Pest Megyei Hírlap, 1986. április (30. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-21 / 93. szám

;! • y-fjlyp'' s - ' \ \ * J • APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS Ágazatunk felvételre keres mérnöki, építő és ipari szolgáltatói feladatok elvégzésére Jól működő csopor­tokat. Felvételnél előnyben részesülnek a megrendeléssel és műhellyel rendelke­zők. Megegyezés ese­tén kedvező fizetési feltételek mellett áta- lányelszómolásos .for­mában kívánjuk a csoportokat üzemel­tetni. — Jelentkezés: Budapest VII., Lenin krt. 38. IV. em. 1037, vagy telefonon: 413- 246. ADÁS­VÉTEL Beköltözhető ház el­adó, Nagykőrös IV., Báthori u. 14. Érdek­lődni: VI. kér.. Hel­meczi u. 7. __________ Na gykőrös, Venyige köz 7. szám alatti, kertes családi ház sürgősen eladó. Ér­deklődni lehet a hely­színen, ápr. 13-án és 20- án, 10—15 óra kö­zött. valamint munka­napokon, Kecskemét, 21- 932-es telefonon, dr. Borka. ____________ Ki adó YAMAHA P—S 480 dobgpeses orgona, újszerű állapotban. Nagykőrös, Tormás utca 28._______________ To mas vízszivó mo­tor eladó. Nagykőrös X., Szultán u. 18. 6000 db használt sze­gedi csérép eladó. — Nagykőrös. Tüzér u. 1. Szalaiék.___________ 3, 2 családos, önjáró méheskocsi, NB ke­retekkel, méhek nél­kül eladó. Érdeklőd­ni: Nagykőrös, Tüzér U. 16. 2750. ___________ El adó lakás és ga­rázs, kp. + OTP-át- vállalással. — Cím: Nagykörös, Vági I. lakótelep, I. ép. II. em. 7,_________________ Göd központjában, sürgősen, áron alul, azonnal beköltözhe­tően eladó kétszobás házrész, kis telekkel, vonathoz, autóbusz­hoz egy perc. Érdek­lődni: Göd, Somogyi Béla u. 8, sz. Eladó Féisőgöd, Jó­zsef Attila u. 19. szám alatt, egy szo­bás hétvégi ház. Combi gépkocsit cse­rébe beszámítok. Vá­laszbélyeget kérek! Mólosán yi Dezső, Gal­gaguta, 2686,___________ Eladnám vagy elcse­rélném más gépkocsi­ra 1975-ben gyártott, rendszám nélküli 350- es Fiatomat. Érdek­lődni: Vác, Liszt Fe­renc sétány 19. _______ öt éves, megkímélt állapotban levő, 350 köbcentiméteres Jawa motorkerékpár olcsón eladó. — Érdeklődni leheti Oroszi, Vác, Zrínyi utca 43, sz. Eladó 300 négyszögöl hobbikért, épület, víz, villany van. Érdek­lődni: Tóth Ferencné. Cegléd, Széchenyi úti sorház. C. ép, 18. Belvárosi, 94 nm-es. 2 szoba hallos. sze­mélyzetis, központi íü- téses öröklakásom la­kottan eladó. Orvosi rendelőnek, ügyvédi Srpdának alkalmas, vidéki is megveheti. Telefon: Bp„ 378-694, tíe. 10-ig, du. 16.30-tól, 372-617.________________ Kéthengeres léghűté­ses Diesel kerti trak­tor, 1,5 tonnás pótko­csival eladó. Cegléd, Örkényi út 19. sz. pv alter)._______________ Gödöllő központjá­ban 44 nm-es OTP-s öröklakás eladó. Ér­deklődni lehet: nap­közben: 423-860 tele­fonon. ___ ___ . Ej Opel Kadett GT, 1300 köbcentiméter. 75 lóerős, vámkezelt, átírható gépkocsimat sürgősen eladom vagy budapesti, szénterfd- rei lakásra cserélem, megegyezéssel. Lóvé' • Kiss Károly, Gödöllő, Batsányi n. 20. 2100. Árverésre kerül 1986. IV. 30-án. 11 órakor a Tahitótfalu, 4027. sz. túl. lapon 0S/21. hrsz. alatt levő ingatlan, 39 800 Ft becsértékben. Az ingatlan adatait, jellemzőit, az árverés heflyét. az árverési feltételeket tartalma­zó hirdetmény a Ta- hitótfalui Tanács és a Szentendrei Bíróság hirdetőtábláján van kifüggesztve. Érdek­lődni lehet minden délelőtt a 833-140/104 telefonszámon. Felsönyáregyházin 200 négyszögöles te­lek, félig kész csalá­di ház alappal eladó. Érdeklődni lehet: Fel­sőnyáregyháza, Peter- cü u. I. Eladó 2 szoba össz­komfortos, 62,2 nm szövetkezeti lakás, Gödöllő. Kossuth u. 35. 3/10. 150 négyszögöles te­lek eladó Monoron, a Zalka M. utcában. Érdeklődni lehet: Lu­xemburg u, 13, ______ Ár verésre kerül 1986. április 30-án, 10 óra­kor a Piliscsaba, Ist­ván u. 77. címen fek­vő ingatlan, 400 000 Ft becsértékben. Az in­gatlan adatait, jel­lemzőit, az árverés helyét, az árverési feltételeket tartalma­zó hirdetmény a Pi­liscsabai Községi Ta­nács és a Budákör- nyéki Bíróság hirde­tőtábláján van klfüg- komfortos, 62,5 nm lehet minden délelőtt, a 835-140/104 telefon­számom ______________ Oc sán 2 + fél szoba összkomfortos családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Spanyielné, Ocsa, Bercsényi u. 3,______ Mo noron 3 szoba összkomfortos, alá­pincézett családi ház eladó, lakható mel­léképülettel. Érdek­lődni: Szilágyi, Mo- nor, Lenin út 10. Pécelen, Erzsébet sé­tány 8. sz. alatt 365 n.-öl, déli fekvésű építési telek eladó. — Érdeklődni lehet: Bomba Jánosné, Pé- cel, Tüzép-telepen. Olcsón eladó 4,5 ton­nás Csepel típusú te­hergépkocsi. Érdek­lődni lehet hétvégén: Trsmpó, Nagymaros, Aranyosi u, 17. Kétszintes családi ház eladó, Nagykőrös Dévai út 14. alatt. — Érdeklődni lehet bár­mikom _________________ 65 0 négyszögöles Ház­hely alappal süríösen eladó, kút, Villány van. Érdeklődni: Vá­gi István lkt. 2. ép. II. em. 10., du 5 órá- tól Kedvező ár. Felújításra szoruló ház, 200 négyszögöles telekkel eladó, Nagy­kőrös. Esedi u. 32. — Érdeklődni du. 4 órá­tól.____________________ Zebegényben, csodá­latos kilátással a Duna-kanyarra, 124 négyszögöl beépíthe­tő telek eladó- Vil­lany, víz helyben. — Érdeklődni lehet: Cegléd, Rákóczi út 23. A, I. em. 8. vagy 11-748 telefonon, 16.30 órától. Eladó vagy önálló in­gatlanra elcserélhető a Cegléd, Pesti u. 8. sz. alatt fekvő, osz­tatlan házrész, külön bejárattal. Érdeklőd­ni ■ lehet: Ügyvédi Munkaközösség, (dr. Klemen!) ■ ____________ El adó tanya, két szo­ba, konyha. üveges, melléképületekkel. Villany, víz van, Jó­szágtartásra, kertész­kedésre, méhészetre kiválóan alkalmas. Gyárakhoz, városhoz közel, Nagykőrös, Po­cok dűlő 5. Érdek­lődni mindennap, Tóth László. Elcserélném vagy el­adnám 3 szobás össz­komfortos, kertes csa­ládi házamat, jószág­tartásra is alkalmat Mindenféle- megoldás érdekel, Nagykőrös II. kér.. Bástya út 13, Esztergomi 1000-es vasipari marógép el­adó Gábor Miklós. Galgahévíz, Bákóczi út 8,__________________ Albertirsán eladó 904 négyszögöl szőlő, gunyhóval. alatta pin­ce. Fúrott kút van. Kétfelé is megosztha­tó. Érdeklődni lehet: Albertirsa, Honvéd út 2. Hegedűséknél. Vecsésen, Apafi u. 3. sz. alatt eladó 180 négyszögöl telek, kis lakható éniilettel. Ér­deklődni lehet: Nagy Kálmánná, Karcag, Villamos u. 3. ________ Ár on alul eladó 400 négyszögöl szőlő és gyümölcsös, kis kő­házzal, pincével, kút­tá], villanybekötési lehetőséggel a Budai úti megállónál. Irány­ár: 110 ezer Ft. Ér­deklődni: Cegléd. Kossuth Ferenc utca 30. I. loh. IIT. 12. Eladó Szigetújfalun 550 négyszögöl szán­tóföld. a közi. úttól 3 percre. Érdeklődni helyben, a Fő u. 9. sz. alatt, du. _______ MP 10 olasz kistrak- tor pótkocsival, tar­tozékaival, újszerű ál­lapotban és M 24-es Multikán eladó. Pest m., Törtei, Körösi út 49. sz. _________________ El adó Vácon egv négyszobás családi ház. két család részé­re is alkalmas. Csere is érdekel! Cím: Ko­vács. Bocskai utca 1*. (Érdeklődni lehet 17 óra után). _________ Ki soroszi ^községben 195 négyszögöles üdü­lőtelek sürgősen, áron alul eladó. Vízpart­hoz, közlekedéshez közel! — Érdeklődni (délután): Greif, Vác, Rádi út 24. Eladó Igen Jó álla­potban levő, alig I használt (3 éves), most vizsgázott, 220x 144 cm-es, 5 q teher­bírású szg. utánfutó, magasítókkal. Hugyák László, Üjlengyel, Kossuth L. u. 19. Eladó Vác, Csatame­ző 75/7. sz. családi ház, 2600 négyszögöles kertészettel, állattar­tásra alkalmas, gaz­dasági épületekkel. Ipari áram, víz van. Eladó Gödöllő belte­rületén. az Antalhegyi út 32/b. szám alatt le­vő, panorámád, 283 n.-öles, bekerített épí­tési telek. Víz, vil­lany, gáz van. Ér­deklődni: du. Dombi László. 697-109, 16-tól 20 óráig, _____________ El adó Albertlrsán, a termálfürdőhöz közel (8 percre), kordonmű- velésü, 360 n.-öles sző­lő, új épülettel. Viz, villany van, csepegte­tő rendszerű öntözés­sel. Albertirsa, Csár­dái dűlő, v. kér., 5. 2730 . 8—18 óráig, A Duna-kanyarban. Verőcemaroson pano­rámás, luxus családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Bethlen, Verőce­maros, Faluföle utca 4. sz._________________ Bo ntásból faanyag, tégla, cserép, léc, el­adó, házhoz szállítva is. Nagykőrös, Köl­csey u. 30. Szűcs. VEGYES Nászajándék, öröm, emlék! Esküvőről, va­csorákról, rendez­vényekről SONY-vi- deóíelvétel. Dudlnszky Zsolt, Göd, Postafiók: 41, 2132, ______________ 4 szálas Baby Inter­lock gép eladó. Ér­deklődni: szombat, vasárnap egész nap, Vlrágné, Veresegy­ház, Mogyoródi u. 7/B. ______________ Má r kapható! Kihúz- hgtós, hagyományos légyragadó, Garantált minőség, pontos szál­lítás. Nagy István, Törtei, Kocséri út 10. 2747. __________________ Há zastárskeresés, PARTNER GMK. For­duljon hozzánk biza­lommal. Debrcen, 9. Pf.: I. 4009, Eladó 1 db Raj-Gaz, rendszámnélküli, 1 db kerti traktor, üzem­képes, 1 db 28-as ki­adású 125 köbcentis PVCH motorkerék­pár. Hadák, Monor, Széchenyi u. S6. Redőny készítés! Mi­ni kivitelben isi Színválasztás, garan­cia! Bordás Géza, Göd alsó. Kodály Zol- tán utca 18. sz. (2131). Strand közelében. Üvegezés, képkere­tezés, tükör, hőszige­telt üveg (15-től 18 óráig): Vác, Sztáron Sándor utca (Duna- kanyar KTSZ). Varrógépjavitás, helyszínen is: Vác, Damjanich utca «3. (vásártérnél). ________ Há ztartási gépek ;a- vítása: Vác, Damja­nich utca 43. (a vásár­térnél !)■_____________ Kú tfúrás! — Mű­anyag csővel, min­den anyag hozzáadá­sával, 2 év garanciá­val. Cím: Szánk, Rá­kóczi u. 27. 6131. Ba­lázs József.__________ Ke resse fel tüzelő- és építőanyag-kereske­désemet. Pilis, Kos­suth Lajos u. 1/A. Kaphatók a modern hőszigetelési szab­ványnak megfelelő nyílászárók minden méretben, oltott mész, cement, tégla. Ked­vezményes áruszállí­tás. Iíarkó András. Tiszteit kerttulaj do- nQsok, kertbarátok! Mezőgazdasági bol­tomban nagy válasz­tékban kaphatók ve­tőmagok. növényvé­dő szerek, szerszá­mok, fólia, kisgépek és alkatrészek, kötö­zőszerek és még sok egyéb. Szeretettel vár­ja vásárlóit, Petrák Arpádné magánkeres­kedő, , Szada, Dózsa György út 89. 2111, 300 nm fémkeretes állvány, jutányos áron eladó. Érdeklőd­ni: 17 óra után. Tél.: 771-857. _______ Mindennemű építő­anyag, nyílászáró- szerkezetek, fürdő­szobai berendezések, csempe, mettlachi és más burkolólapok nagy választékban. Iparművészeti csem­pék — mintapéldány alapján — a helyszí­nen megrendelhetők. Építő- és asztalosmi­nőségű faáru kapható. Várhidiné, Rákoscsa­ba, Péceli u. 155. Te­lefon: 486-440. Eltartási szerződést kötnék idős személy- lyel. Érdeklődni le­het: Oláhné, Cegléd, Csolnak u. 1. sz. Ugyanott eladó, két­kerekű kézikocsi. Futópróba két helyen Kiskunlacházi különdíj A rádi út hosszú emelkedője ugyancsak szétszórta a mezőny tagjait. (Hancsovszki János felvétele) Országszerte szombaton tar­tották az olimpiai ötpróba futóviadalát. Megyénkben két helyszínen rendezték meg a találkozót. Vácott és Tápió- szecsőn rajtoltak a sportok ki­rálynőjének hódolói. Vácott, az alsóvárosi vasútállomás autó­busz-várótermében adtak ran­devút az ötpróbázóknak. Az eseményen megjelent Turóczi Béla, a Pest Megyei Tanács művelődési és sportosztályá­nak vezetője, aki köszöntötte a 49 indulót. Pontosán 10 órakor szólítot­ta rajthoz a versenyzőket Bognár Ferenc, a megyei at­létikai szövetség főtitkára. A résztvevőknek 7, 14 és 28 ki­lométeres távot kellett meg­tenniük. Természetesen a nők és a gyerekek nem 28 kilomé­tert futottak, hanem korra va­ló tekintettel kevesebb kilo­métert. A szervezők jó mun­káját dicséri, hogy a felállí­tott frissítő állomásokon min­denki kedve szerint válogat­hatott az üdítőitalokból. A futónap legidősebb indu­lója az 52 éves gödi Ráth Ta­más volt, aki már több alka­lommal részt vett hasonló ren­dezvényen. „Vetélytársa” Kó­nya Károly, 51 éves gödi in­duló, aki ugyancsak rendsze­res részvevője a futóverse­nyeknek. A mezőnyben egy család is ott volt: Szobonya Zsigmond 38 éves nagymarosi lakos, aki két fiával, a 12 éves Zsolttal és a 14 éves Gábor­ral tette meg a távot. Elindult dr. Mészáros László váci nőgyógyász orvos is, aki nemrégiben részt vett a vete­rán evezősök világbajnoksá­gán. Az egykori evezős el­mondta, hogy kiegészítő sport­ág a futás számára, amit na­gyon hasznosnak tart. Kedvte­lésből most is evez, de verse­nyeken már nem indul. Az egyik érdekes, sokoldalú sportember, Szobonya Zsig­mond elmondta, hogy egykor kajakozott és focizott. Mosta­nában az öregfiúk csapatában rúgja a bőrgolyót. Két gyer­meke is sportol. Kajakoznak; Gábor a vidékbajnokságon már ezüstérmet is szerzett. A jól sikerült ötpróbán egyébként 10-en első alkalom­mal vettek részt, s voltak jó néhányan, akik versenyen kí­vül vállalkoztak valamely táv lefutására. Íme a 14 kilométeres 10 pontosok: Csajka Gábor (Nagymaros), Szobonya Zsig­mond (Nagymaros), Szobonya Gábor (Nagymaros), Szobonya Zsolt (Nagymaros), Földváry Csaba (Vác), dr. Mészáros László (Vác). Nagy Péter János A másik bizonyítási lehető­ség a futók, a futást kedvelő amatőrök számára — ugyan­csak szombaton — Tápiósze- csón kínálkozott. Erről a pró­báról Király Tibor, a Pest me­gyei TSO csoportvezetője szá­molt be. — Bár a rendezők tudták, hogy az Ibusz-maratonival és Fokozódnak az izgalmak a labdarúgó NB I-ben, ahol az utolsó előtti, a 29. fordulóban ugyan véglegessé vált a Cse­pel kiesése, a másik búcsúzó szerepére viszont már három csapat is várományos. A leg­értékesebb a Bp. Volán 2-0-ás győzelme a Tatabánya felett, ezzel ugyanis még versenyben maradtak a közlekedésiek. Eredmények: Bp. Volán—Tatabánya 2-0 (1-0). Czabán Samu tér, 500 néző. V.: Roxin. Gól: Simon, Seres. Végig igyekezett No- vák Dezső csapata, amelynek csupaszív játéka két pontot eredményezett. Vasas—Haladás 3-2 (0-2). Szombathely, 8000 néző. V.: Kovács I. L. Gól: Gubucz, Izsó, Borostyán, ill. Papp, Ele­kes. Vesztesnek tűnő találko­zót fordított a maga javára a hazaiak hibáit jól kihasználó Vasas. MTK-VM—Videoton 2-0 (1-0). Hungária körút, 2000 néző. V.: Maczkó. Gól: Varga Szeibert (11-esből). A lelkese­désben magasan ellenfele fölé nőtt kék-fehér hazaiak úgy nyertek, hogy sikerük egy percig sem volt kétséges. Ferencváros—Debrecen 2-0 az egyidejűleg megrendezett olimpiai ötpróba budapesti futópróbáival nem lehet kon­kurálni, a rendezvény ennek ellenére osztatlan sikert ara­tott — összegezte a történteket Király Tibor. — A megye szá­mos településéről mintegy négyszázan érkeztek Tápiósze- csőre, zömmel vonattal. Már a vasútállomáson is érezhették a helyiek vendégszeretetét: minden egyes szerelvény uta­sait külön is köszöntötte a hangosbeszélő. Azután a hon­védség buszai szállították a Szombat reggeltől vasárnap délelőttig tizenkét asztalon patto­gott a fehér pingponglabda a bu­daörsi 2. számú általános iskola tornacsarnokában. Az impozáns létesítményben bonyolították le ugyanis a hét végén a vízügyi dolgozók X. országos asztalitenisz- bajnokságát. Á verseny két ren­dezője a Fővárosi Vízművek SK és a Vízügyi SC volt. A viadalon az ország huszon­nyolc vízügyi vállalatának színei­ben mintegy százhetvenen álltak asztalhoz. Megyénket a Budaörsi Vízép és a Pest Megyei Viz- és Csatornamű Vállalat dolgozói kép­viselték. A bajnokságra a Fővárosi Víz­művek képviselőinek nagy fölé­nye volt jellemző; a nyolc ver- senyszámból hatban a budapestiek vehették át az aranyérmet és a vele járó értékes tiszteletdíjat. A vasárnapi döntők legszínvonala­sabb mérkőzését a női egyesben Csík és Pidl vivtá, amelyet végül utóbbi nyert meg 2:1 arányban. Ami a Pest megyeieket illeti, a hölgyek szerepeltek jobban. A Víz- és Csatornamű előbb 3:0-ra megverte a szombathelyieket, de aztán ugyanilyen arányban kika­pott a fővárosiaktól. A budaörsiek viszont magabiztosan kerültek a döntőbe, ám ott esélyük sem volt a sikerre. Zacher Gizella és Ta­kács Lászlóné párosban is reme­kül helytállt. Két nyert mérkő­zés után a Csík—Pidl kettőssel szemben maradtak alul. s bronz­érmesek lettek. Egyesben is Pld! állította meg a budaörsi lányo­kat, előbb Szett Lászlónét, majd Záchert búcsúztatta. A férfiaknál a Vízép együttese a Vitulci elleni győzelmet köve­tően kikapott a "kiskunhalasi vi­zesektől. A Víz- és csatornamű fiait a későbbi ezüstérmes Uazinc­(2-0). Üllői út, 15 ezer néző. V.: Lázin. Gól: Pintér (11-esből), Kvaszta. A Fradi harcos erényeket csillogtatott, játékosai a gólok mellett, még négy kapufát is lőttek. A Deb­recen viszont várakozás alatt teljesített, s ezzel komoly ki­esé:’ gondjai támadtak. Bp. Honvéd—PMSC 4-2 (2-0.) Pécs, 17 ezer néző. V.: Szabó B. Gól: Dajka, Détári (2—2), ill. Túri, Mészáros. A pécsieknek csak az egyenlítés sikerült, a bajnok második be- leerősítését már nem tudták semlegesíteni. Békéscsaba—Siófok 3-0 (2-0). Békéscsaba, 8 ezer néző. V.: Huták. Gól: Steigerwald (2), Csanálosi. A két, nyílt sisak­kal játszó csapat közül a ha­zaiak voltak a jobbak. Rába ETO—Ü. Dózsa 3-1 (2-0). Megyeri út. 2 ezer néző. V.: Németh L. Gól: Hajszán. Kovács (öngól), Rubold, ill. Herédi (11-esből). Az újpestiek végig igen alárendelt szerepet játszottak. Zalaegerszeg—Csepel 0-0. Zalaegerszeg, 7 ezer néző. V.: Drigán. A foggal-körömmé! védekező Csepel rászolgált ugyan az egyik pontra, de ez­zel kiesése véglegessé vált. vállalkozó kedvűeket a rajt­helyre. A sikeres futópróbán — amint a szakember elmondta — az időeredménytől függetle­nül mindenki nyert, hiszen az egyes távok lefutásával az egészséges életmód mellett voksoltak. Külön kiemelte a Kiskunlacházi Általános Isko­la küldöttségét, amely 45 tag­jával a legnépesebb volt a me­zőnyben. Ezért a lacháziak a szervezők különdíját érdemel­ték ki. J. K. barcikaiak verték ki. Egyesben a budaörsi Briger Sándor jutott a legmesszebb, őt a végül bajnoki címet nyert Kerti ütötte el a to­vábbi küzdelmektől. Párosban Rindt Ferenccel az oldalán két si­ker után egy nyíregyházi páros­tól kapott ki. A versenyt megtekintette Lizák Tibomé, az iskola igazgatója és' Fehérvári János, a városi tanács elnöke is. — Kitűnő mérkőzéseket láttam. Nekem az egész bajnokságot át­ható sportszerűség tetszett a leg­jobban — mondta az igazgatónő. — Szép példája volt ez a ve­télkedés a hasonló profilú vállala­tok összefogásának — tette hozzá a tanácselnök. Nagy Miklós, a Fővárosi Víz­müvek és Szotyori Pál, a Vízügyi SC ügyvezető elnöke a budaör­siek segítőkészségét emelte ki, s véleményük szerint a város és az iskola kitűnő házigazdának bizo­nyult. Eredmények: Női egyes: 1. Pidl (Fővárosi Víz­művek). Női páros: 1. Csík, Pidl (Főv. Vízművek), ... 3. Zacher, Ta- kácsné (Budaörs). Női csapat: 1. Főv. Vízművek, 2. Budaörs. Férfi egyes: 1. Kerti (Székesfehérvár). Férfi páros: 1. Nagy, Pusztai (Főv. Vízmüvek). Férfi csapat: 1. Főv. Vízművek. Férfi nyílt: 1. ifj. Ba­lázs (Főv. Vízművek). Férfi vi­gaszdíj: 1. Cser (Vízügyi SC). Margay Sándor Vasárnap délelőtt, a csípős, szeles idő ellenére mintegy három és fél ezren készülőd­tek a Budapest Sportcsarnok környékén, hogy megbirkózza­nak a rájuk váró távval. Az indülók az olimpiai ötpróba keretében 7, 14 és 23 kilomé­tert vállalhattak, míg a 3. Ibusz-maraton résztvevőinek 42 195 kilométert kellett meg­tenniük. A négy számban 3346-an álltak rajthoz, ebből ezren próbálták erejüket a leghosszabb távon. Az egész mezőnyből a cseh­szlovák Frantisek Visnicky kezdett a legerősebben, annak ellenére, hogy a maratoni le­futására vállalkozott, a fordí­tókig a rövidebb távon induló­kat is megelőzte. Fél távnál a bolgár Vasziiev Veszelin volt második, majd a dunakeszi Szendrei Sándor felküzdötte magát a harmadik helyre. Az utolsó előtti frissítőállomásnái, 36 km-nél változott az élboly: Szendrei átvette a vezetést a? erősen fáradó Visnickytől, majd valamivel később Ve­szelin Als elhagyta a sokáig vezető csehszlovák versenyzőt. A hajrára Visnicky teljesen elkészült erejével, s még 40 km előtt feladta a küzdelmet. Az etjeiét jól beosztó Szend­rei 2:16:18 órás jó teljesít­ménnyel végzett az élen, ezzel elnyerte a New York-i mara­tonira szóló repülőjegyet. Utá­Szentendrei próbán Váciak sikere A Pest Megyei Sportlövő Szö­vetség szombaton Szentendrén a Kossuth Katonai Főiskola lőterén rendezte meg az általános iskolá­sok megyei lövészbajnokságát. A találkozón részt vevő 32 csapatot Gulyás József, a szövetség elnöke köszöntötte. A 18 fiú- és 14 lány- csapat légpuska kategóriában mu­tatta be tudását. Mint az várható volt, a százhalombattaiak, a szent­endreiek és a váciak jeleskedtek. Eredmények, Lány egyéni lég­puska, 20 lövés: 1. Zsidokovics Anett (Százhalombatta) 166, 2. Né­meth Gabriella (Szentendre) 164, 3. Szeibold Krisztina (Szentendre) 164. Fiú egyéni légpuska, 20 lö­vés: 1. Oláh Sándor (Vác) 171, 2. Sárai György (Szentendre) 168, 3. Lövész Bulcsú (Vác) 162. Csapat- verseny. Lányok: 1. Szentendre 490, 2. Százhalombatta 450, 3. Abony, József Attila Nevelőotthon 445, Fiuk; 1. Vác, Petőfi Általá­nos Iskola, 2. Szentendre, Köz­ponti Általános Iskola 473, 3. Abony, József Attila Nevelőotthon 466. N. P. J. A szarajevói tornán Látványos hajrá A nagyszabású szarajevói nem­zetközi sakktornán látványo­san hajrázik Poetisch Lajos nemzetközi sakknagymester, aki ezúttal a jugoszláv Cebalót győzte le. A 11. forduló után a szovjet Pszahisszel holt­versenyben, 6,3 ponttal vezet, Jocha Károly felvétele Gyeplabda OB I Kettős vereség A rajthoz hasonlóan a folytatás sem hízelgő a gödöllőiekre, mert most is kettős vereséget szenved­tek. A GSC I. igen közel állt az egyenlítéshez, míg a GSC II. sú­lyos vereséget szenvedett. NB I. A-c.so»ort. Budai Pedagó­gus—Gödöllő SC I. 2-1 (0-0). Ri­maszombat u. V.: Molnár I., Zsá- kay. Mindkét csapat egyformán vette ki részét a támadásokból, de a gödöllőiek csak egyszer tudták kihasználni a kínálkozó alkalmat. G.: Prutelc János. Jó: Prutek Jó­zsef, Prutek János. Heim. B-cso- port. Szabadság-hegyi Pedagógus— Gödöllői SC II. 6-1 (3-0). Ri­maszombat u. V.: Molnár I., Zsá- kay. Minden részében jobb volt a hazai csapat. G.: Bogár. A GSC Il-ből senkit sem lehet kiemel­ni. — óváry — na Veszelin következett, majd a magyar Póczos Gyula futott be harmadikként. Az első tíz­be csak két külföldi tudott bekerülni, az ezüstérmes bol­gár Veszelin mögött az NDK- beli Klaus Goldammer az ötö­dik helyet szerezte meg. A nők közül elsőként a ka­posvári Farkas Ágota ért cél­ba, 2:47:10 órás időeredménye az összesített sorrendben a 70. helyhez volt elegendő, A III. Ibusz-maraton vég­eredménye: Férfiak: 1. Szendrei Sándor (magyar) 2:16:18 ó, 2. Vaszi­iev Veszelin (bolgár) 2:18:37, 3, Póczos Gyula (magyar) 2:19:13, Nők: 1. Farkas Ágota (magyar) 2:47:10 ó. 2. Lenti Anita (magyar) 2:58:43. 3. Ba­lassa Ibolya (magyar) 2:59:00. Teke NB I Presztízsből A férfi teke NB I utolsó fordu­lójában a Ceglédi Közgép—Csepel- találkozónak a presztízsen túl már nem volt különösebb tétje, hiszen a Pe*t megyeiek nb I-es tagsá­gukat már korábban bebiztosítot­ták, a fővárosiak pedig már nem tudták elkerülni a kiesést. Az ösz- szecsapást a papírformának meg­felelően biztosan nyerték a ceg­lédiek. Ceglédi Közgép—Csepel 6-2 (5:136-5244) A hazai együttes pontszerzői: Sándor (933), S/akter (907), Rimó- czi (900), Nyíri (3ÖC). Az NB I utolsó előtti fordulójában Rákapcsolt a Bp. Volán A vízügyi asztalitenisz-bajnokságon Budaörsi ezüst és bronz Dunakeszi atléta utazik New Yorkba Szendrei volt a legjobb

Next

/
Oldalképek
Tartalom