Pest Megyei Hírlap, 1987. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

AlkaBmasoffS kedvezmény „Arra kíváncsi, hogy ,kell-e ez után adóznia? Mint írja, úgy tudja, hogy a háztájiból, a kis­termelésből származó jövedelem adómentes. Valóban adómentes ez a jövedelem akkor, ha az éves árbevétel családonként nem éri el az 500 ezer forintot.” (3. OLDAL) Veféíkedö .. azt mondták, kér­' a & b ' e am' dezzem egy kicsit CS fCtBGfSGffnUfZftOS alaposabban osztály­társukat, Kocsi Andort, mert igen szerény gyerek, ám — mint nemes egyszerűséggel megjegyezték — egy zse­ni! Nocsak! — gondoltam. — Hát lássuk azt a zseni számítógépest!” (5. OLDAL) A Siófok „A meglepett Tatabánya és a « •_ » ,», nagy mellényű Dózsa után a ke­KtSpiwUBUSv ményebb és jól focizó Siófokot fektették két vállra, mégpedig szervezett játékkal, ren­geteg futással, helyzetváltoztatással. Az Izzó tud kont­rából 7-8 emberrel támadni, s legalább ennyivel véde­kezni.” (7. OLDAL) Budaörsön ’Jgy kerüIt a gyűjteménybe egye- , m bek közt, hogy miként kell főzni ffyiigtOtten szalonnás gombócot savanyú szósz- szál, a bablevest gombóccal, a paprikás levest, hogyan sütik a diós patkót és a fahéjas farsangi fánkot.” (8. OLDAL) VIlflG PBOLETflRJflí, EGYESÜLJETEK! XXXI. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ra: 1,80 forint 1987. NOVE31BER 2., HÉTFŐ Willy Dondelinger tárgyalásai A magyar Országgyűlés meg­hívására október 25—31. kö­zött látogatást tett hazánkban Wiííy Dondelinger, a luxem­burgi parlament külügyi bizott­ságának elnöke. A vendéget magyarországi ' tartózkodása során fogadta Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, az Országgyű­lés külügyi bizottságának el­nöke, valamint Péter János, a parlament alelnöke. Willy Dondelinger találkozott Vár konyi Péter külügyminiszter­rel, s ellátogatott a Művelő­dési Minisztériumba. Vöröskeresztesek megyei küldöttértekezlete Jő politikai partnereknek bizonyultak A küldöttértekezlet elnöksége (balról jobbra): dr. Kiss Jenő, Kovács Péter, Nagy Sándorné, dr. Gyüszü Miklós, Aranyosi László, dr. Tengelyi Vilmos, dr. Medve László, Balázs Gézáné, Itombányi András. A Magyar Vöröskereszt emblémája és „Emberiességgel a békéért” jelszó ékesítette az MSZMP Pest megyei oktatási igazgató­sága nagytermét. Itt tartották tegnap reggel 9 órától a humanitárius szervezet VII. kong­resszusát megelőző Pest megyei küldöttérte­kezletet. A Himnusz hangjai és Turcsányi Andrea, a dabasi gimnázium tanulója sza­valata után dr. Tengelyi Vilmos, a Vöröske­reszt Pest megyei vezetőségének alelnöke köszöntötte a delegátusokat és a meghívott vendégeket. A tanácskozáson részt vett dr. Medve László egészségügyi miniszter, dr. Gyüszü Miklós, a Magyar Vöröskereszt országos ve­zetőségének aielnökei, Nagy Sándorné, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának titkára, Kovács Péter, az MSZMP KB alosztályve­zetője, Balázs Gézáné, a Pest Megyei Tanács elnökhelyettese, dr. Kiss Jenő, a KISZ Pest Megyei Bizottságának első titkára, Jónás Zoltán, a TIT Pest megyei titkára, Romhá- nyi András, a Hazafias Népfront Pest Me­gyei Bizottságának titkára, Lippai Pál ezre­des, a polgári védelem Pest megyei pa­rancsnoka. valamint a megye és a városok, városi jogú nagyközségek több társadalmi és tömegszervezeti vezetője. A küldöttértekezlet egyperces néma felál­lással tisztelgett a közelmúltban elhunyt dr. Csicsay Iván, a Vöröskereszt megyei elnöke, és dr. Túrái Gyula megyei főgyógyszerész, a Vöröskereszt megyei vezetősége tagja emlé­kének. mából Andrej Gromiko és Kádár János beszédet mon­dott. i Kedves Kádár elvtárs! Tisz­telt magyar vendégeink! Elv­társak! őszinte megelégedéssel nyújtom át önnek, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kárának az Októberi Forrada­lom Érdemrendet. Ezzel a kitüntetéssel Kádár elvtárs nagy érdemeit méltatjuk, amelyeket a szovjet és a ma­gyar nép közötti testvéri ba­rátság és sokrétű együttműkö­dés erősítésében szerzett, nagy hozzájárulását a békéhez és a szocializmus megszilárdítá­sához — mondotta Andre j Gromiko. Országunkban az Októberi Forradalom Érdemrend jelké­pezi a szocializmus értékei­nek nemes, "múlhatatlan győ­zelmét minden egyes szovjet ember számára. Külön örö­münkre szolgál, hogy ezt a kitüntetést ön ezen érdemrend alapításának 20. évfordulóján kapja meg. Ez az érdemrend a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének 1967. ok­tóber 31-én kelt rendeletével született meg. Az egyik leg­első októberi forradalmi ér­demrendet Moszkva városá­nak adományozták. Tehát ön, Kádár elvtárs, a magas ki­tüntetést abban a városban kapja, amelynek zászlaján szintén ez az érdemrend dí­szeleg. E jelkép erejét sokszorosan növeli az a tény, hogy a mai ünnepség a nagy október 70. évfordulója előestéjén törté­nik. E kitüntetés — amely a nép legnemesebb tettét tük­rözi — az igazi szocializmus legodaadóbb, legmeggyőződé- sesebb harcosait illeti meg, és ilyen harcos ön, Kádár elv­társ. Kádár János nevének már sok év óta súlya és tekinté­lye van a szocialista közösség­ben. Ismert e név a nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalomban. Az ön neve a szocializmus becsületes, öntu­datos szolgálatának a példa­képe. A marxista—leninista, a hazafi és az internaciona­lista elvhűsége van mögötte. Olyan államférfié és politiku­sé, akiben mélyrehatóan tu­datosul az osztályharc dialek­tikája, amelyet egész tevé­kenységében követ. A szovjet emberek számára Kádár János igazi nagy ba­rát. őszinte tiszteletet érez iránta népünk, amely jelenleg a társadalmi átalakítás óriá­si feladatain dolgozik. Eltö­kélt a szándéka, hogy telje­sítse a gazdasági, a szociális és a szellemi szférában meg­lévő feladatokat. Az ön tevékenysége, Kádár elvtárs, elválaszthatatlan a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Magyar Szocia­lista Munkáspárt, a Szovjet­unió és a Magyar Népköztár­saság eszmei egységének és testvéri együttműködésének nagyszerű eredményeitől. En­nek köszönhetően országaink és népeink közelebb kerültek (Folytatás a 2. oldalon.) A találkozó bejelentésének visszhangja Reménnyé! üdvözli a világ Juhász János mentőápoló emlékalbumot ad át Aranyosi Lászlónak. (Erdősi Ágnes felvételei) Közvetlenül Eduard Sevard- nadze hazáérkezése után a Szovjetunió külügyminiszté­riumába kérették szombaton a szocialista országok moszk­vai nagyköveteit, akiket Alek- szandr Besszmertnih külügy­miniszter-helyettes tájékozta­tott a szovjet—amerikai meg­beszélések eredményeiről. Mint elmondta, a tárgyalá­sok alapját azok az elvi tézi­sek és konkrét eszmék alkot­ták, amelyeket Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitkára fejtett ki Ronald Reagan ame­rikai elnökhöz intézett szemé­lyes üzenetében. Ezek a javas­latok, valamint a korábbi moszkvai és washingtoni tár­gyalások eredményei lehetővé tették, hogy megállapodás szü­lessen a két ország legfelsőbb vezetői között a december 7-én Washingtonban kezdődő talál­kozó koncepciójáról és napi­rendjéről. Besszmertnih rámutatott: egyetértés jött létre abban, hogy a csúcstalálkozó folya­mán a Szovjetunió és az Egye­sült Államok közepes és rövi- debb hatótávolságú rakétái­nak teljes felszámolására vo­natkozó megállapodás aláírá­sán kívül az SZKP KB főtitká­ra és az Egyesült Államók el­nöke kidolgozza azokat az uta­sításokat, amelyeknek alapján a küldöttségek tárgyalásokat folytatnak majd a hadászat: támadófegyverzetek 50 száza­lékos csökkentésével kapcsola­tos megállapodásról, tisztelet­ben tartva a rakétaelhárító fegyverekre vonatkozó szerző­dést, s e szerződés egyeztetett határidejének betartását. A szovjet—amerikai csúcs- találkozó bejelentésének vi­lágszerte igen nagy a vissz­hangja. Az újabb szovjet—amerikai csúcstalálkozó bejelentéséi az egész világon elégedetten és nagy megkönnyebbüléssel fo­gadták, remélve, hogy Wa­shingtonban majd konkrét megállapodások születnek a bizalom erősítéséről, a lesze­relésről, a tartós béke megte­remtésének útjairól — hang­súlyozza vasárnapi nemzet­közi összefoglalójában a Prav­da, Eduard Sevardnadze wa­shingtoni tárgyalásainak első visszhangjait értékelve. Az SZKP KB központi napilapja emlékeztet rá, hogy Genf és Reykjavik után ez már a harmadik legfelső szin­tű találkozó lesz a Szovjet­unió és az Egyesült Államok vezetői között. Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár fontos fejle­ményként értékelte az újabb szovjet—amerikai csúcstalál­kozó bejelentését. Pérez de (Folytatás a 2, oldalon.) Emberiességgel a békéért Az Októberi Forradalom Érdemrendet kapta meg az MSZMP főtitkára Kádár János magas kitüntetése A 'Magyar Vöröskereszt VI. kongresszusa óta végzett munkáról szóló több mint negyvenoldalas jelentését írásban terjesztette a küldött- értekezlet elé a megyei veze­tőség. Az ez év október ele­jéig lezajlott alapszervezeti beszámoló és vezetőségvá­lasztó taggyűlések, a városi, városi jogú küldöttértekezle­tek szervezeteinek további stabilizálását, a vezetőségek megerősödését eredményez­ték — rögzíti a jelentés. Az évek óta kialakult taglétszá­mon belül a felnőtt-alapszer- vezeteknél nagyarányú moz­gás figyelhető meg, az ifjúsá­gi alap szervezetekre ugyanak­kor a szervezeti megerősödés és a taglétszám jelentős nö­vekedése a jellemző. A tár­sadalmi segítségre szorulók számának növekedésére rea­gálva megnőtt az önzetlen se­gítségnyújtásra vállalkozó ak­tivisták száma: 13 ezer tag­ról több mint 20 ezerre. Az önzetlen segítőkészség egyik szép példája, hogy a lakos­ság nehezebb megélhetési kö­rülményei mellett a vöröske­resztes tagság egymillió fo­rintot adományozott az idő­sek napközi otthona fejlesz­tésére, s a monori vöröske­resztesek mintegy 500 ezer forint értékben megépítették a mozgássérültek nyári üdü­lőházát. A véradómozgalomban meg­nehezültek a szervezés körül­ményei, alapvetően a munka- időalap védelmére hozott in­(Folytatás a 3. oldalon) Az Októberi Forradalom Érdemrend kitüntetést nyújtotta át Kádár Jánosnak 75. születésnapja alkalmából Andrej Gromi- ko, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnöke a Kreml Katalin-termében október 31-én. Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kárának vezetésével szomba­ton magyar párt- és állami küldöttség érkezett Moszkvá­ba, hogy részt vegyen a nagy októberi szocialista forrada­lom 70. évfordulója alkalmá­ból rendezendő ünnepségeken. Az MSZMP főtitkárának szombat este Moszkvában, a Kreml Katalin-termében Andrej Gromiko, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa el­nökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Érdem­rendet. A magas kitüntetést a leg­felsőbb tanács elnöksége a szovjet és a magyar nép kö­zötti testvéri barátság és együttműködés fejlesztésében szerzett érdemeiért, a béke és a szocializmus megszilárdítá­sához nyújtott jelentős hozzá­járulásáért 75. születésnapja alkalmából adományozta. A kitüntetés átadása alkal­ANDREJ GROMIKO: Az ön neve példakép A segítés ezer formája A VII. kongresszus határo- :atai végrehajtása során új ieladatrendszerekkel gazdago­dott a vöröskeresztes munka. Ilyen a mozgássérült gyere­kek nyári táboroztatása. Szin­tén ez időszak alatt honoso­dott meg a komplex család- védelem új szervezeti formá- ia, a családvédelmi szolgálat, 5 jelenleg már kilenc nagy agglomerációs településen mű­ködik. A korábbinál nagyobb fi­gyelmet kapott az ifjúság. A tanuló fiatalok körében az egészségnevelés új módszerét vezették be a káros szenve­délyek elleni küzdelemben. Szaporodtak és célirányosab­bá váltak az egészségügyi tanfolyamok és előadások., Hatékonyabbá vált az 1984- ben újjászervezett tisztasági mozgalom. Pest megye sajátos helyze­te sürgős feladattá tette a családvédelmi munka szerve­zeti és tartalmi javítását. Az ezzel foglalkozó aktivisták száma jelenleg meghaladja az jtezret. Gondozó-, ápoló-, pat- ■onálómunkájuk közel 11 ezer emberre terjed ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom