Pest Megyei Hírlap, 1986. július (30. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-05 / 157. szám

nufßißvi Hírlap ^s*íimo¥ es Turner sajtóértekezlete Az egyetértést erősítik 1986. JÚLIUS 5. Sakk 1314. sz. feladvány Breuer Füles ’79 Matt 4. lépésben Betűjelzésben. Világos: Kc2, Bc7, Fbä (3). Sötét: Kai, Ba8, Hf4, gy: a7 (4). A feladvány megfejtését 1986. augusztus 15-ig Solymosi László (2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 20.) címére kérjük elküldeni. A fel- adványfejtők közé bármikor be lehet lépni. Az idei megyei szuperbajnok­ságon a bajnok ellenfele a 15 éves. tehetséges Arnold Ferenc volt. Arnold Ferenc I. o. (Bp. Honvéd) —Király József mj. (Dunavarsány) Vezércsel 1. d4, Hf6; 2. c4, e6; 3. Hf3, d5; 4. Fg5, Fe7; 5. Hc3, Hbd7; 6. e3, c6; 7. Bel, 0—0; 8. Fd3, dxc; 9. Fxc4, Hdö; 10. Fxe7, Vxe7; 11. 0—0, Hxc3; 12. Bxc3, e5; 13. e4, exd; 14. Vxd4, Hb0; 15. Fb3, Fg4; 16. Ve5, Bfe8?l (Eddig kiszórtuk. Itt az első probléma, melyik bás­tyával kell lépni? Általába'n a má­sikkal.); 17. Vf4! Fe6; 18. Fc2, Bad8; 19. Hh4, Kh81; 20. Bg3, f6!; 21,' Bg6?l (Fiatalos hév! Gyorsan akar végezni. Jobb volt 21. Hf5!) 21. — Vf71 (Vigyázni kell! Ki kell használni azt, hogy a világos bás­tya védi a legjobban a sötét ál­lását!) 22. e5, fxe; 23. Vg5, Bd4!; 24. f4, Bxf4; 25. Bxf4, exf; 26. Vh5, Fd5! ‘ (A világos támadása kifulladt.) 27. Bg5i VxhS; 28. BXH5, Fe4; 29. Fb3, g6; ,30. Ff7, g’xh'rál. j'keSj'JtMfíSl fexhs, Fbi; 33. Fe2, Fxa2; 34. HfSt, Kf6; 35. Hd6, Ke5; 36. HXÖ7, Fc4; 37. Fdl, Kd4; 38. Ha5, Fd5; 39. Fc2, h6; 40. Kf2, c5; 41. g3, fxg; 42. hxg, c4; 43. Ke2, Kc5; 44. b3, c3!; vilá­gos feladta. (Elemezte Király Jó­zsef.) 1986. július 20-án 10 órakor Szo- bon a művelődési otthonban ke­rül megrendezésre az idei Duna­kanyar Béke Kupa sakkcsapatver­seny. S. L. Pénteken, a Jóakarat-ver­senyek első napjának délelőtt­jén Marat Gramov, a Szov­jetunió Állami Testnevelési és Sportbizottságának elnöke és Ted Turner, az amerikai TBS televíziós társaság elnöke saj­tóértekezletet tartott. Az ese­ményre. amelyen több száz külföldi és szovjet újságíró vett részt, abban a sajtóköz­pontban került sor, amely már az 1980-as moszkvai olimpia idején is működött. Bevezetőjében Marat Gra­mov jókívánságait fejezte ki a jelenlevő amerikai újság­íróknak az Egyesült Államok nemzeti ünnepe (július 4., a függetlenség napja) alkalmá­ból. Hangsúlyozta, hogy az idén első alkalommal meg­rendezésre kerülő Jóakarat­versenyek a tavaly megkez­dődött szovjet—amerikai dia­lógus folytatását jelenítik a sport területén. Cuellar üzenete — Már most, a versenyek előtt levonható a fő tanulság: mindig van remény az egy ült- működésre, csak meg kell ta­lálni a megfelelő formákat — mondta Marat Gramov. A továbbiakban a szovjet sportvezető felolvasta Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtit- kár üzenetét, amelyet a játé­kok résztvevőinek küldött. A dísztávirat fő mondandója: 1986-ban, a nemzetközi béke­évben a népek közötti egyet­értést erősítik a Jóakarat-ver­senyek. Marat Gramov kiemelte, hogy utoljára tíz éve, az 1976- os montreali olimpián talál­koztak a Szovjetunió és az Egyesült Államok sportolói átfogó, több sportágra kiter­jedő eseményen. Ideje volt már az újabb találkozónak, az egész világ sportja megsíny­lette a kiegyensúiyozatt kap­csolatok hiányát. Ezután Marat Gramov át­tért a játékokkal kapcsolatos számadatok ismertetésére. Péntekig már 51 ország 1150 sportolója érkezett.. a szovjet) fővárosija, összesen 70 ország, 3000 versenyzőjét várják. Olyan atlétikai világsztárok tartózkodnak Moszkvában, mint az amerikai Carl Lewis, Edwin Moses, Willie Banks, az NDK-beli Uwe Hohn, Heike Drechsler, a bolgár Sztefka Kosztadinova. A házi­gazda Szovjetuniót világ-, és Száznyolcvan tagállam Atlétika: rekordlétszám Primo Nebiolo. a Nemzetkö­zi Atlétikai Szövetség (IAAF) elnöke Stuttgartban kijelen­tette, hogy minden előkészü­let megtörtént a szervezet au­gusztusi, 35. kongresszusára, amelyet az Európa-bajnokság előtt tartanak meg. — Az atlétika iránt az egész világon változatlanul óriási az érdeklődés, amit mutat, hogy újabb országok kérték felvé­telüket — mondta. — Rövide­sen ez megtörténik s ezzel 180-ra emelkedik majd a tag­államok száma, ami egyedül­álló a világon, megelőzve töb­bek között a labdarúgást is. Idén 17 nagy nemzetközi ver­senyre kerül sor — ezek közül több már lezajlott —, ame­lyekre minden esetben nagy mezőnyök gyűlnek össze, ör­vendetes, hogy a fejlődő or­szágok és a „harmadik világ” sportolói is nagy számban áll­nak rajthoz' igaz, részvételük­höz anyagi támogatást nyúj­tunk. Már most kijelenthetem, ez a támogatás jövőre is meg­lesz. Primo Nebiolo. aki az au­gusztus 26—31 közötti Euró- pa-bajnokság előkészületeit tekintette meg, még elmond­ta. hogy július 8—9-én láto­gatást tesz Moszkvában a Jó­akarat-versenyeken. ahol Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke is megtekinti az atlé­tikai Mobil Grand Prix küz­delmeit. Kisknnlarházi motocross A tizenharmadik előtt A mai gödöllői megyei spar- takiáddöntő, valamint a va­sárnapi kiskunlacházi nem­zetközi motocrossverseny a hét kiemelkedő eseményei. Mint ismeretes, Kiskunlacházán 1974 óta július első vasárnap­ján motocrossgálát tartanak. Tavaly eltértek a szokásos időponttól, június 23. volt a dátum s egész nap esett az eső. Remélhetőleg az idén, a tizenharmadik viadalt nem za­varja meg ilyen közjáték. Mintegy tízezer nézőt vár­nak a futballpálya melletti te­repre. A viadal szervezői pénz­díjakat és értékes tárgyjutal­makat ajánlottak fel a leg­jobbaknak. A tavalyi győzte­sek: 125 kem: Jeszenszky (Sü­meg), 250 kem: Studulka (csehszlovák); 500 kem: Arn (osztrák). A rangos nemzetközi viadalt vasárnap délelőtt 10 órakor edzés vezeti be, az ünnepélyes megnyitó 13.30-kor, a rajt pe­dig 14 órakor lesz. olimpiai bajnokok sora kép­viseli. Szergej Bubka Jurij Szedih, Igor Paklin, Natalja Liszovszkaja neve csak ízelítő a „válasatékiből”. Jótékony hatás Marat Gramov tájékoztatá­sa után olyan neves vendége is lesz a „Jóakaratnak”, mint Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizott­ság elnöke, aki kedden érke­zik Moszkvába. Több nemzet­közi sportági szövetség elnö­két is várják a közeli napok­ban, így például az olasz Primo Nebiolót (atlétika), a mexikói Ruben Acostát (röp­labda). Moszkvába érkezik a brit Frank Taylor, a Nemzet­közi Sportújságíró Szövetség (AIPS) elnöke is. Péntekig 654 külföldi és szovjet újság­író akkreditálta magát a ver­senyekre. Ted Turner, a Jóakarat-ver­senyek „szellemi atyja” mél­tatta a szovjet rendezők munkáját: azt, hogy ugyan­olyan tökéletes körülményeket teremtettek, mint a hat évvel ezelőtti nagy vizsga, a nyári olimpiai játékok idején. Hang­súlyozta, hogy nagy örömet érez, amikor megkezdődnek a játékok, hiszen személyesen is sok szállal kötődik a ver­senyekhez. A múltat felidézve megemlékezett az 1980-as és az 1984-es olimpiákról, ami­kor különböző okokból nem képviseltethette magát a világ sportolóinak egésze. Ekkor fogalmazódott mag benne a gondolat: létre kell hozni egy olyan versenyformát, amelyen a szovjet és az amerikai spor­tolók. de tetszés szerint a világ bármely országának fiai-lányai bemutathatják tu­dásukat. Ted Turner, aki még ma is aktiv sportember, s pél­dául vitorlázásban számos nagy versenyt nyert már, kel­lőképpen átérzá a viadalok jótékony hatását a népek kö­zötti kapcsolatokra. Jöhet Seattle A televízió segítségével vi­lágszerte 1,5 milliárd nézője lehet az eseményeknek. Eddig már 165 amerikai sportoló ér­kezett meg, de a küldöttség teljes létszáma körülbelül 500 lesz, akárcsak a szovjet együttesé. Az Egyesült Álla­mok Olimpiai Bizottsága tel­jes mértékben támogatja a játékok eszméjét; Robert Hel- miek, a testület elnöke üd­vözlő táviratot küldött a szer­vezőbizottságnak Moszkvába. Mindkét fél bízik benne, a versenyek rendszeressé vál­nak, egyelőre azonban csak annyi bizonyos, hogy 1990- ben az óceán másik felién Seattle az újabb házigazda. Befejezésül Gramov és Tur­ner is hangsúlyozta, hogy ez a* esemény nem .kis olimpia” lesz, hanem az, amit az el­nevezés mond: a jóakarat ver­senyei. A Telesporiban Mezey György Bővül a vasárnapi Telesport műsora, miután Mezey György volt labdarúgó-szövetségi ka­pitány elfogadta a tv sport­osztályának meghívását és a stúdió vendégeként részt vesz a 20.45 órakor kezdődő adás­ban. Színvonalas vasutas bajnokság Második a Ceglédi VSE Cegléden a városi tornacsarnok adott ötrtHo4't. az 1$ÖS. évi országos súlyemelő vasutas egyéni bajnok­ságnak, melyen nyolc szakosztály csaknem szffz sportolója verseny­zett. A vasutasegyesületek erőfel­mérője színvonalas küzdelmeket hozott, jó ceglédi szerepléssel. Az összetett pontversenyben a máso­dik hely jutott a Pest megyeiek­nek, sikerült megelőzniük komoly súlyemelő-hagyományokkal ren­delkező együtteseket is (Szolnoki MÁV MTE, DMVSC, Testvériség, ugyanakkor a Haladás VSE ki­emelkedett a mezőnyből. A két­napos viadalon a házigazdák ren­dezésből kitűnőre vizsgáztak. A szakosztályelnök, Czinege Imre és a vezető edző, Ecser Károly re­mek munkát végzett. Az viszont már nem tetszett senkinek, hogy a randező Ceglédi VSE-t — a ve­zetőséget -- rajtuk kívül senki sem képviselte, s a Vasutasok Szakszervezetéből sem voltak kí­váncsiak a versenyre. Eredmények. Ifjúságiak (8 ceg­lédi induló). 56 kg-ban: 1. Győr Zoltán 180 kg, 3. Szanyi 172,5 kg, 60 kg-ban: 3. Mayer József 170 k*?. 67.5 kg-ban: l. Sándor Attila 232,5 kg, 75 kg-ban : 4. Szabó Árpád 750 pont, 82,5 kg-ban: 3. Bába József 215 kg ... 5. Bicskei Henrik 172,5 kg. Sándor eredménye a pontérték­számítás szerint 837 pontot ér, s ez magasan túlszárnyalja az aranyjelvényes szinthez szükséges hétszáz pontot. Ezenkívül Győr és Szabó teljesítménye is arany jel­vényt ér. A pontversenyben: 1. Haladás VSE 51, 2. CVSE 35, 3. Szolnok 11 pont. Junior „B” (2 ceglédi induló­val). 75 kg-ban: l. Szebenyi Jó­zsef 270 kg (ez 1084 pontnak fe­lel meg). Szebenyi kitett magáért, megközelítette a felnőtt I. osztá­lyú szintet is, 90 kg-ban: 3. Orosz Zoltán 237,5 kg. A pontversenyben: 1. Haladás VSE 28, 2. DMVSC 14, . . . 4. CVSE 11 ponttal. Felnőttek (2 ceglédi indulóval). 67.5 kg-ban: 1. Romhányi László 292.5 kg (132,5: 160). Kissé jobb összpontosítással Romhányi még jobban is megközelíthette volna a nemzetközi szintet, melytől 15 kg- mal maradt el. Szakításban nem sikerült a -137,5 kg, pedig a súlyt fej fölé vitte, de a rögzítésnél nem figyelt kellően, így az hátul le­esett. Lökésben a 165 kg-mal járt balszerencsésen, itt az ollózás nem sikerült tökéletesre, s ettől billent Pest megyei fiatalok Nemzetközi tornákon Több fronton szerepelnek a fiatal Pest megyei labdarúgók. A legidősebb ifik. az 1967 után születettek július 24—26. kö­zött Szlovákiában, Nyitrán vesznek részt nemzetközi tor­nán. A felkészülés jegyében ma 10 órakor Gödöllőn a GSC lesz az ellenfelük. 9-én 15.30- kor Kakucson játszanak, ezen­kívül még egy előkészületi mérkőzést vívnak. Hétfőn utaznak Szentesre a tehetségkutató akció országos tornájára a Nógrád megyeiek­kel közös csapatot alkotó Pest megyeiek. A viadal kedden kezdődik. Július 12—13-án a BVSC nemzetközi tornát rendez a szakosztály 75 éves jubileuma alkalmából. A Bánik Ostrava, a Salzburg és a BVSC melletj indul a Pest megyei serdülő- válogatott is. félre a súly. 60 kg-ban: 3. Alföldi László 173 kg. A pontversenyben: 1. Haladás VSE 45, 2. Nyíregyháza 26, 3. DMVSC 15, 4. CVSE 11 ponttal. Az összetett pontversenyben: 1. Haladás VSE 124, 2. Ceglédi VSE 57, 3. DMVSC 37, 4. NYVSSC 29 ponttal. Ungureán László Segít. d<* fin ni fi is a hijoiiság Felmérés a helyszínen Mint minden évben a baj­nokság kezdete előtt és a téli alapozás időszakaiban a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi aktivistái helyszí­ni szemlét tartanak nz egye­sületeknél és azok vezetőinél. Igen hasznosnak tartják mindkét részről ezt, mivel a ligaértekezleteken kevés idő áll rendelkezésre a feltett kér­dések kimerítő megválaszolá­sára. A PLSZ főtitkára, a vezetőséggel egyetértésben, olyan javaslattal bízta meg a társadalmi aktívákat, hogy hozzanak létre egy olyan bi­zottságot, amely minden te­kintetben megfelel a kívánal­maknak. Ennek hatékonyságá­ról és munkájáról faggattam Bartal Gábort, a bizottság ve­zetőjét. — Kezdeném azzal, hogy a szervezési és verseny-, az utánpótlás és a technikai bi­zottság tagjaiból áll ez a cso­port. Személyesen látogatják meg a megyében működő kö­zel 60 sportegyesületet, amely a PLSZ-hez tartozik vagy fog tartozni. Igyekszünk megszív­lelendő tanácsokat adni, de adott esetben szankcionális javaslattal is élni. — A bizottság munkája so­rán milyen javaslattal és ajánlással tudott élni? — Általában az anyagi tá­mogatás kieszközölésében. El­mentünk, ha kellett — és nem tagadom, több helyen is siker­rel — a községi tanács elnö­kéhez és párttitkárához is, hogy • eggyőzzük egy-egy ügyben. Aszódon például új öltözőépületet szeretnének a nyár folyamán létesíteni, de mellékhelyiséget nem tervez­tek a létesítményhez. Mi fel­hívtuk a figyelmet erre. Volt ahol tornatermet, fűmagot vagy erőgépeket tudtunk az egyesületek rendszeres hasz­nálatára előteremteni. — Említette, hogy ahol a kö­rülmények nem megfelelőek, ott élnek avval a javaslattal a PLSZ felé, hogy szankciót alkalmazzon. Befejezésül mon­dana erre is példát? — Köztudottak az Örkény­ben történtek. Amikor meg­nyerték a dabasi körzeti baj­nokságot, a bizottság a hely­színen szemlét tartott, a kö­rülményeket nem találta ki­elégítőnek, de az egyesület vezetői határozott ígéretet tettek arra, hogy a bajnok­ság kezdetére megoldják az öltözők létesítését. Mint tud­juk, nem sikerült, egyik mér­kőzésükön botrány tört ki, és mi ezek után éltünk a javasla­tunkkal, hogy a pályát tiltsák be. Ez meg is történt. Szacsky Zoltán Fociháború Portugáliában Prémium és bánásmód A portugál labdarúgó-válogatott eltiltott Játékosainak ügye továbbra is a figyelem középpontjában áll az ibériai államban. Az első hírekkel ellentétben nem hét, hanem nyolc játékosra vonatkozik a büntetés. Miután az ellenzéki pártok képviselői a törvényhozásban kifo­gásolták a Portugál Labdarúgó Szövetség szigorú és egyolda­lú döntését, csütörtökön a kormányzó szociáldemokrata párt képviselője is elmarasztalóan nyilatkozott a válogatott labda­rúgók eltiltásáról, olyan bizottság felállítását szorgalmazta, amely pártatlanul képes kideríteni a labdarúgó-világbajnoksá­gon történt fegyelmezetlenséggel kapcsolatos felelősséget. Meg­figyelők utalnak arra, hogy a jobboldali kisebbségi kormány­zat képviselője — ha némi késedelemmel is — a közvélemény többségének szájíze szerint alkotott véleményt. Feltehetően nem kíván a kormányzó párt még ebben a kérdésben is poli­tikai vitába keveredni. A mexikói labdarúgó-világbajnokságon, mint Ismeretes, a portugál válogatott játékosai megtagadták a részvételt egy edzőmérkőzésen. Azzal érveltek, hogy kevés a számukra meg- állapitott prémium és a szövetség illetékes vezetői túlságosan ridegen bánnak velük. A csapat kudarca, majd hazatérése után vizsgálat indult, és a szövetség nyolc sportolót kizárt a válo­gatottból. . ..A játékosok klubjai különféleképpen reagáltak, a Benfica egyelőre mintha a kizárt játékosokat támogatná a szövetség­gel szemben, a Belenenses és a Sporting viszont nem fűzött megjegyzést a büntetésekhez. Manuel Bento kapus, a portugál válogatott volt kapitánya az A. Bola című sportlápnak adott nyilatkozatában azt fejtegeti, hogy Silva Resende, a szövetség elnöke talán még nem vette észre: a diktatúra véget ért már Portugáliában. Területi focibarangolás Szép volt az érdi ősz A területi labdarúgó-baj­nokságban a barangolást a Duma-csoportban folytatjuk. Négy csapatunk játszott itt. Egy évvel korábban is jó né­hány együttesünk szerepelt a mezőnyben, a következő he­lyezéseket elérve: 3. Dömsöd 50. 10. Érd 37, 11. Göd 30. 13. Ráckeve 29, 16. Kossuth KFSE 26, 17. Bem SE 15 ponttal. A régiek közül a Göd a Mátra-csoportbam játszott, a két katonaesiapat pedig ki­esett. Ugyanakkor itt szere­pelt a megyei bajnokságból előrelépett Dunai Kőolaj. A csoportgyőztes Budafok az osztályozón túljutva az NB II-be jutott. A Székesfehérvári MÁV Előre, Fejér megye bajnoka le­mondott a területi bajnokság­ban való szereplés jogáról. Jó lenne, ha a megüresedett helyre legjobb kiesőként a Dunai Kőolaj csapatát oszta­nák be. Bevezetőben a Duna-csoport táblázata. Duna-csoport 23 9 2 77- 22 55 16 15 3 71- 31 47 18 10 6 48- 25 46 19 6 9 74- 44 44 16 9 9 75- 49 41 13 14 7 52- 31 40 12 13 9 48- 37 37 13 11 10 57- 41 37 13 8 13 63- 47 34 11 12 11 50- 47 34 11 10 13 49- 47 32 12 8 14 46- 71 32 10 11 13 35- 38 31 8 15 11 47- 58 31 10 8 16 35- 56 28 7 5 22 37- 83 19 3 11 20 27- 77 17 l 5 28 2«- 103 7 9. Érd 17 9 3 5 37-24 21 17 4 5 8 26-23 13 17 8 6 3 36-15 22 17 5 2 10 27-32 12 ősszel negyedik volt a Past megyei csapat, amely a máso­dik félévben elmaradt ettől a teljesítményétől. Sőt összter­méséről is elmondhatjuk, volt jobb: hiszen egy évvel koráb­1. Budafok 2. Építői? SC 3. Dorog 4. Esztergom 5. III. kér. 6. Oroszlány 7. BKV Előre 8. Ikarus 9. Érd 10. Dömsöd 11. Ráckeve 12. ESMTK 13. Pénzügyőr 14. Nyergesújfalu 15. D. Kőolaj 16. Ács 17. Toldi SE 18. RTK ősszel Tavasszal Otthon Idegenben Pauli lőtte az érdiek legtöbb gólját, kívüle elsősorban Kapa jeleskedett. Képünkön felugorva célozza meg az ellenfél ka­puját, fejesből szerez találatot az RTK ellen. (Hancsovszki Já­nos felvétele) ban 37 pont került a tarso­lyába. A tavaszi gyengébb szerep­léshez nagyban hozzájárult, hogy ekkor idegenben kevés babér termett számukra. Az érdii együttes hazai pá­lyán ősszel csak az Ikarustól kapott ki (2-1), a bajnok Bu­dátok 0-0-ás, a Domsöd pe­dig 1-1-es döntetlennel távo­zott. Tavasszal a III. kér., va­lamint a Ráckeve egygólos győzelmiét aratott Érden, a Pénzügyőr, a Toldi SE. az Építők és az Oroszlány pedig pontot rabolt. Ősszel idegenben a Pénz­ügyőr. a Ráckeve, s a Toldi SE otthonában egyaránt nyert az Érd, Nyergesújfalun pedig 3-3-as döntetlent ért el. Ta­vasszal már kevesebb babér termett idegenben számukra. Csupán Százhalombattán győztek, ezenkívül az El őrétől 1 pontot szereztek. Az Érd volt az ötödik leg­eredményesebb csapat a me­zőnyben. 63 góljával. Csupán nyolc találkozón nem talált a kapuiba az együttes, amely­nek legnagyobb győzelmeit az ESMTK elleni 5-0, valamint az Ács és az RTK elleni 5-1 jelenti. A két legnagyobb ve­reség: Építők—Érd 4-2, Ács- Érd 4-2. Most is sokan voltak kí­váncsiak a csapat szereplé­sére. bár az érdeklődés ta­vaszra némileg visiszaesett. Ősszel több mint nyolcezren voltak, a második félévben 4 ezer felett volt az érdi né­zőszám. A rekordot a Buda­fok eilend őszi rangadón je­gyezték fel, mikor 3 ezren övezték a játékteret. Reitter László ★ A legfrissebb hír: a Dunai Kőolaj a megüresedett helyen bennmaradt a területi bajnok­ságban, s így csökkent a Pest megyei I. és II. osztály kiesői­nek száma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom