Pest Megyei Hírlap, 1987. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-11 / 59. szám

Számivetés az egyetemen Jól vizsgázott a GEAC 1987. MÁRCIUS 11. 11. hét Totótippek 1. Dunaújváros—Vasas 2 2. Bp. Honvéd—Pécsi MSC X x 3. Dortmund—Mannheim i 4. X. FC Köln—Bayern M. X 2 5. Nürnberg—Frankfurt x 6. Bielefeld—Aachen 2 x 1. Salmrolir—Stuttgarter K. 2 S. Aschafíenöurg—Freiburg x X s. Brescia—Milan 2 to. Intcrnazionale—Juventus X 2 IX. Napoli—Koma x X2. Verona—Fiorentina 1 13. Lazio—Cremonese x X Pótmérkőzések: x, x, x. , Most van az egyesületi zár- í számadások időszaka. A Gö- £ döliői EAC közgyűléséről Csi­li ba József tudósított. Dr. Prieger Károly, a GEAC elnöke köszöntötte a résztve­vőket, az elnökség tagjait, so­rukban dr. Janik József rek­torhelyettest, Csáki Antal, eszb-titkárt, és Tamás Gábort, a városi sportfelügyelőség ve­zetőjét. Sári Géza, a GEAC el­nökhelyettese, a . testnevelési tanszék vezetője ismertette a beszámolót, H kategória Változatlan az igazolt spor­tolók száma, jelenleg 320—340 sportolója van a klubnak és S00 főre tehető a tömegsport résztvevőinek száma. Mintegy 1500 pártolótagfa van az egye­sületnek. A 10 szakosztály sorában a legjelentősebb a B kategóriás atlétikai szakosztály. A V40 atléta közül tavaly 92 ért el valamilyen minősítést. Négyen I. osztályút. Emellett 13 aranyjelvényes ifista szerepel. Bágyi Róbert és Benedek Krisztina több országos ifjú­sági és utánpótláscsúcsot ál­lított fel. Kitpnt még . Szűcs Béla, Gippért Beáta, Kerti Eszter, Poldán Ferenc és Fe­kete Zsolt eredménye is. A GEAC kettős feladatot lát el. Neveli a város és a kör­nyék atlétikai utánpótlását, egyben biztosítja az egyete­misták továbbfejlődését. Szak­ember-ellátottsága maradék­talanul megfelel ennek a cél­nak. Az 1935/86. évi „Jó ta­nuló, fő sportoló” mozgalom győztese: Gippert Beáta. A ..Magyar atlétikáért” érdemér­met kapta Kirchoffer József. küzd, mert a végzett hallga tők helyebe nem kerülnek újak. A 100 tagú termeszetja- ró tábor elsősorban egyetemi dolgozókra és hallgatókra épül. Valamennyi szakosztály képviseltette magát az egye­temi és főiskolai országos baj­nokságon. Kettős feladat A gödöllői társklubbal, a GSC-vei, a város intézmé­nyeivel és iskoláival jó a kapcsolatuk. Utánpótlást kapnak tőlük, a GEAC pedig létesítményekkel segíti őket. Az egyesület a jövőben is ket­tős feladatot lát el. A hallga­tóknak és a dolgozóknak spor­tolási lehetőséget nyújt, más­részt pedig utánpótlást bizto­sít a magyar élsport számára. Atlétikában kiadták a Tatabá­Tápiószelei sorrend Megyei kupafolytatás Elkészült a labdarúgó Ma­gyar Népköztársasági Kupa megyei selejtezőjének párosí­tása. Az első fordulón túlju­tott 32 csapat közül most is az alacsonyabb osztályúak a pályaválasztók. A mezőnyben egy NB II-es, négy területi, tíz megyei I. osztályú, tizen­egy II. osztályú és hat körzeti csapat szerepel. Az április 1-jén 15.30-kor kezdődő mérkőzések: Szoko- hja—Váci Izzó, Aszód—Kar­tól, Törökbálint—Dunai Kő­olaj, Kiskunlacháza—Ráckeve, Örkény—Érd, Esze Tamás SE —Dunakeszi VSE, Bugyi SE —Főt, Mende—Szentendre, Nagykáta—Göd,1 Sülysáp— Dány, Budakeszi—Pilisvörös­vár, Gyömrő—Bag, Kakucs— VOSE, Üllő—Dabasi Fehér­akác, Pánd—Tápiószecső, Da- bas Se—Nagykőrös. ★ A nagykátai körzetben már­cius 15-én kezdődik a labda­rúgók tavaszi idénye. A fel­készülést jól szolgálta a Tá- piószelén rendezett Unyi La- jos-teremtorna. A végered­mény: 1. Pánd, 2. Tápióbics- ke, 3. Káka. A legjobb me­zőnyjátékos Bódi Sándor, a gólkirály címet Hubai Lajos (mindkettő Pánd) érdemelte ki, a legjobb kapus Berecz Béla (Kóka), a legsportsze­rűbb csapat pedig Szentlő- rinckáta. R. L. Az ÁíSH a vandalizmus ellen Rendet a pályákon! Világjelenséggé vált és terjed a sportpályákon a vandaliz­mus. jfitf a „betegség*^ hazánkban is felütötte a lejét, annak el­lenére, hogy a sportszervek, a versenyzők és a nézők nagy többsébe- Igényli - a kulturált viselkedést, a sportszerűbb ma­gatartást, elítéli a trágárságot, az ellenfel becsmérlését. Sajnos, az elmúlt esztendő sem volt mentes a sportpályák rendjét zavaró eseményektől; elvakult csoportok botrányoko­zásaitól. Ezek nemegyszer rendezői intézkedést, sőt, beavat­kozást igényeltek. A rendbontások, a nyomdafestéket nem tű­rő szidalmazások, a játékvezetők minősíthetetlen hangú becs­mérlése, a társadalmi tulajdon rongálása és a becsületesen szurkoló emberek testi épségének veszélyeztetése sokakat a mérkőzések látogatásától is visszatarthat. Nem szabad ebbe beletörődni, az eddigieknél is határozottabban kell fellépni a hasonló jelenségek ellen. A rendező szerveknek már a verse­nyek, mérkőzések megkezdése előtt ki kell szűrni az oda nem ülő személyeket a pályákról. Mindent el kell követni azért, hogy italt, verekedésre alkalmas eszközöket ne vihessenek be a nézőtérre. A klubok felelőssége jelentősen megnövekedett. El kell érni, hogy már a rendezői gárdába csak a feladatra alkalmas egyének kerüljenek és viselhessenek karszalagot. Ha a meg­előzés nem segít, a rendezők közbelépése, a klubok kérése eredménytelen, úgy a rendbontókkal szemben egyéb intézke­déseket kell tenni. Támogatjuk az MLSZ és a baráti körök felhívását, amelyben a mérkőzések tisztaságát, rendjének megteremtését szorgal­mazzák, de nem csak a labdarúgópályákon előforduló jelensé­gekről van szó. Más sportágak küzdőterein is gyakori a rend­bontás. Visszás jelenetek adódtak jégkorong-mérkőzéseken éppúgy, mint kézilabda- vagy kosárlabda-találkozókon és más eseményeken. Nem mindig a szurkolók a kezdeményezők. Nemegyszer a küzdőtereken előforduló, kirívó sportszerűtlenségek váltanak ki indulatokat. Ezért a szövetségek figyelmét is felhívjuk, te­gyenek meg mindent a versenyek tisztaságáért, maguk a spor­tolók is sportszerűen viselkedjenek. Nem engedjük, hogy szá­mukban jelentéktelen, de ennél hangosabb kis csoportok ez­rek szórakozását tegyék lehetetlenné! Ezúton kérjük a sportszerető szurkolók segítségét is a rend- teremtésben. Kérjük továbbá a sporteseményekről beszámoló tömegkommunikációs fórumok munkatársait, hogy maguk is támogassák felhívásunkat, részint a sportszerűtlen jelenségek elítélésével, részint a becsületes szurkolói magatartás méltatá­sával. Tavas?! lafrdarngffl-sorsolás A Déli csoport műsora A megyei II. osztályú labdarú­gó-bajnokság Déli csoportjának tavaszi műsora. 14. forduló, március 15.: Tápió­szele—Örkény, Nagykáta—Gyöm­rő, Kakucs—Kiskunlacháza, Szi- getűjfalu—Sülysáp, Monor—Bugyi KSK, Üllő—Nagykőrös, Hernád— Tápiószecső. 15. forduló, március 22.: Nagy­kőrös—Hernád, Bugvi. SK—Üllő, Sülysáp—Monor, Kiskunlacháza— Szigetújfalu, Gyömrő—Kakucs, Örkény—Nagykáta, Tápiószecső— Táoiószele. 16. forduló, március 29.: Kakucs —Örkény Szigetújfalu—Gyömrő, Monor—Kiskunlacháza, Üllő­Sülysáp, Hernád—Bugyi SK, Tá­piószecső—Nagykőrös. Nagykáta— Tápiószele. 17. forduló, április 5.: Tápiósze­le—Nagykőrös Bugyi SK—Táoió- sz.ecső, Sülysáp—Herpád, Kis­kunlacháza—Üllő, Gyömrő—Monor, Örkény—Szigetújfalu, Nagykáta— Kakucs. 18. forduló, április 12.: Monor— Örkény, Üllő—Gyömrő. Hernád— Kiskunlacháza. Tápiószecső—Süly­sáp, Nagykőrös—Bugyi SK, Szi­getújfalu—Nagykáta, Kakucs—Tá­piószele. 19. forduló, április 19.: Tápió­szele—Bugyi SK, Sülysáp—Nagy­kőrös. Kiskunlacháza—Tápiósze- csŐ, Gyömrő—Hernád, Örkény— Üllő Nagykáta—Monor Kakucs— Szigetül falu. 20. forduló, április 26.: Hernád —Örkény, Tápiószecső—Gyömrő, Nagykőrös—Kiskunlacháza, Bugyi SK—Sülysáp, Monor—Kakucs, Ül­lő—Nagykáta. Szigetújfalu—Tápió­szele. 21. forduló, május 3.: Tápiósze­le—Sülysáp, Kiskunlacháza—Bu­gyi SK. Gvömrő—Nagykőrös, Ör­kény—Tápiószecső, Nagykáta— Hernád. Kakucs—Üllő, Szigetújfa­lu—Monor. 22. forduló, május 10.: Nagykő­rös—Örkény, Bugyi SK—Gyömrő, Súlysán—Kiskunlacháza. Üllő— Szigetújfalu, Hernád—Kakucs, Tá­piószecső—Nagykáta, Monor—Tá­piószele. 23. forduló, május 17.: Tápiósze­le—Kiskunlacháza, Gyömrő—Süly­sáp, Örkény—Bugyi SK, Nagyká­ta—Nagykőrös, Kakucs—Tápiósze­cső, Szigetújfalu—Hernád, Monor -Üllő. 24. forduló, május 24.: Sülysáp —Örkény, Kiskunlacháza—Gyöm­rő. Hernád—Monor, Tápiószecső —Szigetújfalu. Nagykőrös—Ka­kucs, Bugyi SK—Nagykáta, Üllő —Tápiószele. 25. forduló, május 31.: Táplósze­e—Gyömrő, Örkény—Kiskunlachá­za, Nagykáta—Sülysáp, Kakucs— Bugyi SK, Nagykőrös—Szigetiilfa- lu, Monor—Tápiószecső. üllő— Hernád. 26. forduló, június 7.: Gyömrő-Örkény, Tápiószecső—Üllő, Nagy­kőrös—Monor, Bugyi SK—Sziget- újfalu, Sülysáp—Kakucs, Kiskun­lacháza—Nagykáta, Hernád—Tá­piószele. A férfi kosarasok az NB II-be jutattak, a női és férfi kézilabda-együttes a megyei I. osztályban játszik. Ebben a vonalban szerepel a labdarú­gócsapat is, amely újoncként az 1985/86-os bajnokságban 9. lett. Válogatott lovasok Bár a kardvívók kiestek az OB I-ből az 1985/86-os évad­ban 1072 pontot gyűjtöttek, a párbajtőrözők pedig 599-et. Három II. osztályú,: 8 III. osz­tályú és 11 utánpótláskorú versenyző van. A lovasszak­osztály továbbra is jelentős szerepet játszik. Évről évre megrendezi a május 1-jei nemzetközi versenyét. Az or­szágos főiskolai bajnokság nagycenki viadalát nagy fö­lénnyel nyerte a GEAC, akár­csak az agrársportnapok most először kiírt versenyét. Több válogatott lovasunk is van. A férfi röplabdacsapat 1984-ben került a GSC-íől a GEAC-hoz. A játékosállo­mány fele részben egyetemi hallgatókból, illetve a város sportolóiból verbuválódik. Az elmúlt két évben az NB II középmezőnyében végzett az együttes. A tájfutószakosz- táíy tltánpótlásgönd okkal nyai Bányásznak Poldán Fe­renc gyaloglót, a Bp. Építők­nek Bágyi Róbert, Szűcs Béla és Munkácsi Sándor atlétákat. Egyenként 30 ezer forint ne­velési költségtérítést kapott a klub. A Bp. Volán Simon Já­nos labdarúgót, a Ferencváros N. Kovács Ferenc kézilabdá­zót, a Bp. Honvéd pedig Papp Tibor lovast igazolta át. Szelecz Ferenc a klub anya­gi helyzetéről számolt be, Dó- czi Istvánná a számvizsgáló­bizottság jelentését ismertette. Befejezésül dr. Prieger Ká­roly értékelte és zárta be az összejövetelt. Kcá próiia illán Váci fiatalok A váci labdarúgó-utánpótlás két tavaszi mérkőzésen jutott túl. Az első fordulóban: serdülők: Váci Izzó—Bp. Volán 1-2, ifjúságiak: Váci Izzó—Bp. Volán 4-3. Az országos bajnokság máso­dik fordulójában Debrecenben ját­szottak a Pest megyeiek. A vá­ci serdülőcsapat 5-1-re kikapott. A hosszú utazás megviselte a bá­gyadtan pályára lépő játékoso­kat, s döntő volt a korán beka­pott két gól. A fegyelmezetten játszó váci ificsapat gólnélküli döntetlent ért el. A hét végén otthon játszik áz Izzó. 11.30-kor a Békéscsaba ser­dülő, 14.30-kor a Békéscsaba if­júsági' csapatát fogadják. ' Sz. T. A legendás Loíus j::pán üdvöskéje A Forma—1 világából Ez a sárga kocsi a Loíus—Cams!—Honda 99T és mi tagadás púposabb, mint Renault-moloros fekete-arany elődje volt. A kormánynál Senna ült az egyi.x legelső tesztelésen Daningtonban Egy dolog biztos, nagyot ug­rott felfelé az autóversenyzők szamárlétráján a japán Sato- ru Nakajima, amikor a Ralt- Honda Forma 3000-ből a For­ma—1-be, a Honda-motoros Lotus csapathoz került. A Ca­mel sponzorálta brit cég a vil­lámgyors közönségkedvenc, a brazil Ayrton Senna mellé szerződtette. No nem azért, hogy megszorítsa a dél-ame­rikai fiút, inkább csak a Hon­da kedvéért. Tavaly még Renault-motor- ral versenyezve futottak a fe­kete-arany Lotusok, idén pe­dig sárga színnel és Honda- motorokkal veszik fel a küz­delmet a konkurenciával. S ez nemcsak a távol-keleti erő­műgyár roppant sikeres For­ma—l-es motorja miatt lesz így, hanem azért is. mert a francia autógyár nem szállít többé motort a leggyorsabbak küzdelméhez. Ki is hát ez a japán, aki az idei szezonban a legendás Lotus pilótája lesz? 1953. már­cius 23-án született Suzuka városában, s 1978-ban meg­nyerte a japán Forma—3 baj­nokságot. Ezzel szabad utat kapott a Forma—2-be, és 1980- ban bajnokságot nyert ebben a kategóriában is. Egy évre rá duplázott. 1982-ben aztán elég tapasztaltnak érezte ma­gát, hogy Európában is sze­rencsét próbáljon, és F—2-ben a tizenharmadik lett az Euró­pa-bajnokságon. 1985-ben megint Japánban verseny­zett, és megint bajnok lett, és megint Forma—2-ben. A tavalyi szezon megint az európai pályákon találta, egy Ralt Rt20/86—Honda Judd ke­rekeit koptatta Forma—3000- ben. Hét pontot gyűjtött. Ki­lenc próbálkozásból négyszer lett edzésen tizenharmadik. Az angol repülőtéren, Sil- verstone-ban a szezonkezde­ten betlizett, aztán az itáliai Vallelungában ötödik lett. Pali­ban, francia földön és a bel­giumi Spában nem szerzett pontot. Aztán olasz pályák következtek, Imolában sem termett számára babér, Mu- gellóban viszont megint ötö­dik és Pergusában újra helye­zetten. Ausztriában, Zeltweg- ben érte el legnagyobb sike­rét, negyedik lett. Újra Nagy- Britanniá következett, Bir­mingham, s újra pont nélkül végzett. Franciaországban, Le Mans-ban és Spanyolország­ban, Jaramában nem indult. Végül is a tizenegyedik he­lyen fejezte be a szezont. S hogy mit tud valójában Satory. Nakajima? Azt az idei versenyidényben megmutat­hatja. Ugyanolyan kocsiban fog versenyezni mint Senna, s ez ugyancsak kemény meg­mérettetés lesz a japán autó- versenyző számára. Roóz Péter APRÓHIRDETÉSEK ADAS­Ml- V \ '* ■ VET E L Két db fiatal szamár, fogattal együtt eladó, Monor, Kisfaludy u. 28. Suha Gyula. üllő Központjában, azonnal beköltözhető, 2 szobás, komfortos családi ház, 1741 n.- öles telken eladó. — Érdeklődni; Üllő, Szegfű u. 4. ________ G yaíon, a fővárosi busztól 2 km-re, 672 nm-es telek, kis csa­ládi házzal, eladó. 300 000 kp. „Áprilisi beköltözés, PMH 59 625”jeligére a ki­adóba^_______________ Kekepestarcsán, zárt­kerti ingatlan, 225 n.-öles szőlőültetvény, 160 n.-öles szántó, 470 n.-öles szántó, el­adó. Érdeklődni lehet, tel.: Gödöllő, 28, 20- 996, vagy Kerepestar- csa Dózsa Gy. út 10. Kétmanuálos orgona, új. eladó. Telefonszá­mok: (27)-10-396 (egész nap) és (27)- 12-151 (este). YAMAHA PS—55 el­adó Érdeklődés: (27)- 10-355-ös teleíonszá­mon. este ___________ T anya sürgősen el­adó Víz villany van Azonnali költözés. Ér­deklődni lehet délután 4 órától Cegléd Réti dűlő 487 A. (Ugyer) Lászlófalva. Kossuth u 32. sz. alatti pad- lástér-beépítéses pin- cés családi ház el­adó Két család ré­szére is alkalmas. Ér­deklődni: Lakitelek Széchenyi krt. 37. sz. Ház eladó Nagykőrös, Hangácsi út 34. sz. Érdeklődni lehet: Hangács d, 53. Eladó ZJ-s, 1200-as Zsiguli. Nagykőrös Gyopár 28.___________ Nagykőrösön 600 négyszögöl zártkert eladó. Érdeklődni háztartási bolt. Gödöllői, 8 lakásos társasházban, egy II. emeleti, 63 nm-es öröklakás + 5,40 nm- es, erkéiyes, OTP- telvétel előtt eladó Gáz v^n. Tel.:217-498 Isaszegen családi ház eladó. Madách Imre lít S3. ■ Érdeklődni, Isaszeg, Somogyi Bé­la út 114. ___________ E ladó Gödöllőn e»^y 62 nm-es 1 plusz 2 félszobás OTP-örök- lakás. Készpénz + 20 ezer forint OTP. Azonnal beköltöz­hető. Érdeklődni: Szabadság u. 13. I. 5. Eladó Érden a köz­ponti lakótelepen, két szoba, hallos, erké­ly es. első emeleti. 55 nm-es öröklakás, 670 ezer kp. + OTP-át- vállallssal. Érdek­lődni : Érd, Erzsébet u. 3/B. I. em. 6. IP-s Austin Mini 1000 felújítva, vizsgáztat­va, extrákkal eladó 373-913. e<=te. Billenős terepes IFA eladó. Szolnok. dr. Csanádi krt. 9. fszt. l. Keszthelyen új há­romszintes, ötszobás két- fürdőszobás, köz­ponti fűtéses, társas­házrész eladó, garázs. zsal. Üdülőnek is al- kVmao. Horváth Zol­tán, Kész'hely. Rá- kóczi tér 7. 8360. Te­lefon: n-453, _________ I secze-en. Budapest­től 30 km-re. 2 szo­bás, komfortos csa­ládi ház. 200 n.-öl te­lekkel (gázvezeték az utcában) eladó. Ér­deklődni hétvégeken Viola János, Isaszeg, Aroád u. l/A. _____ T rágyaszorú és eke el. adó. Horváth József, Törtei, Besnyő dűlő 15. sz. Érdeklődni le- het este 5 őrától. Gödöllő, János u. 21/C III. 10. alatti örökla­kás, 750 000 ko. + 94 090 forint OTP-át- vállalással sürgősen eladó. Megtekinthet* 18 órától, hétvégén egész nap. Magyar János. _______________ N agybörzsöny község le.gszebb helyén. 100 n.-öl telek, présház­zal eladó. Érdeklődni: dr. Vajda, Dunakeszi. Barátság u 1. 2120. Tel.: 27-41-009. Éladó i db terepes IFA billenős gk. 6 hónapig érvényes mű­szakival. 1 db 5 ton­nás Hirza típusú bil­lenős pótkocsi érvé­nyes háromszög rend­számmal. 1 db 250 li­teres mész oltására Is alkalmas gyári beton­keverő gép. felúlított állapotban. Cím: Tóth Sándor. Zsámbok Nyárfa út 10. 2118. Albertirsán, Buda­pesthez közel, köz­ponti belterületen a gyógyfürdőhöz közel 400 négyszögöles te­lek eladó Érdeklőd­ni lehet: Melján Já­nos, Albertirsa, Zászló U 17 2730. IFA 10 éves rend­szám nélküli üzemkék pes, jó állapotú, hosszúplatós és MJB benzines motor eladó. Molnár László, Rác­keve, Selyem ú. 17. 2300, _________________ E ladó családi ház sürgősen. Nagykőrös, Hunyadi 13,_________ P écelcn. Gyár u. 16. sz. 400 n.-oles építési lelek, ikerház építésé­re is alkalmas, áron alul sürgősen eladó. Tel.: 643-480 vagy Bp. XV., Darnó u. 11. (Mercurnál.) _______ E ladó 55 négyzetméte­res, 2 szoba összkom­fortos, szövetkezeti la­kás. Nagykőrös. Gyo­pár u. 3/C. I. 5. Ér­deklődni a helyszínen du, 5 után. ___________ í szobás összkomfor­tos, 1980-ban épült ház, nagy telekkel, köves út mellett, ju­tányos áron eladó. — Könyves, Albertirsa, Köztársaság u. 119. Gödöllőn, a Fenyvesi nagyúton 427 négy­szögöles telek, két fahazzal eladó, vil­lany, víz van. Tele­fon: 841-311._________ J ászkarajenő, Akácfa u. 32. szám alatti, 1 szobás összkomfor­tos ház, 480 négy­szögöl, bekerített te­lekkel, azonnali be­költözéssel eladó, ker­tészkedésre alkalmas. Fúrott kút, villany van Érdeklődni le­het: Jászkarajenő, Zsák u. 6. szám, Ka- denczki Lásziónénái. Tápiószőlősön, fürdő­höz közel, köves út mellett, buszmegálló helyben, 1200 négy­szögöl szőlő-gyümöl­csös, megosztva is eladó. Érdeklődni le­het mindennap. Cím: Vágó Gáspár, Tápió- szőlős. Felszabadulás út 39. szám. Cegléd mellett, Cse- mőben, a Határ u. 13. szám alatt, szoba, konyhás ház, 1000 négyszögöl szőlőstel­ken eladó. Villany, fúrott kút van, busz 5 perc. — Érdeklődni lehet: Gyurkó Mi­hálynál, Cegléd, Üj- városszél 66. Telefon: 11-699. ________________ B etegség miatt, áron alul eladó 300 négy­szögöl hobbitelek, fe­le szőlő, fele gyü­mölcsfa és kert. Bu­dai úton, a Gazda­bolttal -szemben, új, lakható épület, víz, villany van. Busz­megálló 2 perc. Ér­deklődni lehet: Ceg­léd, Kozma S. u. 11. G. Iház, 1. ajtó. Te­lefon: 11-765_________ É rdparkvárosban, jó közlekedéssel, 240 nm- es, 4 szobás és egy 2 szoba összkomfortos családi ház, azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: hétfőn kedden, szerdán, pén­teken Érdp'-rk város­ban, a trafikban vagy csütörtökön és vasárnap. Érd VI.. Elemér út 8. 2030. Gyűjtő, keres régi Pénzt, rési fegyvere­ket. Levélcím: Bil­detest. PL: 374. 1446 Tanya eladó, víz, vil- 'e.ny van. Érdeklődni mindennap. Kovács Gyula, Törtei. Kákás- íó dűlő 59.__________ Eladó 176 négyszögöl bekerített énitési te­lek, lakásnak megfe­lelő. melléképület “lappal. Monor. Trak­tor u. M. Gáz, víz villany a porta előtt. Irányár: lso ezer fo­rint. Érdeklődni le- het Zöldmező u. 3. Eél ház e!“dó, Monor Wesselényi u. 20. Ér­deklődni. szombaton és vasárnap 309 n.-öles telek el­adó Dabas TL, Wes­Üllő, Berkes A. u. 17. sz. elatti kertes csa­lád! ház, sürgősen el- rdó, ____________ M onori Lapos-hegyen 40 négyszögöles pin­cehely eladó. Érdek­lődni lehet: Monor in-as telefonon. 2 db 1250 nm-es telek “ladó Csemö község­ben a rési mflút mellett. Érdeklödn' l"het: Monori Sándor- né. rsemő. Fő u. 42. Bokroson nagyon sürgősen eladó. 600 négyszögöl zártkert. szántóföld. szőlő gyümölcsfákkal be­kerítve. kunyhó vil­lany. víz van. Érdek­lődni: Nagykőrös Nlklosz János u. 1 Eladó Nagykőrösön. Báthory u. 8. sz. ház Bárány utcai örökla­kás. zártkertek a Hosszúhátban. Ér­deklődni : dr. Törös ügyvédnél. Ügyvéd! Munkaközösség. Nagykörös. T.: 114 Nagykörösön a város központiában 2 szoba, étkezős öröklakás + garázs igényesnek kp-ért eladó. Ugyan­itt 3 éves Polski Fia! 126 szgk. eladó. Sza­badság tér 2. I. em J. (OTP fölött.) i Nagykőröshöz S kim­re, jószágtartásra al­kalmas lakható épü­lettel, 1200 négyszög­öl területtel, melyből 300 . négyszögöl szőlő és gyümölcsfa, tanya eladó. Érdeklődni Bársony István Nagy­kőrös X.. Abonyi u. 31. 2750._________ ( 16 p.-öles. kö.Zipüvé- sifett építési telek Kisnémediben ol­csón, sürgősen eladó. Pesttől 40 km-re. Ér­deklődni lehet telefo­non du. 3-ig. 181-620 vagy levélben. Vasvá­ri Ferenc, Bp.. Nyár u. 18. fszt. 4. 1072. Fiadó Belső Tázerdő- ben szőlő vagy ki­adó kunyhó, kút van. Érdeklődni Bá­lint László. Nagykő- rös V„ Tormás u. 44, Eladó Cegléd, ősz u. 16. sz. ház és PS rendszámú Lada 1600 autó. Érneklődni le­het délután 18 órától. Cegléd, Kisfalud! u. 28. szám. 750 kg összsúlyú kül­ső doblemezes után­futó eladó, Monorí- erdö, telefon: 142. Pásztory,___________ E ladó 1200 négyszög- öles, házas ingatlan, Valkó, Kossuth u. 27, Érdeklődni lehet: B, Szabó Mihályné, Val- kó, Kossuth u 25. Eladó 600 n.-öles te­leknek vagy szántó­nak való, belterületi föld, megosztva is. —• Péteri. Ady Endre út 2, 2209______________ E ladó 2 szobás, ga- rázsos családi ház, 370 négyszögöles te­lekkel. Isaszeg, Mik- száth Kálmán utca 18. Eladó Pilisen, Albert- irsai meleg vizű strandhoz 5 km-re, 50« n.-öl zártkerti szőlő- ryümölcsös, 30 nm alapterületű, boltíves pincén felépítmény, padlástér beépíthető. Viz, villany van. Irányár: 300 000 Ft. Levél: dr. Ábrahám Béla, Budapest XVIII.. Kevevári u. 16. 1182. Thermoton téglához mlkecell betétet, va­lamint 2-3 centiméter vastagsági! hungaro­cell lemezt,, 25, 31 cen­timéteres rozsda­mentes, aeélkémény- bélésesövet vennék. 611-247._______________ F öldimogyoró vető­mag 300 Ft/kg, után­véttel is. Palya Sán­dor, Jászkarajenő, Hunyadi út 19, 2746. Figyelem! 83, fajta külföldi és hazai konyhakerti nemesí­tett növények magvai. ból rendelhet, után­véttel, Kérjen díjtalan árjegyzéket! Antal József, Borsfa. Zrínyi u. 136. 8385.__________ L ovasok! Mohafez arab mén köztenyé­szetben fedez. Duna­keszin, Rákóczi út vé­gén. Hátaslovak pen- ziós tartása! (27)-41- 792-es telefonszámon. Mindennemű építő­anyag, nyílászáró szerkezetek, fürdő­szobai berendezések, csempe és mettlachi és más burkolólapok nagy választékban. Iparművészeti csem­pék — mintapéldány alapján — a helyszí­nen megrendelhetők. Várhidiné, Rákoscsa­ba, Péceli u. 155. — Tel.: 486-440. Vidékieknek! N ve ív­tan ítás levelezéssel, száz Ft-tól havonta, angolul, németül, franciául, oroszul, ola­szul spanyolul. (Tele­fonetikával). Doktor Farkas, külföldi dip­lomás szaktanár. Bu­dapest. Tábornok hu- szonegy, 1149, (835-761). Épületlakatos munkát és vlllámháritó-készi- tést vállalunk. Pazo- nyi, 363-690. _________ S zőlőoltványok, tava­szi ültetésre, termelői áron. Árjegyzéket díj­mentesen küldök. — Vaiiskó, Gyöngyös. Többévi gyakorlattal rendelkező, pénzügyi és számviteli főisko­lát végzett és számí­tástechnikai végzett­séget szerzett férfi és egészségügyi főiskolát végzett védőnő állást keres Budapesthez közel. Lakásmegol­dáshoz segítség szük­séges. ,,Szentendre előnyben, PMH 58 694” jeligére.___________ _ M initokos redőny, re­luxa, színválaszték­kal. garanciával, ár- kedvezménnyel. 855­733. __________________ R eluxa, import anyag­ból minitokos és normál redőny. Na­gyobb rendelésekre árengedmény! 461­481._________________ O uguláseiháiitas. bon­tás nélkül .szombat, vasárnap Is. Tel.: (27)-10-633.

Next

/
Oldalképek
Tartalom