Pest Megyei Hírlap, 1988. július (32. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-19 / 171. szám

XXXIX. ÉVFOLYAM, I7X. SZÁM 1988. JÚLIUS 19., KEDD Albertirsa Komplex szűrés Komplex szűrővizsgálat lesz Albertirsán július 2 5-töl augusztus 18-ig, melyen a ha­gyományos tüdőszűrés mellett vérnyomásmérésre, valamint a cukor- és a vesebetegséggel kapcsolatos vizsgálatokra is sor kerül. A szűrésről, mely­nek helyszíne a Kolozsvári úti általános iskola — mindenki névre szóló meghívót kap. A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA Nehéz aratás jégverés után Már az őszi termésért aggódnak A szárítónak most nincs dolga Az NSZK-ban szerepeltek Ezüstérmes gimnazisták Már akkor, amikor szürke fellegek gyülekeztek az égen, az idősebbek megsejtették, hogy az idén nehéz aratás lesz a jászkarajenői Árpád Mgtsz földjein. Sajnos a baj be is következett, mert a né­hány héttel ezelőtti jégeső mintegy 150 hektáron nyomta a földbe a búzát, a paradicso­mot és mindenféle más vete- ményt, ültetvényt. A jégverés után úgy nézett ki a határ, mintha sáskajárás sújtotta volna a környéket. Am szerencse a szeren­csétlenségben, hogy a jégmen­tes területeken — mondta dr. Lakos László, a szövetkezet elnöke — az átlagosnál jobb búzatermés ígérkezik. Éppen ezért nagyon igyekeznek az aratással, hogy az 1395 hek­tárról minél előbb betakarít­sák az őszi búzát. Friss gyümölcs nap- és esernyők alatt. Néhány éve lehetősé­gük van a magántermelőknek, hogy forgalmasabb üzletek, középületek előtt árulják terményeiket. Képünk a Kossuth Ferenc utcai ABC előtt készült. (Apáti-Tóth Sándor felvétele) A Kossuth Gimnázium fiú serdülő kézilabdacsapata az elmúlt években sikeresen sze­repelt. így kaptak lehetőséget arra, hogy egy NSZK-iskola- centrummal kapcsolatot te­remtsenek. Márciusban Kiers- peből érkezett csoportot láttak vendégül. A két iskola csa­pata „csak” barátságos mér­kőzéseket játszott. Ugyanis a tavaszi szünet miatt nem si­került összehozni egy rangos tornát. Június végén a gimnázium csapata látogatott az NSZK-ba, abból az alkalomból, hogy 60 éves a kierspei kézilabda­A java hátravan Kint a határban, a Vízi­dűlőnél mondta el Túri Pálné gabona- és erdészeti ágazat­vezető, hogy az aratás első három napjában a tervezett­nél gyorsabban haladtak a kombájnok, annak ellenére, hogy a viharkárok miatt eme­lőt kellett szerelni a kombáj­nok elé. A jégverte táblákon a búza betakarításával már végeztek. Az eddigi tapaszta­latok szerint a szemveszteség egészen minimális, szállítás közbeni elszóródósra még nem volt példa. Perlaki Pál gépcsoportvezető pedig elmondta, hogy kisebb technikai hibákkal kelleti csak eddig megbirkózniuk, na­gyobb fennakadás nem volt. A java még hátravan, mert a közös gazdaságnak Kőröste- tétlen és Jászkarajenő határán kívül vannak táblái Szolnok és Bács megye határán is. E hatalmas terület átlója leg­alább 40 kilométer, ebből kö­vetkezik, hogy nagyon kell ügyelni a szállítás közbeni szóródás megelőzésére, meg­akadályozására. A kőröstetétleni szárító most energiatakarékosán üze­mel, mert az eddigi vizsgála­tok szerint a friss búza víz­tartalma csak 11,3 százalék, tehát nem kell begyújtani az olajégőket. A berendezés egy­előre csak rostálja a gabonát. A régi tárolók már megteltek az újakon pedig ottjártunkkor végezték az utolsó simításokat a szövetkezet dolgozói. Rövid időn belül már az új raktá­rakba ömlik a töméntelen sok szakosztály. A színvonalas tornán nyolc együttes vett részt, két négyes csoportban zajlottak a küzdelmek. A ma­gyar diákok egyre jobban ját­szottak és mindenkit legyőz­tek. A döntőben szoros küz­delemben alulmaradtak a házigazdákkal szemben. Kö­kény István lett a ceglédiek legeredményesebb játékosa. A búcsúesten többek között megjelent Kierspe polgármes­tere is, aki jelvényeket adott át az ezüstérmes gimnazisták­nak. ISSN 0133—2600 (Ceglédi Hírlap) bent égett a búzában egy Claas-dominátor. Ugyanis a hidraulika egyik vezetéke megsérült, s a kifolyó olaj meggyulladt a feltüzesedett kipufogódobon. A fokozott óvatosság tehát nem árt idén sem. A gabonaforgalmi vállalat­nak már elküldtékák "első mintákat. A felvásárlással, a kifizetéssel pedig az, eddigi információk szerint nem lesz gondja a jászkarajenöi Árpád Termelőszövetkezetnek. Kell az eső A tavalyi kukoricát még szállítják a kőröstetétleni magtárból a malomba, de már az őszi termésért aggód­nak a mezőgazdászok. Mert míg a búza aratását segíti a szárazság, az idei kukoricának viszont jól jönne az eső. Reméljük, hogy a csapadék meg is érkezik, s nem okoz akkora gondot, mint az 1975 óta második, de a legnagyobb jégverés. Aszódi László Antal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Há­lás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, barátoknak, a Háziipari Szöv. dol­gozóinak, akik szeretett térjem és édesapánk, GOMBAI FERENC te­metésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek. Külön köszönettel tartozunk a Temetke­zési Vállalat dolgozóinak és Fő­nökének, valamint a RK. Egyház képviselőjének önzetlen segítségü­kért. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. Fehér panorámás, mély és egy variálha­tó sport babakocsi el­adó. Cegléd, Csörgő u. 12._______________ __ C egléd, Bezerédi u. 48. sz. családi kertes ház eladó. Gáz és te­lefon van. Telefon: 11-117.___________________ G yorsfelvonó építke­zéshez eladó vagy köl­csön kapható. Érdek­lődni lehet: Cegléd, Csalogány u. 27. sz. Sürgősen eladó kis ház nagy portával, gazdasági épületekkel reális áron. Minden megoldás érdekel. — Cegléd, Kővágó u. 47. szám. (Mizsei úton a híd után)._____________ C egléd központjában 2 szobás házrész kü­lön bejárattal, beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni. Budapest, telefon: 687-306. Cegléden v. környé­kén bérelnék nagy, száraz pincét. Cím: Nyári János, Cegléd, Folyó u fi. 2700. Kertes családi ház el­adó. Cegléd. Zöldfa u, 10/A. Perlaki Pál gépcsoportvezető ellenőrzi a tarlón a szemszó­ródást, megelégedetten nyug­tázva, hogy minimális a vesz­teség. búza a zárt szállítósorok nyí­lásaiból. Tűzoltók a tarlón A szárítóhoz igyekezve ta­lálkoztunk Molnár Mihállyal is, a gazdaság tűzvédelmi és balesetvédelmi felelősével, s két ceglédi tűzoltóval, akik évről évre, rendszeresen ellen­őrzik az aratást biztonságtech­nikai szempontból. Ez a ta­lálkozás egyféle emlékeztető is volt, mert nem is olyan régen Cegléden, Tömörkény utca 38. számú beköl­tözhető ház eladó. Ér­deklődni, szombat, vasárnap, Tabány ut­ca 19. (Szűcs-telep). 21. dűlő. 5. számú ta­nya eladó. Érdeklődni Cegléd, Beloiannisz u. 17. V. 28. MEGNYÍLT Csemő. November 7. MGTSZ Zöldség-gvümöles fel­vásárló telepe, Csemő, Ősz u. 2. Használt gyermek- és női kerékpárok el­adók. Cegléd, Árpád u. 10. szám. Csemőben, a Zöldhal­mi bolt mellett. 1319 és 4953 nm szántóte­rület eladó. Érdeklőd­ni lehet Cegléd. Ju­hász Gy u. 11. Azonnal beköltözhető 2 szobás, összkomfor­tos udvari házrész el­adó. Érdeklődni lehet: Cegléd. Wesselényi ut­Mélykocsi és modern átlátszó esővédővel el­látott sport babakocsi olcsón eladó. Cegléd, Téglagyár dűlő 37. Ri- móczi. Jó állapotban levő, 500 kg mérőmázsa sú­lyokkal és kukorica­daráló, villanymoto­ros. eladó. Cím: Ceg­léd V.. Fátyol u. 4. Csengeri, Közép dűlő­ben 300 négyszögöl szőlő, épülettel eladó. Érdeklődni: Cegléd Nagykátai út 43 Eltartási szerződést kötnék idős hölggyel vagy férfival. Címem: Cegléd. Mikes u. 35. Cegléden, a Szekér ut­cában 268 négyszögöl porta eladó 90Ö E’t/n.- öie. Érdeklődni lehet Zajaczéknál Koppány u. li. szám. Ház eladó Cegléd. Ju hász Gy. u. 22. Érdek­lődni lehet Cegléd. Vi­téz u. 2/A. Telefon: 10­927. SHARP videomagnó eladó. Cegléd, Újvá­ros-szél 33. kertes családi ház Dé­lről tözhetően eladó. — Cegléd. Darázs u. 9. Törzskönyvezett oer- náthegyi kölykök el­adók. Cegléd. Magyar u. 10, Nagy László. A ruházati szövetkezetben Mégsem lesz létszámbővítés A tavasszal az a hír járta Abonyban, hogy a Budapesti Egyesült Ruházati Szövetke­zet telepén július elsejétől húsz ember számára nyílik munkalehetőség, ám mindeb­ből —. mint. Gulyás Istvánná telepvezető-helyettes tájékoz­tatásából kiderült — egyelőre semmi sem lesz. Rövid normaidő — A pestiek azt tervezték, hogy egy közeli, tanácsi tulaj­dont képező épületben 20 új dolgozó elhelyezésére alkalmas munkatermet alakítanak ki, de az átalakítás annyi pénzt igé­nyelt volna, hogy a közpon­tunk elállt ettől a szándékától — mondta Gulyásné. — Négy vagy öt új embert alkalma­zunk, ez azonban nem. tarto­zik az elképzelt létszámbőví­téshez. A kisüzem az év első hat hónapjában eredményesen működött, a programot 110 százalékra teljesítette. Ez a mutató azonban nem forintot vagy darabszámot takar, ha­nem normaidő-kihasználást. — Minden itt készülő öl­tönyfajtának megvan a nor­maideje — magyarázta Török Sándorné adminisztrátor. An­nál jobbnak mondható a munkánk, minél rövidebb idő alatt készül el az öltöny. Mi­vel a bérezés a teljesítmény függvénye, mindenkinek ér­deke, hogy a meghatározott normaidőt a lehető legjobban kihasználja. Kis tételek — Es a minőség? — Ezt a minőségellenőrök vizsgálják, de rendszerint a megrendelő véleménye mér­tékadó — válaszolta Gulyás Istvánná. — Negyedik eszten­deje varrunk postai egyenru­hákat, ami azt bizonyítja, hogy a Magyar Posta elégedett a munkánkkal. Most például négyezer téli öltöny elkészí­tésére van megbízatásunk, Abonyi értékelés Javulnak a feltételek Az Abonyi Tanács Végre­hajtó Bizottsága legutóbbi ülé­sén átfogó értékelést készíteti az ifjúságpolitikai intézkedés• terv végrehajtásáról. A fiata­lok íakáshelyzétéről kialakított képet és tapasztalatokat nem­rég- közreadtuk. Ezúttal újabb kérdésekre kértünk választ Tarkó Sándor tanácselnöktől. — Javultak-e az iskolai ok­tatás feltételei? — Az általános iskolai tan­termek száma tízzel gyarapo­dott. Ezzel, valamint a tante­rembővítésekkel — az oktatá­si intézmények • áttérhettek az egy műszakos oktatásra. Énnek feltételeit a Gyulai iskolában teljesen, a Somogyiban rész­ben, illetve szükségtantermek igénybevételével sikerült meg­teremteni. - Statisztikai ada­taink szerint a gyermekek lét­száma az elkövetkező eszten­dőkben számottevően nem csökken, így lehetőségünk lesz, hogy az oktatás feltételeinek korszerűsítését reálisan ter­vezzük. — Van esély arra, hogy a Somogyi iskolában is változ­zanak a körülmények? — A közeljövőben négy tan­teremmel, szertárral és egy fu­tófolyosóval akarjuk bővíteni. Ez az általános iskolai oktatás tárgyi feltételeinek hosszú tá­von történő megoldásának is alapja. — A testület milyennek ítél­te a diákétkeztetést'! — Az utóbbi öt esztendőben javulás történt. Tavaly mind­két általános iskolában új ét­kezőhelyek készültek, ám az ezzel összefüggő nyomasztó gondjaink csak részben eny­hültek. Egyre sürgetőbb a már megtervezett ezeradagos konyha és étkező megépítése, amire sajnos csak a követke­ző.. tervidőszakban kerülhet sor. Megvalósítását erősen sür­geti az a körülmény, hogy je­lenleg a napközis ellátást igénylők, főleg az alsó tagoza­tosok étkezését tudjuk megol­dani, a felsősöknek csak a menzára vonatkozó igényét teljesíthetjük. A konyhák túl­terheltek, technikai felszerelt­ségük nem javult. —ki Alku az ernyő hűvösében amit augusztus végéig teljesí­teni kell. A megrendelés idő­ben érkezett, csak a ruhák alapanyaga nem. Emiatt és a dolgozók folyamatos foglalkoz­tatása érdekében egyéb mun­kákat is vállaltunk. Ezek azonban kis tételek voltak. Azt nem mondom, hogy nem szívesen csináltuk, de igazán az olyan megbízatásoknak Örü­lünk, amilyen a postáé. — Itt a nyár, a szabadságo­lás időszaka. — Most valahogy az üdülő­beutalók sem annyira kelen­dőek, mint korábban — szólt újra Török Sándorné. Úgy számolnak, ha elmennek üdül­ni, az legalább 10 ezer forint pluszkiadás, ha itthon ma­radnak, a pénz is megmarad, s az esetek többségében emel­lett döntenek. Meghiúsult terv Jó példa a takarékosabb életvitelre egy közelmúltra tervezett kétnapos autóbusz­kirándulás. A programban Za- lakarost, Hévízt és Veszpré­met jelölték meg úti célnak, ám kellő számú jelentkező hiányában meghiúsult. Távol- maradásukat többen azzal ma­gyarázták, hogy ha a tavalyi hasonló út költsége 360 forint volt, az most legalább a dup­lája. Meg kell gondolni. Gy. F. Taktika A város egyik forgalmas kereszteződésében, a Széche­nyi út és a Kossuth Ferenc utca találkozásában, két idős hölgy várakozott az egyik zeb­ránál. Beszélgettek, de látha­tóan át akartak menni a má­sik oldalra. Mégsem indultak el rögtön. Talán féltek az eső után ritkán, de ijesztően gyor­san érkező és tovasuhanó autóktól. Aztán megérkezett a har­madik gyalogos, egy nagyon csinos, nyáriasan öltözött hölgy. Abban a pillanatban minden irányban fékek csi­korogtak, a forgalom leállt. A gépkocsivezetők kiguvadt sze­mekkel lesték a „jelenséget”, aki szép kényelmesen sétált a zebrán. Mögötte a két asz- szony szintén nyugodtan lép­kedett. Tehették, mert tudták, hogy amíg minden úrvezető az előttük haladón legelteti sze­meit, ők is biztonságban van­nak. Az út közepénél tartottak, amikor felbukkant egy teher­autó. A sofőr előzékenyen fé­kezett, s mindjárt előrehajolt, hogy jól lássa, „mi” megy ott előtte. De a súlyos jármű megcsúszott az esőtől nyálkás aszfalton, ide-oda kacsázott, majd kis híján körbepördül- ve megállt alig öt-hat méter­re a zebrától. A hölgyek átér­tek a túloldalra, de a teher­autó még egy darabig állva maradt. A sofőr megtörölte verejtékező homlokát, s némi szusszanás után indított. Hiá­ba, a gáláns udvariasság és a leselkedés nem jött össze! Né­hány perc múlva egy bácsika ért a zebrához. Körülnézett, de nem lépett le a járdáról. Várt. Vajon kire? A mögötte sétáló csinos hölgyre. S mert vagy száz méterre volt mögötte a másik „jelen­ség”, hát a bácsi rágyújtott egy cigarettára. És várt... A. L. A. Palotai István a tarlóra szállított ebédet osztotta ki délben, a felvételen éppen Farkas Balázs kombájnosnak. A másfél fejadagos ebédet az Árpád Termelőszövetkezet ingyen adja az aratásban részt vevőknek. (A szerző felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom