Pest Megyei Hírlap, 1986. április (30. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-04 / 79. szám

14 PEST MEGYEI HÍRLAP m6. Április i,péntek A FELSZABADULÁS NEGYVENEGYEDIK ÉVFORDULÓJÁN (Folytatás a 3. oldalról.) elnöke. Dr. Bodó Ágnes, a me­gyei pártbizottság tagja, a da- basi rendelőintézet igazgató főorvosa beszédében részlete­sen szólt a vonzáskörzet el­múlt néhány évi fejlődéséről, különös tekintettel az egész­ségügyi ellátásra, az óvodai és iskolai helyek számának nö­vekedésére. A DUNAKESZI városi párt- bizottság, a tanács, a társadal­mi szervezetek, a fegyveres erők és testületek, a nagyüze­mek képviselői koszorút he­lyeztek el a városi Lenin park névadójának emlékművénél. Ezután a József Attila Mű­velődési Központban nagygyű­lésen emlékeztek 1945. április 4-re. Az elnökségben helyet foglalt Lénárd László, az MSZMP Pest Megyei Bizott­ságának titkára, dr. Kovács Árpád, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja, a fóti Vörösmarty Termelőszö­vetkezet elnöke. Ünnepi beszé­det Pálmai László, a város pártbizottságának első titkára mondott. ÉRDEN délelőtt kezdődött a megemlékezések sorozata. Ün­nepi külsőségek közepette megkoszorúzták Parkvárosban a tavaly, a 40. évforduló tisz­teletére emelt Szovjet Hősi Emlékművet. Kora délután koszorúkat helyeztek el a vá­ros temetőjében álló Szovjet Hősi Emlékműnél. Ezután ke­rült sor az érdi művelődési központban a nagygyűlésre, amelyen Méray Tibornak, a városi pártbizottság első titká­rának megnyitó szavai után Simon János, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának osztály- vezetője mondott beszédet. A Vörösmarty Mihály Gim­názium KISZ-bizottsága ün­nepség keretében vette át a KISZ KB vörös vándorzászló­ját. GÖDÖLLŐ és. vonzáskörze­tének központi ünnepségét a városban tartották a műve­lődési központban. - Köszöntőt mondott Bárd András, a me­gyei pártbizottság osztályve­zetője. A MONORl körzet közpon­ti ünnepségére a vecsési Pető­fi téri általános iskolában ké­A SZENTENDREI körzet felszabadulási ünnepsége Vi- segrádon, a szovjet katonák sírjának megkoszorúzásával kezdődött. Ezt követően a he­lyi ■ filmszínházban nagygyű­lésre került sor. Jelen volt a megyei pártbizottság képvise­letében Tóth István, az MSZMP Pest Megyei Bizottsá­gának tagja, a DHV vezér- igazgatója, ps Rozgonyi Ernő- né dr., az MSZMP Szentend­rei Városi Bizottságának el­ső titkára. Ünnepi beszédet Turcsányi lmréné, a szentendrei pártbi­zottság, titkára mondott. VÁCOTT a Madách Imre Munkás és Ifjúsági Művelődé­si Központban tartottak ün­nepséget, amelyen részt vettek a város párt-, állami és tár­sadalmi vezetői. A felszabadu­lás jelentőségét ünnepi beszé­dében Rónai Árpád, a megyei pártbizottság osztályvezetője méltatta. Az ünnep alkalmából nyi­totta meg a művelődési köz­pontban Kádár Jenőné, az MSZMP városi művelődési bi­zottságának titkára azt a ki­állítást, amely az intézmény egy évtizedes munkáját doku­mentálja. A PEST MEGYEI TANÁCS és intézményeinek dolgozói tegnap délután a megyeházán tartották ünnepi megemléke­zésüket, ahol Balázs Gézáné, a megyei tanács elnökhelyet­tese méltatta április 4-e tör­ténelmi jelentőségét. A meg­emlékezésen részt vett dr. De­meter Judit, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának munka­társa. Az ünnepség keretében Vágvölgyi József, a megyei tanács általános elnökhelyet­tese ágazati és megyei taná­csi Kiváló dolgozó kitünteté­seket adott át. ★ Hazánk felszabadulásának 41. évfordulóját testvérme­gyénkben, Omszkban is meg- Ünneplik. Ezen a megemléke­zésen lépnek föl szűkebb pát­riánk kulturális delegációjá­nak tagjai, akik Plutzer Mik­lósnak, a Pest Megyei Tanács apparátusi pártbizottsága tit­kárának vezetésével március 30-án utaztak el Omszkba. Tovább gyarapodott Pest megye A több évtizedes hagyo­mányok szellemében idén is adtak át új létesítménye­ket megyénkben, április 4-e alkalmából. Albertirsán új épületszárnnyal bővült a központi iskola, s ebben helyet kapott egy 20><40 méteres tornaterem is. Vác 50 ágyas szociális otthonnal, j! Apaj pedig új orvosi ren- £ delővel gyarapodott. Váci gyárak az idősekért ötvenágyas szociális otthon­nal gazdagodott Vác. Az ese­ményen Weisz György tanács­elnök köszöntötte a vendége- ke%; közöttük dr. Olajos Mi­hályt, a városi pártbizottság első titkárát, Balázs Gézánét, a Pest Megyei Tanács elnök- helyettesét és Aranyosi Lász­lót, a Vöröskereszt megyei szervezetének titkárát. Ezt kö­vetően Balázs Gézáné elisme­réssel szólt arról az összefo­gásról, amely lehetővé tette az új intézmény megépítését. A 7,3 millió forint kivitelezési költséghez a Vöröskereszt me­gyei szervezete egymillió fo­rinttal járult hozzá. A város üzemei közül pedig a Forte, a Kötöttárugyár és a Híradás- technikai Anyagok Gyára, va­lamint a földhivatal szocialis­ta brigádja több mint 300 óra társadalmi munkát végeztek. A Magasépítő Közös Vállalat szakemberei határidőre, jó mi­nőségben végezték el a mun­kálatokat. Az egyszintes épü­let szobáiban összesen ötven idős ember töltheti majd csa­ládias körülmények között napjait. Tornaterem Albertirsán Albertirsán tegnap este a központi iskolában — a fel- szabadulási ünnepség kereté­ben — új épületszámyat avattak. Ebben 20x40 méteres tornaterem, öltözők és három szaktanterem kapott hfelyet. Az emeleti folyosót úgy ala­kították ki, hogy egyben le­látóul szolgál. A MÁV Terve­ző Intézet társadalmi munká­ban készítette el a terveket. A kivitelező a ceglédi Lenin Tsz építőrészlege volt. A nagy­községi tanács építkezésre fordítható pénzét a dánszent- miklósi és albertir&ai Micsu­rin Tsz 3 millió, a Budapesti Kötőipari Szövetkezet egy­millió forinttal egészítette ki. A település munkahelyi kö­zösségei egymillió forint érté­kű társadalmi munkát végez­tek. Az ünnepi gyűlésen dr. Gyo- vai Pál, a Pest Megyei TE- SZÖV titkárhelyettese, megyei tanácstag mondott beszédet, majd Szabó Alfréd, a ceglédi városi tanács művelődési és sportosztályának vezetője avatta fel az új létesítményt, amelyet Bíró Ferenc iskola­igazgató vett át. Orvosi rendelő — összefogással Egy régi orvoslakás egyet­len szobája volt a korábbi rendelő, várója ötnél több embernek nem adhatott he­lyet. Érthető hát, ha Apajon 1982-ben új egészségház épí­téséhez fogtak. Csakhogy a pénz kevésnek bizonyult, többször is leálltak a munká­val, végül a megyei tanács 500 ezer forintos céltámogatásával és a Kiskunsági Állami Gaz­daság segítségével elkészült. Az utolsó simítások, a parko-' sítás után az ünnepen Sitnikie. wicz László, a dömsödi nagy­Elismerés a haza szolgálatáért A Pest Megyei. Rendőr-fő- tüntették ki Kolonics István kapitányság épületének dísz- rendőr alezredest, Matiz Iván, termében köszöntötték a fel- rendőr századost, Kalapács szabadulás 41. évfordulóját. Imre rendőr századost, Túrái Az eseményen részt vett Gön- János rendőr hadnagyot és dics Zoltán, a megyei pártbi- Székely József rendőr törzs- zottság tagja, az oktatási igaz- zászlóst. gatóság vezetője. Nagyné dr. A Haza Szolgálatáért Er- Fodor Anna rendőr százados, demérem ezüst, illetve bronz a Pest Megyei Rendőr-főkapi- fokozatát nyolcán vették át. tányság párt-végrehajtóbizott- ★ ságának tagja méltatta az év- A Pest megyei munfcásőrök forduló jelentőségét. Ezt kö- közül a Haza Szolgálatáért vetően dr. llcsik Sándor, Érdemérem arany fokozatát rendőr ezredes, főkapitány ki- kapták: Barizs Mihály, a me- tüntetéseket és jutalmakat gyei parancsnokság nyugdíjba adott át. vonuló alosztályvezetője, ifj. Kiváló Szolgálatért Érdem- Veiket László nagykátai, Má- renddel tüntették ki Rajnai té Jenő ráckevei, Tóth Fe- Sándor rendőr őrnagyot. renc váci munkásőrök. Az A Haza Szolgálatáért Ér- ezüst, illetve bronz fokozatot demérem arany fokozatával hatan kapták meg. Élenjáró cím, másodszor A történelmi zászlók díszí- Zakor Sándor őrnagy, az ez- tették tegnap a budapesti ha- red politikai ’ osztályának ve- tárőrezred adyligeti lakta- zetője mondott elnöki meg- nyájának nagytermét, amikor nyitót, majd Kozár István al- a hazánk felszabadulására va- ezredes, megbízott ezredpa- ló megemlékezéssel egy idő-- ran'cfinok emlékezett meg ar- ben ünnepelték meg a BM Ha-’ ról a négy évtizedes útról, amit tárőrség Élenjáró Magasabb az ezred elődjének, a vasútbiz- Egysége cím és vándorzászló tosító zászióaijnak a megala­6 AzMmepi nagygyűlés elnök- kulása óta megtett napjainkig' ségében foglalt helyet dr. Ba- Kun István vezérőrnagy, a logh Pál, az MSZMP Pest Me- BM határőrség pártbizottsá- gyei Bizottságának titkára és gának első titkára adta át a dr. Murvai László, a Rozma- szocialista versenyben immár ring Termelőszövetkezet elnö- másodízben elnyert „Élenjáró'’ ke is. versenyzászlót. községi közös tanács elnöke adta át rendeltetésének az új, kétszintes, tanácsadóhelyisé­get, tágas várót és két orvos­lakást is magában foglaló, korszerűen berendezett egész­ségházat. Az avatóünnepségen a helybélieken kívül részt vett dr. Von<y Ferenc, a 16. számú országgyűlési választó- kerület képviselője, s a kör­nyék egészségügyi dolgozói közül is eljöttek sokan. rült sor. Részt vett az ünnep­ségen a megyei pártbizottság képviseletében Lakatos Ti­bor, az MSZMP Pest megyei végrehajtó bizottságának tag­ja, a Pest—Komárom—Nóg- rád Megyei Agroker Vállalat vezérigazgatója. Dr. Szászik Károly, a monori városi jo­gú nagyközségi pártbizott­ság első titkára mondott ün­nepi beszédet. NAGYKÁTÁN, a Hősök te­rén emlékeztek meg a sza­badság 41. születésnapjáról. Az eseményen részt vett a me­gyei pártbizottság és tanács képviseletében Balogh László, a megyei párt-végrehajtóbi­zottság tagja, a Pest Megyei Tanács elnöke. Akantisz Mar­cell, a városi jogú nagyköz­ségi tanács elnöke méltatta az évforduló jelentőségét ünnepi beszédében. A RÁCKEVEI körzet április 4-i megemlékezését Sziget- szentmártonban, a művelődési házban rendezték meg. Az ün­nepségen részt vett dr. Vóna Ferenc, a 16. választókerület országgyűlési képviselője,^kör­zeti állatorvos. Jánky Zoltán, a megyei pártbizottság osz- tályvezetije beszédében mél­tatta a felszabadítók érdemeit, majd vázolta hazánk 41 esz­tendős fejlődését. SZÁZHALOMBATTÁN a művelődési központban tar­tották a városi ünnepséget. A vendégek között ott volt a megyei pártbizottság képvise­lője Tavaszi József, a megyei párt-végrehajtóbizottság tag­ja, a Pestvidéki Gépgyár cso­portvezetője. Ezután Zimányi László a városi pártbizottság első titkára mondott ünnepi beszédet, emlékezve a 41. év­vel ezelőtti eseményekre és feladataikra. Szekeres József városi tanács­elnöknek a megyei társadal- mimunka-versenyben elért el­ső helyezésért járó oklevelet Tavaszi József adta át. A MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJÉT KAPTA: Győri Imre, az MSZMP Közpon­ti Ellenőrző Bizottságának tagja, az Országos Közművelődési Ta­nács elnöke. A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMRENDET KAPTA: dr. Bagota Béla, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága osztályvezető-he­lyettese, Bathe Aiajosné, az Álla­mi Pincegazdaság nyugalmazott ellenőre, Bognár Károly, a Kos­suth Könyvkiadó nemzetközi szer­kesztősége nyugalmazott vezetője, dr. Borics Gyula, igazságügyi mi­nisztériumi államtitkár, Csollák Gábor, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala főosztályvezetője, dr. Ju­hár Zoltán belkereskedelmi' mi- -niszter.- Kenyér István, a Pénz- .ügyminidztérium főosztályvezetője, dr. Lederer Frigyes nyugdíjas, az MTI volt főszerkesztője, dr. Lu­kács Tibor, az Igazságügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője, Nagy István, a Tejipari Vállalatok Trösztje vezérigazgató-helyettese, dr. Scholcz Rezső, a Pénzügymi­nisztérium főosztályvezetője, dr. Szlamcnicky István, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa elnöke, dr. Tari Aníai, Állami-dí­jas. a Cáepel Művek Ipari Központ­ja elnöke, Tengerdi István, a Kotxó- és Gépipari Minisztérium nyugal­mazott főelőadója, Trombitás Ist­ván. a Kőolaj- és Földgázbányá­szati Vállalat vezérigazgatója, dr. Ungvár Gyula mk. vezérőrnagy. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ARANY KOSZORÚVAL DÍSZÍTETT CSILLAGREND JÉT KAPTA: Knopp András, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága osztályvezető-he­lyettese, Kovács László, az MSZMP központi Bizottsága osztályvezető­helyettese, Makk Károly Kossuth- díjás, a Magyar Filmgyártó Vál­lalat filmrendezője, a Magyar Nép- köztársaság kiváló művésze. A magyar népköztársaság KARDOKKAL DÍSZÍTETT CSILLAGREND JE KITÜNTETÉST KAPTA: Farkas Gábor vezérőrnagy (Bu­dapest), Varga József ezredes (Ta­ta). A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG CSILLAGREND JÉT KAPTA: Dr. Egerszcgi Ferenc, az MSZMP KB Politikai Főiskolája docense, Gycbrószki Andrásné, a Habse­lyem Kötöttárugyár vezérigazgató­ja, dr. Kiss Pál, a Magyar Nem­zeti Bank elnökhelyettese, dr. Ko­vács József, az MSZMP Központi Bizottsága munkatársa, Mészáros Józscíné, a Taurus Gumiipari Vál­lalat pártbizottsága titkára, dr. ÁPRILIS 4. ALKALMÁVAL A80 MÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK Nagy Zoltán, a Legfelsőbb Bíró­ság elnökhelyettese, dr. Palkovits Rezső, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese, dr. Sugár András, a Magyar Televízió főmunkatársa. Április 4-e érdemrend: (Pest megyei kitüntetettek) Csáki Illés, a dunaharaszti I. sz. Általános Iskola igazgatója, a Pest megyei és a dunaharaszti nagy­községi tanács tagja; Fövényesi Ervin, a Pestvidéki Gépgyár ve­zérigazgatója ; Kállai Gyula rend­őr alezredes: Kovács József, az Ipari Szerelvény- és Gépgyár fő­osztályvezetője: Pés Ferenc, a Volán 1. sz. Vállalat nyugalma­zott igazgatóhelyettese; Szcleczki Mihály, a Dél-Pest Megyei Víz­gazdálkodási Társulat személyzeti vezetője; Tóth Ferenc, a Magyar Gördülőcsapágy Művek fődiszpé­csere és Urbán Gézáné, az MSZMP budaörsi városi bizottságának munkatársa. VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMRENDET KAPTA: Eorsits László vezérőrnagy, Csá­szár István r. alezredes. Deák La­jos alezredes, Farkas Lajos r. al­ezredes, Fürst- György alezredes, Ilollósi István ezredes. Kapitány Tibor r. ezredes, Kiss János r. ez­redes, Kovács Jenő hőr. ezredes, dr. Krasznai János r. alezredes, Lóki Lajos ezredes, Miczki József r. alezredes, Mihály Ferenc ezre­des. Nagy Balázs ezredes, Nánai József r. őrnagy, dr. Németh Lász­ló ro. ezredes, Paróczai Gyula r. alezredes, Radosza Sándor r. al­ezredes, Rehó László ezredes, dr. Riedling Lőrinc r. alezredes, dr. Szabolcsi János r. ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánvság he­lyettes vezetője. Sztanck Endre ez­redes, Visnyei István alezredes. MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZAT: (Pest megyei kitüntetettek) Erdei László, nyugalmazott tsz- elnök, a piliscsabai tanács társa­dalmi elnökhelyettese, Göndöcs Lajos, az Alagi Állami Tangazda­ság igazgatója: Heinrich János, a Mechanikai Művek vezériga'zcató- ja; Kelemen Ferenc, a Duna Élel­miszer és Vegviáru Kereskedelmi Vállalat vezérigazgató-helyettese; Kovács Istvánná, a Hazai Fésűs­fonó- és Szövőgyár nyugdíjasa; Kovács László, a baci Petőfi Tsz elnöke; Pintér András, a galga- m ácsai Galgaparti összefogás Mgtsz nyugalmazott elnöke; dr. Remenár Gcza, az érdi Vörös­marty Gimnázium igazgatóhelyet­tese; Szakácsi László, az Ipari Szerelvény- és Gépgyár főosztály- vezetője, Szatmári Gyula, a bugyi Tessedik Sámuel Tsz elnöke és Szórád József, a Pest Megyei Ta­nács csoportvezetője. MUNKA ÉRDEMREND EZÜST FOKOZAT: Albert Ferenc, a budaörsi Sasad Tsz ágazatvezetője: Bartos Sándor, a Felsőbabádi Állami Gazdaság igazgatója; Bohák Imre, a Közép- Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség-vezetője ;> Dí­váid Béláné, az MTA vácrátóti Bo­tanikái Kutató Intézet laboránsa, az őrbottyáni nagyközségi közös tanács tagja; dr. Dunay Antal, az Állattenyésztési és Takarmányo­zási Kutató Intézet tudományos főmunkatársa; Farkas Bálint, az ócsai szociális otthon vezetője, az újhartyáni községi közös tanács társadalmi elnökhelyettese: Filó Jánosné, az MSZMP aszódi bizott­sága nyugalmazott ügyintézője, a bagi nagyközségi közös tanács tagja; Füstös Antal, a kiskunlac- házi Petőfi Tsz ágazatvezetője; Kálvin László, a' dabasi 2. számú általános iskola igazgátója, a da­basi nagyközségi tanács tagja; dr. Kerekes Györgyi, a Pest Me­gyei Bíróság elnökhelyettese, bí­rósági tanácsos; Kiss Gyula, az Ipari Műszergyár vezérigazgató­helyettese : Kolozár György, a Du- namenti Hőerőmű Vállalat műsza­ki vezérigazgató-helyettese; Ko­vács János, a ceglédi Kossuth Tsz párttitkára; Kowalszky Ede, a pé- celi Mezőgazdasági Szakmunkás- képző Intézet igazgatója; Lehocz- ky Károly, az üllői nagyközségi tanács vb-titkára: Lévai Ferenc, a Ceglédi Állami Tangazdaság ve­zető szerelője; Magyar Mátyás, a Dél-Pest Megyei Tanácsi Építő- ioari Vállalat nyugalmazott gaz­dasági igazgatóhelyettese; Mándi Józsefnc, a szigetsjzentmiklósi cse­peli Duna Tsz betanított munká­sa: Mogyorósi Tibor, a Ganz Da­nubius csonortvezetője, a váci vá­rosi pártbizottság tagja; Nagy Sándor, a sződi községi közös tanács vb-titkára; dr. Novák Ist­ván, a Pest Megyei Tanács V. B. osztályvezetene; Orth Mi­hály, a gödöllői Építőioari Kis­szövetkezet elnöke; Pécsi Benő, a százhalombattai Du namenti Hő­erőmű Vállalat párttitkára: Rácz Zoltán, a Dunai Kőolajipari Vál­lalat gépészeti főmérnöke: Sági Fercncné, a ceglédi Április 4. Köz­gazdasági Szakközépiskola igazga­tója; Sipos István, a szentmár- tonkátai Kossuth Tsz brigádvezer tője; Suschka Alfréd, az Állatte­nyésztési és Takarmányozási Ku­tató Intézet tudományos tanács­adója; Szevercnyi István, a Kis­kunsági Erdő és Fafeldolgozó Gaz­daság erdészetvezetője: Sztancsik József, az Örkényi Béke Tsz fő- ágazatvezetője. MUNKA ÉRDEMREND BRONZ FOKOZAT: Bálik Pál, a Híradástechnikai Anyagok Gyára üzemvezetője; Bar- kóczl István, a gödöllői 2. szárnű napközi otthonos óvoda vezetője; dr. Bartha Ferencné, az Ipari Sze­relvény- és Gépgyár csoportvezető­je: Bartucz János, az abonyi Új­világ Tsz traktorosa; Bábel Sán- dornó, a dömsödi nagyközségi kö­zös tanács vb-csoportvezetője ;• Berkes István, a Budaflax Len­fonó- és Szövőipari Vállalat mű­vezetője: Bese Zoltán, a Csepel Autógyár csoportvezetője; Biri István, a Csepel Autógyár forgá­csoló csoportvezetője; Bóbis Jó­zsef, a Ganz Árammérőgyár ter­melésirányítója; Bozzay Miklós, a Budaflax Lenfonó és Szövőipari Vállalat főmérnöke: Császár Imre, a Ganz Árammérőgyár vegyi la­borvezetője; Csernák Károlyné, a Váci Kötöttárugyár gazdasági igaz­gatóhelyettese ; Csizmadia Fcrcnc- né, a Mechanikai Művek betaní­tott munkása: Csurja István, a diósienői Börzsönyalja Tsz állat- gondozója: Darányi Lászlóné, a Pest Megyei Vegyi és Divatcikk- ipari Vállalat konfekció-gváreg^- sége rajzoló szabásza: Fakan Kál­mánná, a nagykőrösi városi ta­nács vb-főelőadója: Fehér József, a Kiskunsági Állami Gazdaság mezőgazdasági gépszerelője; Fe­jős Sándor, a nagykátai nagy­községi tanács gazdasági ellátó szolgálata karbantartó szakmun­kása : Galambos András, a Ma­gyar Gördülőcsapágy Művek gép- beállítója; Gcicr Márton, n Csepel Autógyár gazdasági igazgatója: Gille Gáborné, a Budaflax Lenfo­nó- és Szövőipari Vállalat meo- csoport vezető je: Göblös lmréné. a monori nagyközségi közös ta­nács vb-osztályvezetője: Ilale- nár Tibornc, az érdi Bcntavölgye Tsz osztályvezetője; Hegedűs Gá­bor, a Híradástechnikai Anyagok Gyára csoportvezetője; Horváth Gábor, a Nagykőrösi Konzerv­gyár főosztályvezetője; Horváth Istvánná, a Budaflax Lenfonó- és Szövőipari Vállalat csoportvezető­je; Illés Barna, a Forte Fotóké­miai Ipar kereskedelmi-közgazda­sági főosztályvezetője; Kerek Ist­ván, a Csepel Autógyár eszter­gályosa : Lakatos Sándor, a Kis­kunsági Állami Gazdaság trakto­rosa; ifj. Lendér László, a Dél- Pest Megyei Sütőipari Vállalat ceglédi kenyérgyára dagasztó cso­portvezetője, szocialista brigádve­zetője; Léhi Lászlóné, a Váci Kö­töttárugyár csoportvezetője; Lo- rentz Sándorné, a Pest Megyei Üt­és Hídépítő Vállalat személyzeti vezetője; Magyar Jenő, a Csepel Autógyár 2. számú gyára igazga­tója : Magyar Károly, a Pestvidé­ki Gépgyár szerszámüzem-vezető- je; Markó Zoltán, a péceli Vas­ipari Kisszövetkezet művezetője; Májcr István, a Csepel Autógyár beállító csoportvezetője; Nemeik Attila, a pilisvörösvári Építőipari Költségvetési Üzem műszaki cso­portvezetője, a Pest Megyei Tanács és az ürömi nagyközségi tanács tagja; Németh Pál, a Budapesti és Pest Megyei Gabonaforgaími és Malomipari Vállalat körzeti üzem­vezető-helyettese: Prim János, a Mechanikai Művek esztergályosa; dr. Povazsán Gyula, a Herceghal­mi Kísérleti Gazdaság vezető ál­latorvosat Rajta Ferenc, a cegléd- berceli Egyetértés Tsz gépkocsi - vezetője; Sági Istvánné, a Duna­kanyar Szolgáltató és Vegyes­ipari Szövetkezet betanított mun­kása; Sinkó Mihályné, a Buda- flax Lenfonó- és Szövőipari Vál­lalat szövőnője; Sipos Miklós, az ecseri Rákosmezeje Tsz csoport- vezetője: Sőregi Károly, a Gödöl­lői Agrártudományi Egyetem Tan­gazdasága üzemvezetője: Schokátz Györgyné, a solymári nagyközsé­gi tanács gazdásági ellátó szerve­zete vezetője: Szalai József, a Bu­daflax Lenfonó- és Szövőipari Vállalat jigger-festője; Szalay László, a szentendrei Erdészeti Gépgyártó Vállalat osztályvezető­helyettese, városi tanácstag; Szi­lágyi Péter, az MSZMP túrái nagy­községi bizottsága titkára: Ter- nyák László, a Dunai Kőolajipari Vállalat műszak vezetője; Tóth András, a galgamúcsai községi közös tanács elnöke: Tóth Fe­renc, a Pest Megyei Tanács vb- főelőadója, megyei főtanácsos; Varga Miklós, az Ipari Szerelvény- és Gépgyár csoportvezetője; Var­sányi László,' az ürömi Agrokor Szövetkezeti Szolgáltató Vállalat csoportvezetője: Vinczc József, a Nagykőrösi Arany János Tsz cso­portvezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom