Pest Megyei Hírlap, 1988. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-30 / 25. szám

Sziltora Szilvia mesterhármasa stopperórával Szikora Szilvia, a női sprintbajnok szülei társaságában. Szakszervezeti jutalom Pályaépítési akció 4 Szakszervezetek Pest " Megyei Tanácsa sport- bizottságának ülésén az el­múlt évi pályaépítő-akciót értékelték, s ezen részt vet­tek az akcióban részt vevők képviselői is. Mint isme­retes, évről évre meghir­detik a társadalmi pálya­építést annak érdekében, hogy új létesítményekkel gyarapodjon a sportmozga­lom. Megjutalmazzák a legjobb eredményt elérőket. A pályázók az SZMT sportbizottságára küldik el beadványukat, innen a me­gye a javaslatokkal együtt továbbítja ezeket az orszá­gos testületeknek, s a vég­ső szót ott mondják ki. — Az elmúlt esztendő vé­geztével 19 pályázat ér­kezett hozzánk — mondot­ta Pákolicz Mihály, az SZMT sportbizottságának titkára. — Ez lényeges emelkedést jelent a korábbi évhez képest, amikor 7 pá­lyázó volt. Ketten részesül­tek 20 ezer forintos ju­talomban, a dányi Magvető Tsz és a Vác Városi Ta­nács Kommunális Költség- vetési Üzeme. Ök a SZŐT- nál vették át a jutalmat. A többi pályázó a mi össze­jövetelünkre volt hivatalos. Valamennyien oklevelet kaptak, ezen kívül a sziget­monostori, valamint a gyömröi általános iskola át­vehette a 10-10 ezer forin­tos jutalmat is. összesen tehát négy díjazottunk volt. A dányiak nagy- és kis­pályás labdarúgó-játékteret építettek, a váciak horgász­tavat és horgásztanyát lé­tesítettek, s a füves játék­tér itt sem hiányzik. Labda­rúgópályák mellett kézi­labda- és tenisz-, valamint többcélú játékterek épül­tek. Csónakkikötő, csónak- tároló is van az új létesít­mények sorában. Íme néhány adat az el­múlt évi pályaépítési ak­cióról: 3390-en vettek részt a társadalmi munkában, s a 61 ezer 776 órás tevékeny­ségük értéke 1 millió 644 ezer forint, a létesítménye­ké pedig 14 millió forint. Széles összefogás segítette az új sportlétesítmények építését, s ebben többek kö­zött a szocialista brigádok is részt vettek. Természetesen idén is lesz társadalmi pálya- építési akció, melyet ez­után hirdet majd meg a SZOT sportosztálya. — Rcitter — \H I-es csapatok műsorából Kecskeméti visszavágó M9t*sí Megyei Hírlap SPORT 1988. JANUAR 30. 1293. sz. feladvány Füles »86 Matt 2 lépésben Világos: Ka5, Vh5, Bd7, Bh4, Hb8, He5, Fd5, Fg5, gy: a6, c6, f3 (11). Sötét: Kc5, Bel, Be8, Ffl, Ha3, gy: c4, d3 (7). A feladvány megfejtését Soly- mosi László (2120 Dunakeszi, Hu­nyadi u. 20.) címére kérjük el­küldeni. A feladványfej tők közé bármikor be lehet lépni. A váci Lőwy Sándor Szakközép- iskola keresi azokat az ellenfele­ket, akik nagy létszámmal (15—18 fő) tudnak barátságos mérkőzés­re kiállni. Legutóbb a Statisztika ellen játszottak, és 21:9 arányú vereséget szenvedtek. Oda-vissza alapon mindenki két mérkőzést játszott, Szován mindkét játszmá­ját megnyerte, íme az egyik. Szován Károly (Vác, Lőwy) — Varga Sándor (Statisztika) 1:0 1. d4, d5; 2. c4, e6; 3. Hc3, Hf6; 4. Hf3, Fe7; 5. Ff4, c6; 6. e3, 0—0; 7. c5?!, b6; 8. b4, Be8? (8. —, Hh5) ; 9. h3, Hh5; 10. Fh2, g6; 11. Fd3, Hg7; 12. 0—0, Fb7? (12. —, Fa6); 13. Va4, b5; 14. Hxb5?!, cxb (14. —, Fa6!); 15. Fxb5, a6; 16. Fxe8, Hxe8; 17. Bfcl, Fc6; 18. Vb3, Hd7; 19. a4, Hc7; 20. b5, axb; 21. Fxc7, Vxc7; 22. axb, Fb7; 23. c6, Bc8l24. Ba7, Vb8; 25. Bxb7, Vxb7; 26. cxb, Bxclf, 27. Kh2, Bc7; 28. Va4, Bxb7; 29. Va8f, Bb8; 30. Vc6, Hf6; 31. b6, He4: 32. He5, Kg7; 33. Hd7, Fd6f; 34. g3, Bd8; 35. b7, sö­tét feladta. ★ A megyei I/A bajnokság első fordulójának párosítása: Aszód— Dömsöd, Gödöllő—Érd, Szentend­re—Szob, Csepel—Perbál, Fót— Vác. Dunakeszi—Ráckeve. A mér­kőzések 9.30-kor kezdődnek. ★ Február 6-án Vácon, a Radnóti Általános Iskolában 9.30 órai kez­dettel a megyei csapatbajnokság negyedik fordulójára kerül sor. ★ A megyei egyéni bajnokság feb­ruár 10-én kezdődik. A kategó­ria: mj., I. o. (1900 felett); B: II. o. (1700—1895); C: III—IV. o. ré­szére. Játéknapok: hétfő, szerda, péntek 17 órától. Nevezni Solymo- si László címére február 4-ig kell. Színhely: Budapest, Steindl I. u. 12. II. emelet. S. L. Éles hangú levelet közölt a Szovjetszkij Szport csütörtöki száma, amelyben Viktor Batu- rinszkij. a Szovjetunió Köz­ponti Sakk Klubjának nyu­galmazott igazgatója bírálja Garri Kaszparov világbajno­kot. A levélben a nyugdíjas sportvezető a „Változás gyer­meke” című Kaszparov-könyv- ben leírtakkal bocsátkozik vi­tába. A nagy port felvert mű pontos időzítéssel, napokkal a sevillai Kaszparov—Karpov világbajnoki döntő előtt jelent meg angolul, spanyolul és né­metül. egy londoni kiadó gon­dozásában. Baturinszkij megdöbbenés­sel idézi a Kaszparov által le­írtakat. Ezek szerint abban az országban, ahol a világbajnok született és ahol nevelkedett, csak akadályokat gördítettek a fejlődése elé. Kaszparovnak állandó harcot kellett vívnia a szovjet „sakk-maffiózók­kal”, akik közé név szerint Baturinszkijt is sorolja, s akik­nek a ..keresztapja” az akkori világbajnok Anatolij Karpov volt! Európai idő szerint pénteken hajnalban végződött a kanadai St. Johnban a sakkvilágbajnok-jelöl- tek párosmérkőzéseinek 4. for­dulója. portisch Lajos sötéttel dön­Szülők A Szikora-szülők elmarad­hatatlan nézőknek számítanak a városligeti gyorskorcsolyázó versenyeken. De nem csupán szurkolnak, hanem az időt is mérik. Szilvia édesapja most is kíváncsian figyelte a stop­perórát, s az időeredményt látva elégedetten szólalt meg. — Most már biztos bajnok a lányom. Bár már jó ideje, december közepe óta zajlanak hét közben a hosszúkorcsolyások verse­nyei a városligeti Műjégpá­lyán, az első bajnokavatás most volt. A sprintviadalon dőlt el a helyezések sorsa. Szikora Szilvia, a Rozmaring SE sportolója immár harmad­szor nyert. Kolos befutott A bajnokság keretében a fiatalok részére meghívásos versenyt tartottak, s ezen is képviseltette magát a Pest me­gyei klub. összesen tízen kép­viselték a Pest megyei színe­ket. A nőknél Szikora Szilvia mellett Botos Eszter, Bo- tyánszki Ildikó, az ifjúsági Horváth Krisztina. Félezer és ezer méter, ezen a két távon kétszer korcso­lyáznak körbe a résztvevők, s az összesítés alapján tisztázó­dik a végső sorrend. A baj­nokság második napján Botos Eszter nyerte az 500 métert, de Tegnap délelőtt sajtótájé­koztatón találkoztak az újság­írók az EB örökranglista második helyezett rallye-páro- sával, Ferjáncz Attilával és dr. Tandari Jánossal, a nem­régiben létrejött új klub, a Novotrade-Navigator Sport­egyesület, az autóversenyző­ket szponzoráló cégek, többek között a Camel cég képvise­lőivel. tétlent ért el a szovjet Rafael Vá­gányán ellen. Sax Gyula világos­sal győzelemre tört az angol Nigel Short ellen, de mivel súlyos idő­zavarba került, be kellett érnie a fél ponttal. Portisch 2,5:1,5 arányban vezet, Sax viszont 3:l-re vesztésre áll. Rajta már csak az segft, ha mind­két hátralevő partit megnyeri. Hétfőn megnyílik a Hotel Ta­vernában a „sakkpresszó”, ahol két hónapon át minden héten 17 órai kezdettel nyílt villámversenyt rendez a centenáriumát ünneplő MTK-VM sakkszakosztálya. Bárki nevezhet, 100 forint „belépődíj” ellenében. Egy alkalommal 10 000 forint az összpénzdíj, a győztes 4000-et kap. Hétfői clőntdás Edzők klubja Korábban Is, ezekben a na­pokban is gyakran elhangzó kritika volt a magyar labda­rúgás szakmai berkeiben: nincs olyan lehetőség, hely, fórum, ahol a sportágért ten­ni tudók kicserélhetik tapasz­talataikat, szót eithetnek ak­tuális szakmai kérdésekről. E hiányt pótlandó az MLSZ megszervezte az edzők klub- iát. Hétfőn 14 órakor kerül sor az első összeiövetelre az Ab­bázia étteremben. A fehér asz­talnál megrendezendő, várha­tóan hasznos tanácskozásra meghívót kapott valamennyi élvonalbeli és NB Il-es egye­sület vezető edzője. a többi számban már nem ment ilyen jól, így összetettben a negyedik hellyel kellett be­érnie. — Kispályáról a nagypályá­ra jöttem — mondotta a Roz­maring SE sportolója. — A kö­zelmúltban én is ott voltam a Budapest Sportcsarnokban a kispályás Európa Kupa via­dalon. Nekem nagyon tetszik a korcsolyázásnak ez a válto­zata. Nagy sebesség, erős küz­delem jellemzi a viadalt, ame­lyen nem párokban futnak, hanem egyszerre sokan van­nak a jégen. Ügy érzem, jól megy nekem ez a versenyfor­ma, hiszen a magyarok közül egyedül én kerültem be a kö­zépdöntőbe, az 500 méteres tá­A sportkör alapítója a No­votrade Rt. és a Navigátor Kisszövetkezet, elnöke Rényi Gábor, a Novotrade Rt. igaz­gatója, ügyvezető elnöke Sza­kács Árpád, a Navigátor Kis­szövetkezet elnöke. Általános elnökhelyettese: Orbók Csaba, a Volga Szálló igazgatója, technikai elnöikhelyettes: Kő­vári György, elnökségi tag: Ring Zsuzsa, a Novotrade gaz­dasági igazgatója és Margó György, a Váoi Autójavító Vállalat igazgatója. E felsoro­lásból is kitűnik, hogy mely cégek veszmek részt az új klub munkájában. Az egye­sületnek jelenleg hatvankét tagja van, s elsősorban az au­tó-motor sport, s azon belül is a rallye képviselői. Már megalakuláskor, 1987. szeptember 30-án megfogal­mazódtak az elképzelések, vagyis olyan sportolókat kell megnyerni, akik révén képes az egyesület már az indulás­kor kiugró eredményeket nyújtani. így igazolták át a Ferjáncz—dr. Tandari párost, s az utánpótlás biztosítása ér­dekében a Ranga László—Du­dás Mihály duót. A bajnoki pontok gyűjtésében részt vesznek az Oroszlán László— Oroszlán Tibor, Budai Csa­ba—Takács József és a Mé- rey Lajos—Antal Ferenc rallye párosok is. A hazai rallye sport kivá­lóságait továbbra is több ha­zai és külföldi cég finanszí­rozza, s közülük talán leglé­nyegesebb az R. J. Reynolds és a Tobacco International, hiszen az Audi Quattroval fu­tó bajnok páros továbbra is a Camel feliratával indul a ver­senyeken. A hazai vállalatok közül hozzájárul a technikai sport színvonalának javításá­hoz a Hungária Biztosító, a Medikémia, az Ikarus, az Aluker és a Hotel Volga is. F. A. M. von. A kitűnőségeket felvo­nultató mezőnyben innen már nem tudtam tovább lépni. Hulman bronzérme Az év korábbi versenyei alapján nem volt esélytelen a sprintbajnokságban a Rozma­ring SE legjobb férfi sportoló­ja, Hulman Tamás sem. Nem tudta viszont megismételni a korábbi versenyeken mutatott formáját — elsősorban 500 méteren —, így összetettben bronzérmes lett. Kívüle a férfiaknál Englert János indult, valamint az if­júsági Solymosi Attila, a ser­dülő Ballal György, Gellért Gábor és Novreczky Lajos. Párás időben zajlott a két­napos jeges csatározás. A sportág szakértői még enyhe­séget is említettek az alkalmi időjárásjelentésükben. Sokáig ott állva a pálya szélén, egyál­talán nem értettünk egyet az utóbbi megállapítással, egy­szóval hideget éreztünk. Topo­rogni kellett ennek elviselésé­hez. Szerdán és csütörtökön a fiatalok döntik el a bajnoki cím sorsát, két hét múlva pe­dig a felnőtteknél lesz újabb bajnokavatás. Jegyzőkönyv Íme a legutóbbi verseny jegyzőkönyve. Nők. Sorintbainok: Szikora ■Szilvia (Rozmaring SE, edző Csizmadia Ferenc) ... 4. Bo­tos Eszter, 5. Horváth Krisz­tina, ... 8. Botyánszki Ildikó. 500 méteren egyszer, ezer méteren pedig mindkétszer győzött Szikora, a másik öt­száz méteres győzelmet Botos érte el. Férfiak. Sprintbajnok: Új­vári Ottó (Hunyadi SE, edző Györgyi János), ... 3. Hulman (Rozmaring SE). Hulman az első napon meg­nyerte az ezer métert, a má­sodikon harmadik lett ezen a távon. 500 méteren mindkét­szer csak ötödik lett. Kép és szöveg Reltter László Tízgólos hátrány Kézilabda MNK A férfi kézilabda MNK-ban a legjobb nyolc közé jutásért Komlón játszott tegnap a Ceg­lédi Közgép csapata. A hazaiak tízgólos győzelmet arattak és ezzel behozhatatlannak tűnő előnyt szereztek a vasárnapi, a Ceglédi Városi Tornacsarnok­ban 11 órakor kezdődő vissza­vágóra. A két együttes közötti nagy különbség a második játékrészben az 50. és 55. perc között alakult ki. Komló—Ceglédi Közgép 33-23 (15-12) Gól: Túlik (9), Nagy (5), Dá­vid, Tündik (2-2), Etédi, Dér. Ungureán László A sikeres NSZK-beli túrát követően, hazai pályán is biz­tatóan mutatkozott be a Pe- mü SE NB I-es férfi kézilato- dacsapata, amely a február 17-i bajnoki rajtra készül. — Kedden az NB I B-s fó­tiakkal játszottunk és 26-16 (14-8) arányban nyertünk .— tájékoztatott Balogh Ferenc szakosztályvezető. — Csütörtö­kön a tatai edzőtáborban lép­tünk pályára; ellenfelünk a C-világbajnokságra készülő osztrák válogatott volt. Csa­patunk végig vezetve, jó já- I tékkal győzött, 24-20 (13-12)­A férfi NB I-es kosárlabda­csapatokat legutóbb a Felszaba­dulási Kupa mozgósította. A Du­nai Kőolaj az E-csoportban szere­pel, ahol a sorrend: 1. Tungsram 10, 2. SAÉV 9. 3. ZTE 9, 4. Dunai Kőolaj 8 ponttal. A hattal együt­tes szombaton ismét bajnokit vív: 17 órakor Százhalombattán a Sop­roni SE csapatát fogadja. A férfi NB II-ben ma 19 órakor a Bik­Jubileumi kiadványnak is beillenék a Magyar Tenisz Szövetség új köntösben meg­jelenő havi szaklapja, a Te­nisz Magazin, hiszen éppen 60 évvel ezelőtt, 1928-ban látott napvilágot a sportág első hi­vatalos kiadványa, a Tenisz. Az első, bizonytalan lépé­seket számos változás követ­te, a II. világháború után egészen 1957-ig lap nélkül ma­radt a sportág. Azután a Te­nisz Híradó, majd a Tenisz következett; az 1964-es 312 előfizetőről a hetvenes évek végére kétezer fölé emelke­dett az előfizetők, száma. A lap legújabb kori történe­te 1983-ban kezdődött: ettől kezdve színes címoldallal, szá­mos hazai és nemzetközi szak­írással jelent meg a Tenisz Magazin. A szerkesztők azon­ban nem elégedtek meg a 3500 példánnyal, s hosszú és követ­kezetes harc eredményeként — élvezve az újonnan meg­alakult Hungária Sporty Rek­lám- és Propaganda Vállalat Ülést tartott a Sportszerű- ségi díj-bizottság, s a beér­kezett javaslatok megvitatása után döntött az 1987. évi díjak odaítéléséről. re. Pénteken az ugyancsak NB I B-ben szereplő Csepeli Pa­pír gárdája látogatott a soly­mári sportcsarnokba, s a két­szer 40 perces összecsapás 41-24 (18-10) arányú hazai si­kert hozott. — Ügy érzem — mondta Balogh Ferenc —, a Kral tá­vozásával elszenvedett vesz­teségünket a jó formában le­vő Debreceni, valamint az FTC-bői érkezett, balkezes át­lövő. Kovács Gábor ki fogja egyenlíteni. J. K. szádi úton lesz a MAFC Vegyész— GEAC találkozó. A Dunavarsány NB I-es női röplabdacsapata tegnap a Dutép SC-t fogadta, a visszavágó ma 10.30-kor lesz Kecskeméten. A fér­fi röplabda Magyar Népköztársa­sági Kupáért most lesz az első forduló. Szombati mérkőzés: Po- mázi Komplex SE—MOM SE. támogatását — a napokban kapható lesz az első olyan példány, amelyet a hírlap­árusoknál is meg lehet vásá­rolni. A jelentős változást beha­rangozó sajtótájékoztatón, a Budapest Sportcsarnokban Hole György felelős szerkesz­tő többek között elmondta: — Bár a gazdasági lehető­ségek kedvezőtlen irányban változtak, mégis ezt az utat választottuk, mert a sportág hazánkban egyre népszerűbb, a sportvilágban elfoglalt he­lyéről nem is beszélve. Olyan lapot igyekszünk összeállítani, amelyben a mintegy 200 ezer hazai teniszező közül lehető­leg mind többen találjanak számukra érdekes, olvasmá­nyos anyagokat, a szakmai igé­nyesség megtartása mellett. A januári számot 25 ezer példányban nyomták — ebben található Sabatini posztere. Remélik, hogy ez a szám csak növekedni fog. Jocha Károly Sportszerűségi díjat kapott Török Béla, a Szeged SC ví­zilabdázója, valamint Kis- györgy Gergely, az MTK-VM fiatal teniszezője. Diplomával jutalmazta a bizottság Csor­dás Istvánt, az H, Dózsa öt­tusázóját. A Pest megyeiek közül dip­lomát kapott a Ferjáncz Atti­la, Tandari János (Váci Autó­javító) autóversenyző páros, akik a Bohémia Rallye-n tar­talék csomagtartó-fedelük köl­csönadásával segítették egyik fő riválisukat, s ugyancsak diplomával ismerte el a bi­zottság az asztaliteniszező Harczi Zsoltnak (Ceglédi VSE) az olimpiai selejtezőn tanúsított segítő magatartását a dán bajnok elleni mérkőzé­sén. Az ünnepélyes díjkiosztásra március elsején, kedden 14 órakor kerül sor a MUOSZ (Bp. VI., Népköztársaság útja 101.) székházában. Kaszparovot ismét bírálják Döntetlenek St. Johnban Elmosódnak a kontúrok, oly gyors a száguldás a jégen. A rallye kiválóságai Új egyesület alakult Solymáriak az NSZK után Itthon is győzelmekkel Utcán is árulják a Tenisz Magazint Sabatini a poszteren Átadás márciusban Sportszerűségi díjak

Next

/
Oldalképek
Tartalom