllÁGPROLETRHJRÍ, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 4.30 forint 1989. FEBRUÁR 1., SZERDA Sajtótájékoztató a szovjet csapatkivonásról ^.harckocsizok kezdik A 1 I ■ A I A I ^^5 vegleges hazatérést A szovjet kormánynak a fegyveres erők és a fegyverzet egyoldalú csökkentéséről hozott határozata értelmében Magyarország területéről ki­vonnak 22 szovjet katonai egységet, köztük egy teljes létszámú páncélos hadosztályt, egy kiképző páncélos ezredet, egy deszant-rohamzászlóaljat, egy vadászrepülő-ezredet, egy vegyvédelmi zászlóaljat és egy katonai tisztes is­kolát. A már korábban bejelentett szovjet csapatkivonás részleteiről kedden a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, Matvej Burlakov vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban állomásozó Szovjet Déli Hadseregcsoport parancsnoka és Fedot Krivda hadserégtábornok, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyve­res erői főparancsnokának magyarországi képviselője tájékoztatta a magyar és a nemzetközi sajtó képviselőit. Matvej Burlakov sajtónyi­latkozatában elmondta, hogy a most sorra kerülő csapatki­vonás után a déli hadsereg- csoport létszáma több mint 10 ezerrel csökken; mintegy 2400 tiszt és zászlós, s csaknem 8000 altiszt, illetve katona hagyja el Magyarországot. Ugyancsak jelentős mérték­ben csökkentik a. harci eszkö­zök számát is: kivonnak több mint 450 tankot, több mint 200 löveget és aknavetőt, több mint 3000 gépkocsit, illetve más eszközöket. A több sza­kaszra osztott csapatkivonás során elsőként május-június­ban 8~ harckocsihadosztály és a kiképző harckocsiezred hagyja el Magyarországot. Az év második felében távozik a vadászrepülö-ezred és a de- szant-rohamzószlóalj. A többi egységet jövőre vonják ki. A részleges csapatkivonás 1990 végére fejeződik be. A nagy létszámot és jelen­tős mennyiségű haditechnikát megmozgató csapatkivonás zökkenőmentes előkészítése nagy feladatokat ró a szovjet katonai vezetésre. A gyakor­latban ezt úgy szeretnék vég­rehajtani, hogy a lehető leg­kisebb mértékben akadályoz­zák a forgalmat, illetve ne zavarják a lakosságot. A csa­patokat főként vasúton szál­lítják majd, amihez — számí­tásaik szerint — mintegy nyolcvan vasúti szerelvényre lesz szükség. Burlakov hadseregtábornok utalt arra is, hogy a kivonás után megszűnik 11 szovjet helyőrség, s létesítményei a magyar fél tulajdonába kerül­nek. Köztük lesz számos mű­emlék is, így például a gödöl­lői Grassalkovich-kastély és az esztergomi bazilika szom­szédságában levő történelmi értékű épület. A szovjet csapatok a többi között átadnak mintegy 900 lakást, illetve 19 laktanyát, s felszabadul negyven olyan objektum, amelyet mintegy 38 millió rubeles költséggel a Déli Hadseregcsoport épített. A létesítmények átadásának rendjét és módját az illetékes szovjet és magyar hatóságok a közeljövőben egyeztetik. A parancsnok külön kiemel­te. hogy a Varsói Szerződés védelmi doktrínájával össz­hangban Visszavonják a szov­jet csapatokat az osztrák ha­tártól. Meggyőződését fejezte ki, hogy a csapatok kivonása Szombathelyről, Mosonma­gyaróvárról, Fertődről és Győr­ből, jó példája lesz a bizton­sági övezet gyakorlati megte­remtésének. A csapatkivonás menetrend­jének ismertetése után a sajtó- konferencián részt vevő szov­jet vezetők válaszoltak a nagy számban megjelent újságírók kérdéseire. A Heti Világgazdaság mun­katársa az iránt érdeklődött: hosszabb távon elképzelhető-e a szovjet csapatok teljes kivo­nása Magyarországról. Borisz Sztukalin nagykövet válaszá­ban emlékeztetett arra, hogy a szovjet kormány már több­ször szorgalmazta a két szem­benálló katonai-politikai tömb, a NATO és a Varsói Szerződés feloszlatásának szükségessé­gét. Amíg azonban a katonai tömbök léteznek, elkerülhetet­len, hogy a Varsói Szerződés­hez tartozó csapatok a straté­gia követelményeit figyelembe véve — az érintett országok kormányközi megállapodása alapján — különböző régiók­ban állomásozzanak. A Szov­jetunió továbbra is fenntartja javaslatát: egyidejűleg történ­jék meg a külföldön állomá­sozó idegen csapatok kivoná­sa. A javaslat valóra váltásához jó feltételeket teremt a Bécs- ben tavasszal megnyíló euró­pai hagyományos haderőcsök­kentési fórum. A televízió tudósítója azt kérdezte Fedot Krivda hadse­regtábornoktól, milyen a szov­jet hadsereg vezetésében a pe­resztrojka híveinek és a kon­zervatív erőknek a viszonya; akadtak-e ellenzői az egyolda­lú csapatcsökkentésnek. A szovjet katonai vezető vála­sza: „Az egész nép egységes abban, hogy a csapatcsökken- téseket olyan mértékben kell végrehajtani, ahogy azt Gor­bacsov főtitkár az ENSZ-köz- gyűlés 43. ülésszakán bejelen­tette. Mi az egész világ előtt kijelentettük — és ez a Var­sói Szerződés védelmi doktrí­nájának kulcseleme —, hogy nem törekszünk nagyobb fegy­veres erők fenntartására, mint amilyennel NATO-beli ellenfe­lünk rendelkezik. Fegyveres erőink csak azt a célt szolgál­ják, hogy szavatolják bizton­ságunkat és barátaink bizton­ságát.” A romániai jogsértésekről NSZK-bli képviselők nyilatkozata Az Otto Schilynek, a „Zöl­dek” képviselőcsoportja tag­jának vezetésével hazánkban tartózkodó NSZK-beli parla­menti küldöttség kedden Deb­recenbe látogatott. A bonni törvényhozás német—magyar baráti csoportjának tagjaiból álló küldöttség, amelyben min­den parlamenti párt képvisel­teti magát, a Romániából át­települtek helyzetét tanulmá­nyozta Hajdú-Bihar megye székhelyén. Elkísérte a kül­döttséget Debrecenbe Szent- ágothai János akadémikus, a magyar Országgyűlés ma-, gyár—német baráti csoportjá­nak vezetője is. Otto Schily úgy nyilatko­zott:/a romániai helyzet rend­kívüli aggodalmat kelt Euró­pa közvéleményében. Magyar- országi tárgyalásai tovább erősítették azt a meggyőződé­sét, miszerint itt nem valami­féle nacionalista érzelmekből táplálkozó magyar—román konfliktusról van szó, hanem az alapvető emberi jogok ro­mániai lábbal tiprásáról. Ez a brutális elnyomás nemcsak a magyarokat vagy a németeket, hanem a románokat is érin­ti. Az NSZK parlamenti kül­döttsége délután ellátogatott a romániai menekültek deb­receni átmeneti szállására, majd a Medicor Orvosi Mű­szer Ipari Rt.-ben dolgozó áttelepültekkel találkozott. — Feladatainkat abban lát­juk, hogy a Magyarországon — a Debrecenben és a Bu­dapesten — tapasztaltakról a magyar állami és egyházi ve­zetőkkel folytatott beszélgeté­seink tanulságairól beszámol­junk az NSZK-ban és olyan szolidaritást keltsünk az euró­pai közvéleményben, amely a romániai rezsimet rákénysze­ríti, hogy elnyomó intézke­déseinek, elnyomó politikájá­nak véget vessen — fejezte be nyilatkozatát Otto Schily, az NSZK-beli parlamenti kül­döttség vezetője. Ülést tartott a Politikai Bizottság A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsá­ga keddi ülésén február 10-re összehívta a Központi Bi­zottságot. Napirendjéül időszerű politikai kérdések meg­tárgyalását javasolja. Egy KB-tag elsietettnek minősítette Még hátravan a vita az újraértékelés felett A vezető hírügynökségek kedden többnyire külön jelen­tésben foglalkoztak Grósz Ká- rolynak, az MSZMP főtitká­rának és Németh Miklós mi­niszterelnöknek az 1956-os események értékelésével kap­csolatos legutóbbi nyilatkoza­taival. A nyilatkozatokból mind a francia AFP, mind az ameri­kai AP azt emelte ki, hogy a magyar politikai vezetés még nem zárta le a szóban forgó események újraértéke­lését, az ezzel kapcsolatos vi­ta még hátravan. A hírügy­nökségek idézték Grósz. Ká- rolynak azt a kijelentését, amely szerint nem tudja mi­lyen indíték vezette Pozsgay Imrét a négy évtizedes elem­ző munka ezen egyetlen ele­mének megfogalmazásában. Németh Miklós megállapítá­sai közül azt tartották kieme­lésre. méltónak, hogy „nagy hiba.... ha a történelem mindig rendkívül összetett je­lenségeit vagy folyamatait egyszavas ítélettel minősít­jük”. A francia hírügynökség megjegyezte, hogy Tökei Fe­renc akadémikus, a Központi Bizottság tagja egy keddi saj­tónyilatkozatában a maga ré­széről „tiltakozott” a törté­nelmi albizottság értékelése ellen, amelyet „elsietettnek” minősített. A brit Reuter hírügynökség azt emelte ki Grósz szavaiból, hogy a vezetésen belüli nézet­különbségek veszélyeztetik a reformot. Ügy értelmezte az interjút, hogy abban a főtitkár új vezetők megválasztására szólította fel a Központi Bi­zottságot. A Reuter szerint Grósz kijelentései Berecz Já­nosnak, Pozsgay Imrének vol­tak címezve a í ok ért a nyilat­kozatokért, amelyeket svájci távolléte alatt tettek. „Berecz szombaton azt mondta, hogy a párt nem képes ellenőrizni a politikai folyamatokat. Pozs­gay pedig kijelentette, hogy 1956 nem ellenforradalom volt, ahogyan 32 éven át hiva­talosan minősítették, hanem népfelkelés” — emlékeztet a hírügynökség. A Reuter szerint nyugati diplomaták úgy értékelik a Grósz-interjút, hogy a főtitkár megpróbálta fegyelemre inteni vezető kollégáit. De a diplo­matáik szerint éppen a stabi­lizálás szükségessége védi meg mind Bereczet, mind Pozsgayt attól, hogy eltávolítsák őket a Politikai Bizottságból. A TASZSZ kedden egyetlen tudósításban ismertette Pozs­gay, Németh és Grósz nyilat­kozatát, illetve beszédé:. Pozsgaytól azokat a kijelen­téseket idézte, amelyek sze­rint 1956 népfelkelés volt, és tiszteletben kell tartani azo­kat a történelmi tényeket is, amelyek csak később derül­nek ki, továbbá, hogy 1956 ilyen értékelésével közeledik a politika a történelemtudo­mányhoz és a közvélemény­hez. Németh szavaiból azt emelte ki a szovjet hírügy­nökség, hogy a történelmi eseményeket nem szabad egyetlen szóval jellemezni, és hogy 1956 nemzeti felkelés es egyben