Pest Megyei Hírlap, 1985. december (29. évfolyam, 282-306. szám)

1985-12-02 / 282. szám

‘■'V. / "l PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXIX. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM Ára: 1,1(0 forint 1985. DECEMBER 2., HÉTFŐ MA: Tehetség és szorgalom csillaga (5. oldal) Keke Rosherg Budapesten fő. oldal) Megtáltosodott a Vác (T. oldal) Módosult a menetrend (8. oldal) Felszólalt Havasi Ferenc és Csehák Judit Ágazati tanácskozások A hét végén, szombaton és vasárnap két ágazati szak- szervezet kongresszusára ke­rült sor. A Bányaipari Dol­gozók Szakszervezetének XXIII. kongresszusán — ame­lyet a tatabányai Népházban tartottak — 350 küldött és 150 meghívott tanácskozott. Az eseményen részit vett Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Mar­jai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Baranyai Ti­bor, a SZOT főtitkára és Ná­polyi László ipari miniszter. Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének IX. kong­resszusa az MSZMP XIII. ke­rületi Bizottságának székházé­ban zajlott. A szakszervezet 250 ezer tagját képviselő több mint 300 küldött kétnapos ta­nácskozásán részt vett Csehák Judit, a Minisztertanács el­nökhelyettese és Nagy Sándor, a SZOT titkára. A BDSZ ágazati kongresz- szusán Kovács László, a szak- szervezet főtitkára beszámolt a legutóbbi kongresszus óta végzett munkáról. Egyebek kö­zött hangsúlyozta, hogy az elő­ző kongresszus határozatában megfogalmazott tervek több­sége megvalósult. Ha kisebb elmaradásokkal is, de tervsze­rűen folynak az új szénbányá­szati beruházások, a szénhid­rogén-bányászatban az alap­kutatások bővítése mellett fel­erősödött a másodlagos és harmadlagos termelés szerve­zése, az érc- és ásváhybányá- (Folytatás a 2. oldalon.) Megyei népfrontértekezlet Közös célok, közös teendők lom. Áldozatra készek, első szóra mozdulók a nyugdíja­sok, ugyanakkor — társadal­mi szerepükhöz, fontosságuk­hoz mérten — erősíteni szük­séges a fiatalok bevonását. Az ifjúsági klubok munkájának támogatásával, olvasótáborok szervezésével, a helytörténeti, honismereti szakkörök tevé­kenységének segítésével a me­gyében a népfrontbizottságok eddig is igyekeztek a _felnö- vekvő nemzedékhez kellő kap­csolatokat találni, ám többfé­le tapasztalat is arra int, tá­gítani kell a kört, gazdagíta­ni a formákat. Különösen igazolódott ez a tanácstagi választások alkalmával, ami­kor nem sikerült — a fiata­lok arányához illő — kellő számú ifjúsági jelöltet állíta- niok a helyi népfronttestüle­teknek, amint az sem számí­tott kivételes esetnek, amikor hatásos támogatás híján az életkorban hátrább álló nem kapta meg a megválasztásá­hoz szükséges szavazatokat. Aktív nemzetiségiek Keréktárcsán Szombaton kommunista műszakot tartottak a Hazai Fé­sűsfonó és Szövőgyár kerepestarcsai gyárában. Ezen a délelőt- tön a keresett és hiánycikknek számító fonalakat gyártotta az üzem kollektívája, hogy még az ünnepek előtt boltokba kerül­hessen egy nagyobb szállítmány. Munkabérüket szűkebb pát­riájuk. Kerepestarcsa szociális és egészségügyi céljaira aján­lották fel. Felvételünkön: Fényes Pálné, a Bea nevű kötőfo­nalakat 20 dckás motringokra tekeri ezen a nemes célokat szolgáló műszakon Hancsovszki János felvétele Hóval érkezett a tél Aligha van megkapóbb lát­vány a havas határnál, a téli tájnál, az erdőt, hegyet, mezőt borító hóbundánál, ami a hi­degtől védi, óvja az elvetett magot, a jövő évi kenyérnek valót. Kenyerünkért az őszön is sokat munkálkodtak a me­zőgazdaság dolgozói, ök azok, akik az időjárás viszontagsá­gaival dacolva, hóesés közben is folytatják az őszi mélyszán­tást, amiből még mintegy 25—30 ezer hektár van hátra Pest megyében. Gondjuk van rá, hogy ha majd elérkezik a kikelet, kellően puha, porha- nyós ágyba kerüljön a tava­sziak magja. Nem pihenhetnek a köztisz­tasági hivatalok, a közúti fenntartó vállalatok dolgozói sem. A balesetek megelőzése érdekében takarítják a járdá­kat. sószórók járják a fő- és mellékutakat. Az útra indu­lóknak pedig a csillaggarázs alatt „hált'’ jármüvek abla­kainak megtisztítása ad mun­kát. De amíg egyeseknek munkát, bosszúságot — má­soknak örömet szerez a hó. Leginkább a téli sportok ked­velőinek és a gyerekeknek. Mert lehet csúszkálni, szán- kózrti, korcsolyázni, akár megfogni és meg is kóstolni a jégcsapot, nem beszélve a hóember készítéséről... Hi­szen a répaorrú. szénszemű monstrumok jelképei a tél­nek, amelyről még nem tud­juk. mennyire sanyargatja meg az erdők, mezők vadjait, az embereket, mit tartogat még számunkra. A csikóváraljai turistaház (Folytatás a 8. oldalon.) Dr. Barna Laj'ös köszöntötte a Hazafias Népfront Pest megyei küldöttértekezletének résztvevőit. Mel­lette balról jobbra: Halasi Márton, a KISZ Pest Megyei Bizottságának első titkára, Balogh László, Ivrasznai Lajos, Kaboczl László, Ribánszki Róbert, Radó Györgyné, az MSZMP KB munkatársa és tir. 4rató András, a Szakszervezetek Pest Megyei Tanácsának vezető titkára összefoglalásaként a Hazafias Népfront Vili. kongresszusára való felkészülésnek, szomba­ton rendezték meg a megyei népfrontértekez­letet. A fővárosban, az MSZMP Fest Megyei Oktatási Igazgatósága nagytermében sorra ke­rült tanácskozást — a Himnusz elhangzása és Gáti Oszkár színművész szavalata után — dr. Barna Lajos, a megyei népfrontbizottság el­nöke nyitotta meg. Köszöntötte a megjelente­ket, közöttük az elnökségben helyet foglaló Ri­bánszki Róbertét, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa titkárát, Krasznai Lajost, a me­gyei pártbizottság első titkárát, Balogh Lász­lót, a megyei tanács elnökét. Megnyitó beszé­dében rövid áttekintést adott dr. Barna Lajos a településeken lezajlott tisztújító falugyűlé­sek, népfrontértekezletek tapasztalatairól, majd — az elfogadott napirendnek megfelelően Rabóczi László titkár terjesztette be a Haza­fias Népfront Pest Megyei Bizottsága fél év­tizedes munkájáról összeállított beszámolót. A bizottság beszámolója Jó ügyekért tízezrek mozdulnak Bevezetőben a beszámoló felvázolta azt a társadalmi­gazdasági közeget, amelyben a legutóbbi öt esztendőben a megyében a népfrontmozga­lom tevékenykedett. Tetemes részt vállalt a párt szövetségi politikájának jegyében a kü­lönböző osztályok és rétegek, az eltérő helyzetű, világnézetű emberek sokrétű kapcsolatai­nak szervezésében, megerősí­tésében, megfelelően ellátta közjogi feladatait, a falu- és réteggyűlésekkel fontos fóru­mait kínálta a helyi közélet­nek. A törvénytervezetek, a különböző megyei fejlesztési koncepciók társadalmi vitái­val elősegítette a szocialista demokrácia kibontakoztatá­sát,, amint ott volt a népfront- mozgalom aktivistáinak sere­ge' a környezetvédelem teen­A gödöllői lurkók is nyomban nekiláttak, hogy a vékony liólcpclből üsszegörgessenek egy hóemberre valót. dőlnek megvalósításánál, a .béke' és barátsági munkánál. Kollektív akarat Lényeges jellemzője a nép­front tevékenységánfek, hogy a megyében minden településen dolgozik bizottság. Ezek a tes­tületek egyre inkább kiala­kítják a megfelelő kapcsola­tokat az állami és a társadal­mi szervezetekkel, ugyanak­kor — mind a megyei, mind a helyi bizottságok esetében — erősödött a tervszerűség, a teendők kollektív kimunkálá­sa és végrehajtása. A közigaz­gatási változások előtérbe állí­tották a városi jogú nagyköz­ségi tanács irányította telepü­lések helyzetét, holnapját, s ezért is örvendetes, hogy például Ráckevén, Szigetszent- miklóson, Monoron, Budaör­sön a népírontmozgalom és annak . helyi testületéi tétovázás nélkül meglel­ték lehetséges tevékeny­ségi terepüket, munkájuk egyre tartalmasabbá válik. Ugyanakkor arról sem sza­bad eifeledkezni — állapí­totta meg a megyei népfront- bizottság beszámolója —, hogy a községek testületéinél még jelentősek az eltérések a munka színvonalában, a kez­deményezésekben, szervező- készségben. A közeli hetek­ben lezajlott választások megmutatták, hogy ahol a munka tartalmas — mint pél­dául Abonyban, Pilisen, Nagybörzsönyben, Pécelen —, ott a népfrontbizottságnak te­kintélye van, szívesen vállal a lakosság társadalmi segítsé­get. A jó tapasztalatokat azért kell hangsúlyossá tenni, mert meglehetősen tág körben még mindig érvényesül az a felfo­gás, amely a népfontmozga- lom szerepét leszűkíti az or­szággyűlési ég tanácstagi vá­lasztásokra, a tanácstagi be­számolók megtartására, a falu­gyűlések megrendezésére. Fórumot teremtve A továbbiakban a beszámo­ló a megye'lakossága élet- és munkakörülményeinek válto­zását elemezte. Általános ta­pasztalat, hogy a nehezebb megélhetési feltételek befolyá­solják a népfrontmozgalom feladataiból részt kérők ma­gatartását is, kevesebb az • erre jutó idő. nagyobb szere­pet kap a túlmunka, a vele elérhető jövedelem. Ez érthe­tően magával hozta a nép­frontbizottságok tevékenysé­gében a rétegpolitikai és a szociálpolitikai teendők elő­térbe kerülését. A mozgalom a megyében fórumot teremtett olyan bonyolult kérdéskörök megvitatásának, mint a bejá­ró dolgozók helyzete, a tanyá­kon élők körülményei, a kis települések lakosságának ellá­tása, a nagy családok, az idős korúak támogatása, a pálya­kezdők, általában a fiatalok otthonhoz jutásának gondjai. Társadalmunk minden osz­tálya, rétege képviselve van a megyei népfronttestületekben, örvendetes, hogy az üzemi munkáso-k, ä termelőszövetke­zeti tagok mellett egyre in­kább növekszik a szellemi foglalkozásúak, az értelmisé­giek közreműködési hajlandó­sága is, nagy tekinté’yű mű­vészeket, pedagógusokat, or­vosokat mondhat tisztségvi­selőinek, aktíváinak a mozga­Örömmel állapíthatta meg a megyei népfrontbizottság öt esztendőt összegző beszámoló­ja, hogy a mozgalmi munká­ban aktívan vesz részt a dél­szláv, a német és a• szlovák nemzetiségi lakosság. A helyi bizottságok támogatják a nem­zetiségi lakosság hagyomány- őrző tevékenységét, segítik, sok esetben kezdeményezik a nem­zetiségi kultúra ápolásához szükséges feltételek megterem­tését. Sók településen lehető­ség van — így Lóréven, Tö­kölön, Dunabogdányban, Bu­daörsön, Pilisszentkereszten — az óvodai és az iskolai ok­tatás keretein belül az anya­nyelv ápolására, értékeinek megőrzésére. Fontos változások terepe volt az eltelt öt esztendőben a szocialista demokrácia min­dennapi gyakorlása. A nép­frontbizottságok által szerve­zett társadalmi viták — mint amilyen például az új válasz­tójogi törvény tervezetéről zajlott le — széles körben kel­tettek érdeklődést, kedvező volt a lakossági visszhang, ér­tékes észrevételek, javaslatok fogalmazódtak meg és ezek döntő része helyett kapott a törvénytervezetekben, a fej­lesztési elképzelésekben. Egy­re sűrűbb eset az is, hogy a helyi tanácsok, egy-egy ta­nácsrendelet megalkotása előtt, fejlesztési döntés meg­hozatalát megelőzően, a nép­front szervezte fórumokon ké­rik ki a lakosság véleményét, de ezzel a lehetőséggel a jö­vőben az eddigieknél bátrab­ban kell élni, s ha a tanács­tagoknál hiányozna a hajlan­dóság, akkor kezdeményezzék ezt a népfrontbizottságok. Részletes áttekintést kap­hattak a megyei népfrontérte­kezlet résztvevői a közjogi fel­adatok ellátásáról, az ország- gyűlési képviselők, a tanács­tagok tevékenységének figye­lemmel kíséréséről. A legtöbb településen a tanácsok és a népfrontbizottságok közös munkáját együttműködési megállapodások segítik, ami lehetővé teszi az egységes ér­telmezését a gondoknak és a feladatoknak, ugyanakkor az erők összefogását is. Jelentős próbája ezekben a hetekben ennek az együttműködésnek a településfejlesztési hozzájáru­lás lakossági fogadtatása. Te­lepülések nagy csoportjának példája — így Nagykátáé, Ve- resegyházé, Tápiószecsőé — bizonyítja, hogy ott, ahol ala­pos volt az előkészítés, ahol a" korábbi évek munkája szilárd erkölcsi alapokat teremtett a kéréshez, a lakosság döntő része igent mondott. A lakó­hely szeretete, az önzetlenség nyilvánul meg ,az egyre érté­kesebb társadalmi munkában, amelynek egy lakosra vetített összege a megyében most mér ezer forint felett van, bár ide­kívánkozik: a települések kö­(Folytatás a 3. oldalon) l

Next

/
Oldalképek
Tartalom