Pest Megyei Hírlap, 1988. május (32. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-02 / 103. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! MEGYEI HZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI XXXII. ÉVFOLYAM, 103. SZÁM Árn: 1,80 forint 1988. MÄJUS 2., HÉTFŐ Felvonulások, avatások, majálisok Hagyományainkhoz méltón Kádár János nyilatkozata Kádár János, az MSZMP főtitkára a budapesti dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozott a televíziónak és a rádiónak. — Közel száz esztendeje a föld csaknem minden or­szágáén megünneplik május elsejét, a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának nagy napját. E napot a szo­cialista országokban az egész dolgozó nép ünnepli. A mostani budapesti felvonulás méltó azokhoz a hagyomá­nyokhoz, amelyek évtizedek óta jellemzik a főváros dol­gozóinak május elsejei ünnepségeit. Minden bizonnyal Így köszöntik a munkásünnepet az egész országban. Ez alkalommal Is köszöntőm a felvonuláson résztvevő­ket, fővárosunk lakosságát, a május elsejét ünneplő dol­gozó népünket. Ennek az ünnepnek nagyon sok monda­nivalója van a világ számára; ezért is figyelik barátok és ellenfelek egyaránt, hogyan ünnepiünk. Ez a mai de­monstráció is kifejezi azt az eszmei közösséget, amely ma Magyarországon van. Ennek a tartalma mindenek­előtt a szocializmus és a béke iránti elkötelezettség, a tenni akarás, valamint az, hogy népünk értékeli a nehe­zen megszerzett vívmányokat. S kifejezi — ami talán még ennél is fontosabb —: o bizalmatl Ismeretes, hogy országunk most a szocialista fejlődés számos nehéz kérdésével küzd. Ezek megoldása valóban nem könnyű. De itt is láthatja mindenki, hogy népünk e nehézségek tudatában is bizakodva ünnepel. A párt közelgő országos értekezletének egyik feladata, hogy megmutassa az előre vezető utat a szocializmus építésé­ben. Sokan felvetik — itthon is, külföldön is~— "azt a kér­dést: mi a garanciája annak, hogy a mostani, egyáltalán nem könnyű feladatokat megoldjuk. Két garanciája mindenképpen van. Az egyik a megtett út, amely arról tanúskodik, hogy munkásosztályunk, parasztságunk, dol­gozó népünk — pártunk vezetésével — már ennél nehe­zebb feladatokat is megoldott. Ha egységben, közös aka­rattal hozzálátunk, akkor mostani tennivalóinkat is el­végezzük. A másik „garancia” itt vonul előttünk: de­monstrálva az összetartást, az egységet és a szolidaritást. Azt szeretném, ha mindazok az erők — a szocialista országok népei, a haladás és a béke támogatói szerte a világon —, akikkel szolidárisak vagyunk, tudatában len­nének annak, hogy ott vagyunk és a jövőben is ott le­szünk közöttük. S ezt azoknak az erőknek is tudomásul kell venniük, akik nem szeretik a mi rendszerünket. A magyar néphez való viszonyukat annak tudatában for­málhatják, hogy ez a nép tovább halad a szocialista tár­sadalom építésének, a béke védelmének és megőrzésének útján. Nekem s mindannyiunknak, akik részesei vagyunk en­nek az ünnepnek, nagy erőgyűjtést jelent a mai nap a további munkás hétköznapokhoz — mondotta befejezé­sül Kádár János. Gödöllőn az általános iskolások nyitották meg a felvonulók sorát. Tegnap szerte a világban felvonulásokkal, nagygyűlésekkel köszöntötték a mun­ka ünnepet. Napos, tavasziam időben tartották meg vasárnap Moszkvában a szovjet főváros dolgozóinak hagyományos május 1-jei felvonulását, amelyen Mihail Gorba- csovval, az SZKP KB főtitkárával az élen részt vettek a szovjet párt és állam ve­zetői is. Idehaza szombaton a gellérthegyi és Kossuth téri zászlófelvonás jelezte az ünneplés kezdetét. Vasárnap benépesült Budapesten a Felvonulási tér. A díszemel­vényen többek között ott volt Kádár János, az MSZMP főtitkára, Németh Károly, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Grósz Károly, a Miniszter- tanács elnöke is. Ünnepeltek Pest megye lakói is. A kellemes időjárást kihasználva a legtöbb he­lyen tegnap késő estig tartott a vigalom. A munka ünnepén nagygyűléseken emlé­keztek meg a munkásosztály egységének jelentőségéről, s felvonulásokkal demonst­rálták szolidaritásukat az emberek a világ dolgozóival. Gödöllő Gödöllőn, ahol az ünnepsé­gen megjelent Krasznai Lajos, a megyei pártbizottság első titkára is, az évek óta szo­kásos módom köszöntötték május elsejét: délelőtt fölvo­nulással, délután majálissal. A Szabadság térbe torkolló utcákon, frissen kizöldült fák között, ragyogó napsütésben gyülekeztek a város üzemei­nek, intézményeinek dolgozói. Pontban tíz órakor hangzott fel a Himnusz, majd Kalocsai Ottó, a helybeli gimnázium harmadikos tanulója mondta el Juhász Gyula A munka című versét. Az ünnepség résztvevőit, a díszemelvényen helyet foglalókat, a város po­litikai és állami szerveinek, vállalatainak vezetőit, képvi­Két mérkőzésből három pont Nagyszerű váci siker szüle­tett szombaton az NB I-ben! Vác—Ferencváros 2-1. A Pest megyeiek az őszi Üllői úti bravúr után most ismételni tudtak, és szikrázó, helyen­ként túlzottan is kemény mérkőzésen, csaknem 15 ezer néző buzdításától hajtva sze­rezték meg a végelszámolás­nál bizonyára nagyon fontos pontokat. Felvételünk egy Hermann-bombát örökített meg, amely elakadt a védő­kön. Mózner és Talapa azon­ban segített: góljaikkal nagy örömet szereztek a szur­kolóknak. A neheze azonban még hátravan. A következő ellenfél a Videoton, s azután jön még a Tatabánya is, amely bizonyára nagyon ké­szül a hazai kudarca után a visszavágásra. Feljövőben a Debrecen, de reménykedjünk: a bent maradást nem a hajdú­ságiak elleni utolsó váci mécs­esén kell bebiztosítani! (Részletes beszámolónk a 7. oldalon olvasható.) selőit dr. Zsiga László, a vá­rosi pártbizottság titkára kö­szöntötte, méltatva az ünnep jelentőségét, régebbi és mai tartalmát, kiemelve azoknak a munkaközösségeknek a te­vékenységét, amelyek múlt évi eredményeikért a napok­ban vehették át az elismeré­seket. A rövid megemlékező be­szédet az Internacionáléval zárták, és megkezdődött a csaknem egyórás felvonulás. A menetet az idén az álta­lános iskolások nyitották, élü­kön az Erkel iskola kerékpá­ros rajával. A gyerekek a rájuk jellemző elevenséggel, vidámsággal haladtak el a tribün előtt, zászlókat, szala­gokat lobogtatva. A felnőttek között az ismé­telten kiváló címet elért Gö­döllő és Vidéke Afész dolgo­zói voltak az elsők, utánuk az élüzem Pest Megyei Duna Volán gödöllői üzemigazgató­sága, a vándorzászlós Gödöl­lői Vegyesipari Szövetkezet kollektívái köszöntötték a díszemelvény vendégeit. A tavalyi legjobbakat kö­vették további csaknem har­minc intézmény dolgozói, ta­nulói; köztük első ízben a ta­nárképző főiskola növendékei, a népfront nyugdíjasklubjá­nak tagjai. Az agráregyetem mindig sikert arató lovasai is eljöttek, az üzemek, kereske­delmi vállalatok, kisiparosok termékeiket bemutató tablók­kal, a tangazdaság hatalmas munkagépeivel haladt el a tribün előtt. Ebben az évben Gödöllőn a majális is több szórakozni- valót, látványosságot kínált a tavalyinál, amelynek sikeré­hez a május elsejéhez mél­tóan szép idő is hozzájárult. Dabas Dobáson már szombaton megkezdték az ünneplést. Ek­kor adták át a városi jogú nagyközség I. kerületében, Sáriban az általános iskola kibővített szárnyát, amelyben hat tanterem és egy torna­terem kapott helyet. A két év Budaörs Fúvószenére ébredt korán reggel Budaörs, s ezzel kezde­tét vette a színes majális. A felvonuláson, amelyen a város vezetőivel együtt részt vett Balogh László, a Pest Megyei Tanács elnöke is, több ezren mentek a régi településrész központjától a lakótelep álta­lános iskolájáig. A helyi üze­mek egymást licitálták túl de­korációs ötletekben. A pálmát végül is a költségvetési üzem vitte el, amely autóján a vá­ros új címerét mutatta be a nagyközönségnek.. Külön köszöntötték a felvo­nuló s a majálisra ellátogató édesanyákat, akik szórakozta­(Folytalás a 3. oldalon.) A munka ünnepét köszöntötte a megye alatt elkészült mintegy 22 millió forintba kerülő beru­házást a Dabasi Építőipari Költségvetési Üzem szakem­berei készítették el. Kétmillió forint értékű társadalmi mun­kával vette ki részét az épít­kezésben a Mezőváz, amely a tornaterem vázszerkezetét készítette. De segített a Fe­hérakác Termelőszövetkezet erdészeti üzeme és nem utol­sósorban a szülők. Május 1-jén a dabasiak a kertmozi. parkjában ünnepel­tek. A több mint hatezer fel­vonuló élén az I. kerületi ál­talános -.'iskola diákjai halad­tak. maid őket követték a te­.. ..rbiafr. * Marcipánbemutató a dabasi majálison. Mindent a szem­nek, semmit a szájnak, mint a tábla is hirdeti: a kiállított termékek nem eladók. lepülés üzemeinek, szövetke­zeteinek dolgozói. Az ünnepi nagygyűlésen megjelent dr. Arató András, az MSZMP Pest Megyei Vég­rehajtó Bizottságának tagja, a Szakszervezetek Pest Megyei Tanácsának vezető titkára is, aki az ünnepség szónokaként méltatta a munkásosztály ösz- szefogásának, egységének je- lentőségét. íT- '*!<«• «víü>i .. Kicsik és nagyok jókedvvel vonultak fel Dabas főutcáján

Next

/
Oldalképek
Tartalom