szocialistaellenes ter­rorista lázadás is volt. Grósz Károlytól pedig azo­kat a kijelentéseket idézte a szovjet hírügynökség a keddi lapinterjúból és a hétfői tv- nyilatkozatból, amelyek arra vonatkoznak, hogy az 1956-os eseményeket az elmúlt negy­ven év egészének tudományos elemzése alapján kell megítél­ni, és hogy a tudományos ér­tékelések alapján különféle po­litikai következtetéseket lehet levonni, de a vita még később lesz. A TASZSZ a két Grósz- nyilatkozatot úgy értelmezi, hogy Grósz szerint 1956 meg­ítélése egyelőre tudományos kérdés. Határidő előtt lehet ellenőriztetni Kevés a hibátlan bevallás A kiskereskedők érdekvé­delmi szervezete, a KISOSZ mellett a kisiparosokat tömö­rítő Pest megyei KIOSZ is megszervezte az adóbevallások elkészítéséhez szükséges újabb adótanfolyamokat. A lassacs­kán végéhez közeledő adóis­kolák most nagyobb érdeklő­dést keltettek, mint az elmúit hónapokban. Ezen persze nem is lehet csodálkozni, hiszen sokan ezekben a napokban, a végleges adónyomtatványok megjelenése után jöttek rá: meghaladja tudásukat, ener­giájukat azok kitöltése. A KIOSZ Pest megyei szer­vezetének titkára: Vrbán László szerint azonban hiába a mára már igen jól összeál­lított felkészítési tematika, az előadók tudása. Tapasztala­taik ugyanis igen rosszak a kisiparosok megszerzett tudá­sát illetően. Kevés azoknak a vállalkozóknak a száma, akik az okítás után képesek hibát­lanul kitölteni a próbaként használt adóíveket. Ügy döntöttek tehát, hogy a bizonytalankodók számára a kiskereskedők érdekvédelmi szervezetéhez hasonlóan lehe­tőséget teremtenek arra, hogy a véglegesen kitöltött adóbe­vallásokat a leadás előtt a Pest Megyei Adófelügyelőség munkatársaival átnézethes­sék. Ily módon a kisiparosok is szankcionálás nélkül javít­hatják ki hibáikat az adóbe­vallás benyújtása előtt az előre meghirdetett napokon, illetve helyszíneken. L ehetséges mindenen vi­tatkozni, csak éppen nem tudni bizonyo­san, szükséges-e. Megtör­ténhet ugyanis, olyasmi a vita témája, tárgya, ami vitákkal, vitákban 7iem dönthető, döntendő el, mert független azoktól. Ilyenkor a kierőszakolt vita nem több szócséplésnél. Mostanában sokasodni lát­szanak az öncélú viták, az időt vesztegetők, az enei- giákat eredmény nőkul fogyasztók. Akaratlanul, jó szándékkal is beletéved­het valaki a szómocsárba, holott éppen a fordítottját szerette volna elérni: a dolgok tisztázását. Meggyőződésünk szerint ilyen, tisztázó szándékból kisarjadt vélemény keltett megütközést vagy inkább értetlenséget a cím lettek körében. Túrán. A nagy­községben sokan laknak olyanok, akik műszaki ér­telmiségiként a fővárosba járnak kenyeret keresni, de ugyanakkor a település dolgaival is szívesen fog­lalkoznak. Szakmájuknak megfelelően vállaltak,, vál­lalnak — természetesen társadalmi munkában — közreműködői szerepet a közösségi beruházásokban, a tervek véleményezésétől a kivitelezés műszaki ve­zetéséig vagy epocn ellen­őrzéséig. Amiről persze tud az ott élőknek egy je­lentős, csoportja, de kézen­fekvő, nem tudhat mind a nyolcezer lakos. Talán et­A R töl. talán a mostani köz­hangulattól vezérelve, el­hangzott a vélemény: tegyék látványosabbá a közreműködésüket, azaz ne csak dolgozzanak, hanem hireljék is, lám mit tesz­nek ők. Miért kellene nekünk adminisztrálni magunkat? Ezt kérdezi látszatra a hírlapírótól, valójában ön­magától az a mérnök, aki hosszú évek folyamán sok száz órát töltött el szülő- és lakóhelye fejlesztésé­nek, szépítésének, csinosí­tásának segítésével, de még egyszer sem jutott az eszé­be: most pedig behajtja az elismerés obulusait. Mérnökünkhöz hasonlóak százával, ezrével vannak a megyében, hiszen tí pasz­taiható: csendben, látvá­nyosság nélkül, de gazdag hagyományokra támasz­kodva, a műszaki értelmi­ség jelentős hozzájárulást ad a településfejlesztéshez, -szépítéshez. S nemcsak ahhoz, hanem a környe­zetvédelmi, műemlékóvási teendőkhöz úgyszintén. Ott vannak a város-, községvé­dő, -szépítő egyesületekben, körökben, segítik a fo­gyasztók helyi tanácsai­nak a tevékenységét. Sok esetben kezdeményezők — ' ilyen volt például a száz­halombattai halomsírok feltárásának, megóvásának ügye —, máskor pedig műszaki vezetőként, ellen­őrként vannak jelen — társadalmi munkásként! — az óvoda- vagy iskolaépí­tésnél, a víz-, csatornahá­lózatok kialakításánál, az utak, járdák korszerűsíté­sénél. Tagadnatatlan: nem keresik a látványos sze­replés lehetőségeit, nem csapnak hírverést maguk, munkájuk körül. Sokkal fontosabbal vannak elfog­lalva: cselekednek. Napjainkban, amikor a szavak veszedelmes soka­sodásának és tartalmuk radikalizálódásának lehe­tünk a tanúi, szinte meg­hökkentő, ha csendben egy csapat cselekszik és nem követel hódolatot érte ... ! Mekkora ez a csapat? Nem tudni. Azt tudni, hogy a Műszaki és Természet- tudományi Egyesületek Szövetsége megyei szerve­zetének hétezer regisztrált tagja van. Ök huszonkét egyesület 89 területi, illetve üzemi csoportjában tevé­kenykednek. S persze, nemcsak a területi, hanem az üzemi csoportok is nagy segítséget rdnak a telepü­lés ügyeinek elrendezésé­ben, elég itt Nagykőrösre hivatkozni, ahol a város mindenkor számíthatott és számítha: ma is a MTESZ helyi csoportjaira. Nemcsak a soroknak, hanem a sornak is van rendje; belső logikai rend nélkül a sor sem sor, ha­nem szeszélyes görbe, em­lítette a bevezetőben sze­replő mérnök. Bizony, igaz! Csak éppen manapság va­lahogy nem illendő arról szólni, hogy a sor rendje akkor is létezik, ha sokan nem akarnak tudomást venni róla, ha némelyek szemében nem a cselek­vés, hanem a hangosság a jelenlét igazolása, s egy­ben a mer:ájc. K isközösségek serege szerveződik mostaná­ban, bizonyítva: szinte elemi igény él az emberekben az együttlétre, a véleménycserére. Hiba lenne ugyanakkor elfeled­kezni arról, mennyi érték halmozódott fel az ún. ha­gyományos szerveződések munkája nyomán a tele­püléseken, beleértve ezek­be a hagyományos szerve­ződésekbe az említett reál­értelmiségieket is. Talán a kettő ötvözése, a hagyo­mányos és az új formák értékeinek az egyesítése kínálja fel a hatásos hala­dás lehetőségét, ehhez azonban valóban elenged­hetetlen a sor rendje. Az, hogy a közösségek — és ebbe a politikai jellegű közösségeket is beleértjük — sem maguk, sem mások megítélésekor ne adják fel a sor rendjét: ragaszkod­janak a szavakkal szembe­sített cselekedetekhez. Mészáros Ottó

Next

/
Oldalképek
Tartalom