Pest Megyei Hírlap, 1985. október (29. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-28 / 253. szám

JlépfronférteRezlet Az Arany János Művelődési Központ dísztermében október 28-án, hétfőn délután 15 óra­kor kezdődik a Hazafias Nép­front városi bizottságának ér­tekezlete. Ennek napirendjén a bizott­ság ötéves munkájáról szóló beszámoló (Csípő Balázs vá­rosi titkár előadásában), majd tájékoztató a város VI. ötéves tervének teljesítéséről és a VII. ötéves terv koncepciójá­ról szerepel, ez utóbbit Ko­csis Jánosné tanácselnök tart­ja. A népfrontértekezlet válasz­tással fejeződik majd be. Előadások Múzeumi hónap Ma újabb előadással folyta­tódik, s egyúttal be is fejeződik a múzeumi hónap gazdag ese­ménysorozata. Ezúttal Farkas Péter iroda­lomtörténész: Pedagógiai esz­mék id. Szász Károly és Fáy András életművében címmel tart előadást. Régészeti ásatások Nagykő­rösön 1984—85-ben címmel ezt követően Simon László régész muzeológus előadása követke­zik. Az Arany János Művelődési Központban tartandó rendez­vény 18 órakor kezdődik, s ez­úton is hívják az érdeklődő­ket. Nemes piszke Az Afész és a konzervgyár a bogyósgyümölcs-termelés nö­velése érdekében 6 ezer magas törzsű nemes piszkecsemetét oszt ki azoknak a termelőknek, akik ilyen csemetét igényeltek. A csemeték megérkeztek, és az Afész Gárdonyi úti telepén át­vehetők. A jövő évben történő kiosztásra csemetéket most is lehet igényelni. Ugyancsak megérkezett a jö­vő évre való ólomzárolt Désiré burgonya vetőgumó is, amely biztos termést nyújt, és a Gár­donyi utcai telepen 8,90 forin­tos kilogrammonkénti áron kapható. A vetőburgonyát ta­nácsos most beszerezni. Áramszünet A DÉMÁSZ Nagykőrösi üzemigazgatósága értesíti a lakosságot, hogy október 28— 29-én reggel 7 órától délután 3 óráig áramszünet lesz a Va­das utcában, a Zrínyi utcában a 112. számtól végig, a Bállá Gergely utcában a 70. számtól végig, a Losonczy utcában a 86. számtól végig, a Váncsodi ut­cában a Szolnoki és a Vadas ntca között, a Túrán, a Várko- nyi, a Tetétleni és az Árbóz utcákban. Mozibh A nagyteremben Kék hegyek. Színes, szinkro­nizált szovjet filmszatíra. Elő­adás 5 és 7 órakor. A stúdióteremben Uramisten. Színes magyar film. Előadás fél 6-kor. NAGYKŐRÖSI ina A PEST MEGYE! HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXIX. ÉVFOLYAM, 253. SZÁM 1985. OKTOBER 28., HÉTFŐ Tüzelték kötelessége, lakók felelőssége Akik önként vállalták a veszélyt Meg kell, hogy mondjam, a minap féltem egy kicsit. Tar­tottam tőle, hogy akaratom el­lenére is fekete krónikát kell írnom, hiszen mi másra szá­míthat az ember, amikor a tűzoltóparancsnokot kéri meg, hogy foglalja össze az év ed­digi történéseit. Ebből a meg­közelítésből képtelenség pozi­tívumokról beszámolni, kizá­rólag csak akkor lehetnénk elégedettek, ha a tűzoltóknak kisujjukat sem kellett volna mozdítaniuk egész éven át. Sokrétű munka Sajnos ez csak álom, talán az is marad, sőt, ha összevet­jük az elmúlt év számszerű eredményeit az ideiével, még rosszabbodott a helyzet. Vi­gaszunkra szolgál — ha egy­általán szabad így fogalmazni —: a megyei, országos átlaghoz viszonyítva a középtájon vagy inkább hátul kullogunk a szo­morú statisztikában. De ad­juk át a szót Törőcsik Pál fő­hadnagy, városi tűzoltópa­rancsnoknak: — Kezdjük talán a leggyak­rabban munkát adó esetekkel, a tüzekkel. Amíg tavaly az el­ső félévben 18 tűzkár volt, idén ugyanebben az időszak­ban 23 alkalommal fordult elő^ és közel 320 ezer forintot kitevő értéi«- -semmisült meg. A legutóbbi 3 hónapban pedig 6 komolyabb tűzesethez riasz­tották embereinket. Érdekes viszont, hogy éppen a gabona­betakarítási dömpingben, au­gusztusban egyetlen említésre méltó eset sem történt. — A tüzek keletkezése jó­formán csa^>?egynéhány okra szűkíthető,! és elsősorban épü­letekben keletkeztek, szám sze­rint 15 esetben. A leggyakrab­ban a tüzelőberendezések sza­bálytalan kezeléséből adódott, valamint az elektromos háló­zat vagy készülék meghibá­sodása, és a gondatlanul épí­tett kémények a baj forrásai. A lakótelepeken a helytelenül tárolt benzinüzemű járművek is okoznak tüzeket. — Az üzemekben hatékony tűzvédelmi szervek működ­nek, így érthető, miért van az, hogy az esetek nagy részében a személyi tulajdonban fordul elő tűzkár. Tapasztalat, hogy jórészt a régi, de inkább új keletű emberi mulasztások IMI JELENTES Egysárgájú, kétsárgájú A hét végén nagy és forgal­mas piac volt. Sok baromfit, főleg ludat árultak. A kocsis­piacon volt még borszőlő is. A szép egri és kövidinka szőlőt 16, az otellót 15, az ananászt 11 forintért vették. A háztáji szemestermény- piacon a morzsolt kukorica li­terjét 6, a búzáét 5,50, az ár­páét 6 forintért árulták. A gyalogpiacon a nagyszemű napraforgómagot kilóra 25, a tökmagot 24 forintért mérték. Takarmánytököt is árultak, ki­lóját 90 fillérért. A gyümölcs- és zöldségpia­con az étkezési szőlő 25, az al­ma 6—12, a körte 16—24, a héjas dió 40—45, a szárazbab 70—90, a nagyszemű 100, a mák 80, a köleskása 40, a gesz­tenye 50, a burgonya 5, a fehér káposzta 8—9, a kelkáposzta 12—14, a karfiol 20—24, vá­gott káposzta 16, a zöldbab 30, az uborka 25, a paradicsom 4—6, a petrezselyemgyökér 20 —24, a sárgarépa 12—14, a zel­ler 16, a karalábé 6—8, a zöld­paprika 15—18, darabja 3, a zöldség csomója 8, a retek 6 forint volt. A baromfipiacon a tyúk pár­ja 180—240, a vágócsirke 140— 200, kilóra 55, a lúd 420—450, pulyka 500—550, a kacsa 180— 200 forintért kelt. Egy termelő külön árulta a kétsárgájú és az egysárgájú tyúktojást, a kétsárgájút 3,50, az egysárgájút 2,80 forintért adta. A baromfistandon csak aprólékot árultak. K. L. Ebzárlat A Pest Megyei Állategész­ségügyi és Élelmiszer Ellenőr­ző Állomás kerületi főállator­vosa az 1985. szeptember 18-án Nagykőrös város 3—4. járásá­nak területére elrendelt cbzár- latoí 1986. január 7-ig meg­hosszabbítja. játszanak szerepet ebben. So­kan csak akkor hívnának sze­relőt a hibás olajkályhához, vasalóhoz, amikor már késő, s általában arra sem igen gon­dol senki, hogy 9—10 éven­ként a lakóházak elektromos rendszerét érdemes, sőt szük­séges felülvizsgáltatni. — A tűzeseteken kívül ho­vá kellett még a segítség? — A tárgyalt időszakban például vízbetörés elhárításá­ra is ki kellett vonulni, de mint említettem, zömmel a tűz jelenti a leggyakoribb ve­szedelmet a városra. Ám azt kevesen tudják, hogy az elle­ne való közvetlen védekezés csak egyike annak a sokrétű munkának, ami a tűzoltóság­ra hárul. — A megelőzés, az előzmé­nyek kivizsgálása, ellenőrzé­se, és sorolhatnám még mind­azon tennivalókat, amik csu­pán a tűzhöz kapcsolódnak. Gyakorlatilag mindennemű elemi csapás esetére készen­létben kell állnunk, s nem­csak a veszélyhelyzet elhárí­tására, hanem a személyek, anyagi javak mentésére, s mindenkor tűzoltófeladat a segítségnyújtás, amikor köz­vetlen életveszélyről van szó. Goromba tréfa — Eddig csak a tűzoltók kötelességéről szóltunk, vajon az állampolgároknak mennyi­re jut ki a felelősségből? — Közhely, de esetünkben is érvényes: a tűzrendészet! szabályok nem ismerése nem mentesít a következmények alól. Pedig sajnos sokan nem, vagy csak nem akarják azokat ismerni. A tavalyi évhez ké­pest megemelkedett a sza­bálysértési eljárások száma, több mint félszáz alkalommal kellett kiszabni 500—1000 fo­rintos bírságokat. Talán túl­zott szigornak tűnik, ám az igazság, hogy mi is igyek­szünk humánusan kezelni az ügyeket, a nevelés és nem a büntetés a célunk. — Olyasmi előfordul-e, hogy mondjuk valamely kisebb tűz­ről csak utólag szereznek tu­domást? — Sőt jellemző. Az idén 8 esetben jött jóval később az információ, nemegyszer már a biztosítón keresztül, amely ugye csak a mi szakvélemé­nyünk alapján fizet. Termé­szetesen ilyenkor azonnal ki­vizsgáljuk az esetet, s ha egy­értelműen bebizonyosodik a súlyos gondatlanság, netán szándékosság, akkor megkezd­jük az eljárást az illetők ellen. Ez azonban ritka. Jó lenne, ha mindenki megértené egy­szer, hogy a tűzeset közbeni, vagy az azt követő 24 órán be­lüli bejelentés — a helyzettől függ — kötelező, s ez semmi szankciót nem von maga után, mint azt egyesek gondolják. — S ha elhamarkodottan valaki bejelentést...? Hát igen, ilyesmire is tesz van példa. Négyszer kaptunk olyan jelzést, ami jóformán minden alap, konkrétum nél­kül volt. Azonban a legártat- Irnabbnak tűnő gazdátlan tűz is tragédiát okozhat, ezért nem szabad egyetlen bejelentést sem fölösleges fontoskodásnak tekinteni, még utólag se. A tűzoltókocsinak mennie kell, akkor is, ha goromba tréfát űz valaki. Sajnos történt ná­lunk ilyen is .., Tekintélyt szereztek — Végül ejtsünk szót azok­ról is, akik a sugárcsövet fog­ják, életeket, értékeket men­tenek, ha bekövetkezik a csa­pás. — Akkor most hadd legyen alkalom a szervezeti felépítést is egy kicsit megvilágítani, an­nál is inkább, mert tapaszta­lat, hogy az emberek többsé­ge nem sok különbséget tesz tűzoltó és tűzoltó között. Ahogy szerte az országban, nálunk is állami, vállalati és önkéntes tűzoltók állnak helyt. Elsősorban társadalmi bázis­ra épül e tevékenység, ezen belül is a konzervgyárból ke­rül ki az önkéntesek mintegy 90 százaléka. Bizonyos, hogy kívülállóként nehéz reálisan megítélni sajátos munkájukat, nincs _ is mihez viszonyítani,, — Az elmondható, Szakmai berkekben tekintélyt vívtak ki maguknak a körösi tűzol­tók, a megyei parancsnokság is kimagaslónak értékeli helyt­állásukat. Mint városi pa­rancsnok osztom e véleményt, csak tisztelettel, elismeréssel szólhatok az állomány tag­jairól. De lehetne-e másként vélekedni azokról, kik önként vállalják a veszélyt, a mun­kán túli leterhelést, hogy óv­ják a város, mindannyiónk biztonságát? Miklay Jenő Lezárult a választások első szakasza Bizalmik és főbizalmik Befejeződött a pedagógus­szakszervezet választási soro­zatának első fordulója. Az ok­tatási intézményekben — az óvodákban és az iskolákban — megválasztották a bizalmiakat és a főbizalmiakat. A választások mindenütt nagy élénkséggel zajlottak le. A régi vezetőségek beszámolói­ból az derült ki, hogy a szak- szervezeti élet jelentősen előbbre lépett az oktatási in­tézményekben. Ez főleg abból látszik, hogy a szakszervezeti aktivisták sokkal több alka­lommal kapcsolódtak be az óvodák és az iskolák életébe, mint eddig, örvendetes az is, hogy a pedagógusok élet- és munkakörülményei az elmúlt öt évben javultak. A beszámolók azonban tük­rözték a gondokat is. Ilyenek a pedagógusok üdültetésének megoldatlansága, a túlóradíjak alacsony összege, a megszün­tetett pedagóguslakás-építési kölcsön vagy a csökkentett utazási kedvezmény. A választások már az új rendszer alapján történtek. A munkahelyeken nem titkáro­kat hanem bizalmiakat és fő­bizalmikat választottak. Az egyes intézmények maguk szabták meg, hány csoportot kívánnak alkotni. Az általános iskolákban ál­talában alsós, felsős, napközis és technikai csoportokat hoz­tak létre, minden csoport élén egy-egy bizalmival, s ezek fö­lé került a főbizalmi. A nagy­kőrösi általános iskolákban a következők lettek a főbizal­mik: Arany János iskola: Cze­czeiné Eszes Ágnes, Kossuth Lajos iskola: Szabó Lászlóné, Petőfi Sándor iskola: Boldizsár Endréné, Rákóczi Ferenc is­kola: Luzsányi Lászlóné, ki­segítő iskola: Abonyi Lajosné. Az óvodák inkább a területi elosztást követték a csoportok alakításakor. Egy-egy munka­helyi egység alkot külön cso­portot. A négy nagykőrösi óvo­dában a következő főbizalmi­kat választották meg: Zana Ernőné, Kakuk Jánosné, Utas- sy Gáborné és Stejankovitsné Aranyos Katalin. A Vági István Szakmunkás- képző Iskola főbizalmija Végh Tibor, az Arany János Gim­názium és Szakközépiskola fő­bizalmija Szabó né Irházi Zsu­zsanna lett. Kocséron két főbizalmit vá­lasztottak. Az óvodában Zoller Károlyné, az általános iskolá­ban Györiné Virágh Ildikó nyerte el a vezető szakszerve­zeti tisztséget. Nyársapáton közös főbizalmija lett az óvo­dának és az általános iskolá­nak: Pataki Istvánné. ' A régi vezetőség jó munká­ját dicséri, hogy a tizennégy főbizalmi .^özül kilencen ré­gebben is titkárok voltak. A választások első szakasza tehát lezárult. Következik a körzeti bizottság megválasztá­sa. A kilenctagú testületet a főbizalmikból és a rétegbizal- mikból álló városi bizalmites­tület választja meg, s velük fog kiegészülni a körzeti pe­dagógusok legmagasabb szak- szervezeti vezetősége. Tóth Tibor Árcédula a bundákra Ebben az évben mintegy 160 különféle modellt készítettek ki- sebb-nagyobb sorozatban a Nívó Ruházati Szövetkezet nagykő­rösi konfekcióüzemében. Képünkön: Szabó Erika a műszőrmé­ből készült bakfisbundára lövi be az árcédulát Hancsovszki János felvétele Labdazsongiorckről, osztályokról Ott leszünk! Hajrá Kinizsi! A Nagykőrösi Konzervgyár Kinizsi Sportegyesületben a labdajátékokban a kosárlabda­szakosztály a legeredménye­sebb napjainkban. Dr. Ábra­hám Tiborral, a kosarasok népszerű szakosztályvezetőjé­vel — aki az NB Il-es férfi­csapatnak továbbra is aktív játékosa — készítettünk inter­jút a napokban. — Az elmúlt bajnoki évben az NB Il-es férfiak a nyolca­dik helyen végeztek, 16 együt­tes közül a hetedik csoportban. Most átkerültek a Középcso­portba. Miért és mi a céljuk az 1985/86-os bajnokságban? — Nagy távolságra kellett utaznunk, ami a jelenlegi gaz­dasági helyzetben nem volt előnyös. Most közelebbi egye­sületek az ellenfeleink, s ezzel Anyakönyvi hírek Született: Bálint Sándor és Babicz Ilona: Attila; Pesti Zol­tán és Kecskeméti Zsuzsanna: Zoltán nevű gyermeke. Névadót tartott: Tóth Balázs és Szűcs Eszter: Mónika; Za- kar Imre és Kovács Mária: Imre; Juhász István és Cseri Mária: Nándor. Váradi Zoltán és Kovács Edit: Zsuzsanna; Barta László és Urban Teré­zia: Csilla nevű gyermekének. Házasságot kötött: Vitéz Fe­renc és Dobos Ágnes; Cseh At­tila és Petrik Anita; Szűcs Sándor és Varga Terézia. Meghalt: Ragó Jánosné Taj- ti Franciska (Abonyi u. 40.); Orbán Ferencné Gyóni Eszter (Zsíros dűlő 27.); Pozsár Amb­rus (Reviczky u. 9.); Dér Sán­dor (Csillag u. 11.); Marton István (Csalogány u. 6.); Sala­mon József (Németh Irén u. 9.); Józan Sándorné Kaszap Juliánná (Vörösmarty u. 20.). mintegy 25—30 százalékot tu­dunk spórolni. Bár a mezőny itt erősebbnek tűnik, szeret­nénk a csoportban az első öt közé kerülni, annak ellenére, hogy néhány játékosunktól át­menetileg kénytelenek voltunk megválni sorkatonai szolgálat miatt. — Hogyan kerültek a Kini­zsibe az egykori élvonalbeli, volt MAFC-os és válogatott já­tékosok? — Főleg rokoni és baráti kapcsolatok révén erősítenek bennünket. A felnőttek és az utánpótlás között évben és tu­dásban is nagy az űr, ezt az időszakot kell áthidalnunk. Mivel városunkban nincs fel­sőfokú tanintézmény, ha szín­vonalat akarunk, akkor távla­tokban is kell gondolkodnunk. Vendégjátékosok szerepelteté­sére gondolok. — És az utánpótlás? — Célunk az utánpótlás olyan, széles alapokon történő biztosítása, hogy az NB Il-es férficsapat számára legalább évente 1—2 embert tudjunk nevelni. Ezért a fejlődés érde­kében több csapatunk nemcsak a Pest, hanem a Bács-Kiskun megyei bajnokságban is szere­pel. Bázisiskolának tekintjük mind a négy helyi általános iskolát és az Arany János Gim­náziumot. Mindenütt megfelelő képzettségű szakember oktatja a kosaras utánpótlást. Az okta­tási intézményekkel való jó kapcsolat a szükséges létesít­mények miatt is kiemelt fel­adatunk. — Szó volt női csapat alakí­tásáról ... — Ez megtörtént. Varga Im­re irányításával már edzenek is és elindulnak a Pest megyei felnőtt női bajnokságban. Az ő utánpótlásuk is biztosított, — Hol és mikor játsszák az NB U-esek itthoni mérkőzé­seiket? — Továbbra is a Petőfi is­kolai tornacsarnokban, egysé­gesen szombati napokon II órakor. Szeretnénk, ha a játé­kosok és a szurkolók között igazi sportbaráti kapcsolat ala­kulna ki. — Van egy sztorija? — Közönségünknek szeret­nénk kedveskedni. Tárgyalás kezdődött arról, hogy az él­vonalbeli MAFC amerikai né­ger labdazsonglőrjeivel bemu­tató mérkőzésre jön városunk­ba a tél folyamán. Jól kezdték az új bajnoksá­got NB Il-es kosárlabdásaink. Első három mérkőzésüket megnyerték. Sportszeretetük, szerénységük, akaraterejük oéldamutató, más sportágbe­lieknek is. November 2-án, szombaton 11 órakor a Csősze­relő együttesét fogadják. Ott leszünk. Hajrá Kinizsi! Sulyok Zoltán ISSN 0133—HM HfíUp)

Next

/
Oldalképek
Tartalom