Pest Megyei Hírlap, 1987. június (31. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-12 / 137. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXXI. ÉVFOLYAM. 136. SZÁM 1987. JÚNIUS 12. PÉNTEK Ápolni, óvni kell Parkjaink, tereink csinosítói Októberi vetélkedő A szakszervezetek városi bi­zottsága politikai-irodalmi ve­télkedőt hirdet meg a nagy októberi szocialista forradalom hetvenedik évfordulója alkal­mából. A versengés segédesz­közéül szolgáló művek: Babel: Lovashadsereg. Solohov: Em­beri sors, Knight: Légy hű magadhoz, Remarque: Nyuga­ton a helyzet változatlan. Dar­vas József: Részeg eső, Pataki Ferenc: Ceglédi emlékhelyek, Munkás- és szegényparaszt- mozgalmak Cegléden 1945-ig, Részletek a város politikatör­ténetéből. A vetélkedőre elsősorban szocialista brigádok és szak­munkástanuló fiatalok jelent­kezését várják 4 fős csapa­tokban. A nevezést a munka­helyi szakszervezeti bizottsá­goknál lehet benyújtani július 31-ig. A verseny időpontja: október 31. Nem tudni, eleink hogy csinálták, de tény; a főutca fasorának minden csemetéje megeredt annak idején, nyil­ván k'ésőbb is ápolták, locsol­ták, amíg felcseperedtek és senki sem tördelte derékon őket. Amit azóta pótolni kel­lett az ostorfák közül, az többnyire az erőszak áldozata lett, s ez az átok ül rajtunk azóta is. Tény, hogy szerény arány­ban maradnak meg a mostan­ság elültetett csemeték. Ha az a mennyiség mind megeredt volna, az évenkénti faültetési kimutatások alapján sűrű ren­geteg borítaná a várost. Saj­nos vagy a husángok életkép­telenek, vagy az ültetés idő­pontját választják meg rosz- szul, a munkát végzik lelket­lenül, vagy a későbbi locso­lásról, ápolásról feledkeznek meg. Ha mindez a nagy­könyv szerint menne, akkor is számolnunk kellene még a kivédhetetlennek és megtorol- hatatlannak tűnő emberi pusztítással. Jól gazdálkodtak Ezek a gondolatok a Ceglé­di Parképítő és Kertészeti Közüzemi Kisvállalat beszá­molóját tanulmányozván fo­galmazódtak meg, midőn új­fent a parkosítással, fásítással kapcsolatos témakör szerepelt a városi tanács végrehajtó bi­zottsága előtt. A tanács meg­bízása alapján ennek a cég­nek kell gondoskodnia a köz­területek virágágyainak gon­dozásáról, a fűvel bevetett sá­vok nyírásáról, általában a parkfenntartásról. Igaz, a fel­használható pénz kevesebb a szükségesnél, de nyilván még ebből is többre futná, ha ke­vesebb lenne az emberi kár­tevés. A vállalat 150 személyt fog­lalkoztat és tavaly tíz száza-. lékkai emelkedett az általuk előállított termelési érték. Célkitűzéseiknek eleget tettek, 32,5 millió forint árbevételt értek el és nyereségük meg­haladta a 2,5 millió forintot. A jövedelem zömét a park­építésből és a díszfaiskola produktumából könyvelhették el. A kisvállalat tavaly Ceg­léden — a parkfenntartással együtt — 16 millió forint ér­tékű munkát végzett. Fák, cserjék Első esetben tudták tevé­kenységük felét a város terü­letéhez kapcsolni. Nagykőrö­sön, Kecskeméten, Gödöllőn, Szolnokon és Jászberényben is számos megrendelésnek tet­tek eleget. A Szolnoki és a Budapesti Közúti Igazgatóság­nak harmincezer fát és cser­jét ültettek el. Faiskolájukban 40 ezer díszfát, bokrot, örök­zöldet nevelgettek. Üvegházi kertészetükben saját kiülte­tésre, illetve eladásra palán­tákat állítottak elő. Ezerkét­száz négyzetméter alapterüle­tű fóliaházat készítettek, amelyben az idén háromszáz­ezer szál szegfűt és gerberái termesztenek saját virágbolt­juk számára. Zöldhalomban lévő tőzegbá­nyájukból 2000 köbméter tő­zeget és 3000 köbméter láp­földet bányásztak ki. Virág­földet is előállítanak. A vállalat sok önzetlen munkát végez a városért. 1986-ban 1,2 millió forint ér­tékű társadalmi munka di­csérte szorgalmukat. Járdala­pokat raktak le a szociális otthonnál, parkosítottak a Puskin utcában, tereprende­zést hajtottak végre a szak­munkásképző intézetnél. Biztos bevételt A végrehajtó bizottság ered­ményesnek ítélte a kisvállalat gazdálkodását, ugyanakkor feladatául tűzte, hogy a park- fenntartást színvonalasabban folytassa, elöregedett géppark­ját — anyagi helyzetéhez mérten — újítsa fel és töre­kedjen olyan tevékenységi kör bevezetésére, amely az időjárástól függetlenül folya­matosan végezhető. T. T. Élelmiszerüzleteinkbe szakképzett kereskedőket felveszünk Jelentkezni lehet a Dél-Pest Megyei Áfész bér- és munkaügyi osztályán, cím: Cegléd, Alkotmány u. 9-11. A papírforma sikert ígér A hét vége sportműsorában a Közgép kézilabdásainak baj­noki mérkőzése kívánkozik az élre, hiszen a ceglédiek remek pozícióban várhatják utolsó hazai találkozójukat^ a tavaszi idényben. (Egy héttel később még Nádudvarra utazik a csapat.) Szombat Kézilabda: A városi torna- csarnokban 18 órakor kezdő­dik a Ceglédi Közgép—Főt NB I/B-s férfi összecsapás. A két Pest megyei gárda közül ed­dig a Közgép szerepelt job­ban, s a papírforma most its az ő sikerüket ígéri. A hazaiak 15 pontjukkal — az első he­lyezett is ennyit szerzett — az élmezőnyben állnak. Labdarúgás: A CVSE-sport- telepen 17 óra 30-tól játsszák a Ceglédi VSE—Veresegyház megyebajnoki mérkőzést. A Vasutasnak van mit javítania, s erre talán lehetősége is lesz a gyengébb játékerőt kép­viselő ellenféllel szemben. Előtte, fél négytől az ifjú­ságiak lépnek pályára. Vízilabda: Délután 5 órakor CVSE—Budapesti Külker. SC OB II/B-s találkozó a ceglédi uszodában. Vasárnap Labdarúgás: A Cegléd—Mo- nor összevont körzeti bajnok­ság utolsó fordulóját rendezik. Az ifjúságiak délután három, a felnőttek öt órakor kezde­nek. Az Abony már bajnok­ként utazik Újszilvásra. A program: Péteri—Nyár­egyháza, Dánszentmiklós— Ecser, Törtei—Albertirsa, Maglód—Ceglédbercel, Men- de—Tápiószőlős, Űri—Csév- haraszt, Újszilvás—Abony, Monori-erdő—Vecsés. U. L. Cáfolat az Qmníából Lapunk június 1-jei számá­ban Fontos párbeszédek fóru­mai címmel a tavasszal lezaj­lott tanácstagi beszámolókon elhangzott felvetésekről, ja­vaslatokról, véleményekről ír­tunk. A városi tanács ülése ál­tal megtárgyalt jelentésből merítettük a többi között, hogy „a Beloiannisz utcai Omnia presszó működését továbbra is helyteleníti a lakosság”. Ezzel kapcsolatban most levelet kaptunk az Omnia presszó tulajdonosától, amely­ben Jakab László a többi kö­zött az alábbiakat írja: „Ez a megállapítás nem áll­ja meg a helyét, mivel egy­két lakó egyéni véleménye, il­letve személyeskedése, rossz' indulata távolról sem lehet a lakosság véleménye, s ez nem is az. Olyan emberek véleményét hallgattam meg a cikk fneg- jelenése után, akik bármely fórumon hitelt érdemlően tud­ják azt bizonyítani, hogy ez csendes, jól üzemelő presszó, s az ilyen nyilatkozat sokat árt jó hírének.” Moziműsor Cegléd, Szabadság filmszín­ház, szombaton és vasárnap, délután: Hattyúk tava (japán rajzmesefilm). Este: Frankens­tein menyasszonya (angol fan tasztikus film). Szombaton éj­szakai előadás: Cápa I. (ame­rikai kalandfilm). A kamara­moziban: Én is jártam Isonzó­nál (magyar film). A mese­moziban, szombaton és vasár­nap, délelőtt és délután: Öz, a csodák csodája (amerikai mesefilm). A TIGÁZ munkatársakat keres az 1987-ben létesített Gödöllői Üzemigazgatóságának ceglédi szolgáltatási üzemébe. felvesz ceglédi telephelyre: műszakiesoport-vezetőt, geodétát, figuránst, műszaki rajzolót, szolgáltatási ügyintézőt, gépiadat-rögzítőt, gázszerelőt, vasipari végzettségű szakmunkást hálózat­karbantartói munkakörbe, minősített ív-lánghegesztőt; gázipari végzettségű művezetőt. dobási telephelyre: gépíró adminisztrátort. gázipari végzettségű csoportvezetőt művezetőt, a gépiadat-feldolgozó szolgáltatási ügyintézőt. csoportba. műszaki ellenőrt. Jelentkezni lehet a TIGÁZ Gödöllői üzemigazgatóságának ceglédi szolgáltatási üzemében. cím: Cegléd, Hold \j. 38-40. Telefon: (20)-11-595. 2700. Tisztelt gázfogyasztók! Értesítjük önöket, hogy június 22-én 4 órától június 23-án 22 óráig e gázszolgáltatás karbantartási munkák miatt szünetel Kérjük, hogy a gázmérőnél felszerelt elzárócsapot zárják el. Az ismételt üzembe helyezés érdekében gázszerelőinknek meg kell győződniük a gázcsap elzárásáról. Ezért kérjük, teayék lehetővé, hogy a gázszünet időtartama alatt. 22 óráig, gázszerelőink a lakásba bejuthassanak vagy írásos nyilatkozattal igazolják a lezárás tényét. A gázszolgáltatás, kimaradásáért elnézését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségüket köszönjük. Észrevételeiket a következő címen, illetve telefonszámon jelenthetik be: Tigáz Gödöllői üzemigazgatóság Dél-Pest megyei szolgáltatási üzem Cegléd, Hold utca 38-40. 2700 Telefon: 11-595, 10-824. A Munka- és Védő- ruházati ipari Szövet­kezet felvételre keres egy műszakos beosz­tásban, gyakorlattal rendelkező varrónő­ket és szakmunkáso­kat. — Jelentkezés: Cegléd Horváth Jó. zsef u. 23—25. sz. Hét­főtől. csütörtökig. 8 órától 16 óráig. Gázvezeték- és ké­szülékszerelést válla­lok, anyaggal is. Bagi István kisiparos. — Cím: Cegléd. Bem u. 5. sz. ________________’ E ladó 2 szoba össz­komfortos, OTP-s öröklakás. Kp. + OTP. Cegléd, Kossuth Ferenc út 30. I. lház. 1 em. 5.____________i P esti úton 330 négy­szögöl szőlő eladó. — Érdeklődni lehet: Cegléd, Búvár u. 1. Sátor u. 15. sz. alatti, 210 négyszögöles tel­ken családi ház eladó. Érdeklődni lehet, Ceg­léd, Sátor u. 12. szám alatt.________________ A Budai úti megálló mellett 800 négyszögöl, a Pesti út mellett 1. hold szántó eladó. Ér­deklődni lehet: Ceg­lédbercel, , Béke út l/A. Ugyanitt kerti kistraktor, gazdasági felszereléssel eladó. Csutak Kálmán utca 50. számú, beköltözhe­tő ház. nagy portával, eladó. Érdeklődni le­het: Cegléd, Csolnak utca 30. szám.________ K étszobás családi ház, gazdasági épülettel és 400 négyszögöl por­tával. eladó Cím: Jászkarajenő, Májusi, út 13._________________ E lcserélem déli fek­vésű, 4 szobás -f ga- rázsos. gázbekötési lehetőségű utcai ház­részemet, 2 és fél szobásra vagy eladom. Érdeklődni 17 óra után. Telefon: 10-254 vagy Cegléd X., Szarvas u. 20. sz. Harmati. ___________ E ladó 2 szobás csalá­di. kertes ház, köz­ponti fűtéssel, garázs van. Cegléd. Esze Ta­más u, 4,__________­K ét család részére is alkalmas, gázfűtéses, szép. családi, kertes ház eladó. Cegléd, Deák u. 9. szám. Pesti úton 250 négy­szögöl hobbi eladó. Víz, villany van. Ér­deklődni: Cegléd. Kossuth Ferenc u. 46. V. lház. U. em 7. 15 óra után._________ A PENOMAH CEG­LÉDI GYARA mun­katársakat keres fel­vételre. kazánfűtői és hűtőgép-kezelői mun­kakörbe. folytonos munkarendbe. Bére­zés: megegyezés sze­rint. Jelentkezni le­het, Cegléd Dohány u. 14. Munkaügyi csoportnál. ____________ Ö rkényi út 995. sz. alatti kis ház. beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni: Cegléd Be- zerédi u. 1. szám. 0 km-es. 1200-as Zsi­guli motor eladó. Ér­deklődni egész nap, Cegléd XII.. Bede 42/A. Juhász. _______ T anya eladó! Törtei. Nyilas 29. sz. alatt. Ház eladó Cegléd, Nyár u. 22. Érdeklőd­ni lehet: Dessewffy u. 73. sz.. délután 17 órá­tól _______________ T ermény-, tápbolt nyílt, naigy választék­kal. Cegléd. Közép út 12. Nyitva: 7—20 óráig. Vasárnap is. Várjuk vásárlóinkat. 3/4 házrész eladó, Cegléd II. kér., Vé- csei u. 22. szám. Ér­deklődni 16 órától, helyszínen.___________ November 7. Mgtsz textilüzeme üzemi varrónőket, valamint konfekcióvarrásban jártas bedolgozó­kat keres Jelentkez­ni lehet az üzemben. Csemő zöldhalmi is­kola. November 7. Mgtsz. Csemő. felvételt hir­det kontírozó köny­velői állás betöltésére. Követelmény: köz­gazdasági szakközép­iskolai végzettség — Jelentkezni lehet, a termelőszövetkezet központjában, a sze­mélyzeti vezetőnél. Egy-másfél szobás, külön bejáratú kom­fortos berendezett lakást magas térítés ellenében bérelnék. Ajánlatokat ,,Rend- szerető 193 690:’ jel­igére kérem a Hír­lapkiadó Váll. kir. Cegléd, Teleki u. 30. Elcserélném nagy kertes házamat gáz­fűtéses OTP-lakásra első emeletig vagy eladnék külön bejá­rattal két szoba kony- hás házrészt. Kész­pénzért is eladó. Megtekintés délelőtt. Cegléd. Puskin u. 14. ZX "spectrum és gu­mi klaviatúra eladó. Csemő, Bállá dűlő 39. 2713.__________________ F uvarozó tevékeny­ségemet megkezd­tem, magánszemélyek és vállalatok részére. IFA tehergépkocsi­val. Kedvezményes fuvartérítés mellett. Zsilka István, Cegléd, Szekér u. 2.________ E ladó 2 és fél szobás OTP-öröklakás Kp. plusz OTP-átválla- lással. Érdeklődni: Cegléd, Kossuth F. u. 31., II. lház. II. em. 9. du. 18-tól, va- sárnap egész nap. Külön bejáratú búto­rozott szoba egy sze­mély részére kiadó. Cegléd, Vasvári u. 18. Eladnánk vagy elcse­rélnénk II. emeleti társasházban lévő 3 szoba, összkomfor­tos lakásunkat. Aján­latot csak levélben „Július 193 721” jel­igére kérem a Hír­lapkiadó Váll. kir. Cegléd, Teleki u. 30. szám. _________________ E ladó felújított kis családi ház 800 négy­szögöl jó szőlővel, gyümölcsfákkal Ceg­léd helység névtáblá­tól 2 km-re. Fúrott kút. ipari áram van. Érdeklődni lehet: Cegléd, Bercsényi u. 5. szám.______________ Cegléden, Külső Pes­ti úton az épülő für­dőhöz közel eladó 568 négyszögöl telek. Fe­le gyümölcsös. Fúrott kút, öntözési csőhá­lózat, villany és ipa­ri áram van. Érdek­lődni lehet: Pesti út 17. Telefon: 10-295. Cegléd, Vadász u. 2/B. szám alatti 2 szintes 120 négyzet- méteres családi ház eladó. Érdeklődni es­te 6 után.___________ K iadnám 2 szoba, konyhás, lakásomat 2 évre. Cím: Cegléd, Déli út 36._________ C sepel lll-es ipari varrógép és a Dohány utcai garázsnegyed­ben garázs eladó. Ér­deklődni : Pomozi László. Cegléd, Só u. 1. szám. ______j______ H áromszobás régi ház 160 négyszögölön 560 ezer forintért eladó. Gázvezeték elője­gyezve. Megtekint­hető vasárnaponként Cegléd, Köd utca 1. Telefon: (1)-871-910. Kis ház eladó Cegléd. Dugovics út 22. Ér­deklődni lehet: Ceg- léd. Thököly u. 36. Nagyméretű íróasz­tal és csillár eladó. Cegléd, I. kér. Eötvös tér 4. szám. földszint 1. ajtó._________________ Kiadó bútorozott szo­ba 1 személy részé­re, Cegléd. Bajcsy-Zs. u. 25. szám. __________* E ladó befejezés előtt álló lakható kétszin­tes, garázsos, ház vá­rosközpontban. egy 1 és fél szobás lakást beszámítunk. Érdek­lődni : Cegléd, Vitéz u. 9/A. szám alatt. Albertirsa központ­jában. Vasút út 25. szám alatt 300 négy­szögöl, közművesített építési telek eladó. — Érdeklődni lehet: Al­bertirsa, Pesti út 50. szám. Alberiirsán. gyógy­fürdőhöz közel, pad­lástér-beépítésű, alá­pincézett hétvégi ház. 300 négyszögöl terüle­ten (fiatal gyümölcs­fákkal! eladó. Érdek­lődni lehet: Albertir­sa. Pesti út 50 S7ám. Eladó ló állapotban levő Babetta kismo­tor Cegléd, Jókai u. 19/A. Eladó Csemő, Fő út 14. sz. alatt, új két­szintes családi ház, két család részére is alkalmas vagy ceglé­dire cserélhető, __ F éléves JVC kép­magnó eladó. Érdek­lődni 15 i óra után, Cegléd, Török Ignáo u. 2/C.________________ 1 25-ös ETZ. új motor -1- alkatrészek és fe- nyögerendák eladók. Érdeklődni 17 óra után, Cegléd, Madár u. 19. Varga Józsefné. Tanya eladó. 800 négyszögöl szőlővel, lakható épülettel, pin­cével pesti út mellett. Villany, víz, van. Ér­deklődni lehet: Ceg­léd, Kisjárás 311. Hor­vát Ernő.____________ E ladó igényesnek. 3 szoba összkomfortos, új családi ház, Ceg­léd X.. Szél u. 10 A. Megtekinthető, dél- után 15 órától,______ É pítési telek eladó, Csemő. Virág u. 6., építési engedély és fúrott kút van. Ér­deklődni lehet: Bálint József, Csemő. Virág utca 2. alatt vagy Cegléd, Körte u. 5. szám alatt. ________ E ladó 2 szobás ház­rész beköltözhetően. Cegléd, Kossuth La­jos u. 18. vagy tele­fon: 11-105.____________ Eladó Zöldhalom kö­zelében. a Matusz dű­lőben iioo négyszögöl szőlő, fele kordonom Zalagyöngye. 