Pest Megyei Hírlap, 1988. szeptember (32. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-06 / 213. szám

A PEST MEGYE* HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA roaa.-r.».,fr -------- .... -........................................... X XXII. ÉVFOLYAM, 213. SZÁM 1988. SZEPTEMBER 6., KEDD Otthagyták a zsákokat A kutya dülöngélve ment haza V, A bukszusbokrokkal és muskátlikkal övezett be- ^ tonkifutón fogadásomra felsorakoztak káprázatos vö- ^ rös, fekete és kék bundakölteményekben Kennel Bru- derhansi Archibald, Cigány széki Arabeil, Alsó Csatári ^ Alex és a többiek. Nem, nem kaptam váratlan meghí­vj vást Rotschild báróhoz, mindössze Kovács Sándor kü­rt tyatenyésztőhöz. Az igényekhez igazodva Üzlet az Aranyudvarban Tanévkezdés Esti egyetem A Marxista—Leninista Esti Egyetem 3 éves általános ta­gozata első évfolyamának hallgatói szeptember 15-én, csütörtökön 16 órakor kezdik az 1988/89-es tanévet az MSZMP városi székházában, a 202-es teremben. A másodiko­sok egyik osztálya szeptember 13-án, kedden 16 órakor a 202- es, míg a másik osztálya a 203-as teremben találkozik első alkalommal. A harmadi­kosok egyik csoportja szep­tember 12-én, hétfőn 16 óra­kor a 202-es, a másik pedig a 203- as teremben tartja a tan­év első napját. Ugyancsak ennek az évfolyamnak a har­madik csoportja, szintén eb­ben az időben, az MSZMP abonyi székházában kezdi a tanévet. A politikai gazdaságtan 2 éves szakosítójának hallgatói szeptember 15-én, csütörtökön 16 órakor az MSZMP városi székházában a 203-as terem­ben tartják a foglalkozást. Azok, akik a filozófiát válasz­tották, szeptember 12-én, hét­főn 16 órakor a vb-teremben vesznek részt az órán. A ve­zetési ismeretek 1 éves spe­ciális kollégium két osztálya szeptember 14-én, szerdán 16 órakor a 201-es, illetve 202-es teremben jön össze először. Dánszentmiklós Kerekesek iskolája Dánszentmiklóson gépjár­művezetői tanfolyam indul a hónap második felében. Akik személygépkocsira, nagymo­torra és segédmotorra szeret­nének jogosítványt szerezni, a helyi művelődési házban je­lentkezhetnek. Játékos költségvetés Ügyes vendégek Mint arról korábban már hírt adtunk, július második felében fafaragó tábor műkö­dött Cegléden. A tucatnyi ügyes kezű vendég 15 darab ízléses és jól használható ját­szótéri szert készített el nagy­jából félmillió forint értékben. Ennek fejében a tanács 176 ezer 400 forint munkabért és 65 ezer forint dologi kiadást invesztált a 10 napos táboro­zásba. Az időközben igencsak meg­kedvelt fajátékokat lebetonoz­ták, egyúttal mint elvégzendő feladat jelentkezett a Kossuth Ferenc utcai játszótér focipá­lyáján levő drótkerítés cseréje és a küzdőtér bitumenes bur­kolása. Utóbbi teendők 572 ezer forintba kerülnek majd. — Eredetileg az északi or­szágokból származnak a skót juhászok. Rendkívül fogéko­nyak, épp ezért könnyen old­ják meg a rendőri, katonai, sőt, nyáj őrzési feladatok spe­ciális kutyaszakmunkálatait is. Nem csoda, hogy én is a velük való foglalatosság mel­lett döntöttem, és jól, mert ez az utóbbi huszonkét év az ő társaságukban nem volt kárbaveszett — tudom meg a házigazdától. — Emlékszik-e valamilyen élményre, amely elkötelezte az állatok mellett? — Talán az első kis dakszli kutyám. Hamar árvaságra ju­tottam, s gondolom, ezért sem bánta anyám, hogy barátságot kötöttem a négylábúakkal. Pá­lyaválasztásomat is meghatá­rozta az állatszeretet, mező­gazdász lettem. Nem is em­lékszem olyan időszakra az életemből, hogy ne lett volna mellettem ez a hűséges barát. A második világháborúban is kitartóan kísért egy farkasku­tya. A ceglédi huszárokhoz vonultam be, majd egy év múlva Palánkéra, a méneskar­hoz vezényeltek. Azon túl, hogy nagy segítségemre volt ez a jószág, még sok meglepe­tésben is részesített. Meghozta a kesztyűt Egyszer valamilyen fel­adattal át kellett lovagolni egy erdőn. El is végeztem, amit rám bíztak, csak észre­vettem, hogy elvesztettem a kesztyűm. Tudtam, hogy re­ménytelen megtalálni az avar­ban, mégis megpróbáltam, de hiába. Hazatértem, majd egy óra múlva a kutyám is, szá­jában a kesztyűvel. Sajnos ké­sőbb lelőtték. Aztán negyven­négyben kaptam egy magyar vizslát a kalocsai érsektől. Ez volt ám a pompás állat! Még hogy a fácánt, nyulat rögtön hozta a vadászaton, az semmi, de az őzet is elbírta. Lábbal, foggal — Csak hát elzüllött, része­ges lett. Az erdő szélén állo­másoztunk a hadtesttel, és bi­zony nem nagyon voltunk bő­vében az élelemnek. Jön, il­letve dülöngél haza egyik este az én kutyám, na, mondom, ennek vége van, megmérgez­ték a bitangok. Simogatom, pátyolgatom búcsúzóul, hát úgy megcsapott a pálinkaszag, hogy én is majd berúgtam tőle. — És maguknak nem hozott valami elemózsiát? — Á, nem volt az lopásra tanítva, bár igaz, hogy a be­széden kívül szinte mindent tudott. Ha hiányoztam neki, négy-öt ajtót is képes volt ki­nyitni lábbal vagy foggal, nem számított neki. Aztán a felszabadulás után eladtam Pataki István gazdasági fel­ügyelőnek Gödöllőre, ezzel ő alapította meg a vizslate­nyésztést hazánkban. — Remélem, az utódok nem örökölték apjuk kicsapongási hajlamát? — Nem lehet tudni, mert ma már se cefréhez, se pá­linkához nemigen jutnak hoz­zá, drága mulatság lenne! — Gondolom, nemcsak a kutyák hűségét, intelligenciá­ját tartja ilyen nagyra? — Persze hogy nem, mert nálam a kutya és a ló azonos helyen áll. Van is jó néhány emlékem róluk ebből az idő­ből. Vitéz Fay Elemér ménes­kari főfelügyelő bevitt egy­szer Horthy lipicai ménesébe. Hót ott olyan tisztaság volt, mint a patikában. Fehér kesz­tyűben, alabárdos testőrök vi­gyázták őket. Azt látni kellett volna! Aztán a háború utolsó éveiben elrendelték, hogy a csordákat, nyájakat el kell hajtani a vonuló had elől. Miközben mi így menekítet­tük a ménest, és kerestük a helyet az országhatárokon át is, bizony, elfogyott a zab. Előfordult, hogy a kabátunkat, csizmánkat adtuk el néhány zsák takarmányért. Salzburgban aztán egy ideig megvethettük a lábun­kat. Ott bízott meg egy Wil­son nevű főhadnagy, hogy tanítsam be sárga, hókafejű, keselylábú lovát. Mindig a paripájával utazott, utánfutó­val vitte dzsipjéhez kapcsolva. Ügy látszik, meg volt velem elégedve, mert hívott, hogy menjek vele az Ohio állam­beli Barbertonba, ahol lo­vaglóakadémiája van. Alig várom, hogy végre otthon le­gyek, válaszoltam neki. — Mikor döntötte el, hogy skót juhászokat fog tenyész­teni? — Később, amikor a ceglédi Kossuth Tsz-ben dolgoztam mint főállattenyésztő, Kozma Sándorné kolléganőmtől vet­tem egyet, ö Moszkva kör­nyékéről származott, onnét hozta őket. Ezután a moson­magyaróvári Winkler festő­művésztől és Kecskemétről is vettem. Sajnos, ez az első ál­lomány egy oltás után kipusz­tult. Csak Lessie maradt meg, és nyolc kis kölyök. Cumis­üveggel neveltük fel őket. Azóta minden vevőmnek adok Erich Knight Lessie hazatér című regényéből. Elkapták a tolvajokat — Mit szólnak a szomszé­dok a kutyázáshoz? — Különbözőek az embe­rek, de néhány éve egy reggel jön Farkas néni, az egyik szomszédasszony. — Jaj, Ko­vács úr, az isten álja meg a kutyáit! Éjszaka összecsoma­golták két zsákba a tyúkjai­mat, de a kutyák átugrottak a kerítésen és elkapták a tol­vajok frakkját. Örültek, ha szedhették az irhájukat, hát otthagyták a zsákokat. Még szerencse, hogy a tyúkok ki­bírták reggelig. — Milyen eredményeket hoztak eddig az ebek? — Azt felsorolni sem tu­dom. Itt ez a teli zacskó számtalan éremmel. Már súly­ra is tekintélyes. Zimonyi Zita Az Aranyudvar igazán tet­szetős beruházás, megvalósítá­sában — egyedüli közületként — a Dél-Pest Megyei Áfész is részt vett. Eredetileg egv üzletük volt az új létesít­ményben, a másikat a Lenin Tsz-től vásárolták meg. A na­pokban a Rákóczi út 43. szám alatt Sárik Jánosné ügyveze­tő igazgató megnyitotta a já­ték-, hangszer- és sportboltot és a számítástechnikai szak­üzletet. Az előbbiekben azo­kat a hiányokat szeretnék egy kicsit pótolni, amit a vá­ros hasonló típusú kereskedel­mi egységei nem elégítettek ki megfelelően. Kiemelten fon­tosnak tartják a hangszerellá­tás zavartalanságát, s főként az azokhoz tartozó kiegészítő kellékekét. Természetesen is­kolák és magánszemélyek megrendeléseit is teljesítik. Egyébként a megfelelő kíná­latot a Triállal kialakított jó kapcsolatot garantálhatja. A Novotréd Rt korábban is partnerük volt már, az ő szakmai segítségükkel rendez­ték be a számítástechnikai üzletet. Ez a cég a fő szállí­tójuk. Hardver és softver kel­lékeket, kiegészítő eszközöket, kábeleket, lemezeket, papírt, festékanyagot árusítanak majd. A különböző progra­mokból is várhatóan széles lesz a kínálat. Igazodnak az intézményekhez, iskolákhoz, cégekhez, sőt magánszemé­lyekhez, amelyeknek számító­Messze esnek Ceglédtől a tiszai ártéri erdők odvas fái, amelyek az egyik legszínpom- pásabb madárfajunk, a szala­kóta számára ideális fészkelő­helyet nyújtanak. A szalakóta és gyurgyalag európai elterje­désében csak Kelet-Európa jelent különbséget: a szalakó­ták pl. Belorussziában, a Balti­kumban is fészkelnek, a gyur­gyalagok áreája csak Dél-Be- lorussziáig húzódik. Akár egyik, akár másik faj élőhelye, elterjedési területe magában foglalja hazánkat. A Vitéz-árok szomszédságában (Ceglédbercelen), az Újszilvás és Abony közti löszfalnál gyurgyalagok fészkelnek, ezek pontos adatolásáról épp a na­pokban adtak át a ceglédi ter­mészetvédők egy vizsgálati anyagot a természetvédelmi tanács ülésén. A szalakóta párosán fészkel, nem képez kolóniát, így aki sűrűn utazik a műúton Nyárs­gépe van. A közeljövőben a Számalg-tól olyan demonstrá­ciós programot kapnak, ame­lyek a vállalatok számára mu­tatja be az alkalmazható megoldásokat, például az ál­lóeszköz-nyilvántartásban vagy az adószámfejtésben. Előb-utóbb bizományi jutalék ellenében közvetítők lesznek nagyobb számítógép, illetve rendszer vásárlásánál is. Sze­retnék a kínálatot bővíteni azzal is, hogy a Pelikán ter­mékcsaládból az irodagépek­hez szükséges eszközöket ugyancsak árusítani fogják a jövőben. F. F. Új vállalkozás Tsz(kül)ker Reményteli vállalkozásba fo­gott a ceglédi Tszker, amikor külkereskedelmi osztályt ho­zott létre és elhelyezésére iro­dát alakított ki a fővárosban. Nem csodálkoznánk, ha a cég­táblán ez a márkanév állna Tsz(kül)ker. Az irodához jelen pillanatban egy szakalkalma­zott hölgy tartozik, ám idővel — a tervek szerint — négyre emelkedik a dolgozók száma. Állítólag a mák, a minőségi bor és a szárított hagyma az országhatárokon túl is keresett portéka. Idén 5 millió forintos forgalomra számít a cég. apát vagy Lajosmizse felé, láthatja, hogy a város szélén felváltva a villanydróton ülő szalakóták illegetik magukat. A szalakóta (Coracias garru- lus) csóka méretű színes ma­dár, tollazata azúrkék, háta gesztenyésvörös, szárnya ra­gyogó kék, fekete szegéllyel, farka zöldeskék, a középső farktollak sötétszürkék. Minden olyan helyen kitar­tóan él, ahol a sokféle vegy­szertől mentes a rét, a legelő rovarfaunája viszonylag gaz­dag. Főleg költés idején hal­latlanul nagy mennyiségű ro­vart fogyasztanak a szalakó­ták. Leginkább a nagyobb tes­tű rovarokat kedvelik, s ezek közül is a sáskákat, szöcské­ket és tücsköket. A szalakó­ták 19—20 napig ülik a 4—5 tojást, s négy hét után röpül- n ki a fiókák a fészekből. Szeptember második felében csapatokba verődnek e pom­pás madarak, s Afrika trópusi területein telelnek, majd áp­rilis közepén térnek vissza hozzánk. Sajnos, szépsége miatt hőn áhított célpontja a zugpreparátoroknak, különö­sen azért, mert forgalmas utak mentén gyakran esnek az autók áldozatául. Figyel­jünk jobban rájuk, hisz Dánia és az NSZK figyelmeztető pél­da, ahol az utóbbi évtizedekben már nem fészkelnek. A két ceglédi pár jövője az itt lakó emberek természetszeretetén is múlik, sajnos számos faj sorsa egyben vizsga a ma em­berei számára. A szalakóta nászrepülése ritka látványosság, nem a ma- dártoll pompája, hanem a hí­mek zuhanórepülési képessége dönti el a tojó szívében, ki lesz a megérdemelt válasz­tott ... Ez nem szeszély kér­dése, hanem a faj önfenntar­tásának kitűnő eszköze, hisz a jól zuhanó hím jól repül és a fiókáknak minden bizonnyal jó „apukája”, vagyis etetője lesz. Surányi Dezső KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. A gyászoló család köszönetét mond mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, akik elkí­sérték utolsó útjára SÁGI LÁSZLÓT. Köszönjük a Mészáros I. MÓR zászlóaljnak a katonai tiszteletadást. ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap) Pesti űt 92. számú ház eladó Cegléden. Ér­deklődni Kadair út 22. Boroshordók eladók. 400—600 literesek. Ceg­léd, Mátyás király u. 32. ____________________ K ülön bejáratú búto­rozott szoba albérlet­be kiadó. Cegléd, Hattyú u 39 ceglédi Lenin Mg. Termelőszövetkezet továbbra is biztosít sertéshizlalók részére előleget, valamint ta­karmányt Érdeklődni lehet munkanapokon 8—12-ig Cegléd, Jász­berényi út 130 (volt Magyar—Szovjet Tsz,). 10 éves Lada 1500-as szgk., 2 éves motor­ral, friss műszakival sürgősen eladó. Cím: Cegléd, Gerje u. 10. ÍZS — PLANÉTA Du­na oldalkocsival 2 év műszakival eladó. Ér­deklődni 17 órától, jászkarajenő, Malom u. 9. Gulyás. ________ K ülön bejárattal szó­sza konyhás lakás ki­adó. Érdeklődni Ceg- léd, Hattyú u. 18, Közgazdasági érettsé­givel, úrvezetői jogo­sítvánnyal 28 éves fl- talember munkát ke­res. Nappalos beosz­tás. Fizikai munka is. Érdeklődni 18 óra után. Cegléd. Beloian- nisz u. 15- IV/21. Választási malacok és hobbitelek eladó a le­endő fürdőhöz közel. Érdeklődni Cegléd, X. kér. Nefelejcs u. 6. sz. 125 négyszögöl építési telek eladó. Megte­kinthető minden szombat és vasárnap. Cegléd, Sallai u. 26. sz. alatt. ______ Ü j ETZ 125 kcm-es mkp. eladó. Cegléd, Sallai u. 26. sz. Ikergarázst vennék Cegléden. Levélcím, Cegléd, öregszőlő 42/ 2602: 2700,_____________ K ülön bejáratú szo­ba 1 nő részére kiadó, Cegléd. Nyír u. 4. Eladó 5 mázsáig mérő mázsa, Cegléd, Do­rottya u. 5. Eladó 2 db 300 négy­szögöles hobbiteleik a Zöldhalmi Egészség­ház mellett. Valamint a Pesti úton ’‘‘ősfás lakható tan y aépül et, 800 négyszögöl terü­lettel. Érdeklődni Gőz Pál, Cegléd. Széche­nyi út 61. sz. Karambolozott Zsi­guli gk. és olajégő el­adó. Érdeklődni dél­után 15 órától Cegléd. Közép út 67. Erika táskaírógép el­adó. Cegléd, Köztár­saság u. 20—22. III. e. 59. Eladó 3 szobás két­szintes gázfűtéses, kertes ház. Cegléd, Fáy András u. V. 9. Érdeklődni 18 óra után. Szovjet színes televí­zió eladó. Érdeklődni lehet mindennap 18 óra után. Cím: Ceg­léd, Köztársaság u. 16. I. em. 13. ajtó. Eladók: használt k ony h aszekrén y, akasztós szekrény, nagy sezlon, íróasztal műhelybe, ebódlőszek- rény, stelázsi, kály­háik, csillár, használt gerendák, akáooszlo- pok, keményfa desz­kák és rövid deszkák olcsón, tégla és kis cserép. Megtekintés csak délelőtt. Cegléd. Puskin u. 14. _______ 6 50 literes kád eladó. Cegléd, Klapka György u. 19._______ (Jj zenegép eladó 18 ezer Ft-ért. Cegléd. Toldi u. 16._________ É ladó ezer négyszögöl építési telek a Budai úton. Érdeklődni Ceg- léd, Sajtó u. 14/A. Beköltözhető kertes ház eladó. Cím, Ceg­léd, Urbán Pál u. 18. Háromszobás össz­komfortos, gázfűtéses első emeleti kertes házrészemet garázs- zsal eladnám. Érdek­lődni hétköznap 17 órától. Cegléd. Szé­chenyi úti sorház C/10. Telefon 10-6I2: ___ I ker garázs eladó üz­lethelyiségnek is al­kalmas. Érdeklődni egész nap. Cegléd, Kossuth Ferenc u. 54/n. I. 2. _________ Ú jszilváson komfortos tanya és 1600 négy­szögöl szántó együtt és külön is eladó. Ér­deklődni lehet levél­ben vagy személye­sen. Rátóti István, Csemő, Iskola dűlő 18., 2713. Teletöltik almapaprikával Két műszakban naponta nyolcezer ötliteres üveget töltenek meg ecetes almapaprikával a Nagykőrösi Konzervgyár ceglédi gyáregységében. A savanyúságot Tiszakécskére szállítják, ahol káposztával pakolják meg, majd tőkés piacon értékesítik (Apáti-Tóth Sándor felvétele) Ritka látványosság A szalakóták titkai

Next

/
Oldalképek
Tartalom