Pest Megyei Hírlap, 1985. november (29. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MA: AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXIX. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Ára: l,«5í) forint 1985. NOVEMBER 1., PÉNTEK Együtt gondolkodás, cselekvés (3. oldal) Rádió- és televáiómüsor a foVő hétre (5—6. oldal) Napkollektorok a Petnüből (8. oldal) Húshálók A Ramona Háziipari Szövet­kezet gödi üzemében az év vé­géig csaknem 39 tonna húshá­lót készítenek. A körkötőgé­peken gyártott hájókba a hús­ipar által ('■»purtjáJt termékek kerülnek ihat ti. Barcza Zsolt felvétele j Sokat kárhoztatják a la- £ kótelepek kamra nélküli la- kásáit. Különösen napjaink­éi ban hiányoznak a tárolóte- í rek, amikor a konzervek és mirelit termékek árai las- ^ san, de biztosan kúsznak ^ fölíelé, s mind népesebb a ‘/f kiskertesek tábora. Ha már ^ sok háziasszony maga nem ^ spájzolhat, ott vannak a ^ nagy téli tárolók, amelyek- ^ ben például az Áfészek őr- í zik számunkra a zöldség- féléket. Sajnos, azonban, ^ egyre csökkenő mértékben, ^ legalábbis Pest megyében. Szűkebb pátriánkban tizen­egy szövetkezet foglalkozik a zöldség-gyümölcs téli tárolá­sával, s noha ez a tevékeny­ség leginkább veszteséget je­lent, a MÉSZÖV mégis aggo­dalommal vette tudomásul: a tavalyi mennyiségnek az idén csupán 56 százaléka került a jókora rakterekbe. A megyei tárolókapacitás' kihasználása az elmúlt évben is már csak 70 százalékos volt; az idén pe­dig 30 százalékos igénybevétel­ről beszélhetünk. Megyeszerte az a tapasztalat, hogy a lehet­séges partnerek egyszerűen nem kötnek szerződést, noha 120 levél ment az érdekeltek­hez: válasz csupán hat helyről érkezett. Kérdés ezek után, mi­re számíthatnak a fogyasztók tavasztájt, s erre választ kér­ni annál is indokoltabb, mi­vel a megye ellátásában részt vevő fővárosi Zöldért, Vállalat iá a tavalyinak mintegy 60—70 százalékát tárolja csak. A kereskedelmi vállalatok részéről mutatkozó érdektelen­Tudományos napok Állattenyésztési konferencia Áiláttenkésztési tudományos napok kezdődtek csütörtökön a Magyar Tudományos. Akadé­mia dísztermébe"!! ' Á fenács- ;hozáson — amelyet a Magyar . ’Ag;-ártudcmányi .Égyéáület az RprÁ,—M$M; áiiáttenyésztési Ikíőttsúsával ködösen rendez; — főbb .mint fi(Í0 hazai agrár- 'sjákeüiböraz állattenyésztés irányításnak,.. kutatásának és ■oktatásának kérdéseit vitatja meg. Papócsi László mezőgaz­dasági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes nyitó előadásában emlékeztetett, hogy az elmúlt •15 évben az állattenyésztés a •mezőgazdaság legdinamiku­sabban fejlődő ágazatává vált. •A plenáris' nyitóülés után a konferencia több szekcióban folytatta .munkáját. ség szinte érthetetlen, hiszen számukra a feladat mindössze annyi, hogy szállítsák az árut, a kockázatot az adott szövet­kezetek viselik, ök a tavalyi tetemes fagykár összegét sem kapták még meg. De a táro­lási feltételeket, az anyagi tá­mogatás mértékét még szintén nem ismerik hivatalosan a szö­vetkezetek, ám a berakodást már el kellett kezdeni. Mint említettük, a burgonya, hagyma, zöldség, alma és a többi termény téli tárolása ko­rántsem a meggazdagodás for­rása, sőt ráfizetéses. Az el­múlt zimankós telet kivált fe­kete betűkkel jegyzik a Pest megyei szövetkezetek, ame­lyeknek tárolásból származó vesztesége 9 millió forintra rúgott. Várják természetesen, hogy a feltételrendszer leg­alább minimális nyereséget engedjen, de saját tagságuk megfelelő téli-tavaszi ellátásá­ról addig sem mondanak le. ______________Sz. T. Euró pai kulturális fórum Művészetek Az európai kulturális fórum csütörtöki tanácskozásán to­vább folytatódott a két mun­kabizottságbún a képzőművé­szetekkel és az alkotóművé­szetekkel foglalkozó szakembe­rek eszmecseréje. A film, a rádió és a televí­zió kulturális műsorait tár­gyaló munkacsoport korábbi tanácskozásán élénk vita bon­takozott ki. Többen., beszéltek a filmművészek szerepéről, fe­lelősségéről, szorgalmazták, hogy a filmkoprodukciók ne legyenek formálisak. A mun­kabizottság csütörtöki ülésén Beata Tyszkiewicz lengyel filmművésznő felszólalásában annak jelentőségéről szólt, kedvező, ha több ország neves művészei közös produkcióban dolgoznak együtt, mert így a film szélesebb közönséghez jut el. ................... . Re ndszeressé kellene 1 tenni a filmművészeti főiskolái hall-, gatók. cseréjét az európai or-, szágok között, mert ez a köl-j csönös megismerést és inegér-l tést szolgálná —' mutatott rá David Puttnam angol filmpro­ducer. Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Kádár János Nagy-Britanniában Az MSZMP főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját a repülőtéren Mal­colm Riíkind külügyminisztériumi államtitkár üdvözölte. Kádár János, a Magyar* Szocialista Munkáspárt főtit­kára, az Elnöki Tanács tagja a brit kormány meghívására csütörtökön hivatalos látoga­tásra Nagy-Britannia és Észak- Irország Egyesült Királyságba utazott. Kíséretében van Vár- konyi Péter külügyminiszter, a KB tagja,' Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási - Hivatalának el-, nőké, Kárvalics Lászlói a KB agitációs és propagandaosz­tályának. Kovács László, a KB külügyi osztályának hé-' lyettes vezetője és, MelegaTi- Ö'or. külkereskedelmi .rniajsz-' 'térhelyertes:. Domokos Mátyás,) hazánk 'lóndtíiii- nagyköveté á( -helyszínen csatlakozik .a 'kisé-j veihez., ■ , - ■• , • . • 1- Kátdár, János búcsúztatásárai a Ferihegyi repülőtéren , meg-. F elvont .szemöldökkel kérdezheti ^z olvasó a cím láttán, már . miért .ne -ülne,» ;tisztviselő, hisz.en gz elnevezés, a sze­repkor hallatái),; tudtán szinte automatikusán tár­sítjuk hozzá a széket, az • íróasztalt, amelyen, amely­nél a tiszvisejó ül. Ez a ' tisztviselő azonban egy választott is&üfát tanács­kozásán ül. mégpedig az elnökségben, művet a ven­déglátók mejflisztélték az- ■ .";zal' —de: neiyi.dt, hanem az általa képviselt orszá- gos ’bátöságoU —, hogy '.meghívták- oda. ■ ■ ' Ül tehát s eddig semmi ■baj; Ár baj *kkor- kezdő­dik, amikor nem sók ügyet vetve ráT; hogy a válasz- ■ folt testűiét tagjai sorra állnak fel és mondjál? el véleményüket a nagy hord- " . erejű témáról készített elő­terjesztésről, a mellette "Ülővel beszélgetni kezd. Szomszédjának‘kínos a tlo? log, hiszen tisztában van : az alapvető illem szabá­lyaival. egyébként is, őszin­tén kíváncsi a társa!: vé­leményére, igyekszik tehát kurta igenekkel.' nemekkel felelni a tisztségviselő szó­áradatára, megpróbálja székét' ' kissé --tá^oiabbja,. húzni, tapintatosan így fi­gyelmeztetve a magáról ■--? és az általa-képviselt fel­sőbb szervről! megfe­ledkezett tisztségVi^lőt, si­A TISZTVISELŐ ÜL kertelenül. A baj azután , úgy folytatódik, hogy bár a tisztviselő láthatta — azaz ha nem tudná, akkor is észlelnie, kellett —, a testület minden, szót kérő- tagja felállt, úgy beszélt, azok is, akik az elnökség tagjaként kapcsolódtak be a vitába, hiszen tágas a terem, népes a testület, csakis így lehet látni, ép­pen ki beszél, ő nem za­vartatja magát; Ülve ma­rad, úgy mondja szigorú hangon a 'véleményét, nem ' észlelve, vagy éppen fü­tyülve rá, hogy meghök­kent mordj fut végig a termen; az arcvonások megkeményednek,, felhú­zott' váilak jelzik az értet­lenséget, miféle-stílus ez?! A tisztviselő ül, szemben vele a választott testület, amelynek ^Valamennyi' tpg- : ja a' demokrácia -szigorú szabályai szerint juthatott, jutott tisztéhez, ő pedig, akit kineveztek posztjára, aki. nem több. mint egy hivatali gépezet — ne le­gyen félreértés: fontos, nélkülözhetetlen hivatali j gépezet — tagja, a legki­sebb zavar nélkül, túltengő j önbizalommal mondja, > mondja a magáét. A tiszt­viselő ül, beszélj nem bí­belődik azzal, hogy á te- i : \ ‘ ;“r:| remben pillanatok alatt arcok sokasága. merevedett elutasítóvá, nem törődik azzal, hogy személyének vélt jelentősége, munka-;, körének súlya rpásodper-... cek alatt ellenszenvessé j. vált, s most már bármit, mond is, érdektelen lesz. Tartsuk egyszerű, nevelet­lenségnek magatartását? Szó sincsen arról, hogy a. megbocsáthatatlan bárdo»,'- latlanság mögött, a , gyér A mekkori nevelés hiányait.; lelhetjük meg magyarázó-- tot adó okként. A magyarázat sokkal in-", kább abban a hibás, téves munkamódszerben * van, amelyet ez a tisztviselő — egyedül ő? — megszokott,’ ' természetesnek , tart,. nem véve észre, bizony ‘mozdul a világ. Ez a hibás, téves % munkamódszer „azt. gugall- j ja;, ő fentröl4 "ér£é$jett, ne­ki más jogai' vaíiüák, reá más viselkedési szabályok, érvényesek ... Honnét gón- dolja ezt? Talán abból, hogy senki sem figyelmez­tet';. álljon már fel, ha a -többiek nem voltak , erre restek. Miért nem figyél- mszte-ik? Lehst. a tapin­tót. okán, hiszén ftirésa dblog egy‘felnőttet, a nagy nyilvánosság előtt alapve- tő viselkedési, szabályokra, > tanítani.' Lehet; ezért. gya? - ! n-itjuk, azonban-, r. inkább piásórt. Ázért„< mert. saj-.„ > nos —'dnriejc á rospz tiszt­viselőnek " is-* ugyahanhiyi ; hatalma' uan.'-imin-t- a.'leg- kiválóttbnal?, -azaz ;g testű-, let' is, az általa képvisel­tek is'könnyen megérethet­nék,' riyöghétfiék d r rendre : ; -intés ■k.övetkezmépygt. .. V ,alahol. jtt -van a $ze-, teptévesztés, a bárdö- - lat lanságbán — 1 is — megmutatkozó- fensőbbség . m?gtorlatlanul maradásá-: nak a magyarázata.’ Ezért 1 válhat magatartássá, stílus­sá az. ami egyszerű neve- .tólbnsógnek_ látszik. Az iiyerí -magatartás, stílus tűr- •ihetetien, de;-.létező; Sajnos,- •nem- kivételként létező. So­rozatosan tapasztalhatjuk választott testületek ülé­sein a .denlrői érkezett^ tisztviselők és a segíteni, a közös döntésben részt ven-' rtvv jptt. .tisztviselők közötti, | éles tkuiqfebsegeti' Ezt i ar 1 külöh&éget' nem magya­rázhatjuk kizárólag a sze­mélyes adottságok eltéré­seivel;: A magyarázat in-, kább az. hogy. túlságosan> sok mindent tűrnek el a választott testületek. Ennek a tűrésnek -a - gyökereit megkeresni, elmetszeni — az ülve maradt tisztviselőt. lcJáKHabi —.-nem. könnyű, dg égetőn, szükséges vál- lalkógás lenne. Mészáros Ottó jelent Németh Károly, az MSZMP főtitkár-helyettese, Máróthy László, mirúszterel- nük-heäyettes, a Politikái Bi­zottság tagjai. Trautmann Re­zső, -az Elnöki Tanács helyet­tes elnöke; Kótai Géza, a KB . külügyi -osztályának ve­zetője és Kamara János bel­ügyminiszter, a KB tagjai, Urbán Lajos közlekedési mi­niszter. Horn 'Gyula külügyi államtitkár, a Központi Bizott­ság tagja. Jelen volt David Hough Colvin. Nagy-Britan- -üiiá 'és És^ak'rírórszág Egye­sült - Királyság' * ■ budapesti nagykövetségáiTek , ideiglenes, liigyyjv-öje is.. „ . - ­, .Á magyar . * -különrepülőgép délelptt ' 1 tu' ora. -után . tíeijány perccel 'szánt' ,l,e a ’londoni Heathro'vk repülőtérre,' ahol katonai' \4*S%í$}?ta<j4ssal ■ fo­gadták a pár.t ■fptitjeárái. az Elnöki Tanács "tágjátKádár •János Szívélyes n kézfögással köszöntötte. ___a...„vendlágl átáll ké pviseletében üdvözlésre megjelent ’ Málcölih 'Kifkind külügyi államróinisktert éS Peter .William. Unwint, Nagv- Britannfa' budapesti nagykö­vetét, majd a kíséret 'taglói­val együtt elhaladt a Brit Királyi Légierő díszőrségének sorfala között. A repülőtéri fogadtatás után a magyar vendégek és a társaságukban lévő szemé­lyiségek szállásukra — a sok évszázados, közkedvelt óriás­park déli peremén álló Hyd-e Park Hotelbe hajtattak. Délután Kádár János és kísérete, elsőkét^í a British Museumba látogatott. A klasz- szicistá palota hatalmas osz­lopcsarnokából nyíló főbejá­ratnál Kenneth Cooper, a múzeumban , működő brit nemzeti könyvtár, a British Library főigazgatója fogadta a látogatókat, s vezette őket he a történelmi nevezetessé­gű „kerek” olvasóterembe. A több mint 40 méter átmérőjű kupolacsarnokban, - amelyben egykor Kossuth, Marx, Engels és Lenin is dolgozott, a fő­igazgató adott tájékoztatást a mintegy 15 millió kötetet (könyvet, iratot, újságot), őrző könyvtárról. Annál az asztal­nál álltak meg a vendégek, ahol Marx Károly több mű­vét írta, így A tőkét is. Ká­dár János itt megtekintette A tőke egy korabeli példányát, történetesen azt, amelyet Marx a múzeumnak ajándé­kozott. Ezután rögtönzött tárlaton a< könyvtár Hungarica-gyűjtő menyének néhány darabját mutatták be. Közöttük Má­tyás . király egy 1488-ban kelt levelét, egy Corvinát, vala­mint a legkorábban, magyar nyelven kinyomtatott köny­vek egyikét. Végül a könyvtár a British Museuinban őrzött. Magna Charta egy hasonmás-példá­nyával ajándékozta meg az MSZMP főtitkárát, aki a szí­ves gesztust megköszönve, el­ismerő sorokat irt a vendég­könyvbe. A múzeumi séta után Ká­dár János Sir Alan Traillnél, London’ főpolgármesterénél tett látogatást a XVIII. szá- zali Mansion House-ban, Traill hivatalában. Délután a brit miniszterel­nök hivatalában megkezdőd­tek a hivatalos tárgyalások Margaret Thatcher kormányfő és Kádár János között. Mielőtt a hivatalként és lakhelyül szolgáló Downing Street 10. számú épületbe ka­lauzolta 1 volna - vendégét, Thatcher asszony a bejárat előtt' várta és szívélyesen üd­vözölte az MSZMP főtitkárát. (Folytatás a 2. oldalon.) Pártvezetők látogatása Aczél György, az MSZMP Politikai ' Bizottságának tagja kétnapos látogatást tett Tolna megyében. ' szerdán Szekszár- don, a megyei pártsjákházban a megye párt- és állatni veze­tői fogadták. Csütörtökön ellá- tögátott a deesi ' Egyetértés Termelőszövetkezetbe. Délután részt vett a simontornyai vár­múzeumban rendezett Fc- renczy Béni emlékkiállítás ün­nepélyes ...jnegnyitóján,.. majd Ozorára utazóit. Az ozorai ál­talános iskolában ünnepséget rendeztek Illyés Gyula szüle? tésnapjánák előestéjén, s cbbő]: az alkalomból az oktatási',; in­tézmény fölvette az író nevét. Az ünnepségen, ahol a vendé­gek között jelen' volt Illyés Gyula özvegye is, Aczél György mondott beszédet. Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politi­kai Bizottságának tagja, a bu­dapesti pártbizottság első tit- -kára csütörtökön a Semmel­weis Orvostudományi Egye­temre látogatott. A program első részében az emetemi pártszervezet végreha tó bi­zottságának tagjaival, a rek­torral és rektorhelyettesekkel, a társadalmi rzervek képvise­lőivel találkozott. Ezt köve­tően megtekintette a már re­konstruált és folyamatosan modern technikával gazdagodó radiológiai klinikát is. Délután a SOTE Nagyvárad téri elmé­leti tömbjében az egyetem ok­tatóinak, dolgozóinak és hall­gatóinak aktívaülésén idősze­rű bel- és külpolitikai kérdé­sekről adott tájékoztatást. Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB' első titkára szer­dán és csütörtökön Szabolcs* Szatmár megyébe látogatott. Szerdán Nyíregyházán, a me­gyei pártbizottságon a megye párt- és állami vezetői fogad­ták. Csütörtökön — a megye vezetőinek kíséretében — a szabölc'Sbakái Búzakalász Ter­melőszövetkezetbe látogatott Hámori Csaba Szabólcs-Szat- már megyei látogatása Nyír­egyházán. a megyei pártbizott­ság székhazában tartott aktí­vaüléssel ért véget. Az ellátásban nem lehet fennakadás Ment telnek meg a tárolók

Next

/
Oldalképek
Tartalom