3x4 mé­teres épülettel Norton kút van, valamint I db új. Simson kismo­tor eladó. Érdeklőd­ni: Cegléd. Báthori u. 24; A, ___________________ E ladó betegség miatt, 420 négyszögöl szőlő (fele szántó), Budai úton, a helység jelző tábla előtt Érdeklőd­ni lehet, egész nap. Micsinai József. Cég- léd Budai út 6. szám. A Lenin Mgtsz Építő­ipari Szakcsoport fel­vesz kőműves szak­munkásokat és segéd­munkásokat. Jövede­lem. teljesítménytől függően, szakmunkás 8—12 ezer Ft/hó, se­gédmunkás 6—8 ezer Ft/hó — Jelentkezés: Cegléd, Mizsei u. 13. (Mizsei). Megkímélt állapot­ban levő, mély baba­kocsi eladó Cegléd, Kinizsi utca 28. Eladó Cegléd.. .Kos­suth F. u. 43. fszt. 3. két és fél szobás la­kás. Érdeklődni a helyszínen. hétfőtől, péntekig. 8—18 óráig.. KJ rendszámú, 1310- es Dacia személygép­kocsi eladó. Cegléd, összekötő u. 33. sz. Érdeklődni 17 óra után. szombat, vasár- nap. egész nap. Eladó Csemő. Gyüge dűlő 14. szám alatt 2 szoba konyhás, für­dőszoba + melléképü­letekből álló ház, 1400 négyszögöl vagy ki­sebb területtel. Víz, villany van. Érdek­lődni: Farkas István, Cegléd. Külső-Mizsei út 3. 2700. (Árok part). ________________ C egléden náromszo- bás családi ház. ga­rázzsal eladó. Érdek­lődni: naponta 17 órá után. Cegléd, Csutak K. u. 33. alatt. Másfél szobás családi ház eladó. Cegléd. Mária u. 2._____;___ C egléd, ősz u 11. alatti. 3+1 szobás + garázsos, összkom­fortos. gázfűtéses ház. eladó — Érdeklődni: dr. Kiérnem Éva ügyvédnél, a ceglédi ÜMK-ban Különálló lakást bé­relnék Cegléden va«gy Cegléd környékén. — Megkereső levelet „Négylevelű lóhere, 193 736” jeligére ké­rem a Hírlapkiadó Váll. kirend.. Cegléd, Teleki u. 30. sz. An tikbútor, lovasko­csi. 4 éves Trabant, eladó Csemő, Bállá dűlő 51. szám. Décsi Sándorné. ___________ K étszobás, tehermen­tes gázfűtéses. I. emeleti lakás, kp.-ért eladó. — Érdeklődni naponta 16 óra után, Cegléd. Széchenyi u. 41. I. 2D. A 3. Sz. Garázsépítő és -fenn­tartó Szövetkezet igazgatósága ér­tesíti tagjait, hogy a tetőszigete­lési munkák alatt az elszámoló közgyűlésig elővásárlási jogát fenntartja. A visszavett garázsok bekerülési áron történő értéke­sítését minden hétfőn és pénte­ken,' 12.00—20.00-ig Kovács Tibor elnök. Cegléd, Beloiannisz u. 15. 2/8. szám alatt biztosítja. A vá­sárlókat szívesen látjuk. köszönetnyilvánítás. Há­lás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága jó édesanyánk, nagymamánk, ÖZV. NEGYEDI LÄSZLÖNE, szül. TÜ- rei Mária temetésén megjelentek és ezzel gyászunkban osztoztak. Megköszönünk minden koszorút, csokrot és minden szál virágot. melyet sírjára helyeztek. A GYÁ SZOLÓ GYERMEKEI. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Fá­jó szívvel mondunk hálás kö­szönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, szomszédoknák, is­merősöknek, akik felejthetetlen drága jó édesanyánk, nagyma­mánk, dédmamánk, ÖZV. TÓTH PÁLNÉ szül.: Dengi Julianna te­metésén megjelentek, őt utolsó útjára elkísérték. Megköszönünk minden szál virágot, koszorút, melyet megemlékezésül sírjára helveztek. A GYÁSZOLÓ CSA­LÁD. ISSN 0133—260# (Ceglédi Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom