Pest Megyei Hírlap, 1986. június (30. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI VÍIAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I Ma: 12 oldal I PEST MEGYEI XXX. ÉVFOLYAM. 128. szAm s. J Ára: 1,80 forint 1986. JÚNIUS 2., IIÉTFÖ MA:------------------------------------------------------­Mulatságok forrása (3. oldal) Postarablás a fővárosban (6. oldal) Úttörő-születésnap (7—10, oldal) Nagykörösön nviklósi siker (12. oldal) Az MHSZ megyei aktívaértekezlete Szentendrén A hazafias nevelést segítik ötévi munka eredmé- ^ nyeiről és hiányosságairól £ adott értékelést szombaton ^ a szentendrei Kossuth La- ^ jós Katonai Főiskola mü- í velődési házában a Magyar £ Honvédelmi Szövetség Pest ^ megyei vezetőségének ak­ii tívaértekezleíe. Szuhár János, a megyei tit­kár helyettese a tanácskozás elnökeként köszöntötte a me­gyében dolgozó politikai, álla­mi és társadalmi szervek képviselőit, a fegyveres testü­letek parancsnokait, a megyei és területi MHSZ-vezetőségek aktivistáit és függetlenített dolgozóit, a kiemelkedő ered­ményeket elért sportolókat. Az elnökségben foglalt he­lyet Rónai Árpád, a Pest me­gyei pártbizottság osztályveze­tője, Vakán László alezredes, az MHSZ országos központja pártbizottságának titkára, Ba­lázs Gézáné, a Pest Megyei Tanács elnökének helyettese, Szőke András ezredes, a Pest megyei hadkiegészítési pa­Balázs Gézáné a megyei tanács üdvözletét tolmácsolta rancsnokság vezetője, Kovács János, a munkásőrség megbí­zott Pest megyei parancsnoka, Szölősi István, a KISZ KB tagja, a Csepel Autógyár cso­portvezetője, Nagy Lajos pénz­Cssk a bátrak indultak útnak A roham most elmaradt Vasárnapi csendélet tilalomtáblával Felkészülten várták a hétvé-' géc a Dunakanyar kereskedel­mi és vendéglátó egységei, a pecsenyesütők, a falatozók, a strandok meg a kempingek. Nyitva volt vasárnap — s a szezonban így lesz — a leány­falui 7-es számú ABC és a 34-es élelmiszerbolt, Szentend­rén pedig a szupermarket. Ezen a napon várta először látogatóit a Viktória fagylalto- zó büfé a 11-es út mentén és új ifjúsági centrumot adtak át Szentendrén. A Somogyi—Ba­csó parton levő Pécsi villát több mint fél millió forint ér­tékű társadalmi munkával hozták helyre, ezentúl nyáron 70 tanuló vakációzhat itt 40 forintot fizetve egy éjszakáért. A szezon után ifjúsági házként üzemel majd a diákhotel, he­lyet adva szakköröknek, kultu­rális rendezvényeknek. Hiába állt minden készen a kirándulók fogadására, a várt tolongás ezúttal elmaradt, eső fogadta a néhány vállalkozó kedvű útrakelőt: Így aztán nem a nyaralók, hanem a boltok fürödtek — tejben, ke­nyérben, ahogy találóan az egyik boltvezető megjegyezte. S hiába kínálta magát ropo­gósra sültei? a csirkék hada, alig volt kit elcsábítaniuk. Mégsem volt teljesen ese­ménytelen ez a vasárnap, leg­alábbis a Szentendrén megfor­dulóknak. Még el sem kezdő­dött a nyári színházi szezon, a főtériek azonban már most tréningezhettek. Több száz sta­tiszta harsány kiáltozásától visszhangzott a környék két napon át. Horváth Z. Gergely és stábja tévéfilmet forgatott. Kijutott az ingyen látványos­ságból, meg a bosszúságból is a bezáratott presszók és üzle­tek gazdáinak. Hogy mit láttunk, tapasztal­tunk még az esős vasárnap délelőtt? Erről számol be ri­portunk a 3. oldalon. ügy őr őrnagy, a Vám- és Pénzügyőrség Pest megyei pa­rancsnoka, Hanes László, a Szakszervezetek Pest Megyei Tanácsának titkára, Turóczi Béla, a megyei tanács osztály­vezetője és dr. Heidrich La­jos rendőr őrnagy, a megyei rendőr-főkapitányság osztály- vezetője. Jant László őrnagy, az MHSZ megyei titkára referá­tuma után felszólaltak: Tur- csányi lmréné, a szentendrei városi pártbizottság titkára, Czincge Imre, a ceglédi 203. Ipari Szakmunkásképző Inté­zet honvédelmi klubjának tit­kára, Firniksz István, az érdi területi MHSZ-vezetőség akti­vistája, Biácsi János, a Fóti Gyermekváros honvédelmi klubjának titkára, Dobó Ist­ván, a visegrádi erdész hon­védelmi klub titkára, Gál Fe­renc, a Vác városi MHSZ-ve­zetőség aktivistája, Balázs Gé­záné, Kocsis József, a nagy- kátai területi vezetőség ta­nácsadó testületének tagja, Vakán László, Rónai Árpád, Zimonyi András, a sziget- szentmiklósi területi vezető­ség aktivistája, Hemmer Fe­renc, a Csepel Autógyár mo­dellező szakosztályának veze­tője, Szölősi István, Flóris Já­nos, a gödöllői területi vezető­ség társadalmi bizottságának vezetője és Gunda Pál, a váci területi vezetőség aktivistája. Az aktívaértekezlet végén a Kiváló MHSZ Munkáért ki­tüntetés különböző fokozatait huszonhatan vették át, s na­gyon sokan kaptak oklevelet és tárgyjutalmat is. (Részletes tudósításunk a harmadik oldalon.) Nemzetiségi találkozó Hazánkba látogat Mihail Gorbacsov Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára a Magyar Szocialista Munkás- párt Központi Bizottságának meghívására a közeli napokban baráti látogatást tesz a Magyar Népköztársaságban. Átépítik a Keleti pályaudvart Motorvonat-forgalom a Szol) és Cegléd vonalon Amint ezt a Vasárnapi Hírek tegnapi száma is hí­rül adja, több mint egy év­tizedes program keretében átépítik a budapesti főpá­lyaudvarok vágányhálóza­tát és korszerűsítik biztosí­tó berendezéseiket. Első­ként — a jövő évtől — a Keleti pályaudvarra kerül sor. Ezért az oda érkező és onnan induló hazai és nem­zetközi vonatok nagy részét más pályaudvarokra irá­nyítják át. Eszerint a legforgalmasabb, Budapest—Szob és a Budapest —Cegléd vonalakat átalakítják, s elsőként azokon indul meg a metróhoz vagy a HÉV-hez hasonló városközeli gyors- forgalom. Budapestre érkezik Vu Hsziie-csien Dr. Várkonyi Péter külügy­miniszter meghívására ma, hétfőn, hivatalos, baráti lá­togatásra hazánkba érkezik Vu Hsziie-csien államtanácsos, a Kínai Népköztársaság kül­ügyminisztere. A vendég életútját a 2. ol­dalon ismertetjük. Szakszervezeti kongresszus Gáspár Sándor, a SZOT el­nöke szakszervezeti küldöttség élén Helsinkibe utazott, ahol részt vesz a Finn Szakszerve­zetek Központi Szövetsége (SAK) június 2. és 6. közötti kongresszusán. A SZOT-kül- döttség elutazásakor a Feri­hegyi repülőtéren jelen volt Arto Mansala, a Finn Köz­társaság budapesti nagykövete is. Befejeződött az országos fesztivál Úttörők találkozója A Keleti pályaudvar kor­szerűsítése Pest megye közle­kedését is érinti. Fontos tudni, hogy "az átépítés idején kor­látozásokkal részben fenntart­ható a pályaudvar forgalma. A nemzetközi és belföldi vo­natok közül viszont néhányat a Nyugati és a Józsefvárosi pályaudvarra irányítják át. A környékbeli bejárókat szállító több vonat ideiglenes végál­lomása Rákospalota-Üjpest vasúti megálló lesz. Oda fut be egyebek között a Veresegy­ház felől érkező szerelvény is. A forgalmas ceglédi és la- josmizsei vonalakról érkező vonatok fogadására azonban sehol sem lenne mód, ezért a készülő tervek szerint a meg­levő vágányhálózatot felhasz­nálva új, ideiglenes vasúti végállomást kell építeni Bu­dapesten. Az elképzelések szerint ez az ideiglenes pályaudvar a Városligetnél lesz. A BKV-val egyeztetett terv szerint a Hun­gária körút és az M3-as au­tópálya Kacsóh Pongrác úti csomópontja alatt peronokkal kiegészített vágányokra fut­nak majd be a vonatok. Az ideiglenes pályaudvar nevéről még nem döntöttek, ám a ja­vaslat szerint a jövő évi me­netrendben már mint Buda- pest-Városliget szerepelnek. A VII. ötéves terv második felében megkezdődik egy vil- lamosmotorvonat-program is. Az elmúlt hét végén or­szágszerte megemlékeztek a, Magyar Úttörők Szövetsége megalakulásának 40. évfor­dulójáról. A jubileum kiemelkedő rendezvénye volt Budapesten a városligeti majális, amelyen ott volt Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a budapesti párt- bizottság első titkára. Az egész napos vidám program­ra elsőként érkeztek azok a vidéki úttörők — mintegy hat­ezren —, akik csapatuk jutal­maként és a budapesti pajtá­sok vendégeként vehettek részt a rendezvénjren. Reggel­től estig nyolc helyszínen, megállás nélkül pergett a program. Az úttörőegyüttesek, fúvószenekarok, művészegyüt­tesek bemutatói mellet lát­hattak és hallhattak a gye­rekek bohócokat, artistákat, kaszkadőröket, táncosokat Is. Fellépett egyebek között a Fóti Gyermekváros Folt együttese és az abonyi zene­iskola fúvószenekara és ma- jorette-csoportja. A Szovjet Tudomány és Kultúra Házá­ban bolgár, csehszlovák, ma­gyar, NDK-beli és szovjet- unióbeli gyerekek találkoztak. Vasárnap a rossz idő elle­nére is sokan voltak kíván­csiak a margitszigeti gyer- mekjuniálisra. A jubileumi programok a következő na­pokban, hetekben is folyta­tódnak az országban és Pest megyében is. Ma egyebek kö­zött a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban és Gom- ■ bán a Fáy András Művelődé­si Házban és környékén vár­ják a gyerekeket. A hét végén pedig Apajpusztán ünnepel­nek a Ráckeve környéki paj­tások. A nyitánynál jobb volt Brazíliáé a két pont A piliscsabai sportpályán fölállított hatalmas sátorba ezúttal nem vándor komédiások csalo­gatták a falu népét. Szombaton este nemzetiségi találkozóra gyülekeztek a helybeliek. A talál­kozóra 350 tagú küldöttség érkezett az NSZK-beli Winnenden városából. A műsorban fellé­pett a pilisszántói vegyes kórus is (bal oldali kép), a talpalávalót pedig a vendégek 50 tagú fúvószenekara szolgáltatta (jobb oldali kép). A nemzetiségi találkozóról az 5. oldalon számo­lunk be részletesen. Felfokozott Izgalmak után szombaton este felgördült a függöny a mexikói iabdarúgó- világbajnokságon: a sokszínű ünnepélyes megnyitót követően sor került az első összecsapás­ra is, a címvédő Olaszország és Bulgária között. Vasárnap a Brazília—Spanyolország ta­lálkozó volt a sláger, de ter­mészetesen még sokkal na­gyobb az érdeklődés a ma este sorra kerülő Magyarország— Szovjetunió mérkőzés iránt. A mundial eddigi történései­ről, Mezey György nyilatkoza­táról, a magyar és a szovjet válogatott várható összeállítá­sáról lapunk 11. oldalán bőveb­ben olvashatnak. A vasárnap esti, slágernek kikiáltott Brazília—Spanyolor­szág találkozó' első félidejében a várakozással ellentétben mérsékelt iramú és színvonalú focit láthattunk. Jellemző, hogy /30 perc elteltével egyre többen indultak meg a büfék felé. A brazilok mezőfölényét egy kapufa is jelezte a 35. percben. A szünet előtt egyre erősebb lett a füttykoncert. A második félidő már 33 fokos melegben kezdődött, s ennek megfelelően továbbra is kényelmes volt a tempó. Egy idő után a közönség bra­zilokkal szimpatizáló része a kispadon ülő Zicót kezdte kö­vetelni kórusban a pályára. Térfélcsere után egészen más játék következett. Az 54. perc­ben szögletrúgást követően a spanyol Michel hatalmas lö­vése a felső kapufáról lepat­tant, az ausztrál bíró, Bam­bridge nem ismerte el a gólt. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kedvező lélektani helyzetben a brazilok fordí­tottak. A 63. perc azután meg­hozta vezető góljukat. A ka­pufáról kipattanó labdát a berobbanó Socrates a hálóba fejelte (1-0). A 80. percben is­mét Michel nagy bombája je­lentette az eseményt. Egy perc­cel a hármas sípszó előtt Ca­macho fejelhetett a brazil ka­pura, de Carlos résen volt. A világbajnokság második mérkőzése sokkal jobb játé­kot hozott, mint a szombati nyitány. Különösen a máso­dik félidőben volt változatos, izgalmas a küzdelem. Ellentétes félidőket hozottá Brazília—Spanyolország mér­kőzés. A spanyolok szemre jobbnak tűntek, majd a jobb iramú és színvonalú második játékrészben Tele Santana fiai felülkerekedtek. A végered­mény: Brazília—Spanyolor­szág 10 (0 0).

Next

/
Oldalképek
Tartalom