Pest Megyei Hírlap, 1986. április (30. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám

I Ain: 12 oldal I PEST MEGYEI VILÁG FBOLETRBJAI, EGYESÜLJETEK! XXX. ÉVFOLYAM. 76. SZÁM Ára: 1,110 forint 1985. ÁPRILIS 1., KEDD MM:-------------------------------------------------­Mi ndenkié BeH & BiöBeves..« ■ (3. oMrfj Me^íémB ©r sseBBemi kss-idbásás (5. oBdaB) Áilásboaxe oBdwB) Pormss-E Pérssm: BEmfys'e, tét»'®, he fse férés (S3. eM®/J fl CSKP kongresszusáról Hazaérkezett a pártküldöttség Á Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége, amely Né­meth Károlynak, az MSZMP íőtitkárhelyettesénék vezeté­sével részt vett Csehszlovákia Kommunista Pártja XVII. kongresszusán, hazaérkezett Prágából. h Pest megyeiek Nagykeresőn emlékeznek Április 4. ünnepén A felszabadító hősökre emlékező koszorúzásokat, ün­nepségeket rendeznek a következő napokban ország­szerte nemzeti ünnepünk, április 4. tiszteletére. Buda­pesten díszkivilágítást kapnak a középületek és a mű­emlékek. Bernhard Voge! Budapesten Hivatalos látogatás Marjai Józsefnek, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének - meghívására hétfőn hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett Bernhard Vogel, a Német Szövetségi Köztársaság Rajna-Pfala tartományának miniszterelnöke. A vendéget és kíséretének tagjait a Ferihegyi repülőté­ren Melega Tibor külkereske­delmi miniszterhelyettes fo­gadta. Jelen volt Ernst-Fried­rich Jung, az NSZK budapes­ti nagykövete is. Április 3-án ünnepi külső­ségek között, katonai tisztelet- adással felvonják az állami zászlót az Országház előtt a Kossuth Lajos téren, a Ma­gyar Népköztársaság nemzeti lobogóját és a munkásmozga­lom vörös zászlaját pedig a Gellérthegyen. A felszabadulás évfordulója alkalmából az Országházban átadjak a művészet területén elért kimagasló eredményekért a kiváló és érdemes művész címeket, valamint az Elnöki Tanács kitüntetéseit eredmé­nyes munkásságuk és közéleti tevékenységük elismeréséül az államiV és gazdasági, élet különféle területein dolgozók,­Húsvéti tiltakozó menet az Egyesült Államokkal csütörtökön aláírt SDI-csatlákozási szerződés ellen a Ruhr-vidéken nak. Az ünnep előestéjén az Elnöki Tanács fogadást ad a Parlamentben. A meghívottak j között lesznek a politikai, az állami, a társadalmi élet kép­viselői, üzemek, vállalatok, intézmények kiváló dolgozói. Országszerte koszorúzást ünnepségeken tisztelegnek a hazánk szabadságáért vívott harcokban elesett szovjet hő­sök és más népek elesett ka­tonái emléke előtt. Április 3- án az MSZMP Központi Bi­zottsága, az Elnöki Tanács, a Minisztertanács, a fegyveres erők, valamint a tömegszer­vezetek és mozgalmak képvi­selői megkoszorúzzák a Sza­badság téri szovjet hősök em­lékművét, és a magyar hő­sök emlékművét a Hősök te­rén. Elviszik a kegyelet ko­szorúit a harkányi bolgár hősi emlékműhöz, Beremenden a jugoszláv katonák temetőjé­be. a hajdúböszörményi ro­mán katonai sírkertbe, a solymári angol katonai teme­tőbe és a Budaörsi útra, a fa­sizmus elleni harcnkba/i h.S'4 halált halt amerikai katonák emlékművéhez. tAr Pest megye központi ünnep­ségét április 2-án, 14 órakor tartják a nagykőrösi művelő­dési központban, amelyen Balogh László, a Pest Me­gyei Tanács elnöke mond be­szédet. A városok, városi jo­gú nagyközségek dolgozói április 3-án rendezik megem­lékezéseiket. <?*■ Húsvéti körséta a megyében Megfért a munka a vidámsággal Térben és időben is nagy utat tettünk meg húsvét má­sodnapján egyetlen délelőt- tön. Nyári reggelekre emlé­keztető aranyló ragyogással kelt a nap. A zsámbéki me­dencét áthatolhatatlan köd­takaró borította. Pomáznál ■eső vert végig a kocsinkon, s hétágra ontotta sugarait a nap a bábeli forgatagú Szentendrén. A melegebb hol­mi hamar lekerült az ember­ről. Aztán ismét kabátba búj­tunk. Az ünneplőbe. Mert ün­Atomfegyverektil mentes világot! Nagyszabású békesnenetek ..Határozottan elutasítjuk az NSZK rékzv'étfctfíamerikai űrfegyverkezési i tervekben!” „Munkát akarunk ra.íélák és különböző »védelmi« kezde­ményezések helyett” — ilyen és ehhez hasonló transzparen­seket visznek az lóén a ha­gyományos húsvéti békeme­netek résztvevői, köztük is­mert politikusok, közéleti sze­mélyiségek. Az NSZK-ban a fő menet Kiéiből indult szom­baton, különböző békemozgal­mak, szakszervezetek több ezer képviselőit egyesítve. „Hadászati védelmi kezdemé­nyezés helyett atomfegyver- mentes világot 2000-re!” — hirdette a menet élén vitt plakát. A Düsseldorfból indult fel­vonulók a világűr militarizá- J.ásának megelőzését és a föl­di fegyverkezési hajsza meg­szüntetését sürgették. - A Ruhr-vidék központjában, Duisburgban mintegy hétez­ren vettek részt békegyűlé­sen, elítélték az NSZK kor­mányának csatlakozását az amerikai űrfegyverkezási programhoz és az ország szo­ciális problémáinak megoldá­sát sürgették, emlékeztetve árra, hogy már több százez­ren írták alá azt a felhívást, amely az SDl-programtól va­ló nyugatnémet tartózkodásra szólít fel. A bákemenet részt­vevői között terjesztett röpcé­dulák szerint a szövetségi köztársaság polgárainak több­sége támogatja azt az új szovjet békekezdeményézést, amelynek célja, hogy az év­század végére minden tömeg.- pusztító fegyvertől megszaba­dítsák az emberiséget. Belkereskedelmi gyorsmérleg Megfelelő az áruellátás Éppen ideje, hogy a metszés végére érjünk... Ha égünk, rak­ni kell. Kemény munka a mészégetőé (a cím fölött balra). Sza­bad-e locsolni? (a cím fölött jobbra) Ilorgászí ürclem.., neplős .nemzet vagyunk. Van­nak vidékek, ahol még most is — különösképpen a szom­szédos országok magyarlakta területein — három napig tart a húsvét. Ezen a tájon vajon meddig tartott? A gonoszűzés, a határkerü­lés húsvéti szokását minden­esetre elhagytuk. Képtelen volt a határ hétfőn. Hogy szorított-e vagy sem a tava­szi munka, nehéz volt meg­ítélni. Láthatóan ünnepelt a megye.' Barátok, rokonok út­rakeltek, látogatóba, közös tavasznézőbe a friss reggelen. Korán megteltek gépkocsik­kal az utak és a kiránduló- helyek parkolói. A' félbehagyott építkezése­ken munkáskezek vesztett malteroskanalak hevertek mozdulatlanul. Az épphogy megzsendült határban, kis­kertekben leállt a munka. Csak az állattartók keltek jő korán, hogy megetessék a jószágot, aztán még körbe- seperjék a portát.. Hogyan képzelik, húsvétkor? — vála­szoltak döbbent rán.kcsodál- kozá&sal az érdeklődésre, hogy dolgoznak-e ilyenkor. — A hét végén még igen, jártak a traktorok. Most ünnep van. A falvakban céllövöldések nyitották ki bódéikat, s fel­állították körhintáikat. Nem tolongott körülöttük a tömeg. A csöndes utcákon cs.rk a férfinép járt párosával, meg csapatostul házról házra, ki­csi és serdülő, meg felnőtt. Az asszonyok, lányok taka­rított portával.és terített asz­tallal várták a köszöntőket, a termékenységvarázsló locsoló­kat. De azt is tapasztalhat­tuk, hogy az ünnepi vidám­sággal jól megfért a munka.' Voltak, akik húsvét hétfőjén is dolgoztak. (Riportunk a 3. oldalon.) A Belkereskedelmi Minisztérium áruforgalmi je­lentése szerint az év első két hónapjában a lakosság 76,9 milliárd forint értékű árut vásárolt. Legnagyobb mértékben a ruházati termékek, továbbá a vegyes ipar­cikkek és az élelmiszerek forgalma növekedett. Az alapvető élelmiszerekkel való februári áruellátást jó1» nak minősíti a jelentés, de néhány termékből, például ol­csóbb húsfélékből, diabetikus készítményekből változat!anul előfordulnak hiányok. Burgo­nyából, vöröshagymából, ál­máiból bőséges a kínálat, s a korábbihoz képest javult a választék zöldség- és főzelék­félékből is, A szabadpiacokon az előző 'hónapinál 23 száza­lékkal több primőrt kínáltak, és különösen hónapos retek­ből, salátából, uborkából nö­vekedett a felhozatal. Sóská­ból, zöldpaprikából, paradi­csomból viszont csökkent a kínálat a hónap folyamán. A ruházati termékek meny- nyisége elegendőnek bizonyult, összetétele azonban továbbra sem találkozik a kereslettel: több helyütt szín- és mérethiá­nyokat regisztráltak a női kosztümök, ruhák, pantallók választékában. A méteráruk közül a pamutszövetek vá­lasztóira javult. Időben meg­kezdték a tavaszi holmik áru­sítását is. Már februárban élénk volt a kereslet ezek iránt. A vegyes iparcikkek kínálata nem változott lényegesen. Kiss mértékben javult a kínálat hazai hűtőszekrényekből, vil­lanybojlerekből, „ fagyasztó­szekrényekből, varrógépekből és egyes sportszerekből. Válto­zatlanul jó a zseb-, táska- és autórádiók, magnetofonok, le­mezjátszók, szilárd tüzelésű tűzhelyek és * kályháik válasz­téka. Hiány van a hazai feke­te-fehér és színes televízióból, valamint automata .mosógép­ből. Nem javult a lemezra­diátorok, fürdőszoba-felszere­lések választéka, s még min­dig hiányoznak az üzletekből egyes — főként kiegészítő — bútorok. Az előjegyzett tüzelőt min­denütt leszállították, s az utalványokat beváltották. A tavalyinál kisebb az érdeklő­dés az építőanyag iránt. Nö­vekedett viszont .a falburkoló' csempék, padlóburkoló lapok és a fenyő. fűrészáruk forgal­ma. Néhány Tüzáp-telepen a cementet, az ajtó- és ablakke­reteket, a gázszilikát-blokko- kat és a betoncserepet feb­ruárban engedménnyel árusí­tották. Az égetett olcsó csere­pet, a különféle faházakat, a hazai csempét és a gömbfát sok helyütt hiába keresték a vásárlók a telepeken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom