Pest Megyei Hírlap, 1986. március (30. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-12 / 60. szám

Környezetvédelmi oktatóközpont A fákban, ligetekben a jövő A Gödöllői Helytörténeti Gyűjteményben működő kör­nyezetvédelmi oktatóközpont elkészítette idei feladat,tervet. Vezetője, Hajnal Irén tanárnő így foglalta össze munkájuk lényegét. — Az oktatási in­tézményekben folyó környe­zet- és természetvédelmi tevé­kenység szakmai segítése, va­lamint e területen a közmű­velődési tevékenység szakirá­nyítása Gödöllő városban és vonzáskörzetében. A helyi programok bázisát a gyűjte­mény Természeti környeze­tünk című állandó kiállítása adja, de természetesen folya­matos munkakapcsolatot tar­tunk a városban mindazokkal a szervekkel, intézményekkel, amelyek munkánkhoz segít­séget nyújthatnak. Törvény szabályozza — Többek között a tanács művelődési osztályával, a vá­rosi könyvtárral, az úttörőel­nökséggel, a KlSZ-bizottság- gal, a Hazafias Népfront vá­rosi elnökségével, az ATE vadbiológiai állomásával, a MAFILM gödöllői állattelepé­vel, a Madártani Egyesület helyi csoportjával, az ATE környezetvédelmi klubjával. Mindig, mindenhol ott kívá­nunk lenni, ahol a ma még közömbös vagy éppen ártó emberek figyelmét felhívhat­juk korunk egyik legfonto­sabb problémájára, a környe­zet- és természetvédelem fon­tosságára. — Az emberi környezet vé­delmét hazánkban 1976 óta törvény szabályozza. Illetéke­sek kidolgozták a tennivaló­kat, s az elvekből kitűnik, hogy a környezetvédelmi munka bázisa az ifjúság le­gyen. Ez érthető is, hiszen ők a jövő vezetői, mérnökei, lakói, járókelői, kirándulói stb. — mondja Polónyi Péter, a helytörténeti gyűjtemény igazgatója, majd így fogal­maz. — Ezen a területen van a legtöbb teendőnk. Még nem él társadalmi méretek­ben az a felismerés, maga­tartás, hogy a munkahely, a város, a falu vagy ahol pihe­nünk. törődést, figyelmet ér­demel. — Természetesen nagyra kell értékelni azokat a társa­dalmi akciókat, amelyek a kí­vánt rend megteremtését szolgálják, de ettől fontosabb, hogy meg kell tanulni úgy él­ni és dolgozni, hogy ne kell­jen nagy akciókkal rendet teremteni. Elszomorító, hogy miközben fákat telepítünk, ligeteket, parkokat létesítünk, mások fasorokat irtanak, vé­dett értékeinket rongálják. — Óriási a jelentősége az ifjúság körében végzett min­dennapi munkának, az ifjú­ság nevelésének, magatartásá­nak, mert ez az egész téma elsősorban az Ifjúságé. Mi­lyen lesz az élet harminc- negyven év múlva, milyen lesz a Balaton, milyenek lesznek a nemzeti parkjaink s mi lesz sok más környezeti tényező? Ez sürgős, égető, mai téma. A pedagógusok vállán óriási a felelősség. Többet érdeme! — Nem- önálló tantárgy be­vezetése szükséges — mondja Hajnal Irén —, inkább az lenne a megoldás, hogy a biológia, a fizika, a földrajz tantárgyi anyagában kapjon helyet a természet- és kör­nyezetvédelmi ismereteknek az a rendje, rendszere, ami a jövő számára nélkülözhetet­len. Az ifjúsági mozgalom több jó kezdeményezéssel — táborokkal és más módon — megtette az első lépéseket. Az ügy azonban még többet érdemel és követel. Ennek a többnek a jegyé­ben született a kezdeménye­zés, s adott otthont a hely- történeti gyűjtemény az ok­tatóközpontnak, ahová na­ponta betérnek általános és középiskolások egyaránt. A feladatterv szerint az okta­tóközpont két dolgozója — Hajnal Irén és Solti Alpár — széles kínálattal próbálja a gyerekekben a természet iránti szeretetet és a környe­zet védelmének a jelentősé­gét elmélyíteni. Rendhagyó órákat szervez­nek különböző tantárgyakból, napközis csoportokat foglal­koztatnak videoprogramok diafilmek bemutatásával, s nincs feleltetés a leadott anyagból, legfeljebb játékos módon a feleltetőgép kíváncsi a tanultak elsajátítására. Az iskolák szaktanárai részére szívesen készítenek tantervi ajánlásokat, melyekben helyet kap az oktatóközpont és a ki­állítás lehetőségeinek felhasz­nálása. Bázisszakkört működtetnek a gyűjteményben, s ez módszer­tani segítője lehet az iskolák­ban szervezett környezetvé­delmi szakköröknek. Prog­ramjavaslatokat készítenek az iskolák tanulmányi kirándu­lásaihoz, s az érdeklődők el­juthatnak az arborétumba, a MAFILM állattelepére, a mé­hészeti múzeumba, a vad­biológiai állomásra. Sok embert Polónyi Péter elmondta, hogy az oktatókabinet dia­tára ezer darabból áll, s ezt ebben az évben újabb két­száz felvétellel egészítik ki. — Jó lenne — mondta bú­csúzóul az igazgató —, ha a nagy társadalmi összefogással elkészített kiállításunkkal és újabb anyagi áldozatokkal létrehozott oktatóbázisunkkal sok embert meg tudnánk győzni arról, hogy a környe­zet minősége elválaszthatat­lan az életminőségtől. F. M. Röplabda A fiatalok folytatják Legutóbbi NB Il-es mérkő­zésüket budapesti csapatokkal vívták a gödöllői röplabdás lányok. Hunyadi SE—Gödöllői SC 3-2 (15-9, 14-16, 15-12,13-15.15-13) GSC: Koloz$ E., Kólozs J., Körösföi F., Somogyiné, Sü- pek, Zsulya. Csere: Bódi, Ha­vas, Szaniszló. Edző: Körösföi László. Óriási küzdelmet vívott egymással a két csapat. A több. volt NB I-es játékossal felálló budapesti csapat na­gyobb rutinját nagy lelkese­déssel próbálták eJlensúlvoz- ni lányaink. Sajnos a mezőny­játékba sok pontatlanság csú­szott, és a hálónál hiányzott az igazi ütőerő. Az erőtelje­sen ütő Havas mellett a töb­bi játékos gyengélkedett. Bár az akarásáért a csapat min­den tagja dicséretet érdemel, végül az egy óra ötven percig tartó mérkőzésen a szerencsé­sebb Hunyadi SE egy hajszál­lal jobbnak bizonyult. Jó: Havas. Körösfői F. GSC ifi—Hunyadi SE ifi 3-0 (15-6, 15-0. 15-13) Gödöllő: Bucherna. Dóczi, Havas. Kistel. Szaniszló, Ba­logh. Csere: Papp, Józsa, Rá­SVSagyar Ifjúság Kupa A körzeti végeredmény Gödöllőn lejátszották a Magyar Ifjúság Kupáért ki­írt kispályás labdarúgótorna körzeti döntőit. A Karikás iskola tornacsarnokában csak­nem tízórás kemény küzde­lemben alakult ki a végső sorrend az állva maradt öt együttes között. A megyei döntőbe a Viktória és a GA- CSÓ nevű csapat jutott. Mint ismeretes, az országos döntő­nek Gödöllőn lesz a színhelye áprilisban, ha tehát valame­lyik együttesünk továbbjutna a százhalombattai megyei fi­náléból, akkor ismét találkoz­hatunk velük. A körzeti döntő eredmé­nyei: Túra—Viktória 0-1, In­ter—Egyetértés 3-4, Túra— GACSÓ 1-1, Viktória—Egyet­értés' 5-2, Inter—GACSÓ 4-7, Túra—Egyetértés 7-5, Viktó­ria—Inter 3-5. Egyetértés— GACSÓ 0-10. Túra—Inter 9-1, Viktória—GACSÓ 4-2. A végső sorrend: 1. Viktó­ria, 2. GACSÓ. 3. Túra, 4. Inter, 5. Egyetértés. Elévízgyörk Utazik a nyugdíjasklub A hévízgyörki nyugdíjas­klub vezetője, Réti István örömmel újságolta, hogy bár még télies az idő, már készül­nek az első tavaszi kirándu­lásukra. Március 23-án autó­buszba ülnek, s egy egész na­pot a fővárosban töltenek. El­mennek a cirkuszba, majd a Nemzeti Múzeumba, végül pe­dig a Budapest Sportcsarnok­ba, ahol a tavaszi fesztivál egyik kiemelkedő rendezvé­nyét tartják, a népművészek kirakodóvásárát, valamint az országos táncházat. fel, Tamási. Edző: Dóczi Ist­ván. Tovább folytatta győzelmi sorozatát ifjúsági csapatunk. Havas és Szaniszló nagy erejű leütéseivel szemben nem volt ellenszere a lelkesen, de sok technikai hibával játszó bu­dapesti lányoknak. Dóczi ed­ző a cserejátékosoknak is já­téklehetőséget adott, de így sem forgott veszélyben a gö­döllőiek biztos győzelme. Jó: Dóczi J., Havas. K. L. ÜLŐI A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XIII. ÉVFOLYAM, 60. SZÁM 1986. MÁRCIUS 12.. SZERDA Ferromechanika Ipari Szövetkezet A betűzár, a főzőlap még kísért gggí Moumm A korona elrablása, avagy újra a bosszúállók. Színes, ma­gyarul beszélő szovjet kaland- film. Csak 4 órakor! Balekok. Színes, magyarul beszélő francia filmbohózat. 6 és 8 órakor. A szereposztás évek óta vál­tozatlan. Az aszódi Ferrome- chanika Ipari Szövetkezet ve­zetői beszámolnak a városi párt-végrehajtóbizottságnak. A közelmúltról szólva hibákat, gazdasági melléfogásokat so­rolnak. A jelent nehéznek mi­nősítik, kiemelve, hogy meg­tették a mélypontról való el­mozdulás első lépéseit. Ezeket folytatva érhető el a bizta­tóbb jövő. amihez további je­lentős erőfeszítések szüksége­sek. A szereposztás évek óta változatlan, a szereplők azon­ban mindig mások. A múlt hibáit soroló elnök nem az, akinek az irányításával elkö­vették őket. az olyankor már messze jár Aszódtól. Többnyi­re közvetlen társai is. Egy-egy mélyponton a főnökség veszi a kalapját, az újabb rendte­remtést az utódokra hagyják. Milliós ráfizetés Legutóbb Huszár János terjesztette elő jelentését a szövetkezet gazdálkodásáról, a további feladatokról. Előzőleg a nagyközség pártbizottságá­nak titkára volt, onnan vi­szonylag jó rálátása nyílt a szövetkezet ügyeire. Elődeiről ez nem mondható el. Abban is különbözik tőlük, hogy nem mutatott be olyan teameket, amelynek gyártásával meg­szüntethető minden baj, ne­hézség. A korábbi elnököknek volt ilyen kedvenc gyártmá­nyuk. Az egyik a betűzár, a másik az energiatakarékos fő­zőlap. Egyikből sem lett sem­mi. Ez nem okvetlenül a gyártmány hibája, hanem azo- ké, akik nem voltak képesek az újban rejlő lehetőségek kiaknázására. A betűzárról és a főzőlapról a legutóbbi beszámolón is so­kat beszéltek. Arról a sokmil­liós ráfizetésről, ami a siker­telen bevezetés következmé­nyeként halmozódott fel a szövetkezet számláján. A főző­lap gyártásának előkészítését tavaly januárban hagyták fél­be, valószínűleg nem alaptala­nul, mert akik tovább foglal­koznak vele. azóta sem jutot­tak el egy használható darab leöntéséig. Éveken át tartó felelőtlen gazdálkodás: ez a mondat is szerepelt az elnöki jelentés­ben. Olyan termékek gyártá­sát vállalták el, amelyekre csak veszteséget lehetett el­számolni. A ráfizetés mértéke 30—40 százalékos. Százezer forintokat vitt el a garanciális javítás. A tönkrement anyag és a selejtes alkatrészek to­vábbi milliókat vettek ki az üzem kasszájából. Lassú haladás Gépparkjukat használták, de nem tartották karban, csak akkor nyúltak hozzájuk, ha már nagyobb baj volt. A gé­pek működtetésében nem le­hettek valami nagyon járato­sak, hiszen negyven százalé­kukra még az úgynevezett használatbavételi engedély sem volt meg. Hiányoztak a zárt, fedett raktárak, az anya­gokat az idő vasfogának tet­ték ki. A múlt év ismét a rendte­remtés jegyében telt el. Az új vezetőség azon fáradozott, hogy ne csússzanak tovább a lejtőn, megteremtsék a felté­teleket a visszakapaszkodás­hoz. A korábbiakban is arról írtunk, hogy ez sikerült, rhöst azonban olyanok erősítették meg a szövetkezet vezetőinek helyzetértékelését, akik ezt tárgyilagosan tehetik. Azzal kezdték, hogy megkí­sérelték a betűzár és a főző­lap szerszámainak, használha­tó anyagainak az értékesíté­sét. Az utóbbit tekintve meg­tehették. a betűzár azonban régen volt, a szerszámokat, alkatrészeket, anyagot inkább már csak selejtezhették. Egyidejűleg megszigorították a termékek minőségi vizsgá­latát. az anyaggal való gaz­dálkodást. Következtében csökkentek a készletek, újabb Erkel iskola Közlekedési vetélkedő A város és vonzáskörzetébe lom, hiszen a tét ne’i csak az tartozó diákok KRESZ-vetél- itteni > győzelem, jó helyezés kédőjének döntőjét az Erkel volt, hanem a megyei dörrón iskolában tartották. A helyi való részvétéi. Mivel tavaly a közlekedésbiztonsági tanács megyei versenyen az első és a által szervezett versenyen csak- második helyet a gödöllőiek nem hatezer általános, kö- szerezték meg. az idén két zépiskolás ' és szakmunkásta- együttest indíthatnak kategó- nu!ó mérte össze tudását, s riánként. A városi vetélkedő közülük kerültek ki a legjob- első hat helyén végzett gye- bak a döntőbe. Itt először rekek előkészítő táborban vesz- KRESZ-lapokat töltöttek ki, nek részt, ahol szakoktatók, majd következett az ügyessé- tanárok készítik fel őket a ma­gi próba. A tornateremben gyei erőpróbára, kialakított pályán a gyerekek Az Erkel-iskolai verseny szemlátomást élvezettel ke- végeredménye, rülgették a bójákat, kapukat, Egyéni kerékpár, fiú: 1. Tóth többnyire jól vették az aka- András, 2. Zsigri Tamás, 3. dályokat. Nagy volt az izga- Pető Sándor (mindhárom Er­i® ....* I ' í " / % 1’ -1 „ j át* ú w­;• > . ■ m ' ’ V- x^:xi- v é V * s Éri p:n- ­r! $g • m i |f * •V yw il: Figyelő szemek előtt (Barcza Zsolt felvételei.) Így kanyarodik a győztes dókertes), 4 Csia Ferenc, 5. Vizselyi György (Pécel, Sze­mere), 6. Sára Zoltán (Vác- szentlászló). Lányok: 1. Wildmann Zsu­zsa (Iklad), 2. Kerekes Szilvia (Erdőkertes), 3. Sárközi Helga (Pécel, Petőfi), 4. Kecskés Ju­dit (Pécel, Szemere), 5 Kárász Hajnalka (Domony), 6. Goltsik Ágnes (Pécel, Petőfi). Csapatban: 1. Pécel, Szeme­re iskola, 2. Pécel, Petőfi, 3. Kartal, 4. Galgamácsa. Segédmotoros, egyéni: 1. Su- rányi Zoltán. 2. Tóth Dénes, 3. Vincze Mihály, 4. Pörgye Éva. Csapatban: 1. szakmunkás­képző. anyagfelesleg hem keletkezett. Tárgyalásokat kezdtek a Ganz Hajógyárral, a nekik szállított termékek árának rendezésére. Ma már nyereséggel szállítják őket a megrendelőnek. Üj partnereket kutattak fel, s rövidesen lekötötték kapa­citásukat. Megszigorították a bizonylati fegyelmet, elkészí­tették az átfogó karbantartási tervet. Egyenletesebbé vált a termelés és a szállítás, a kö­rülményekhez képest stabili­zálódott a pénzügyi helyzetük. A költségek csökkentésére a lakatostelepet beköltöztették a központi helyre. Bérbe adták munkásszállításra az egy éve álló autóbuszukat. Tizenkét községben megszüntették a ru­habegyűjtő helyeket. Amit el­értek: megállították a továb­bi hanyatlást, s megteremtet­ték a lassú haladás feltételeit. Jobb minőségben A legfontosabbnak azt tart­ják, hogy visszatér a szövet­kezet dolgozóinak hite. bíznak benne, hogy végre talpra tud­nak állni. A cél felzárkózni a közepesekhez, ám ez is több évet vesz igénybe. Mindent elsöprő új termé­ket nem mutatott be a vég­rehajtó bizottságnak az elnök. A következő néhány évben nem terveznek termékváltást. Amit gyártanak, azt a piac igényli, az idei rendelésállo­mány is ezt igazolja. S ha megteremtették a biztos ala­pokat, pár év múlva új ter­mékkel is megjelenhetnek. Addig ki akarják használni a tartalékaikat, mert a most gyártott termékeiket szeretnék egyre jobb minőségben, a ha­táridőket betartva gyártani és szállítani. K. P. Állami nyelvvizsgára Előkészítő Állami nyelvvizsgára elő­készítő tanfolyam kezdődik angolból a városi művelődési központ és a Babilon nyelv­stúdió közös szervezésében, áprilisban. A kilenchetes tan­folyam heti 3x3 órás foglal­kozásokból áll, s délután 5 órától tartják őket. A je­lentkezőket tudásszintjüknek megfelelő csoportba osztják, hogy minél jobb feltételeket teremtsenek a tanuláshoz. Egy csoportba legalább hét személyt sorolnak. A rész­vételi díj 3000 forint, ez tar­talmazza a Babilon stúdió ál­tal összeállított szöveg- és hanganyag költségeit. Jelent­kezni március 31-ig lehet a művelődési központban, Ka- puszta Zsuzsanna népművelő­nél. A nap programja Gödöllő, művelődési ház: Bábszakkör. Kesztyűbáb- készítés, 15 órától. Városi könyvtár: Öszikék, nyugdíjasklub, 13.30-tól. Helytörténeti gyűjtemény: Az Iparművészeti Főiskola 1985-ban textilszakon végzett hallgatóinak diplomamunkái, megtekinthető 10—18 óráig. Kerepestarcsa, kiállítóterem: Televíziós bábok kiállítása, megtekinthető 10—18 óráig. Túra, művelődési ház: A mi iskolánk és a Mi, büszke magyarok című filmek vetítése, 19 órától. ISSN 0133 1957 (Gödöllői Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom