Pest Megyei Hírlap, 1988. május (32. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-10 / 110. szám

NAGY£ŐrÖSI A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA Borika néni jé szomszédai Virágcsokrok a gyerekektől XXXII. ÉVFOLYAM, 11«. SZÁM 1988. MÁJUS 1«.. KEDD Fiatalok tűzoltéversenye Gurítsd, kapcsold és fuss! A már hagyományossá vált tűzoltóverseny megrendezésére került sor á minap a városi ifjúsági sportpályán. Erre*"az első fokú úttörő- és ifjúgár- dista-versenyre évről évre be­nevez minden általános isko­la, középiskola és nagyon sok vállalat, intézmény is. Ez bizonyítja, hogy a ren­dezvény semmit sem veszített népszerűségéből. Idén az úttö­rők kategóriájában 7 fiú- és 6 lányraj indult, az ifjúgár­disták csapatai közül pedig 3 leány- é^. 6 fiúraj volt­összesen százhetvenhat em­ber várta izgatottan a verseny megnyitását. Az ünnepi nyitó­beszédet Germán Istvánná vá­rosi úttörőelnök mondta. Ott voltak a város intézményeinek képviselői, Hujber Lajos, az MSZMP politikai munkatársa. Módra György alezredes, váro­si rendőrkapitány, a HNF vá­rosi bizottságának titkára, Csí­pő Balázs, a megyei tűzoltó­parancsnokság részéről Nádas Miklós tűzoltóhadnagy, vala­mint Székely Qyula, a nagy­kőrösi munkásőralegység pa­rancsnokának helyettese, Ko- vácsné Csípő Ágota, Kocsér tanácselnöke, dr. Karay Kor­nélia, a tanács hatósági osz­tályvezetője .és természetesen a rajok felkészítői és a neve­lők. A megnyitó hagyományos gesztusa volt Farkas József­nek, az önkéntes tűzoltók pa­rancsnokának jelentéstéte­le Törőcsik Pál főhadnagy, vá­rosi parancsnok felé, s ezt kö­vetően a verseny rögtön meg is kezdődött. Az első versenyszám nyolc­szor ötvenméteres váltófutás volt, különböző' akadályokkal. Itt Papp Ferenc, a Toldi is­kola tűzvédelmi előadója indí­totta a versenyzőket, aki el­mondta, hogy egy sügárcsövet kell a versnyzőknek vinniük, és a váltónál átadják egymás­nak olyképpen, hogy közben különböző akadályokat kell le­küzdeniük. Kispalánkot mász­nak kúszófolyosókon kell át­bújniuk, tömlőt hajtogatnak, de közben futni és futni kell, mert az időt mérik. „Pihenés­képpen” a távban van két-há- rom „üres” szakasz, amikor csak szaladni kell, akadályok nélkül. Közben Papp Ferenc állan­dóan figyelt, mert egyeztetnie kellett az időt. és ő felügyelt az indítási sorrend betartásá­ra is. Minden közreműködőnek tengernyi dolga volt. Közben Törőcsik Pállal beszélget­tünk. Tőle tudom, hogy a ver­seny már nagy hagyományok­kal rendelkezik. A második Gurítsd, kapcsold, és fuss! A tömlőszerelés művelete pillana­tok alatt zajlik le a nézők előtt. Képünk a Rákóczi isko­la lánycsapatáról készült. (Varga Irén felvételei) első lett a Kossuth iskola, má­éi harmadik pedig a Rákóczi A díjakat, okleveleket dr. Karay Kornélia, a tűzoltóság részéről pedig Törőcsik Pál és Farkas János adta át a boldog : helyezetteknek. A verseny leg- ! jobbjai a május 28.-án Ceglé­den sorra kerülő megyei tűz­Ünnepség az NIHSZ-ben Kitüntetettek Hagyományosan májusban köszöntik az MHSZ szerveze­tei azon aktivistáikat, akik az elmúlt évben kiemelkedő munkájukkal segítették a szö­vetséget céljai valóra váltá­sában. Városunkban is szép házi ünnepséget rendeztek tiszte­letükre, mely alkalommal Bal­ia János, az alapszervezet me­gyei instruktora mondott ün­nepi beszédet, ö adta át az MHSZ főtitkárának elismerő okleveleit a Nagykőrösi Kon­zervgyár Déri Miksa szocia­lista brigádjának, és Sziícs Balázsnak, a konzervgyár osz­tályvezetőjének. Rajtuk kívül 12-en vették át a Pest Megyei MHSZ-szervezet titkárának dicsérő oklevelét. Erős vízsugár célozza a tűz­fészek közepét. Az Arany is­kola diákjai küzdenek a töm­lővel. fordulóban a versenyzők egy 800 literes vadonatúj kismo­torfecskendővel lőttek célba, míg csak ki nem gyűlt a jel­zőlámpa, ami azt jelentette, hogy a célba elegendő víz ér­kezett. A parancsnok közben elmondta, hogy ez az NDK gyártmányú gép nagyon hasz­nos a városnak is, ugyanis vízágyúként és haboltásra egyaránt alkalmas. A harma­dik versenyszámként egy teszt­lapot kellett kitölteni, amit inár a Toldi iskola falai kö zött oldottak meg a fiatalok. Törőcsik Pál ragyogónak ítélte meg a versenyzők felké­szülését és főleg igyekezetüket. Elmondta, hogy a rajokat az iskolák nevelőtanárai készítik fel, de az önkéntes tűzoltók is segítik őket. Ezt erősítették meg a versenyzők is. A kőcse­rt Gábor Áron iskola lányai­tól meg is kérdeztem, hogyan jutottak el erre a versenyre. — Kedvet kaptunk hozzá — mondták —, mert hallottunk róla sokat. Aztán tehetőségünk nyílt arra is, hogy gyakorol­junk. Nekünk is van ilyen kis­motorfecskendőnk, és Miklós Ferenc, az úttörőtanács titká­ra volt a felkészítőnk, aki tesz­teket is oldatott meg velünk, hogy biztosam tudjuk, milyen fajsúlyú kérdéseket, kapha­tunk itt. Tavaly a lány- és a fiúrajunk egyaránt első lett az úttörők között. Reméljük, idén is ilyen szép sikereket érünk el. A verseny eredményhirdeté­sére késő délután került sor. Az ifjúgárdistáknál a fiúk kö­zül a kocséria.k lettek az el­sők, őket követte a Toldi II. csapata, a harmadik a Nefag III. csapata lett. A lányok között a Toldi I. raja bizonyult a legügyesebb­nek. második lett a Toldi II-, a harmadik pedig a Toldi III. Mindig jókedélyű. derűs han­gulatú, mindekihez van egy­két jó szava. Sok a barátja,.is­merőse, a környék gyerekei szinte saját nagymamájuknak tartják. Csilingelő hangon kö­szöntik: Szervusz Bojita néni! Úgy hét évvel ezelőtt vá­ratlanul tört rá a magány, éle­te párját az infarktus ragadta el mellőle. Azóta mindennapos vendége a temetőnek ... Lehet, hogy e néhány jel­lemzőből sokan máris ráis­mertek. Jani Sándornéról van szó, aki a Vági lakótelep XI/A épületében lakik. Asztalán most is hatalmas virágcsokor áll. gyerekei hozták anyák napjára. — Borika néni. mióta van nyugállományban? — Nyolc éve, ráadásul amo­lyan kisnyugdíjas vagyok, pe­dig csak köszönettel mondha­tom, hogy méltányossági ala­pon, a férjem után állapítot­ták meg a nyugdíjamat, mert az enyém annyira kevés lett volna, hogy talán csak kenyér­re lenne elég. — Sok idős ember rosszul érzi magát, amikor nyugdíjba kerül, mellőzöttnek érzi ma­gát, másrészt nem tudnak mit kezdeni a rájuk szakadt sza­badidővel. Borika néni hogy van ezzel? — Tudja, lelkem, én mindig találok magamnak elfoglalt­ságot. Van két lányom, és egy fiam. mindegyik családos, sőt most a közeli napokban várom a nagy eseményt, dédnagyma­ma leszek. Az öt unoka mel­lett sose éreztem mellőzöttnek magam. Vigyázok rájuk, sze­retnek nálam lenni, és én is Sporthírek Kosárlabdásaink bravúrja Kosárlabdásaink ismét több tétmérkőzésen szerepeltek, váltakozó sikerrel, de a leg­fontosabb találkozójukon győ­zelem született. , NB Il-es férfi bajnoki rá- játszó-osztályozó mérkőzésen, idegenben: Nk. Ivgy. Kinizsi— Hódmezővásárhelyi Spartacus VSE 77-72 (37-35). Nagykörö­siek: Horváth Z. (24), Horváth Á. (5), Pásztor (9), Bútor (2), Szirmai (12); csere: Kovács (10), dr. Salgó (15), Hegedűs. Az első félidő végig féj fej melletti küzdelmet hozott. A kinizsisek a második játék­rész közepén húztak el job­ban — 18 ponttal —, amikor a vendéglátók a bírókkal vitatkoztak. Az utolsó öt perc­ben labdatartással sikerült az előnyből tartani. A körösiek igen jól játszottak és jól vé­dekeztek, s alaposan kiszorí­tották az ellenfél legponterő- sebb játékosát, a palánkjuk alól, ami döntőnek bizonyult. Meglepetés, de egyben megér­demelt- is volt a győzelem, amelynek értékét növeli, hogy a vásárhelyiek otthonukban régóta most szenvedtek elő­ször vereséget NB Il-es talál­kozón. Nagy előbbre lépés ez az NB I-be jutás felé, de a táblázat is mutatja, hogy a körbeverésekkel még sok min­I Bozéíirté kSüiiwesek Kocséron is tavasszal van a nagy rcndezkedések, takarítások időszaka, megszépül a családi házak környéke, a közterület. A Petőfi Tsz kőművesei is úgy látták, ideje már a Szabadság úti szolgálati lakást csúnyító bozóttengert felszámolni. A minap ásót, kapát fogtak, s nekiláttak tervüket valóra váltani. Ké­pünk Zöldi Jánost és Mészáros Józsefet mutatja munka köz­ben, akik elmondták azt is, hogy néhány nap múlva tetszetős vaskerítés fogadja az arra járót a bokrok helyén (Varga Irén felvétele) den előfordulhat. Jelenlegi ál­lás: 1. Nk. Kgy, Kinizsi 6 4 2 523-480 10 2. AK Építők (Sz.-fehérvár) 6 4 2 495-487 10 3. Testnev. Főisk. SE <Bp.) 5 4 1 459-417 9 4. Hódmezővásárh. SVSE 6 3 3 555-509 9 5. Pécsi Postás 5 1 4 337-393 6 6. Miskolci EAFC 4 — 4 325-408 4 Legközelebb szombaton, 14- én 18 órakor lesz hazai osztá­lyozó mérkőzés, amelyen a Pécsi Postásnak kell vissza­vágni a 2 pontos vereségért. NB Il-es női bajnoki ráját­szó mérkőzésen, a Petőfi-tor- nacsarnokban. Székesfehérvá­ri Ikarus II.—Nk. Kgy. Kini­zsi 45-34 (19-21). Nk.: Józsa (10), Bajáki (3), dr. Fülöpné (8). Szappanos (2), Kosa (7); csere: André (2), Király (2), Takács. Az 1987/88-as bajnoki év utolsó körösi vonatkozású összecsapásán a gyengén ját­szó vendégeket is alulmúlták a hazaiak, az idény leggyen­gébb játékával. Az NB I-esek hetente nyolcszor edző után­pótlásgárdája győzött, de a kinizsis lányok az előzetes eredmények alapján így is megszerezték a közép-főcso­port 13. helyét. A megyei ifjúsági leánybaj­nokságban, idegenben: Ceglédi Gimnázium—Nk. Gimnázium 38-21 (19-10); a tartalékos kö­rösiek nem tudták megszoríta­ni a listavezetőt; legjobb do­bók: Csányi Á. (14) és Bisztri- csánv (5). A Nk. Gimnázium— Budaörsi Gimnázium találko­zót az ellenfél kérésére ké­sőbbre halasztották. A megyei serdülő leánybaj­nokságban. Nk Gimnázium— Ceglédi Gimnázium 70-26 (36-12). A technikásabb csa­pat nagy fölénnyel idegenben is nyert. Ld.: Csányi I. (29) és Szabó (7). Budaörsön öt csapattal me­gyei úttörő fiú villámtornát rendeztek. A körösiek az első két találkozójukon jól játszot­tak, végül kissé fáradtak vol­tak, de a második helyen vé­geztek. Nk. Kgy. Kinizsi—Bu­daörsi isk. II. 23-14 (6-12) ld.: Szőke Sz. (8) és Szendi A. (6). Nk. Kgy. Kinizsi—Dunai Kőolaj (Százhalombatta) 40-14 (16-6). Ld.: Fodor és Szendi A. (8-8). Budaörsi isk. I.—Nk. Kgy. Kinizsi 31-19 (17-7), ld.: Fodor (9) és Urbán (6). KEDDI SPORTMŰSOR Kézilabda. Fót: F. Gyer­mekvárosi Szakközépiskola— Nk. Toldi DSK, IV. korcso­portos diák fiú megyei baj­noki mérkőzés. S. Z. Színház A Kecskeméti Katona Jó­zsef Színházban, este 7 óra­kor: Mária főhadnagy. Bérlet­szünet. — Mozi— A nagyteremben: Házibuli. Színes, szi-nkronizált. francia filmvígjáték. Előadás 6 óra­kor. Erotikus képregény. Szí­nes japán film. (Csak 18 éven felülieknek!) Előadás 8 óra­kor. A stúdióteremben: Tájkép csata után. Színes lengyel film, fél 6-kor. örömmel megyek hozzájuk lá­togatóba. Szerencsére mind­egyik gyerekem a közéiben la­kik. — Szavaiból arra következ­tetek. hogy nagyon jó kapcso­lata van a családjával, ők biz­tosan sok segítséget adnak ... — Valóban nagyon jó a vi­szonyunk. Férjem halála után. amikor az apai örökség részét szerettem volna elosztani gye­rekeim között, akkor a tudto- mon kívül — az örökség rész­arányában — megvásárolták részemre ezt a csodálatos la­kást, mondván, anyukának le­gyenek jó szomszédai, és ne kelljen havat lapátolnia, utcát söpreni. Még évek múltán sem találtam szavakat a megha­tottságtól. — Persze én is igyekszem a magam módján viszonozni, be­segíteni a háztartásukba, az unokáknak, a vőimnek ruhá­kat kötögetek. Mindig szíve­sen fogadják. Minden hétvé­gén máshová vagyok hivata­los ebédre, ezt ők osztották be, és nagyon ragaszkodnak hoz­zá. Felváltva érdeklődnek hogylétem felől, íme, anyák napján is mind eljöttek, ez a csodálatos virágkoszorú a bi­zonyítéka. Végigkalauzol a lakáson. Mindenütt ragyogó tisztaság, íz­lésesen berendezett szobák. Minden szöglet emlékeket rejt, férjét, vagy unokáit juttatja eszébe. Közben mesél a múlt­ról, az áfész-nál dolgozott, el­lenőrző bizottsági tag volt an­nak idején, de még ma Is se­gít a szövetkezetben vásárok idején. — Eddig csupa elégedett sza- rakat hallottam, valami titkolt terve, kívánsága csak-csak le­het ... — Nincs különösebb, hacsak az nem, mint sok nagymamá­nak, hogy unokáim boldog fel­nőtté cseperedjenek. És kívá­nom, hogy tartson örökké ez a jószomszédság, mint ami most körülvesz. Én szeretem az em­bereket, nincsenek előítéle­teim senkivel szemben, s ezt ismerőseim is érzik. Mi adhat ennél nagyobb nyugalmát? Búcsúzóul azért nem állja meg oda súgni: — Az estéket nem szeretem, mert akkor mindenki haza­megy és én magamra mara­dok. Az egyedüllétet soha nem lehet megszokni, legfeljebb beletörődni. D. H. Piaci jelentés Az egy héttel ezelőttihez ha­sonló, élénk piac volt pénte­ken. A primőr zöldségfélék közül egyiknek-másiknak ára hatalmasat esett. A karfiol pél­dául 150 forint volt, most 70 forintért lehetett kapni, a sza­móca ára 200—250 forint kö­zött volt. A zöldhagyma cso­mója 4—5. a hónapos reteké 2—14. a zöldpaprika darabja 5—18, a paradicsom 180—200, a korai üvegházi uborka 60, a kínai kel 25, a fehér káposzta 25, a karalábé 8—10, a fejes saláta 2—4, a vegyes zöldség csomója 5—10 forint, volt. Meg­jelent az újkrumpli, 60 forin­tos áron, a tavalyit 12 forint körüli áron kínálták. A sóska és a paraj rakása 5—5, a tavalyi sárgarépa 10. a petrezselyemgyökér 15, a zel­lerfejek darabja 3—1(1 forintba került. Igen sok volt a pa­lánta. A tépett paradicsom szála 1, csomója 6, a szépen fejlett tápkockás paprika- és paradicsompalántákat 4—5 fo­rint között tartották. A zeller szála 1,50, az uborkanövény- kék 4—5, az árvácskák 3 fo­rintot értek. A baromfipiacon 55 forint volt a rántani való csirke kiló­ja, ebből bőségesen hoztak a tenyésztők. A tyúkok párban 280—320 forintot értek gazdáik szerint, egy kakast és tyúkot 350-ért tartottak. Az egyhetes csibék 18, a 2,5—4 hetesek 30, a 2 hetes libák 90, az egyhete­sek 80, a 3 hetes kacsák 45 fo­rintba kerültek. A tojás nem nagyon kelt. egyébként 1.20— 1,50 forint között kínálták a piacozók. A kocsis piacon most egy utánfutóval hoztak akác-juhar vágott tűzifát 140 forint egy­ségáron. ISSN 0133—270« (Nagyköröst Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom