Pest Megyei Hírlap, 1988. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-08 / 6. szám

Akar-e havonta hatszáz forintot spórolni? A mindennapok tudós tanácsai Ez az esztendő alaposan fel­adja a leckét minden közgaz­dának: s úgy hisszük, nem té­vedünk, ha minden háziasz- szonyt kissé túlozva bár, de idesorolunk. Túlozva? A leg­több családban a feleség ke­zeli a házipénztárt, töri a fe­jét, a kosztpénzt beosztva okoskodja ki a nagyobb be­ruházások fedezetét. A férfiak okosan bólogatnak a javasla­tokhoz — s próbálnak még okosabb tanácsokat adni, de kevés a példa, hogy átvennék e hálátlan szerepkört... Hogyan lehet kivédeni a ti­zenöt százalékos drágulást ? Egészen bizonyos, hogy ez 1988 legnagyobb kérdése. Azok szá­mára, akik meg tudják keres­ni a több pénzt, ez nem iga­zán probléma; de úgy érez­zük, nem ők vannak többség­ben. Az emberek városunkban eleve kevesebbet keresnek az országos átlagnál, amit ugyan pótol valamicskével a tömér­dek zártkert, ám azt senki sem tudja, ott hány forintos órabérét hagyja egy-egy kilo­gramm krumpliért, szőlőért, gyümölcsért. Ezért a háziasz- szonyoktól ellesett tanácsaink remélhetőleg sokaknak jelen­tenek megerősítést, másoknak meg ötleteket. Reges-régi tanács: vegyük meg egyszerre a nem romló, s kiszámíthatóan fogyó élelmi­szereket. vegyi cikkeket. így egyszerre túljutunk a vásárlás aktusán, s ráadásul követni is tudjuk az árakat. A cukor, a só eláll, s ugyanez mondható el a mosóporra, mosogatószer­re is. E vegyi cikkek eseté­ben tapasztalt háziasszonyok állítják, havonta tetemes mennyiséget tudnak megspó­rolni, ha betartják a haszná­lati utasításban előírt meny- nyiségeket. Itt van például a mosogató- szer. Rögtönzött közvélemény­kutatásunk szerint a pálmát: a BIP viszi el, egy mosogatás­hoz elegendő belőle egyetlen kávéskanálnyi mennyiség. Máris egy újabb jó tanács: igenis mérjük ki ezt. az ada­got! Vannak, akik találomra csurgatják a forró vízbe a szert, s szidják, mert a má­sodik, harmadik öblítés után is habos az edény. Vízből, szerből több fogy. s ezek egy­re drágábbal?. Mindez igaz a mosószerekre is. Háziasszonyok a megmond­hatói, hogy a tervezés, ha oko­san végzik, csak megkönnyít­heti a munkát. Ennek első lé­pése a teljes családi bevétel­kiadás összegzése, s a rezsi- költségek — törlesztések, köz­üzemi díjak — levonása. Eze­ken nem lehet spórolni — ha már egyszer keletkeztek! Okosan a villannyal De lehet takarékoskodni az energiafogyasztáson. Legyen szó villanyról, gázról, tüzelő­ről. Rendkívül egyszerű fogás­sal, mindössze azzal, hogy okosan nyitjuk ki az ablako­kat, megfontoltan szellőzte­tünk, beengedjük a téli nap­fényt, gázköbméterek tucat­jait spórolhatjuk meg. Köz­ponti fűtéses házaknál ajánla­tos a termosztát beszerelése is; ezzel nemcsak magasabb komfortérzetet, de energiát is nyerünk. Az már más kérdés, hogy súlyos százasokat lehet nyerni azzal is, ha egy-két fokkal csökkentjük a szobák hőmér­sékletét. A huszonegy fokban éppúgy lehet dolgozni mint a manapság megszokott huszon­négyben ... S a villannyal is okosabban lehet bánni. No, nem a vilá­gításon, hiszen például olva­sáshoz fény kell. de ha köze­lebb tesszük az olvasólámpát, a hatvan wattos helyett ugyanazt a fényteljesítményt nyújtja a negyvenes izzó is. Itt elsősorban arra törekedhe­tünk, hogy a feleslegesen égő lámpákat mindig kapcsoljuk ki. Az igazi megtakarítást azon­ban a nagyfogyasztóknál ér­hetjük el. Ilyen például a vil­lanybojler, a vasaló, az auto­mata mosógép. Tovább hasz­nálható, egyébként is takaré­kosabb, ha bojleren nem a maximumot, hanem — pél­dául — a hatvan fokot állít­juk be. Így is elegendő egy átlag négy tagú családnak a meleg víz, s jóval kevesebbe kerül, mint a feleslegesen nyolcvan fokosra melegített vízhőfok elérése céljából ál­landóan bekapcsoló fűtőszál. Mindez igaz a mosógépek ese­tében is. Majd megszokják További jó tanács, hogy rendszeresen jegyezzük fel ki­adásainkat. de a vásárolt té­tellel együtt. Ha néhány hó­napig vezetjük a háztartási füzetet, elsősorban saját ma­gunknak lesz tanulságos, mi­kor, mire, mennyit költöttünk. A regisztráláson túl arra is in­formációkat szerezhetünk, hogy miből veszünk túl sokat. S máris itt a vásárlás. Jó előbb már írtunk egy ta­nácsot. most újabb követke­zik. Beszélgetőpartnereim ál­lítják — magam is tapasztal­tam már — a felfelé kerekí­tés (kereskedői) törvényét. Az ember bemegy a boltba, kér húsz dekagramm sajtot vagy hatvan dekagramm darált húst. A boltos levág egy akár­mekkora darab sajtot, ráha- jílja a mérlegre, s visszakér­dez: ugye nem baj, ha har­mincöt deka a sajt, s hetven a darált hús? A háziasszonyok a megmondhatói, nehéz ilyen­kor azt mondani, hogy baj. De ha mindig ugyanabba a boltba megyünk. ott előbb-utóbb megszokják „rigolyánkat", s valóban csak a kért mennyi­séget adják. Ez a négy hétvé­gét, tehát a nyolc ebédet szá­mítva csak egy kilogramm- nyi megtakarítást jelent, pusz­tán a húsnál. A legtakaréko­sabb háziasszonyok heti, sőt, havi étrendet állítanak össze, s annak figyelembevételével vásárolnak be. Ezek a tanácsok szinte nagyanyáinkat idézik, olykor talán kinevették érte azt, aki szóba merte hozni, pedig mély élettapasztalat állt mö­göttük. S ez például az. ha vasárnap jókora adag leves­húst főztek meg, abból hétfőn vagy kedden minden lelkiis- meretfurdalás nélkül készítet­tek pástétomot, fasírozottat. Ez csak egyetlen példa, s ezek­hez hasonlót kell újra felfe­deznünk. * 11 Van még ötlet? Persze meglehet, sokan le­gyintenek, aprópénzek ezek. Nos, ha havonta egy mosoga­tószert, egy kilogramm mosó­port, egy kilogramm húst, saj­tot, felvágottat, ötven köb­méter gázt, hasonló mennyisé­gű villanyáramot nem hasz­nálunk el, hatszáz. ezer forint­tal kevesebb a kiadásunk. S ezek csak a mindenki által alkalmazható fogások, ame­lyek mindenütt beválnak, .Sok vagy kevés, azt mindenki ma­ga dönti el. S ha valaki jobb ötletekkel bír, írja meg szer­kesztőségünknek. s mi azo­kat is közkinccsé tesszük. Ballai Ottó Kedvezőbb feltételek Autóbuszok - kölcsönbe Mind nagyobb az érdeklődés Az új gazdasági körülmé­nyekhez, a vállalatok igényei­hez igazodva a Volánbusz Vállalat bóra utóbusz-üzeme az Ikarus 256 típusú, 45 szemé­lyes autóbuszok bérbeadásá­nak új formáját vezette be. A vállalatok, üzemek, más gazdálkodó egységek különfé­le szállítási ' feladataik lebo­nyolításához eddig is bérel­hettek autóbuszt. Az üzem­anyagról és a gépkocsivezető­ről ilyenkor a bérbevevő gon­doskodik, de a javításokat, szervizt a bérbeadó, vagyis a Volánbusz vállalja magára, sőt, hosszabb javítás esetén cserejárművet is biztosít. A bérbe vevő vállalat kizárólag saját céljaira használhatja a bérautót, így például dolgo­zóinak szállítására, vállalati kirándulások lebonyolítására. Az új kölcsönbérleti rend­szerben a bérlő három vagy öt év alatt (évenként megha­tározott ütemezés szerint) ki­fizeti a bérlet költségét, s ez­után az autóbusz a saját tu­lajdonába kerül. Viszonylag magas — a beszerzési ár mintegy kétszerese — a köl­csönbérleti díj, de megéri a bérbevevőnek. ugyanis ezt nem a fejlesztési alapjából kell térítenie, hanem költség­ként számolhatja el. Kedve­zőbb a vásárlásnak ez a mód­ja azért is, mert nem egy összegben, hanem többévi részletben fizetheti ki az árat. A gépkocsi javítását térítés ellenében a Volánbusz soron kívül, és tízszázalékos kedvez­ménnyel vállalja. Kifejezetten kedvező, hogy az ily módon birtokába jutott autóbusszal a vállalat min­denféle megkötés nélkül fu­varozhat,. Így például felajánl­hatja bérfuvározásra más vál­lalatok részére, utazási irodák­kal köthet szerződést külföldi utak lebonyolítására, vagy akár szerződésbe adhatja a járművet a gépkocsivezető­nek a hétvégék, vagy a kevés­bé kihasznált napszakok jobb hasznosítására. A Volánbusznak' mintegy 600 olyan kisebb-nagyobb jár­műve van. amelyet bérautó­ként üzemeltet. Ezek közül 220 a nagy buszok száma. Je­lenleg 16 cég él a kölcsönbér- let lehetőségével, köztük álla­mi vállalatok, gazdasági tár­sulások, iskolák. Ügy tűnik, mind nagyobb az érdeklődés az újfajta bérleti rendszer iránt, hamarosan megduplá­zódik ez a szám. A Volánbusz azt terveai, hogy ha arra igény lesz, a kisebb járműveket, elsősorban a mikrobuszokat is kölcsön- bérletbe adja. A PEST MEGYE! HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXXII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 1988. JANUÁR 8„ PÉNTEK Hosszadalmas művelet Érlelés előtt fürösztik A trappista soha nem e'ég A Közép-magyarországi Tej­ipari Vállalat nagykőrösi üze­mében naponta 3,8-4 tonna sajtot készítenek, valamint gomolyatúrót. A sajtok közül a trappista viszi a pálmát, de soha nem tudnak belőle any- nyit gyártani, ami el ne fogy­na a boltokban. A sajtkészítés hosszadalmas művelet, különösen az érle­lésnek kell megadni a mód­ját. Ez idő alatt nyeri el a csemege kellemes ízét, zama­tét, alakul ki jellemző állo­mánya. Ezt megelőzően sa- vanykás sóoldatban fürösztik a korongokat, mígnem kiala­kul rajtuk a kéregfelület. Al­só képünkön Kiséri Piroskát látjuk, amint gonddal sora­koztatja a kádba a finomsá­got. Előfordul, hogy gomolyatú- róból egy-egy napon csak 300 kilót rendel a kereskedelem, másszor 800-900 kilót is elfo­gyasztanak belőle a vevők tízóraihoz, vacsorához. Ezt a terméket 3 kilós egységcsoma­gokba adagolják. Felső ké­pünkön Juhász Ferencnét, Ju­hász Évát és Jegör Lászlónét látjuk a mérőasztalnál, munka közben. (Varga Irén felvételei) Primőrrel kereskedő konzervgyárak Szamóca fekete fóliában Mozi A nagyteremben: A betörés nagymestere. Színes, szinkro­nizált francia bűnügyi film. Előadás 5 és 7 órakor. A stúdióteremben: Asterix, a gall. Színes, szinkronizált francia rajzfilm, fél 6-kor. Elsőként a Debreceni Tar­tósítóipari Kombinát kezdte el friss zöldség-gyümölcs ex­portálását is a konzervgyártás mellett. Ezenkívül Debrecen zöldség-gyümölcs üzleteibe is jelentős mennyiséget szállítot­tak friss zöldség-gyümölcsfé­lékből. Tavalyelőtt már a Szegedi Konzervgyár gesztorságában 11 termelőszövetkezet részvé­telével létrejött a Hűtőtároló Gyümölcs-Zöldség Termelő és Forgalmazó Gazdasági Társa­ság. Ezer tonna kapacitású hű­tőtárolójuk van. A múlt évben 1500 tonna friss gyümölcs- zöldség exportjuk volt 500 ezer dollár bevételt értek el, és 5 millió forint nyereséget. Ter­vezik további 2000—3000 ton­na befogadásé raktár vásárlá­sát. Ez évben 10 hektár szamó­cát telepítenek fekete síkfóliá­ba a bajai hűtőházzal közösen. Jelenleg a legnagyobb jöve­delmet a fekete síkfóliába te­lepített szamócával lehet el­érni. 1987-ben Nagykőrösön, a Bokros-dűlői homokban 80 négyszögöl fekete síkfóliába ültetett 2300 tő szamócából 20 ezer forint bevételt ért el egy termesztő. Igaz, két év után újra kell telepíteni. A termés elejét 180 forintos kilogram­monkénti áron adta el Buda­pesten kereskedőknek, a ter­més utolját is 100 forintért árulta kilogrammonként. Ak­kor kezdett teremni a szabad­földi nem fekete síkfóliába ül­tetett szamóca. A Szegedi Konzervgyár ter­melési értéke is, nyeresége is közel fele annyi, mint a Nagy­kőrösi Konzervgyáré. A kon­zervexportra kapott 55 száza­lékos dollár ártámogatás biz­tosítja a gyár nyereségét, mégis foglalkoznak a friss ex­porttal is, amelyre csak 40— 45 százalékos a dollár ártámo­gatás. A háztáji és zártkertek több zöldséget teremnek, mint amennyi a kon zervgváraknak és a lakosság ellátásához szük­séges, így csak dicsérni lehet a konzervgyárak kezdeménye­zését. Az áfész kezdeménye­zésével, esetleg a Hungarofruct telepítési támogatásának el­nyerésével talán Nagykőrösön is érdemes lenne 1() hektár fe­kete síkfóliába ültetett Gorella vagy a nagyobb bogyójú Senga Kiesta szamóca telepítésével és friss exportjával foglalkozni. A konzervgyárnak ugyanis a 100—180 forintos primőr sza­móca túl drága lenne. A beruházási költség 80 négyszögöl területre, és 2 évre számolva a fekete fóliára 3500, szamócapalántára 4600, szer­ves és műtrágyára 1900 forint. A várható bevétel 2 év alatt 40 ezer forint. Dr. Konrád Zoltán Megtérül a költség Védi a faanyagai a károsodástól A ijyers faáruk védelmé­re alkalmas vegyi anyagot kísérleteztek ki a Faipa­ri Kutatóintézet és az MTA Központi Kémiai Kutató- intézet szakemberei. Arbor sept néven szabadalmazta­tott — vegyipari hulladé­kokból — vegyületet állí­tottak elő, amelynek fel­használásával paszta ké­szül. Az akadályozza meg a frissen vágott rönkök és egyéb faanyagok károsodá­sát. A nyers fa az erdőn vagy a feldolgozó üzemekben a több hónapos tárolás alatt gombás fertőzést kap, s ennek következtében anya­gának akár 25—30 százalé­ka ás veszendőbe megy. Ez évente több milliárdos kárt okozhat. Az új védőanyaggal az erdőn frissen leszabott t'a- rönkök végeit keniik be, s az így keletkezett vékony vegyi hártya megakadályoz­za a gombák támadását, illetve kifejlődését. A kí­sérletsorozat eredménye szerint a védekezés költsé­ge bőségesen megtérül, mivel a vegyi anyag értéke a megmentett fa árának mindössze 1,5—2 százaléka. A termék előállítását ha­marosan megkezdik, így kevesebb favédő anyagot kell külföldről beszerezni. A szabadalmaztatott ve­gyületet a készáruk védel­mére is felhasználhatják. Nemzetközi lövészverseny A válogatottak részére kö­telező volt az indulás a kétna­pos, színvonalas Szalvay Mi- hály-emlékversenyen, amelyet csehszlovák sportolók részvé­tele nemzetközivé tett. A nagy­szabású kecskeméti viadalon a 14 szakosztály 220 sportolója között ott voltak az MHSZ Nagykőrösi Konzervgyár lö­vészklub fiataljai is. s ötőjük közül hárman minőségi kör­egységet értek el. Eredményeik a következők voltak. Légpuskával. 40 lövés. Ifjú­sági leány: Bocskai Katalin 363 kör (arany szint). Serdülő leány: Okruhlicza Ilona 300 kör (bronz szinti. Légpisztollyal. Serdülő fiú: Gyulai Zoltán 40/350 (arany- szint). Junior fiú: Farkas Ró­bert 60/546. Serdülő leány: Pintye Regina 40/286. ★ Szentendrén rendezték a Pest Megye Kupa sportlövész­viadalt, amelyen az MHSZ Nk. Konzervgyár LK képviselői így szerepeltek: Légpuska, 40 lövés. Bocskai Katalin 368 köregység (arany szint). Okruhlicza Ilona 290 és Kovács Szilvia 266 kör. Légpisztoly, 40 lövés. Gyulai Zoltán 332 és Vörös Réka 310 (mindkettő bronz szintű), Pin­tye Regina 283 kör. ★ Városunkban, az MHSZ tor­mási lőterén rendezték a me­gyei Kiszöv Kupa lövészve­télkedőt. A résztvevőknek sze­mélyenként 10—10 lövését ér­tékelték. A Nk. Gépgyártó' és Szolgáltató Ipari Szövetkezet férficsapata a légpuskások között 180-nal. kispuskával 112-vel és összesítésben 292-vel egyaránt a negyedik helyen végzett. Egyénileg K. Tóth István és Győrfi Gergely sze­repelt a körösiek közül a leg­jobban. ★ A névadó községben rende­zett Kocsér Kupa lövészver- senyt az MHSZ Ceglédi Köz­gép Honvédelmi Klub nyerte, az MHSZ Nyársapát HK és az MHSZ Kocsér HK előtt. Hiá­nyolták ott a körösieket. ie Az MHSZ téli országos lö­vészbajnokságát január 23— 24-én Miskolcon rendezik. Az előzetes eredmények alapján, a körösiek közül a bronz szin­tet elért Bocskai és Farkas, valamint az ezüstös Gyulai le­het ott a színvonalasnak ígér­kező eseménven. RAJT 9-ÉN Január 9-én veszi kezdetét a Petőfi iskolai tornacsarnok­ban az évek óta népszerű téli sportvetélkedő: a Gulyás Ist­ván emlékére rendezett kör­zeti kispályás öregfiúk labda­rúgó teremtorna. Az idei mér­kőzéssorozaton 13 csapat sze­repel. Nyolcszor szombaton délután és ötször vasárnap délelőtt lesznek az egyes for­dulók. Januárban és február­ban 5-5 (közöttük kétszer kettős) hét végi játéknap lesz, míg márciusban 3 fordulót rendeznek. A páratlan létszám miatt minden mérkőzésnapon egy csapat szabad lesz. TENISZHÍREK A nyári, kora őszi gondok, problémák után ismét fellen­dülőben van a helyi tenisz- sport. A téli teremgondok részben megoldódtak. Üiabb fiataloknak rendeznek tanfo­lyamokat. Terv van arra, hogv a felnőttek — megfiatalított csapattal — 1988-ban is elin­dulnak a megyei bajnokság­ban. PÉNTEKI SPORTMŰSOR Tekézés. Temetőhegyi teke­csarnok, 15.30: Konzervgyár— Volánbusz férfiak. 17 óra: Mé­száros Mg. Tsz—Vízmű. 18.30: Arany János Mg. Tsz—Toldi, városi Téli Kupa csapatmér­kőzés. S. Z. ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírii

Next

/
Oldalképek
Tartalom