Pest Megyei Hírlap, 1986. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-24 / 46. szám

/ / Szén a következő télre A Tüzép-telepen legutóbbi látogatásunk alkalmával is bőséges tüzelőkészletet találtunk. A jókora halom koksz, várpalotai bri­kett, lengyel import szén láttán már nem is tartottuk érdemes­nek tovább leltározni a választékot. A szállítók is így össze­gezték a helyzetet: van miből válogatni. Többek között igen népszerű a nyuganémet kazánszén. Babicz Pál és Hegedűs László fuvarozóktól is ezt rendelt valaki, méghozzá nem is ke­veset. A jókora szekér szállítmányát — biztos ami biztos — már a következő télre szánja a gazda. (Varga Irén felvétele) Irodalmi karnevál Unalmas? Eseménytelen? NAGYKÖRŰ A PEST MEGYEI hIrlap különkiadása XXX. ÉVFOLYAM, 46. SZÁM 1986. FEBRUÁR 24., HÉTFŐ Tanulás, művelődés A meglévő eszközökkel, jobban A városi ifjúsági ház — kü­lönösen mostanában — sok­féle küilső programnak ad helyet. Iskolák és közművelő­dési 'intézmények többféle rendezvénye követi egymást már hosszabb ideje. Az utol­só előtti szombaton a városi könyvtár gyermekrészlegének egyik hétvégi szabadidős ese­ménye az irodalmi karnevál elnevezést kapta. A szervezők által kellően népszerűsített megmozdulásra sokkal több általános iskolás gyereket vár­tak, abban a reményben, hogy a kellemes kikapcsolódással, játékkal-tánccal egybekötött délután számukra is vigassá­got nyújtson, e hónap jellegé­nek megfelelően. Sípos Ildikó könyvtárvezető már korábban sok ötlettel ösztönözte gyermekolvasóit, hogy kedvelt mesehősöket. és ifjúsági irodalmi alakokat jel­mezbe öltözve személyesítse­nek meg. Persze szívesen lát­ták volna azokat is, akik ko­rábban iskolájukban ötletes maskaráikkal már sikert arat­tak. Bevallom, azt vártam, hogy találkozom a kis Bice-bócával, Matula bácsival, János vitéz­zel, Twist Olivérrel, Micimac­kóval, de nem így történt, pe­dig ifjúsági irodalmunk igen­csak bővelkedik jól megjele­níthető és közkedvelt mese- és regényalakokban. Hogy az irodalmi karnevál életrevaló ' ötlet, azt a Kos­suth iskola 7. a osztályos ta­nulói bizonyították be remekül sikerült A helység kalapácsa című produkciójukkal. Mint megtudtuk Tóthné Zoller Klá­ra magyar-történelem szakos tanárnőtől, az iskolájukban működő irodalmi kör lelkes és tehetséges tagjai először próbálkoztak ilyen jellegű mű bemutatásával. A cselekmény lényegét visszaadó vidám tör­ténést jó játékkészséggel, egyé­A hét végén kis piac volt. A kocsis piacon csak tüsköt- árultak felvágatlanul, 110 fo­rintért száz kilogrammját. A baromfipiacon csak né­hány pár tyúkot és kevés to­jást hoztak. A háztáji piacon a szemes terményeket csak egy termelő árulta, a szokott árakon. A gyümölcs- és zöldségpia­con az alma 8—13, a héjas dió 40—45, az aszalt szilva 75, a földi mogyoró 220, a burgonya 5—5,50, a kelkáposzta 12—14, a fehér káposzta 10—12, a sa- varíyú káposzta 20, a zeller 25—30, a karalábé 18, a cékla- répa és a fekte retek 16, a vö­röshagyma 12, a fokhagyma 120, a sóska 100, az üvegházi zöldpaprika darabonként 5 és 12 forintért kelt. A baromfipiacon a tyúk pár­ját 240—280 forintért, a tyúk­tojást darabonként 2,50—2,60 forintért árulták, a pesti ke­reskedő 2 forintért vette. A vágottbaromfi-standon a ni ötletekkel, saját tervezésű jelmezben adták elő — nagy sikerrel. Á finom csokoládétortát ez a vállalkozó szellemű kis kol­lektíva nyerte és fogyasztotta el, jó étvággyal. Tehetségről árulkodó alakításukért Erdei Tamás, Hartyányi Katalin és Csorbás Ida kapta a megérde­melt különdíjakat. Irodalmi vetélkedő, ügyességi játékok és természetesen diszkó tette emlékezetessé ezt a délutánt annak a 25—30 gyereknek, akik a sok szeretettel és gond­dal tervezett mulatságra eljöt­tek. Gyakran hallom épp ettől a korosztálytól, hogy unalma­sak és eseménytelenek szá­mukra városunkban a hétvé­gék. Csak a gyermekkönyvtár első negyedévi terve öt, való­ban nekik szóló, érdekes- ren­dezvényt tervez, sajnos néha előfordul, hogy ennek híre ép­pen az érintettekhez nem jut el. Így pedig minden jó szán­dékú törekvés kudarcot vall, és éppen azok kudarca, akik a lehetőséget nem kis munká­val szervezik, kínálják. Mi egy vidám, sokszínű szombat délután emlékével lettünk gazdagabbak, ahol gyorsan repült az együtt töl­tött idő. Kedvvel gondoltunk a viszontlátásra, amely egy újabb szabaidős hétvégén, ha más jelleggel is, de hasonló jó szórakozást, tartalmas idő­töltést ígér. Szendrődi Judit Mozi A nagyteremben Poszeidon katasztrófa. Szí­nes amerikai katasztrófafilm. Előadás 5 és 7 órakor. A stúdióteremben Tű a szénakazalban. Színes, szinkronizált angol történelmi kalandfilm, fél 6-kor. Barnevál-csirke kilóját 55, a libamájat pedig 450 forintért mérték. Született: Strázsi Gyula és Meszes Tünde: Gyula; Kocza Sándor és Tóth Péli Sára: Zsolt; Bertalics Lajos és Ko­vács Irén: Rita; Kása Ferenc és Vincze Klára: Szilvia; Sza­bó Csaba és Szendi Francis­ka: Melinda; Kerekes Lajos és Illés Klára: Róbert; Józsa László és Holi Valéria: Haj­nalka; Ruzsinszky Zoltán és Jancsi Éva: Klaudia; Krétai László és Vincze Erzsébet: Gá­bor nevű gyermeke. Névadót tartott: Hasznos! László és Szalai Mária: Ágnes; Erős László és Fodor Julian­na: Attila; Hegedűs Ferenc és Szabó Mária: Mariann nevű gyermekének. A legutóbbi tanácsülés a közművelődés VII. ötévfes ter­vi feladatait határozta meg, természetesen az érvényes párt- és kormányhatározatok, megyei, városi intézkedési ter­vek, irányelvek, útmutatások szellemében. A hat pontban részletezett határozat a különféle feltéte­lek megteremtésén túl egysé­ges szemlélet kialakítását is célozza. Ez nem véletlen, hi­szen enélkül egy ilyen hatal­mas vállalkozás szinte kudarc­ra lenne ítélve. Az anyagi­szellemi erők koncentrálása, koordinálása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a maj­dani beszámoláson elégedetten nyugtázzuk a közművelődés­ben történteket. Helyzetelemzés De mit is irányoz elő a ter­jedelmes, szinte tanulmány- számba menő, 13 oldalas prog­ram? Voltaképpen három rész­ben — először az eddig történ­tekről számol be, majd ennek alapján helyzetelemzést végez. Ezt követően vázolja fel a kö­zéptávú programot. Nézzük te­hát részletesen, honnan indul a város, s hová szeretne öt év múltával megérkezni. Úgy gondoljuk, az eddig tör­ténteket rendszeres plvasóink — sokgzor lapunk hasábjain át is — nyomon követhették, ezért ezt most nem részletez­zük. Annál érdekesebb viszont a helyzetelemzés. Gond, hogy még ma is viszonylag nagy azoknak az aránya a mező- gazdaságban és az iparban is, akik nem végezték el a nyolc osztályt. Ebben sok tényező játszik szerepet. Egyrészt örvendetes módon nőtt az átlagéletkor, így a statisztikában sokan sze­repelnek még háború előtti, hatosztályos iskolázottsággal. Ma is vannak olyanok, akik 16 esztendős korukig nem tud­nak megbirkózni az egyre ma­gasabb követelményekkel. Harmadsoron, s ezt sem árt tudni, a kisegítő iskolát vég­zettek bizonyítványa is csak a hat osztályéval egyenértékű. Városunkban a dolgozók is­kolája a Kossuth Lajos Álta­lános Iskola kebelén belül mű­ködik. Változó létszámmal szerveznek osztályokat, épp a kor szelleme ültet be sok em­bert, akár deres fővel is, a padioa. A gépjárművezető jogo­sítványhoz ugyanis elengedhe­tetlen a nyolc osztály... A városunkban működő két bölcsőde, öt óvoda, négy álta­lános és egy kisegítő iskola, egy zeneiskola meg a három középfokú tanintézet növen­déklétszáma együttesen mint­Házasságot kötött: Nagy Zoltán és Simon Ágnes. Meghalt: Szabó Sándorné Tóth Eszter (Temesvári u. 7.); Kenyeres Balázs (Vízállás- Gátér dűlő 3.); Mikus Elekné Nemes Julianna (Akácfa u. 5.); Varga Judit (Bokros dűlő 117.); Ember Ferenc (Ceglédi u. 42.); Bimbó István (Túrán u. 11.); Pap Dénes (Táncsics M. u. 12.); Gombai Lászlóné Danka Ilona (Rózsa F. u. 16.); Farkas János (Balia G. u. 53.); Gőcze Lajosné Andó Mária (Tázerdő dűlő 97.); Horváth Balázs (Örkényi u. 1.); Sinka Sándorné Kovács Judit (Bé­ke u. 63.). egy hatezer. Az intézmények­ben színvonalas nevelő-oktató munka folyik, mindegyik ren­delkezik könyvtárral. Tevé­kenységükben egyre inkább hangsúlyt kap a tanórán kívü­li nevelés, a közművelődési célok megvalósítására való tö­rekvés. Rétegmíísorok A közművelődési célok csak­is akkor lehetnek reálisak, ha a lakosság minden életkori csoportjára, társadalmi osztá­lyára, rétegére kiterjednek. Ehhez azonban szükség van a mélyebb, áttekinthetőbb együttgondolkodás feltételei­nek és lehetőségeinek megte­remtésére, az anyagi és szel­lemi erők hatékonyabb kon­centrálására. így például a gazdasági egységek meg a köz- művelődési intézmények kap­csolatából, bár az utóbbi évek­ben van fejlődés, hiányzik az érdekek kölcsönös figyelembe vétele. A reklám- és propaganda- tevékenység a javulás ellenére sem kielégítő. Az is igaz vi­szont, hogy az intézmények szűkös anyagi feltételei aka­dályozzák a reklámeszközök széles skálájának alkalmazá­sát. Az Arany János Művelődé­si Központ a város közműve­lődési rendszerében a centrum szerepét tölti be, hiszen közve­títő, egyeztető tevékenysége igen jelentős. Ezzel szemben az együttműködésben, a korszerű módszerek kikísérletezésében még vannak lemaradásai. A városi könyvtár munkájá­nak színvonala emelkedett, A Nagykőrösi Konzervgyár Kinizsi Sportegyesülete 1985. február 25-én tartotta legutób­bi küldöttközgyűlését, amikor a hagyományoknak megfele­lően értékelték az előző, 1984. évi tevékenységet, meghatá­rozták a fejlesztés fő irányát és a legfontosabb feladatokat. Az egyesület elnöksége 1985- ben tíz alkalommal' ülésezett, munkaterv szerint, és 25 té­mát tárgyalt meg. Beszámol­tatta a szakosztályokat és. a szakbizottságokat, s a sport­kör sikeres ügyvitelét elősegí­tő aktuális témákat. A kilenc tagú elnökség ezeken 93 száza­lékos aránnyal vett részt, egy ülés a határozatképesség hiá­nya miatt elmaradt. A múlt évben, augusztus 26-án kibővített elnökségi ülés keretében értékelték az egye­sület első félévi komplex mun­káját. A határozatok és dönté­sek hozatalánál ésszerű és ha­tékony intézkedésekre töre­kedtek. Messzemenően figye­lembe vették a demokratikus centralizmus elvének érvénye­sülését. A takarékos gazdálko­dás jellemezte a gazdasági te­vékenységet. További erőfeszítéseket tet­tek a vonzáskörzetben, vala­mint a környékben levő váro­sok és községek sportéletével való, eddigieknél bővítettebb kapcsolatok kialakítására. A célkitűzéseket egyesületi szin­ten maradéktalanul sikerült végrehajtani. Az eredmények is ezt a megállapítást támaszt­például megkezdték az egysé­ges ellátórendszer kiépítését. A mozi két teremmel mű­ködik, a vetítéstechnikai be­rendezések korszerűek. Mióta megvan a cifrakerti parkmozi, lényegében különböző rétege igények kielégítésére is alkal­mas. Tudományos intézményeink és szervezeteink, mint az Arany János Múzeum, a le­véltár, az Arany János Társa­ság, az MTESZ meg a TIT közművelődési feladatokat is ellátnak. Olyan szellemi bázi­sát jelentik a városnak, ame­lyet még jobban ki kellene használni. Az ötéves terv során, gaz­dasági okokból, nem lesz lehe­tőség nagyszabású fejlesztések­re, beruházásra. Ezért elsősor­ban a meglevő lehetőségek jobb kihasználását kell célul kitűzni, és a szükséges fejlesz­tések elvégzése érdekében na­gyobb társadalmi összefogásra törekedni. Ehhez az kell. hogy a gazdasági egységek jobban támogassák mind erkölcsileg, mind anyagilag a közművelő­dési intézményeket. Fel kell karolni A munka tartalmi tovább­fejlesztése tehát a városunk­ban működő intézmények tevé­kenységében realizálódhat. Fel kell karolni minden olyan kezdeményezést, amely az ér­tékteremtésre, városunk kultu­rális hagyományainak ápolá­sára irányul. A városi tanács testületé az előterjesztést egyhangú szava­zással fogadta el. B. O. ják alá.: A megyei kiemelt egyesületi címet sikerült meg­tartani, sőt, a minősített ver­senyzők számát jelentősen nö­velték, a jobb eredményekkel. Bár még nem készült el a hi­vatalos értékelés, egyéni szá­mítás szerint a megyében le­vő 194 egyesület közül a ne­gyedik-ötödik hely. valame­lyikén végezhetett az 1985. évi eredmények alapján a Kini­zsi. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a közép­távú operatív tervekben meg­fogalmazott feladatok jól tar­talmazzák a tennivalókat. A szakosztályok élén társadalmi vezetők állnak, akik feladatai­kat általában jól, és a sportág iránti őszinte elkötelezettség­gel végzik. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy egyes szakosztályokban még mindig egyenetlen a mun­ka elosztása. A Kinizsi elnökségének irá­nyító munkája, illetve végre­hajtó tevékenysége három részre tagozódik, igazgatási, szakmai és kisegítő munkára. Az egyesület munkáját a mód­szertani, az agitációs-propa- ganda, a számvizsgáló, a fe­gyelmi és a tömegsportbizott­ságok segítik. Az egyesület 11 szakosztálya közül jelenleg B-kategóriás a tornászoké. C-kategóriába rangsorolták az asztalitenisze­zőket, az atlétákat, a birkózó­kat, a kézilabdásokat, a kosár- labdásokat, a labdarúgókat és Solymári poroton Gyöngy a téglában Szigetel a légbuborék Növeli a hőtároló tégla gyártását a Budai Tégla és Cserépipari Vállalat. Solymári üzemében a tavalyinál 4 mil­lióval több. összesen 44 millió poroton falazóblokk készül az idén. A többlet egy kisebb falu felépítéséhez elegendő. A különleges tégla anyagába habosított műanyagból készült gyöngyöt kevernek. Az égetés során a műanyaggyöngyök helyén légbuborék, illetve üreg képződik. A poroton fa­lazóblokk ezektől az üregek­től kapja kitűnő hőszigetelő képességét. A hagyományos­nál drágább tégla ára egy átlagos méretű családi ház esetében a fűtésné^ tíz éven belül megtérül. Jelenleg naponta százezer poroton tégla kerül le a gyár­tósorokról Solymáron. Ez csu­pán kétharmada az üzem ka­pacitásának, a téli időszakot kihasználva ugyanis a terme­lés mellett most a karban­tartók a felújításon, a ke­mencejavításon dolgoznak. Az igazi szezon márciusban in­dul. amikor a Budapest kör­nyéki építkezők nagyobb arányban rendelnek az ener­giatakarékos téglából. Szerdán délután Tanácstagi beszámoló A Nagykőrös Városi Tanács VB titkársága értesíti a vá­lasztópolgárokat, hogy február 26-án 17 órai kezdettel Pozsár Ferenc, a 49-es választókerület tanácstagja a Toldi iskolában, Forró Pál, az 53-as választó- kerület tanácstagja pedig a Gaál kastélyban (Vízállás Gá­tér d. 12.) tartja tanácstagi be­számolóját. Ma és holnap Áramszünet A DÉMÁSZ Nagykőrösi üzemigazgatósága értesíti a la­kosságot, hogy február 24-én és 25-én reggel 8 órától dél­után 4 óráig a Niklosz J., az Alkotmány, a Barát, a Parti­zán utcákban, a Dózsa György utcában a Lőrinc pap utcától a Toldi utcáig, a Kárpát utca elején, a Gerle és a Farkas utcákban, valamint a Jázmin utca végén áramszünet lesz. az MHSZ-szel közös modelle­zőket. D-kategóriások a termé­szetjárók. a cselgáncsozók és a teniszezők. A sportkörben 1 szakedző, 18 edző, 13 segéd­edző, 8 társadalmi edző és 9 túravezető, összesen 49 sze­mély végzi, irányítja a szak­mai képzést. Városunk legnagyobb sport­egyesületében 893 személyt foglalkoztatnak, a tanfolya­mokra 122-en járnak, a test­nevelés tagozatos Kossuth is­kolások közül 148-an sportol­nak a Kinizsiben, a pártoló tagok száma 496 fő. összesen 1659 taggal működnek, s ör­vendetes, hogy a nők száma növekedett itt: ebből 551-en a szebbik nemet képviselik a sportéletben. örvendetes, hogy sok tekin­tetben előrelépés történt és re­méljük, hogy ebben az évben is továbbra is sok Kinizsi sportsikerről adhatunk hírt a tisztelt újságolvasóknak. Sulyok Zoltán KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Kö­szönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen, drága férj. családapa, nagyapa, RADECZKY GÉZA temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot helyeztek, mélységes bánatunkban valami­lyen módon osztoztak, utolsó út­jára elkísérték. Külön köszönetét mondunk a Tüdőgondozó összes dolgozóinak és dr. Panesák Mária föorvosasszonynak, akik utolsó éveit enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap) Piaci jelentés m Anyakönyvi hírek es A legnagyobb sportegyesület A címet sikerült megtartani

Next

/
Oldalképek
Tartalom