Pest Megyei Hírlap, 1987. április (31. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-01 / 77. szám

MA: így féeszlegenda ..Kérdés, hogy a me­, gyei vezetők miért en­IfégCT éf*F gedték meg a felelőtlen beruházásokat. így például a hitelből felépített és bá­bolnai babérokra pályázó, ám mindössze három eszten­dőt megélt baromfitelepet. Az MSZB Tsz-nek príma földjei vannak. Tavaly a növénytermesztés és az állat- tenyésztés is nyereséggel zárt. Hát akkor ki tette tönkre a szövetkezetét?” ............ (3. OLDAL) A gazdasági reform ..Gyakran előfordul, ^ hogy az erősebbmun­ui szakasza káskollektíva hasz­nát a gyöngéknek adják oda hiányaik fedezésére. En­nek az az eredménye, hogy akik jól dolgoznak, kény­telenek mások rossz munkáját fizetni. Első pillantásra úgy tűnik, hogy a gyengék humánus segítéséről van szó. De miért nem dolgoznak ők jól?” 12. OLDAL) tsSitlS towrikfäS .'.Betört a lakásba es mialatt ft gocri gyuixos a házigazda aIudt> an,nak ér_ pere téklárgyai után kutatott. Var­ga Mihály azonban felébredt a zajra, éltkor a betörő rátámadrt. öklével és egy vaskábeHel ütlegelte, rug­dalta.” I6- OLDAL) As iaazsáaot méa ..Egyértelműen mérgező anyag j=|eniétét mutat­tifok fém ták ki a szombaton vett százhalombattai vízmintában a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei. A hidrazil, oxigén- mehtesítő' anyagot a Dunai Hőerőmű Vállalat its hasz­nálja kazántisztításra.”' <8- OLDAL) PEST MEGYEI VILÁG PHOLETÁRJSÍ. EGYESÜLJETEK! Tudcmányos diákköri konferencia A házigazda: Szentendre Jórészt civilekkel népesült be tegnap Szentendrén a Kossuth Katonai Főiskola művelődési háza. Kuriózum­nak számít: első ízben tar­tották egy katonai felsőokta­tási intézményben a tudomá­nyos diákkörök marxizmus— leninizmus szekciójának kon­ferenciáját, e szekció történe­tében a tizediket, a tdk-moz- galomban a tizennyolcadikat. Az ország 37 egyeteméről, fő­iskolájáról több, mint négy és fél százan jöttek el, közülük 132-en a 123 bemutatásra ke­rülő pályázat szerzői. A nyitó ünnepség délután fél négykor kezdődött a szín­házteremben a Himnusz hang­jaival, majd Fenyvesi Péter ezredes, a házigazda főiskola parancsnokának politikai he­lyettese köszöntötte a részt­vevőket, s a vendégeket, kö­zöttük Nagy Sándornét, az MSZMP Pest Megyei Bizott­ságának titkárát, Rozgonyi Ernőné dr.-t, a Szentendre vá­rosi pártbizottság első titká­rát, Józsa Györgyöt, a Mű­velődési Minisztérium főosz­tályvezetőjét. dr. Aggod Jó­zsefet, a Gödöllői Agrártudo­mányi Egyetem tanárát, a konferencia szakmai bizott­ságának elnökét, valamint több magasrangú tisztet, dr. Szabó Egon vezérőrnagy po­litikai focsoportfőnök-helyet- test, Tóth György és dr. Deák Péter ezredeseket és Vári Miklós rendőr ezredest. Megnyitójában Fenyvesi Pé­ter hangsúlyozta, hogy a szo­cializmus fejlődésének idő­szerű kérdéseit taglaló közel­múltbeli szegedi tanácskozá­son is elhangzott: az elemzés­ben az alternatívák feltárá­sában, az elméleti munkának pótolhatatlan szerepe és elhá­ríthatatlan társadalmi felelős­sége van. Ennék egyik sze­rény állomása a mostani kon­ferencia. A tanácskozás bevezető előadását Józsa György, a Művelődési Minisztérium tár­sadalomtudományi és kuta­tásszervezési főosztályának ve­zetője tartotta. Szólt arról, hogy a gazdaságban és a tár­sadalomban végbemenő vál­tozások nem hagyják érintet­lenül sem a tudományos diák­köri tevékenységet, sem a marxizmus—leninizmus okta­tását. Mindkettőre jellemző: az elmélet és a gyakorlat kö­zeledése, a jelen felé fordulás és a közvéleményt is foglal­koztató kérdések megválaszo­lása került előtérbe. Ezután Huth József, a Kos­suth Katonai Főiskola tudo­mányos diákkörének vezető­je szólt az itteni hallgatók kutatómunkájáról, a főiskola részvételéről a diákköri moz­galomban. A nyitóünnepség az Inter­nacionálé hangjaival zárult, s kezdetét vette a „szakmai” program. Ebben elsőként ha­ditechnikai bemutatóra invi­tálták a résztvevőket, akik megismerkedhettek a ma használatos kézifegyverekkel, gyalogsági harci járművel, harckocsival, sorozatvetővel. Még este terveztek sort kerí­teni a szentendrei művészek­kel való találkozóra, s a Ma­gyar Néphadsereg Művész- együttesének műsorára. A mai nap jórészt a pálya­munkák bemutatásával telik, a 123-ból tízet készítettek a Kossuth Katonai Főiskola hallgatói, s hármat a Gödöllői Agrártudományi Egyetem diákjai. Rendkívül tág a témavá- taszíék, a pályamunkákat négy — filozófia, szociológia, poli­tikai gazdaságtan, és tudomá­nyos szocializmus — szekció­ban, s tizenhárom csoportban ismertetik. A bírálóbizottsá­gok döntése után április 2-án délelőtt kerül sor az ered­ményhirdetésre. V. G. P. AZ MSZMP PÉST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAHACS LAPJA XXXI. ÉVFOLYAM, 77. SZÄM Ára: l.ttO forint ... .. ­1987. Április l, szerda Thatcher moszkvai sajtóírtekezlate Van lehetőség a megegyezésre Nyikolaj Rizskov, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke kedden a Kremlben megbe­szélést folytatott Margaret Thatcher brjt kormányfővel, aki szombat óta tartózkodik hivatalos látogatáson a Szov­jetunióban. Ugyancsak kedden a szov­jet—brit együttműködésről írt alá megállapodásokat a moszkvai Kremlben Eduard Sevardnadze szovjet és Sir Geoffrey Howe brit külügy­miniszter. Az ünnepélyes alá­íráson jelen volt Mihail Gor­bacsov, az SZKP KB főtitká­ra, Margaret Thatcher és Nyi- kolaj Rizskov. A nap folyamán Margaret Thatcher jelenlétében Moszk­vában, a Nemzetközi Kereske­sen”1 meemdtották ^T^brit- Balró! J°bbra: Margaret Thatcher, Mihail Gorbacsov cs Nyi- szovjet kereskedelmi kamara ko,aj Rizskov a Krem,be“ a kÖZÜS ««"jet-brit dakumontu- képviseletét. raoR ala,rasa utan­Margaret Thatcher vélemé­nye szerint ez év végéig tető alá lehet hozni az európai közepes hatótávolságú rakéták felszámolására vonatkozó kü- lönmegállapodást. A brit kor­mányfő ezt kedden Moszkvá­ban tartott sajtóértekezletén jelentette ki. Bevezető nyilatkozatában Thatcher asszony igen elége­detten szólt moszkvai útjáról. Mint mondotta, miniszterel­nökségének ideje alatt ez volt az egyik legérdekesebb külföl­di látogatása, s nem kizárt, hogy a Szovjetunió életének legérdekesebb időszakában ér­kezett ide. Kifejezte köszöne­tét a vendéglátó ország néoé- nek és külön is Mihail Gorba- csovnak a meleg fogadtatá­sért. Méltatta az SZKP KB főtitkárával tartott megbeszé­léseit, megjegyezve: emléke­zete szerint a világ egyetlen más vezető személyiségével sem tárgyalt még ilyen hosz- szan. hisz a hivatalos megbe­szélések hét órán át folytak, s a díszvacsora során még to­vábbi kétórás eszmecserére volt módjuk. Már Mihail Gor- bacsovval 19S4-ben lezajlott első találkozójuk idején is megállapította, hogy a szovjet vezető olyan ember, akivel könnyen lehet kontaktust te­remteni, s ez a hétfői megbe­széléseken is igazolódott. Ezután arról beszélt, hogy tárgyalásain részletesen és nyíltan megvitatták a fegy­verzet-ellenőrzés kérdéseit. „Egyetértettünk abban — kö­zölte —, hogy mindenekelőtt megegyezést kell elérni a kö­zepes hatótávolságú rakéták­ról, szigorú ellenőrzéssel egy­bekötve, valamint arról, hogy a továbbiakban megállapodás­ra jutnak a kisebb hatótávol­ságú rakéták kérdésében is.” Kifejtette: a szovjet féllel egyetértenek abban, hogy a fegyverzet-ellenőrzés terén az előrehaladás csak fokozato­san következhet be, mindig ki kell választani a legfonto­sabb feladatokat. A brit kor­mány elnöke utalt a fennma­(Folytatás a 2. oldalon) Kiegyensúlyozott az energiaellátás Elismerésre méltó ered­ménnyel zárták az első ne­gyedévet a hazai szénbányák. A tervezettnél 220 000 tonná­val több, összesen 5 millió 870 ezer tonna szenet termeltek januártól március végéig. Ez a mennyiség csaknem 300 000 tonnával több az előző év ugyanezen időszakában fel­színre hozott szénnél. A Bányászati Egyesüléstől kapott tájékoztatás szerint mindvégig kiegyensúlyozott volt a lakosság tüzelőanyag- ellátása. Ugyanakkor nem akadályozta a fűtőolajhiány a nagyfogyasztók, köztük a Magyar Villamos Művek Tröszt és a MÄV munkáját sem. Az első negyedév ked­vező eredményei közé tarto­zik továbbá, hogy a legtöbb bányánál már nincs munka­erőhiány. A bányavállalatok a máso­dik negyedévben szeretnék növelni a széntermelési, elő­nyüket: el akarják érni, hogy a belkereskedelemnek terven felül 255 000 tonna szenet és 40 000 tonna brikettet tudja­nak szállítani. Ezzel ugyan­ennyi szén és brikett import­ját tennék szükségtelenné. A megyei ünnepséget Dunakeszin rendezik A felszabadulás évfordulóján Országszerte készülnek a felszabadulás 42. évfordulójának megünneplésére. A tör­ténelmi sorsforduló mártírjaira, hősi ha- lottaira, hőseire való emlékezéssel kezdő­dik az ünnep: megkoszorúzzák a hazánk felszabadításáért elesett szovjet katonák emlékműveit, a magyar földben nyugvó szovjet hősök sírjait. Elhelyezik a hála és a megemlékezés virágait a hazánk sza­badságáért életüket áldozó bolgár, jugo­szláv és román katonák emlékműveinél, ugyancsak elviszik a kegyelet koszorúit a budaörsi cs a solymári katonai temetőben nyugvó amerikai, angol, ausztráliai, fran­cia, kanadai, lengyel és új-zélandi kato­nák emlékműveihez is. Ismerkedés a haditechnikával. Az érdeklődj győri diákkörö­söknek, Vigh Katalinnak és Csonka Ildikónak — meg a .... ké pen nem látható társaiknak 1 — Nagy János százados mu- Fenyvesi Péter ezredes nyitotta meg a konferenciát. Mellette tatta be a harci járműveket, balról jobbra: Rozgonyi Ernőné dr., Nagy Sánctómé', dr. Szabó (Vimola Károly felvételei) Egon vezérőrnagy és Tóth György ezredes. Pest megye a központi ün­nepségét- április 4-én 10 óra­kor tartják a dunakeszi mű­velődési házban, amelyen.,dr. Balogh Pál, a megyei pártbi­zottság titkára mond beszé­det. A megemlékezésen ott lesz Krasznai Lajos, a megyei pártbizottság első titkára. A budaörsiek április 4-én délután 15 órakor a helyi művelődési házban tartanak ünnepséget, amelynek Sze- methy Lászlóné, a városi pártbizottság első titkára lesz a szónoka. A vendégek között ott lesz Tavaszi József, a me­gyei . párt-végrehajtóbizottság tagja, a Pestvidéki Gépgyár csoportvezetője. Cegléden április 4-én dél­után 16 órakor emlékeznek az évfordulóra - a helyi művelő­dési' központban. Ünnepi be­szédet Vágvölgyi József. a Pest: Megyei Tanács általános elnök-helyettese mond. A dábasiak április 4-én dél­után 14 órakor a helyi Gyóni Géza Általános Iskolában em­lékeznek az évfordulóra. Itt a szónok Krenkó József, a vá­rosi jogú párt-végrehajtóbi- zóttság tagja, a helyi gimná­zium igazgatója, s ott lesz Laktitos Tibor, a megyei párt- végrehájtóbizottság tagja, a Pest—Nógrád—Komárom Me­gyei Agroker vezérigazgatója. Az érdiek április 4-én dél­után 15 órakor a szovjet hősi emlékműnél emlékeznék’, ahol Csomár Tibor a városi párt- végrehajióbizottság tagja. a helyi termelőszövetkezet kon­zervüzemének vezetője mond beszédet. Az ünnepségen ott lesz Tóth István, a megyei párt-végreh-ajtóbizottság tagja, a Dunamenti Hőerőmű Vál­lalat vezérigazgatója. Gödöllőn április 4-én, 15 órakor a helyi művelődési központban rendeznek ünnep­séget. ahol Lónárd László, a megyei pártbizottság titkára beszél, A monoriak április 3-án, a felújított művelődési központ­ban tartják megemlékezésüket délután 15 órakor. Az ünnep­ségen Balázs Gézáné, a me­gyei tanács elnökhelyettese lesz a szónok, s ott lesz Nagy Sándorné, a megyei pártbi­zottság titkára. A nagykátaiak április 4-én 16 órakor a tápiószent- mártoni művelődési házban rendeznek ünnepséget, amely­nek dr. Lehoczki Mihály, a TOT főtitkárhelyettese lesz a szónoka, s ott lesz Csonka Ti­bor, a megyei tanács elnök- helyettese. Nagykőrösön április 3-án, 17 órakor a művelődési központ­ban tartanak . ünnepséget, ahol Kocsis Istvánná, a váro­si tanács elnöke, a városi párt-végrehajtóbizottság tagja mond beszédet. Ott lesz. Gün- dics Zoltán, a megyei pártbi­zottság- tagja, a megyei párt­bizottság oktatási igazgatósá­gának igazgatója. A ráckeveiek április 4-én délelőtt 10 órára a dunavar- sányi művelődési házban emlékeznek, ahol Bárd And­rás, a megyei pártbizottság osztályvezetője mond beszé­det. Százhalombattán április 3-án 18 órakor a művelődési központban tartanak megem­lékezést, ahol Szekeres József, a városi tanács elnöke, a vá­rosi párt-végrehajtóbizottság tagja méltatja az évfordulót. Ott lesz az ünnepségen Jánky Zoltán, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője. A szentendreiek április 4-én délután 14 órakór a leány­falui művelődési házban em­lékeznek az ünnepre. Bedő Szilvia, a Szentendrei Városi Tanács közművelődési fel­ügyelője, a városi pártbizott­ság tagja mond beszédet, s az ünnepségen ott lesz Sági Ág­nes, a megyei pártbizottság tagja, a Pest Megyei Hírlap főszc ztője. A í, jctszentmiklósi körzet lakói a Csepel Autógyár mű­velődési központjában április 3-án 16 órakor . tartják meg­emlékezésüket, ahol Simon János, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője mond be­szédet. Vácatt április 4-én délután 16 órakor a zeneiskolában tartanak ünnepséget, amely­nek dr. Bóth János, a városi tanács elnöke lesz a szónoka. Ott lesz Furulyás János, a megyei párt-végrehajtóbizott­ság tagja, a vácszentlászlói Zöldmező Tsz elnöke. A Pest Megyei Tanácson április 3-án délután 16 óra­kor tartanak ünnepséget, ahol Kuncz Béla. a megyei tanács osztályvezetője szónokol. Az ünnepségen részt vesz Rónai Árpád, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője. Ugyanitt kerül sor délelőtt 10 órakor az állami kitüntetések átadá­sára, amelyen ott lesz dr. Balogh Pái. a megyei pártbi­zottság titkára. A Pest Megyei Rendőr­főkapitányság nagytermében április 3-án délután 16 óra­kor rendeznek megemlékezést, ahol Bárd Andrásnak, a me­gyei pártbizottság osztályveze­tőjének jelenlétében Horváth András, a főkapitányság osz­tályvezetője mond beszédet. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem dísztermében április 1-jén 1,5 órakor tartanak ün­nepséget, amelynek Nagy Sándorné, a megyei pártbi­zottság titkára lesz a szóno­ka. Április 4-e alkalmából ava­tásokra is sor kerül. Mono- ron április 3-án 15 órakor ad­ják át a felújított művelődési központot, április 4-én 17 órakor galériát avatnak Ceg­léden. ugyanezen a napon, 11 órakor, a helytörténeti gyűjte­ményben adják át a Gantnsr Jenő-gyűjteménvt Nagymaro­son. Április 3-án délelőtt 10 órakor megnyitják az újjá­varázsolt és kibővített, köz­étkeztetést is szolgáló gyöm- rői■ Halászkert éttermet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom