Pest Megyei Hírlap, 1986. július (30. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-05 / 157. szám

Gödöllőiek szomszédolása meg. Családi vállalkozás Négyen a libikókában A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XIII. ÉVFOLYAM, 157. SZÁM 1986. JŰLIUS 5., SZOMBAT Túrán esett is meg nem is A meglepetés kellemes is lehet mutatás az elnök számára az utóbbi évek esőzéseiről, hava­zásairól. Érdekes összevetni a tavalyi és az idei adatokat. 1985-ben a télen esett keve­sebb, az idén a tavasszal. Az idei májusban a tavalyi csa­padéknak a kilencede hullott! Ügy tűnik, ezt a bőséges téli. valamint a június eleji ellen­súlyozni tudta valamiképp. A minap hullott csapadék ter­mészetesen az árpát, búzát már nem befolyásolta. Szomjas kukorica Az adatok a gazdaság köz­ponti irodájának udvaráról származnak, s a határ ettől jóval tágasabb. Így történt meg az, hogy a zivatar idején a V—1-es táblán, a vérségi út mentén aratók csak nézték az égi áldást. Ott ugyanis nem esett, csupán a község másik végén. A csapadék nem za­varta ki őket az árpából. Ez jó hír, az azonban rossz, hogy a szomszédos, csapadék­ra szomjas kukorica is száraz maradt... Mire az aratás második napján a földút, a vasúti át­járóban hiányzó feltöltés aka­dályait leküzdve kiértem a táblára, az aratók már egy távolabbi táblába haraptak. A galgahévízi határban, a vas­útállomás mögött, az M3-as autópálya közelében folytat­ták munkájukat. Országúti autóval oda mégsem merész­kedtem el, így nem találkoz­hattam a fiatal agronómussal, Horváth Tiborral, az aratás helyszíni irányítójával. Tavaly A nap programja Július 5-én és 6-án: Helytörténeti gyűjtemény: Természeti környezetünk. Kiállítás Gödöllő és környéke növény- és állatvilágáról, az erdő- és vadgazdálkodás tör­ténetéről. A régi Gödöllő, ka­marakiállítás. Giczy János fes­tőművész kiállítása. A kiállí­tások 10—18 óráig tekinthetők Ezen a nyáron húszon har­madszor rendezték meg a Jó- fcai-napokat a szlovákiai Ko­máméban, a csehszlovákiai magyar felnőtt színjátszó együttesek, irodalmi színpa­dok, kisszín,padok, bábjátszók, valamint a vers- és próza­mondók központi versenyét. Meghívottként a hazai ama­tőr színjátszók képviseletében a GT 80 nevű gödöllői cso­port vett részt az eseményen. A csoport az egyik országos fesztiválon második lett, ezzel érdemelte ki a kiküldetést. A Jókai-napok közönsége ragyogó fogadtatásban része­sítette a gödöllőiek előadását, aminek beszédes bizonyítéka, hogy meg kellett ismételni. A GT 80 Eörsi István Sírkő és kakaó című darabját adta elő, Kerényi Miklós Gábor rendezésében. A siker azért is figyelemre méltó, mert az egyik állandó csoporttag nem Megkezdődött és két héten át folyamatosan tart a gödöl­lői autóbuszpályaudvar mű­szaki átadása. A KÉV-Metró szakembereinek munkáját szakáganként bírálják felül az átvevők. Külön győződnek meg a szennyvíz- és az ivóvíz- vezetékek rendszerének mű­ködéséről, a villanybekötések helyességéről, a szolgálati és a várakozó-épület állapotáról. Korábbi cikkünkben megír­tuk, hogy a Pest Megyei Ta­nács cigányügyi koordinációs bizottsága június 27-én Nagy­kőrösön tartja kihelyezett ülé­sét. Az esemény azóta lezaj­lott. A különböző társadalmi és tömegszervezetek vezető munkatársainak felszólalásai közül ezúttal a népfront me­gyei bizottsága főelőadójának, Bódis Rózsának a beszámoló­jára térünk ki, vázolva e tár­sadalmi mozgalomnak a ci­gánylakosságért kifejtett ed­digi tevékenységét, és a még megoldásra váró feladatokat. Tudvalevő, hogy a cigány kisebbség felzárkózása és tár­sadalmi integrációja olyan fo­lyamat, amelyben aktívan részt kell vennie a társadalom valamennyi rétegének, bele­értve az említett etnikumot is. A népfront e munkameg­osztásban — az alkotmányban rögzített feladatainak megfe­lelően — a társadalmi képvi­selet és érdekegyeztetés bizto­sításával, illetve felvilágosító és szervező munkával vesz részt. Éppen ezért jelentős e mozgalom a kisebbségi etni­kum tagjainak közéletbe való bevonását segítő tevékenysé­ge. Példaként említhetjük a tanácstagok megválasztásában való közreműködését, a föl­készítést, továbbképzést. A népfront a közéleti mun­kát vállaló cigány származá­sú embereket folyamatosan vonja be a helyi és területi bizottságaiba. Ez annál is in­kább lehetséges, mert me­gyénkben egyre nagyobb szám­ban vállalnak ilyen feladato­kat az Ipari szakmunkások. A megoldásra váró felada­tok között említette Bódis Ró­zsa, hogy meg kell szervezni a képviselet ellátására alkal­mas személyek felkészítését a közéleti szerep vállalására és ellátására. Szorosabbá kell fűzni az országos és helyi kép­viseleti formák közötti kap­csolatot — erre alkalmasak a megyei fórumok. Rendszeres­sé kell tenni a cigánylakos­ság és az adott településeken a tanácsi és társadalmi szer­vezetek vezetői közötti talál­kozókat. A népfrontnak is fon­tos teendői vannak az egész­ségügyi és kulturális nevelő és felvilágosító munkában. A körzeti, a lakó- és utcabizott­ságok feladata, hogy a _ már korszerű lakásokban élő ci­gánycsaládokat segítsék a társadalmi együttélés szabá­lyainak megismerésében, és azok betartásában. Fokozottabban foglalkozik a Hazafias Népfront a kisebb­ségi etnikum fiataljainak ne­velésével is. például az olva­sótáborokban, a gyermek mű­velődési hátrányainak enyhí­tésével, a megfelelő életmin­ták nyújtásával. A megyei élet­módtábor június 30-án nyílt meg Tápiószecsőn. Fokozni kell a fiataloknak a honisme­sokkal a kiutazás előtt kivált, az együttesből, s Kiss Árpád debreceni pedagógusnak két hét alatt kellett metganuini a szerepet és beilleszkedni az együttesbe. Arról is értesültünk, hogy a Jókai-napok egyik klubest­jén nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott a gödöllői Pál Gábor Amerikából jöttem címmé!. Az esemény alkalmi újságja szerint Pál Gábor szí­nes, humorral fűszerezett él­ménybeszámolója nyomán megelevenedtek az amerikai nagyváros, Los Angeles hét­köznapjai, a valószínűtlen mé­retű szupermarketek, a base- bollmérkőzések, amelyek el­képzelhetetlenek zenekar nél­kül, megismerhették étkezési szokásaikat, mentalitásukat. A képzelet révén az est kö­zönsége Pál Gábor beszá­molója nyomán részesévé vált egy amerikai utazásnak. Amennyiben nem lesz minősé­gi kifogás, a generálkivitelezők július 15-e után levonulnak és átadják a terepet a Volánnak. Rájuk vár a külső és a belső környezet szépítése, a parko­sítás. A Volánbusz dolgozói­nak feladata lesz a helyiségek funkcióját jelölő táblák kiszö- gelése, az utastájékoztató táb­la elkészítése, valamint a már megérkezett bútorok, berende­zési tárgyak elhelyezése. réti mozgalomba való bevoná­sát, ami egyaránt szolgálja ál­lampolgárrá való nevelésüket és ismeretük fejlesztését. Végezetül elmondhatjuk, hogy a fölsorolt kívánalmak teljesíthetőségéért a népfront segíti a rendszeres munkavál­lalók számának emelését, a munkahelyi közösségek neve­lő hatását, hiszen ezeket az embereket át kell segíteni a buktatókon, fel kell oldani a velük szembeni előítéleteket és feszültségeket. A mozgalom aktívái a szü­lői munkaközösségek révén is foglalkoznak az óvodások, is­kolások helyzetével — beisko­lázásukkal, a tankötelezettsé­gi törvény betartatásával —, mert a nevelést a legeredmé­nyesebben a kiskorúaknál le­het és 'kell elkezdeni. Aszódi László Antal Moh Július 5-én és 6-án: Szaffi. Magyar rajzfilm. Csak 4 órakor! Kicsi, de szemtelen. Ma­gyarul beszélő olasz filmvíg­játék. 6 és 8 órakor. Cirkusz. Micsoda szó ez a szórakozásra vágyó és izgal­mat kereső közönségnek! So­kan talán csak egyszerű kéz- legyintéssel intézik el. mások ragyogó szemmel, átszellemül- ten idézik fel első emlékeiket a porond művészeinek játéká­ról. Mindenesetre, ha megkér­deznénk gyermekeinket egy jó cirkuszi előadás után, szin­te kivétel nélkül cirkuszosok szeretnének lenni. Tagadha­tatlan: a cirkusz világa a maga csillogásával és varázsá­val így vagy úgy mindany- nyiunkra hatással van. a mű­sor nézése közben mindig megcsodálhatjuk a tehetség és a céltudatos gyakorlás ered­ményét. Ki nem hallott már arról, hogy a hazai pálya mennyire kedvező feltételeket nyújt a maximális teljesítményeknek? Sajnos a vándorcirkusz ennek csak részben tud eleget ten­ni, s mégis, az artistáknak minden előadáskor a legjobb tudásuk szerint kell szerepel­niük, mint az állandó helyen fellépő kollegáiknak. A kö­zönség szigorú kritikus. Kö­nyörtelenül lehurrogja a ki­dolgozatlan, rossz mutatványt, de egekig magasztalja a léleg­zetelállító számokat. Mi ezek­nek a titka? — kérdeztük Scheller Csaba cirkuszigazga­tót és öccsét. Lászlót, akik készséggel válaszoltak kí­váncsi kérdéseinkre, amikor legutóbb Aszódon vendégsze­repeitek. (Lapunk más helyén is beszá­molunk a betakarítási mun­kálatokról.) A minap egy jókora gödröt ástunk otthon, s amikor a méteres mélységet elértük, megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a föld felszínétől a gö­dör aljáig a nedvesség nyo­mát sem találtuk. A növé­nyek mégis élnek, sőt* még meglepetéssel is szolgálnak. Ez érte a túrái Galga menti Magyar—Kubai Barátság Ter­melőszövetkezetben a növény- termesztési főágazat irodájá­ban dolgozókat, amikor meg­ismerték az aratás első nap­jának eredményét. Kis Mik­lósáé örömmel tájékoztatott arról, hogy az őszi árpában az első negyven hektáron két­százezer kilogramm feletti mennyiséget takarítottak be a kombájnosok és kiszolgá­lóik. De az lenne jó, ha a töb­bin is hasonlóan, öttonnás át­lageredmény születne, fűzte hozzá rögtön.. Elás határ Tavaly az első napon 4,66 tonna volt a bruttó' hektá­ronkénti átlag. Az idei első részeredményből azonban nem. nem szabad messzemenő kö­vetkeztetéseket levonni. Az azonban megállapítható, hogy a májusi esőt pótló június eleji csapadék sokat javított a kilátásokon. Csapadék. A Galga völgyé­ben, mint talán az egész gö­döllői körzetben, a falusi em­berek gyakran nézik az eget. Nem sok eredménnyel. Azok viszont, akik az ország észak­keleti részén nyaraltak ezek­ből a községekből, arról szá­moltak be, hogy arra sok eső esett. Időjárásban éles vonal határolja el az ország két ré­szét. Ez a határ a hét elején ki­csit felénk tolódott. Túrán például június utolsó napján felhőszakadás volt, a nagy eső miatt még karambol is történt a községben. A várt csapadék jelentősen megnö­velte a nyár első hónapjának csapadékösszegét. A szövet­kezetben ezt is mérik. Éppen ottjártamkor készült egy ki­— A mi vándorcirkuszunk lényegében egy nagy családi vállalkozás. Már ükszüleink is cirkuszosok voltak, akik be­járták szinte egész Európát. Szüléink is abban a világban nőttek fel, szintúgy magunk is. sőt már a gyerekeink is szerepelnek. Tudomásunk sze­rint hazánkban mi vagyunk a legnagyobb ilyen szerződéses társulat. A majd kétórás mű­sorban három generáció lép fel. Szüléink kezdettől fog­va az állatokkal foglalkoztak, így az állatszámok az övék, mi akrobaták vagyunk. A lá­nyomat is mindig vonzotta a magasság, hát ő is légtomász lett — tette hozzá nem kis büszkeséggel az igazgató. Majd azt is elmondta, hogy külön­böző rokoni házasságok révén húsz főre bővült a társulat. Ennek már azért is örültek, mert a családtagok a cir­kuszművészet szinte vala­mennyi ágát képviselik. — Mi gyermekkorunkban sohasem hittük volna, hogy egyszer társulatot fogunk ve zetni — szól közbe Scheller László Szüléink még faszeke­reken járták a világot, és óva intettek bennünket ettől az élettől. Mind a ketten szak­mát tanultunk és mégis itt kötöttünk ki. Nem tagadhat­tuk meg magunkat, mert szó szerint az anyatejjel szívtuk magunkba a cirkusz szerete- tét. Sok-sok óv után jutottunk el oda, hogy saját felszerelést vásárolhattunk magunknak. A műsorszámokat úgy állítottuk össze, hogy jól érvényesüljön a családi hagyomány és a cir­kuszi jelleg. A közönség fo­kozódó fáradtságát sok izga­lommal igyekszünk csökken­teni, két számunk kimondot­tan veszélyes. Az egyiknél motorral dolgozunk egy szál kötélen tizenegy méter ma­gasan. A másik az óriáske­rék. — A mutatvány alapötletét az űrhajósok egyensúlyozási érzékének a fokozására szánt készülék, illetve szerkezet mű­ködése adta. Tulajdonképpen egy önmaga körül függőlege­sen forgó, hatalmas libikóka, amelynek a két végén kör alakú ketrec van. A hidrauli­kus szerkezetben négyen dol­gozunk, hol kint, hol bent, mi­közben szédítő sebességgel forog fel-le. Megítélésünk sze­rint ez már azéTt is veszé­lyes, mert mind a négyünk­nek óramű pontossággal kell együtt dolgoznunk. is ráhárult ez a felelősségtel­jes munka. Bár melyik itt dolgozó emberé nem az? A tábla mégsem volt üres, a nyitányon elszenvedett vesz­teség, egy lerobbant Claas- kombájn díszelgett a tarlón, mellette az üzemanyag-szál­lító kocsi. Az utóbbi gazdája, Kovács István tájékoztatott az eseményekről. Szclmavágó aprít — Nagyon rövid szára volt az árpának, de hát a nagy szár nem fontos, csak a sze­met tartsa — mondta, majd a veszteglő aratógépről szólt. — A tápanyagszivattyúval lehet gond, mert nem kapott üzem­anyagot a motorja. A műhely­kocsi most ment el tartalék alkatrészért. Ha megjavítják, akkor megtankoltatjuk, s a többiek után indulhat. Utána a defektes kerekemet kell megcsinálni. Nézzük a levágott árpát. A villanyoszlopok körül, ahol nem tudták megszántani a ta­lajt, a tavalyi napraforgó utó­dai virágoznak, s kamilla- virág díszeleg. Útbaigazítóm büszkén mutatja, milyen ala­csony szár maradt a kombáj­nok után. Ez annak is kö­szönhető, hogy a gépek há­tulján szalmavágó aorítja az árpa szárát. Ez a szalma nem alkalmas takarmányozásra, nem gyűjtik össze. Ha így marad a földön, a tárcsázás, szántás könnyebben halad majd De addig van még mit learatni. Balázs Gusztáv Aszód, múzeum: Kortárs képzőművészeti gyűjtemény, kiállítás, megte­kinthető 10—18 óráig. Nagytarcsa, múzeum: Nagytarcsa 1986, fotókiállí­tás, megtekinthető 10—18 óráig. Kerepestarcsa, kiállítóterem: Televíziós bábok kiállítása, megtekinthető 10—18 óráig. — A gyermakközönség leg- hálásabb tapsa mindig az ai- latszámokat köszönti. Mi a csimpánzainkat már nem sze­repeltetjük, mert megöreged­tek. Életkoruk miatt kiszá­míthatatlanok lettek, ezért karmolnak, harapnak minden­kit. Sajátos színfoltunk Manci, az albínó szamár. Pest me­gyéből szereztük, így könyö­rögtük ki egy juhász alól. Nemzetségét alaposan megcá­folja, mert ha meghallja a zeneszámát, magától szalad be a porondra szerepelni. — Vegyes érzelmeket vált ki a nézőkből az óriáskígyók látványa. Idomítójuknak van mit esténként emelgetni, hi- szent a három állat súlya több mint hatvan kilogramm. Tíznaponként esznek egy-egy nyulat, amelyeket az állandó vándorlás miatt körülményes beszerezni. Az óriáskígyók bőre — a közhiedelemmel el­lentétben — nem hideg tapin­tású, ezért ugyanúgy szeret­jük őket is. mint a többi ál­latot. — Az utóbbi években sok alkalmi társulat rontotta meg a vándorcirkuszok művészeti hitelét. Mi azon fáradozunk, hogy visszaszerezzük ezt az elveszettnek hitt színvonalat. A megszokottnál kisebb kö­zönséget nemcsak ennek, ha­nem a labdarúgó-világbajnok­ságnak is tulajdonítjuk. Kovács I. Csaba b Szombati jegyzetei Átváltozások Színét környezete szerint változtató... így határoz­za meg az értelmező szó­tár a kaméleon jelentését, bár mostanában egyre többször találkozunk rep­kedő, apró bogarakkal, ezek színe is változik, at­tól függően, hol gyülekez­nek, milyen színű a ru­hánk. Üjabban az ízlésük megváltozott, eddig csak a sárgát szerették, legutóbb a piros pólómat fekete, a fekete nadrágomat zöld színűek lepték el. A szá­razságnak köszönhetően a fákon is más-más színű tetvek telepednek meg. A levéltetvek zöldek, a tör­zsön élők barnák, feketék, de láthatunk pirosat is. Mondhatnánk létszükség­let számukra az átalaku­lás, szükségük van rá az életük megtartása miatt. Ez érthető is, ők csak ilyen fondorlatosán segíthetnek magukon. Azon töprenghe­tünk csupán, hogy a nagy­hatalmú Ember miért al­kalmaz ilyen trükköket? Valaha úgy hallottam, hét­évenként megváltozik az ember természete. Nem tu­dom ellenőrizni, eddigi szűk körű tapasztalatom alapján legfeljebb ízlésbeli változást vettem észre, pél­dául a régen annyira imá­dott mákos tésztát most nem hajlandó elfogyaszta­ni valaki. Egészen másra gyanak­szom: a körülményeink változtak meg, azokhoz igazodunk, és környezetünk aszerint bírál, ítél, kedvel vagy lenéz, ámbár az is gyakran előfordul, hogy hirtelen nagyot nő tekinté­lyünk társaink szemében. Sokszor gondolkoztam azon, miért nem köszön­nek a sokáig tisztelettudó gyerekek, miután befejez­ték az általános iskolát. Mi változott? Ugyanazok ma­radtak a szomszédok, a szülők, az ismerősök, talán bennük zajlott le valami, ők lettek másak? A felnőtteknél is hason­ló a helyzet, hiába ismerik egymást, esetleg együtt jártak iskolába, aki a rang­létra magasabb fokán érzi magát, nem köszön előre. Fordul a kocka, a másikat befolyásos posztra nevezik ki. Integet neki az autóból, sőt néha fel is veszi, más­kor idegenek előtt ölelés­sel fogadja. Amaz megle­pődik, mi történt? Időbe telik, míg rájön, nem ö változott, csak a beosztá­sa. a társadalomban elfog­lalt helye. Egy időben nagyon sze­rettük az átlagokat, ahhoz viszonyítottunk, bármiről volt szó. Átlagon felül csi­nos a hölgy, átlag alatti termés várható. A tanév vége felé tisztában voltunk vele, az addigi jegyek alap­ján milyen bizonyítványra számíthatunk. Javítanunk kell-e, vagy nyugodtan ül­hetünk babérjainkon. Ma már ez is megváltozott. Is­merősöm mesélte, rekla­máltak a szülői értekezle­ten, miért kapott a gyerek félévkor hármast, amikor az átlaga négyes? Megma­gyarázták, ma már nincs átlag, a gyereknek pedig visszaesett a tanulási ked­ve, ezért csak a rosszabb érdemjegyet kaphatja. Most már csak azt nem érti is­merősöm, ha ez igaz, ak­kor év végén miért lett kettese lányának énekből. Ugyanis az osztályzatai idő­rendben: 2, 3, 3, 4. Na- mármost, ha az átlagot vesszük, az ugye hármas, ha az új elveket valljuk, sokat fejlődött a tanuló, tekinthető négyesnek is. Ismerősöm sejti, valahol hiba csúszott a számításba, erősen gyanítja, valamiért pikkelnek a gyerekére. Vásárlásaink során is gyakran láthatjuk, a mor­cos pénztáros, ha papírt kérnek tőle, bök egyet va­lamerre. Illusztris vevőnek saját kezűleg csomagolja az árut, várjanak a sorban állók. A kaméleon másik jelentése: nézeteit elvtele­nül alkalmazkodva váltoga­tó személy. Kérdés, tud­ják-e ezt rólunk a kamé­leonok? Báskai Erzsébet ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap) Megkezdték az átadást Megnyílt az életmódtábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom