Pest Megyei Hírlap, 1988. július (32. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-16 / 169. szám

1?^ Pest M egyei Hírlap SPORT 1988. JÜLITJS 16. 1317. sz. feladvány Edg'ar Holladay Füles *86 Világos: Kc6, Bb7, Fc7, Fa6 (4). Sötét: Kc8, Fa8, gy: a7 (3). A feladvány megfejtését 1988. augusztus 15-ig Solymosi László (2120, Dunakeszi, Hunyadi u. 20.) címére kérjük elküldeni. A fel- adványfejtők közé bármikor be lehet lépni. A megyei II. osztályú egyéni bajnokságban a negyedik fordu­lóban játszották a következő par­tit. A világos a 13. lépésben tisz­tet áldozott — ez szerencsét ho­zott — és leszorította az ellenfe­lét. Kóta István (Szentendre)—Rigó Pál (Aszód) 1-0. 1. d4, Hf6, 2. c4, dő, 3. cxd, Hxd5, 4. e4, Hf6, 5. Hc3, e6, 6. Fd3, b6, 7. Vc2, Fb7, 8. f3, Fe7, 9. Fc4, c6, 10. Hge2, 0—0, 11. Hf4, Vc8, 12. Vb3, Hbd7, 13. Fxe6, fxe, 14. Hxe6, Kh8, 15. Hxf8, Vxf8, 16. 0—0, c5, 17. d5, He5, 18. Fg5, Hxd5, 19. Hxd5, Fxd5, 20. f4, Fxf4, 21. Bxf4, Vdő, 22. Bdl, Be8, 23. Hf6, Vf8, 24. Hxe8, Vxe8, 25. Bdfil, Hg6, 26. Vf7, Vg8, 27. Vxg6, sötét feladta. ★ Dömsödön rendezték meg a Biotech közös vállalat által ren­dezett országos nyílt sakkversenyt. A Biotech közös vállalat anyagi támogatása 40 000 forintot jelen­tett. A versenyen 47-en vettek részt a kilencfordulós, 2X1 órás küzdelemben. A győzelmet a du- navarsányi Meleghegyi Csaba, a Magyar Sakkélet olvasószerkesztő­je nyerte 8 ponttal. Második a házigazda Nagy Zoltán 7,5, őt követte a dunavarsányi Seres Bé­la 7 ponttal. S. L. Termeszei járók Dobogókőn X mexikói csapatra kíván «lapozni Két év után újra Mezey í Péntek délután sebtében ^ összehívott, de óriási ér- í deklődésscl várt sajtóérte- í kezletet tartottak az MLSZ- ^ ben, amelynek egyetlen na- j pirendi pontja volt: a szö- J vétség vezetői megegyez- tek Mezey Györggyel, hogy ^ hat évre elvállalja a szö- ^ vetségi kapitányi tisztsé- í get. Mezey, aki 1983-tól 1986-ig egyszer már betöltötte ezt a posztot, Varga Miklós, az MLSZ intézőbizottságának tag­ja és Török Péter főtitkár kí­séretében lépett be a te­rembe. Varga Miklós beveze­tő helyett rögtön a lényegre tért: bejelentette, hogy létre­jött a megállapodás az MLSZ és Mezey György között. Ez­után a „régi-új” szövetségi ka­pitány vette át a szót: — Nehezen találok szava­kat ebben a felemelő pillanat­ban — mondta. — Rendkívül sokat jelent számomra, hogy visszatérhetek szövetségi ka­pitányként. Egyelőre csak egy dolgot tudok mondani: ké­rem, hogy támogassanak! Ezután kérdések következ­tek, s az ezekre adott vála­szokból kikerekedíek a szer­ződés körülményei, s Mezey távlati és rövid távú terveire Is lehetett következtetni. Kiderült, hogy azért hú­zódtak három napig a tár­gyalások, mert a felek minden kérdést a végsőkig tisztázni akartak. Az MLSZ az 1994-es egyesült államokbeli világ- bajnokság végéig kötött szer­ződést Mezeyvel, s egy zá­radék értelmében a szövetsé­gi kapitánynak módja van arra. hogy 1988 végén — akár egyoldalúan is — felbontsa azt. Mezey György okfejtése szerint erre azért van szük­ség, mert az év végén új MLSZ-elnökséget választanak, s még kérdés, annak meny­nyire élvezi a bizalmát. Maradi ember Amikor a legsürgősebb fel­adatairól kérdezték a kapi­tányt, azt mondta: egyik fontosabb, mint a másik. Szin­te csak napokban lehet mér­ni azt az időt, amely az első, október 19-i, Észak-lrország el­leni vb-selejtezőig hátravan. Mert hiába határozott szán­déka egy hat évre szóló táv­lati program megvalósítása, ha a vb-selejtezőn elbukik a válogatott, akkor a közvéle­mény — s az MLSZ-elnökség is — valószínűleg megvonja tőle a bizalmat. A továbbiakban Mezey György elmondta, hogy a szerződés megkötésekor nem voltak feltételei — csak szem­pontjai. Biztosítékokat kért arra, hogy megfelelő körül­ményeket fog élvezni tervei megvalósítására. A szakmai kérdéseket érintve a „mexi­kói csapat” mellett foglalt ál­lást, azaz 1990-es terveit zöm­mel azokkal a játékosokkal szeretné megvalósítani, akik az 1986-os mundialra kiju­tottak. Megkérdezték a szakvezető­től, mi a véleménye a válo­gatott kulcsembere, Détári La­jos pireuszi szerződéséről. Me­zey szerint szakmai szempont­ből erősen megkérdőjelezhető az átigazolás, ám egy szer­ződés megkötésekor nem csak szakmai szempontok játszanak közre, ezért tiszteletben tart­ja Détári döntését. Mezey arra is kitért, miért vetette el a technikai igaz­gatói elnevezést, s miért szö­vetségi kapitánynak szerző­dött. Amint tréfásan megje­gyezte, ő már maradi ember, világéletében edzőnek tartot­ta magát, nem pedig igazga­tónak ... Egyébként munkakö­ri leírásába tartozik az ösz- szes szintű és korosztályú ma­gyar válogatottak szakmai felügyeletének ellátása — ter­mészetesen a nagyválogatott szövetségi kapitányi tisztségé­nek betöltése mellett. Lakáscsere Szóba került a szerződés egyik szerencsétlenül napvi­lágra került pontja: a minő­ségi lakáscsere is. Mezey hangsúlyozta, a tárgyalások során számára az anyagi szempontok voltak a legutol­sók, nem érdekli a fizetés, a szövetségi kapitányi megbíza­tás elfogadása óriási megtisz­teltetés — nem pénzkérdés. Mindössze annyit kért, hogy olyan környezetben biztosít­sanak számára lakást — saját pénzén! —, ahol a szurkolók az első balsiker után esetleg nem törik össze gépkocsi­ját... Meccsek sebtében Mezey egyébként a lehető legsürgősebben el akarja kez­deni az érdemi munkát, s a jövő hétre tervezett tatai edzőtáborozás helyett sebté­ben mérkőzéseket szeretne le­kötni az újonnan összehívan­dó válogatott keret részére. Hogy ebben kik kapnak he­lyet, arról még nem esett szó. Befejezésül Varga Miklós újólag bizalmat kért a közvé­leménytől és a sajtótól Mezey Györgynek, aki hangsúlyozta: legnagyobb vágya teljesült az újbóli kapitányi kinevezéssel, ám azt is eldöntötte, hogy — lesz, ami lesz — most utoljá­ra vállalta ezt a tisztséget. Sportdiplomaták a központban Szöuli előterjesztések Aligha kétségbevonható a fon­tossága annak, hogy a nemzetkö­zi sportszövetségekben — a ve­zető testületekben, a különböző bizottságokban — helyet foglal-e magyar sportdiplomata vagy sem. Azon sincs mit vitatni, hogy a magyar érdekek képviselete a világban csak akkor lehet igazán hatásos, ha „közel ülünk a tűz­höz”. Ezért is kísérheti kettőzött figyelem azokat a vezetőségválasz­tó, részben vagy egészoen tiszt­újító kongresszusokat, amelyeket az idei nyári olimpia idején tar­tanak Szöulban. Hét sportágban van közvetlen magyar érdekelt­ség, az első alelnöki pozíciótól kezdve a bizottsági tagságig, vagy­is az ötkarikás játékokon nem csupán Magyarország versenyzői vizsgáznak, hanem sportdiplomá­ciája is. Bíró Mihálynak, a Nemzetközi Birkózó Szövetség alelnökének a helye egeszen 1992-ig biztos, hi­szen a szeptemberi kongresszuson csak az elnökségi tagok egyhar- madát újítják meg, a többi tiszt­ség érintetlen marad. Bonn Ottó­nak, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség alelnökének sincs mi­től tartania, mivel ő az egyetlen jelölt a posztra. Ami a további vezetői tisztségeket illeti, újból jelölik dr. Nagy Imrét a Nemzet­közi öttusa- és Biatlon Szövetség öttusatitkárának, Madarász Ist­vánt a kézilabda-, Holvay Endrét pedig a röplabdaszervezetben el­nökségi tagnak. Ismét támogatást élvez bizottsá­gi tagságára birkózásban Kruj Iván (bírói), Hegedűs Csaba (edzői); kajak-kenuban Péhl Jó­zsef (bírói), dr. Dobos József (or­vosi), Füleky András (propagan­da és szervezési); öttusában dr. Pucsok József (orvosi) ; tornában Urvári Sándor (férfi technikai); úszásban dr. Salamon Ferenc (ví­zilabda-szakbizottság és az úszó­szövetség elnöksége, még egy bi­zottsági tagra készül javaslatot tenni). Új jelöltek: Horváth Lász­ló (kézilabda), Császári Attila (öt­tusa, technikai). Sirokmány Lajos (öttusa, információs), Benkéné Balikó Gyöngyi (torna, női tech­nikai) és Gyurkáné Patocska Má­ria (rsg, technikai). Nem kevésbé lehet érdekes, hogy milyen magyar javaslatok hang­zanak el az olimpiai kongresszu­sokon, vagy a csúcsfórumokat előkészítő bizottsági üléseken. Bir­kózásban például régebbi keletű magyar törekvés, hogy a kétszer háromperces mérkőzéseken ne tartsanak szünetet, háriem megál­lás nélkül küzdjék végig a hat percet a versenyzőké Kétségtelen, hogy ez a fizikailag jobban fel­készült birkózóknak kedvezne. Egy másik sportági indítvány szerint csökkenteni kell a bírók szerepét, túl gyakori beavatkozását. Az öttusában is már régről dé­delgetett, és többnyire ismert ma­gyar kezdeményezések kerülnek terítékre. Így mindenekelőtt az, hogy a lovaglás legyen a min­denkori befejező szám, hogy a fu­táshoz képest ne érjen arányta­lanul többet az úszás, vagy hogy az eddigi öt helyett három-négy nap alatt bonyolítsák le az öttu­saversenyeket. Ticska is esélyes a győzelemre Szombaton déli 12 órakor Pilisszentkeresztről, illetve Pi- lisszentlászlóról Dobogókőre érkeznek a hatnapos, Szent István emléktúra gyalogos résztvevői, akik azután köz­ponti ünnepséggel fejezik be vállalkozásukat. Az országos kéktúra útvonalán vezető ju­bileumi Szent István emléktú­ra résztvevői Katalinpusztáról (keleti szakasz), illetve Bá­nyahegyről (nyugati szakasz) indultak hosszú menetelésük­re. ig KÄG MEDQSZ SE iovcs$ssesk@szfésiya július 22-én, 23-án és 24-én ÄpO|®Rl megrendezi a XXI. Kiskunsági Pásztor- és Lovasnap&kat, valamint a XXIII. BHSE Nemzetközi Lovasversenyt. A programból: országos csikósverseny, póni akadályverseny, lovasbemutatók, népi táncok, ökörsütés, ökrös fogat, birkapörkölt és halászléfőző verseny, alkalmi postabélyegzés, magyarnóta, népművészeti bemutató, vásár, vidámpark a gyermekeknek, lovas vetélkedők, lovas futball. Megközelíthető: vonattal, hajóval és autóbusszal. Világ Kupa-futam Baján A népes nemzetközi mezőnyben a nagykategóriás magyar versenyzők is eséllyel pályáznak a győzelemre Rangos verseny színhelye lesz a hét végén Baja. A föld­kerekség legjobb motorcsónak­versenyzői gyűlnek össze, hogy a világ- és Európa-bajnoksá- gok mellett az egyik legran­gosabb versenynek tartott Vi­lág Kupa-futamokon szerezze­nek előkelő helyezéseket. A sportág legjobbjaival teletűz­delt mezőnyben a Forma— 500-as kategóriában megtalál­hatjuk a volt világelső oszt­rák Cerveny és az NDK-beli Dänisch mellett az egész ma­gyar élgárdát. Volentér, Csep- regi, Kormos, Bálint és a Cse­pel autós Ticska nagy remé­nyekkel száll a „papucsokba”. A Pest megyei versenyzőnek ez az összecsapás, illetve a hazai víz előnye mindenkép­pen jól jött, hiszen az eddigi kontinentális versenyeken mű­szaki hibák sorozata miatt nem ért el igazán jó ered­ményt. Most őt is az esélye­sek között említhetjük. Az 500-asok mellett termé­szetesen más kategóriák küz­delmei is izgalomra tarthat­nak számot, hiszen az orszá­gos bajnokságot is ezen a versenyen döntik el. Külön érdekességként megemlíthető, hogy a O—700-as kategóriában is két világbajnok neve sze­repel a rajtlistán, így az idei győztes csehszlovák Imra- movsky és a korábbi első osztrák Steineder is indul a 8 ország 104 versenyzőjét fel­vonultató viadalon. B. Gy. Svédországból Szilvásváradra Lantos, a vendég tájfutó A tájékozódási futásról rit­kán esik szó a lapok sportol­dalain. Pedig viszonylag igen olcsó, egészséges sportág, rá­adásul a magyarok a nemzet­közi porondon több, figyelem­re méltó eredménnyel is ren­delkeznek az évek során. Ter­mészetesen a legnagyobb si­kert az 1972-es csehszlovákiai világbajnokságon aranyérmet szerzett Monspart Sarolta mondhatja a mágáénak, aki évek óta a tájfutók szövetségi kapitánya. Ezekben a hónapokban a hazai tájfutásban Lantos Zol­tán személye jelenti az. első számú szenzációt. A maratoni futásban is nemzetközi szintű eredménnyel rendelkező tájfu­tó — 2.14 órát is teljesíteti korábban a 42 195 méteres tá­von! —, immár négy hónapja vendégeskedik a svédországi Kristiansandban, még ponto­sabban az OK Pan-önos táj­futóklubban, ahol az egyik lelkes család, a Módig família vállalta a vegyészmérnöki diplomát szerzett Lantos el­helyezését. A jövő hét igen jelentős eseménye a július 20-án, a - norvégiai Trondheimben kez­dődő főiskolás világbajnokság, ahova Lantos egyenesen Svéd­országból utazik. Ezt követően a svéd ötnapos vetélkedésen, Sundswall térségében verse­nyez, majd hazajön, hogy augusztus 4-én, 7-én és 11-én a Kassa, Szilvásvárad, illetve Wiener Neustadt környékén sorra kerülő Világ Kupa-fu­tamokon képviselje a magyar színeket. * J. K. Tallinn Szörfösremény A Tallinnban folyó hagyományos balti regattán általános, és ma­gyar szempontból kellemes meg­lepetést váltott ki Keczéri I.ászló eddigi szereplése. A 23 éves spor­toló a 43 szörföst felvonultató divízió—2-ben az elsó három fu­tam után az élen áll. úgy, nogy eddig még egyszer sem voit a másodiknál rosszabb helyen. Az iránta megnyilvánuló érdeklődés jele, hogy a TASZSZ hírügynök­ség külön interjút készített Ke- czérival, előrebocsátva, hogy a budapesti versenyzó fogorvosnak készül. ]$egyesf°gat°k üllői edzőtábora Bozsik és Sípos jelölt Alig másfél hónap van hát­ra a lovassport idei egyik ki­emelkedő eseményéig, a né­gyesfogathajtó világbajnoksá­gig. Szeptember elején a hol­landiai Apeldoornban vetél­kednek majd a szakág leg­jobbjai, köztük a magyar ver­senyzők is, akik a korábbi vb-ken rendre sikert sikerre halmoztak. Mi a helyzet a magyar fo­gathajtók táborában szűk öt­ven nappal a rajt előtt? — kérdezte Sütő Ödön szak- bizottsági elnöktől az MTI munkatársa. — A válogatott keret tag­jai már túlvannak a legje­lentősebb felmérő- és. váloga­tóversenyeken, a két hazai viadal mellett mindenki kül­földi erőpróbákon is bemutat­hatta tudását — mondta a szakember. — A legjobban ed­dig Juhász László és a tápió- szentmártoni Bozsik József szerepelt, de kettejükön kívül még Bálint Mihály, Bárdos György, Kiss Zoltán, a döm- södi Sipos Lajos és Finta Gá­bor is küzd a kiküldetésért. A csapatkijelölésre valószínűleg még e hónap végén sor ke­rül. A világbajnokságon egyéb­ként négy magyar fogat sze­repelhet, három a csapatban, s egy még külön az egyéni­ben. Ebben a sportágban kulcs­szerep jut a megfelelően fel­készített lovaknak. Mi a hely­zet az állatállománnyal? — Nem akarom elkiabálni a dolgot, de eddig minden a legnagyobb rendben. A lovak jó állapotban vannak, remél­jük, a hátralevő időben sem történik baj, nem betegszik meg, nem sérül le egyetlen állat sem. A nemzetközi erőviszonyok ismeretében mely országok versenyzői vihetik a prímet a világbajnokságon? Csapatban a magyar, a nyu­gatnémet, s a Patterson fivé­rek vezette svéd válogatott pályázhat leginkább a dobo­góra, de esélyes az első há­rom közé kerülésre a holland és a lengyel csapat is. Egyé­niben még nehezebb jósolni. A hazai pálya előnyét élvező Schardon tűnik a leginkább favoritnak, de remélem, a mieink is kemény vetélytár- sak lesznek. A célkitűzésünk egyébként legalább egy érem. Nem kizárt persze, hogy ezt az elvárást túlteljesítjük, hi­szen tavaly a kettesfogatok­nál is hasonló tervet fogal­maztunk meg, s aztán mégis egy-egy aranyat és ezüstöt szereztünk. Mi a világbajnoki felkészü­lés következő állomása? — Augusztus elején a vb- csapatba került fogatok és egy tartalék az üllői edzőtá­borba vonul. Azért esett a választás erre a helyszínre, mert itt homokos a talaj, s biz­tos, hogy Apeldoorban is ha­sonló terep vár majd a részt­vevőkre. Egy álommal kevesebb Détári és a milliók Détári Lajos eladta magát, s ezzel álmainkat is. Sokan va­gyunk úgy, hogy a honi futballból teljesen kiábrándulva már a televízió elé sem ülünk le, ha a magyar válogatott játszik, de annyira még nem tudták megutáltatni velünk ezt a szép játékot, hogy Détárira ne figyelnénk. Egészen idáig szurkol­tunk neki... Bíztunk benne, hátha lesz valaki, aki megmutatja, hogy te­hetséggel és akarattal lehet boldogulni. Hátha sikeres lesz va­laki a határokon túl is, akit magunkénak vallhatunk, s ha ké­sőbb olvasunk róla az újságban, vagy látjuk a tévében, ak­kor jóleső érzéssel összekacsinthatunk, s azt mondhatjuk: is­merjük jól ezt a fiút, valamikor itt kergette a labdát a kis­pesti pályán. Akinek a példája ráirányítja a figyelmet arra, hogy gyökeresen át kell alakítani a hazai futball irányítási rendszerét, menedzselését, meg kell teremteni erkölcsi és anya­gi tisztaságát. Mert lám, nálunk is akadnak tehetségek, csak nem tudunk velük bánni. Reméltük, hogy Détári világsztár lesz. Most még nem az, 8 talán már nem is lesz soha. Erre valószínűleg elvesztette az esélyét azzal, hogy ezután megint egy ugyanolyan szürke baj­nokságban kergeti majd a labdát, mint tette idehaza. Ahol nincsenek társak, ahol egy idő után a tehetség is beleolvad az átlagba. Azonkívül Détári a Pireusz Olympiakosz csapatá­ban már nem lesz szem előtt, s így kétséges, hogy három év múlva kell-e majd rangos európai csapatoknak? S ha igen, akkor ki tudják-e fizetni érte azt a 20 millió márkát — eset­leg ennél is többet — amit a görög milliomos a mellényzsebé­ből számolt le. Jól mondta az Eintracht Frankfurt csapatkapitánya: Détári letette a fegyvert a pénz előtt, és megfeledkezett sportcéljairól. Hároméves szerződésével többet keres majd, mint az egész frankfurti csapat egy év alatt: 4,5 millió márká' A spanyol, az olasz, a nyugatnémet bajnokságban biztosan nem kapna ennyit, de azért nem halna éhen. Viszont nagy játékos lehetne. Lehetett volna .. • — kövess —

Next

/
Oldalképek
Tartalom