Pest Megyei Hírlap, 1985. október (29. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-30 / 255. szám

LLOI A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XII. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM 1985. OKTÓBER 30., SZERDA fárosi népfrontéslekezlet I kor szellemh ezigazodó fofinábaii A Ganz Árammérőgyár bérlőjében tartották meg a árosi népfrontértekezletet, melyen az elmúlt ötévi te- ékenységről Aufmuth Éva, a :NF gödöllői bizottságának tkára tartott beszámolót, app István tanácselnök is- vertette a hatodik ötéves terv redményeit, a következő fél vtized fejlesztési koncepció­it. A beszámolókat hozzászó- isok követték, utána meg- rősitették a körzeti tanácsko- íson megválasztott városi épfrontbizottságot, annak el- ökségét, a megyei értekezlet üldötteiít, valamint a megyei épfrontbizottságba delegálan. ó tagot. Az értekezleten meg­fent dr. Molnár Béla, a Ha­lf i as Népfront Országos Ta- ácsának titkára, Simon» Já- os, a megyei pártbizottság sztályvezetője, dr. Fogd Mi- ály, a népfront megyei bi- attságának titkárhelyettese, lerczenik Gyula, a gödöllői ártbizottság első titkára, a írsadialmi és tömegszerveze- sk helyi vezetői, képviselői. elöltek kiválasztása Aufmuth Éva előadása be- ezető jében emlékeztetett a épfront társadalmi szerepére, edentőségére, szólt tevékeny­égének új vonásairól, a he- sdilk kongresszusán elihatáro- ott feladatairól, majd helyi érdesekre tért rá. Városunk - ian több mint háromszáz nép- rontaktíva dolgozik, akik a anácstagokkal és póttanács- agokkal, a lakóbizottságokikal gyüttműködve igyekeznek ninél hatásosabb tevékenysé- :et kifejteni. Kiemelte a tár- adalmi munkára való mozgó- ításban vállalt szerepüket, melynek része van abban, íogy a mostani ötéves tervben irtéke meghaladja a kétszáz- nillió forintot. Az elmúlt időszakban, han­goztatta a szónok, erősödött a íépfront közjogi szerepe és unkciója. Általánossá váltak i társadalmi viták. Ilyen volt 983-ban az új választójogi örvényről folytatott eszmecse- ■e. s legújabban a hetedik öt- íves tervet előkészítő véle- nénynyilvánítás. Az új taná­ri és képviselői választások­ra! kapcsolatosan is sokrétű 'eladatokat oldottak meg a íépfroüttestületek, aktívák. A rárosi .bizottság véleménye izerint a jelöltek kiválasztása, i választási propaganda (a'ju- íiálisi népfrontsátor, a video- nterjúk, a választási híradó, i jelöltek fényképét tartalma­zó tabló) hatékony yolt. A.bc- íegyűlés.eken és szolidaritási rendezvényeken is igyekeznek >lyan formákat találni, ame- ,yek igazodnak a korhoz, az íjabb nemzedékek felfogásá­hoz. A körzeti népfrontbizottsá­gokról megállapította: kezdet­ben jól működtek, később azonban, a szükségessé vált személycserék elmaradása miatt munkájuk javarészt a városi bizottságra hárult. A jövőben jobban figyelembe keli venni a lakótelepek és családiházas övezetek eltérő sajátosságait. A beszámoló további része a bizottságok munkáját ele­mezte. A rétegpolitikával fog­lalkozó testület a tanáccsal és a Vöröskereszt városi vezető­ségével együttműködve ered­ményesen foglalkozott az idő­sekkel, a mozgáskorlátozot­takkal, az alkoholistákkal, a gyermeküket egyedül nevelő szülőkkel. A közművelődési bizottság tagjai csaknem vala­mennyi közművelődési intéz­mény, társadalmi bizottság munkájában részt vettek, vitá­kat rendeztek a közoktatással kapcsolatos határozatról. A honismereti bizottság ke­retében a krónikaírók évente 25—30 téma kidolgozásával járulnak hozzá a város múlt­jának jobb megismeréséhez. Az idén szervezték újjá a kör­nyezetvédelmi bizottságot, amely a továbbiakban a kert­barátokkal és a városszépítő- ikörred is együtt kíván működ­ni. A fogyasztók városi taná­csa, együttműködve más szer­vekkel, figyelemmel kísérte a kereskedelmi ellátást. A kert- bárátkör rendszeresen tart szaktanácsadást, gombavizsgá­lati ügyeletet, terménykiállí­tást, szakmai bemutatókat. Több fiatalt Befejezésül Aufmuth Éva a politikai és társadalmi szer­vezetekkel fenntartott kapcso­lataik jelenéről és jövőjéről szólt. Papp István városi tanács­elnök ismertette ezek után a hatodik ötéves terv eredmé­nyeit, a hetedikre kidolgozott koncepciót. Ezekről lapunkban az utóbbi időben többször is részletesen írtunk. A hozzászólók közül Heltai Miklós Gábor, a városi gim­názium igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy ne szű­küljön a népfront bázisa, mi­nél több fiatalt vonjanak be a mozgalomba. Kérte a népfront­aktívákat, hogy segítsék a csa­lád- és gyermekkultusz kibon­takozását. Kiss Éva nyugal­mazott pedagógus a nemzeti értékek megmentésének fon­tosságára figyelmeztetett. Ki­jelentette, hogy az értékek fel­tárásának, megmentésének munkájához a fiatalokat ’is meg lehet nyerni, ha érzelmi­leg közelítik meg őket. Dr. Cse­Gödiilici úttörők segítsége Pstőfisek Berhldáárt A gödöllői Petőfi Sándor törőcsapat pajtásai is sze- tnének segíteni a berhidai drengés sújtotta társaiknak. ;y nagyszabású akcióba zdtek. Sok-sok gyerek hozta otthon már nem használt, : még nagyon jó állapotban lő játékát, könyvét, egyéb jsznos tárgyait. Ezekből az zközökből vásárt rendeznek »vember 1-én, pénteken dél­én 4-től 6-ig a Munkácsy i iskolaépületben. Lehet ott ajd venni játékautót, babát, rsasjátékot, sílécet, korcso- át, könyvet, csizmát, téli pőt, és sok-sok egyéb játé­A bevétellel azt tervezik, hogy felajánlják a berhidai pajtásoknak úgy, hogy meg­hívják őket nyáron a csapat 'által szervezett táborokba és ebből a pénzből fedezik a ven­dég pajtások költségeit. Ezúton hív meg mindenkit az úttörő- csapat a vájárra, gyerekeket, szülőket egyaránt. Az óvodás­korúak szüleit szeretettel vár­ják, mert nekik való játékok is lesznek szép számmal. Csá­bító lehet az is, hogy a fenti tárgyak jóvá! olcsóbban kap­hatók, mint a valós értékük, de a cél, amiért mindezt te­szik, annál drágább. ri Lászióné, a Vöröskereszt városi szervezetének vezetője 'javasolta, újítsák fel a tiszta­sági őrjáratot. Szabóné dr. Vil­iin Erzsébet, a szakmaközi bizottság titkára aláhúzta, sok terület van, ahol a népfront­tal együttműködhetnek. Nemzeti értékek Molnár Béla, az Országos Tanács titkára elmondta, a mozgalom nyugodt lelkiisme­rettel készülhet kongresszusá­ra, a számadásra, mert társa­dalmi tekintélye nőtt, sok százezres aktívahálózata él­vezi a nép bizalmát. A biza­lom természetesen nagyabb elvárásokat is jelent, tette hoz­zá, amelyeknek az ötezer nép­frontbizottság a következők­ben is meg fog felelni. Rövi­den szóit az ország gazdasági ‘helyzetéről, amely a népfront 'helyét, szerepét, tevékenységét 'befolyásolja, majd ő is java­solta, igyekezzenek minél szé­lesebb rétegek képviselőit be­vonni a mozgalomba. A hozzászólások után meg­választották az 53 tagú városi ■»épfrontbizottságot, amelynek elnöke dr. Mélykúti Csaba, a MÉM Műszaki intézet tovább­képző irodájának vezetője, függetlenített titkára Aufmuth Éva lett. Az elnökség további tagjai: Taliga Margit (elnök- helyettes) óvónő, dr. Györkös István mérnök, Horváth And­rás mérnök. Kecskés József művelődésifaáz-igazgató, Kle- ment József művezető, Kiss Éva nyugalmazott középisko­lai tanár, Kiss József VGV- igazgató, Mészáros Margit pe­dagógus. A megyei népfront­bizottság tagjának választot­ták Vári József nyugdíjas er­dőmérnököt. A megyei nép­frontértekezlet küldöttei: Auf­muth Éva, dr. Mélykúti Csa­ba. K. P. Novemberben is lehet vigadni ÚJ bornak lárton a bírája Szent Andris hava — mond­juk novemberre, az őszutó hónapjára. Szopnom esemény­nyel kezdődik ez a harminc nap. November elsején, halót tak napján, virágot visznek a temetőbe. Valamikor csak a ház előtti kertben nyíló őszi­rózsát kötötték koszorúba szedték csokorba, ma azon­ban szebbnél szebb virágot vásárolnak, s minden sírt be borítanak a gyönyörű fehér krizantémok. Ezer és ezer gyer­tya apró lángja borítja fény be az ünnepi csillogásban is annyi bánatot, szomorúságot őrző temetőt. A halottak nap­jának megtartása napjainkban nemcsak falvakban, hanem a városokban is általános, bár egyházi jellegét részben el vesztette. m — Azt is mondjuk novem­ber elsejével kapcsolatban, hogy halottak napja után ér rá a paraszt — emlékezik Ré­ti István, a hévízgyörki nyug­díjasklub vezetője —, ugyan­is erre a napra, amit az em­ber nem végzett el, elvégzi az időjárás. Betakarít, leborotvál mindent a fagy, a ködlovon járó hajnalok dere, az esőt szi­táló fagyos őszi szól. Nyugo­vóra tér a természet, s meg­pihen az ember is. Hosszú volt a munkával teli hétköznapok sora a márciusi kikelettől a novemberi lombhullásig. Nagyapám, aki hosszú év­tizedeken át vadászott, külön­legesen szép napnak tartotta barátaival együtt Hubert nap. ját. Összejöttek a vadászház­ban, saját maguk készítették áz ételt, s hangos puskaro- pogtatással, koccintással, haj­nalig tartó nótázással köszön­tötték Hubertuszt, a vadászok Véd ős zentjét. — Márton napja, nekünk hévízgyöríkieknek azért is ne­vezetes — mondja Réti Ist­vánná —, mert ehhez a nap­hoz kötődik a búcsúnk ideje. De nevezetes azért is, mert ezen a napon vágják lé Már­ton lúdját, és a lakomán meg­kóstolják az új bort, ennek ugyanis, ahogyan monda pi szokás: Márton á bírája, mert ha erre a napra nem forr ki, nem tisztul le a hegy le­ve, abból már soha nem lesz kedvcsináló nedű. Zmák András hosszú sorát ismeri a Márton-naphoz fű­ződő időjóslási megállapítá­soknak. — Márton olykor fe­hér lovon jár — tehát felké­szülhetünk a havazásra. — Ha Márton lúdja jégen áll, kará­csonykor sárban botorkál. De Csomagolják a golyót Műszakonként négyszáz kiló golyó alakú rágógumit csomagol­nak a péceli Rákosvölgye Termelőszövetkezet üzemében. Ké­pünkön: Mucsi Gyuláné ellenőrzi a csomagológép munkáját Hancsovszki János telvétele mondják azt is, ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél. Persze, Márton csak úgy tud vidám lenni, ha a házigazda gondoskodik a hangulatról, s nem decis pohárba tölti a bort, s nem is vár a kínálással ad­dig, amíg látogatója magára veszi a bekecsét, fejébe húz­za báránybőr süvegét, s to­pogva fogja az ajtó kilincsét Erzsébet napja — novem­ber 19-e — rendszerint meg­hozza a havazást, erre utal a közmondás. — Ha Erzsiké megrázza a dunyháját, az an­gyalkák is követik példáját —, s ez bizony nagy pelyhek- ben hulló havazást jelent. Er­zsébet napján több búcsút is tartanak a környékünkön — Zsámbokon, Veresegyházon, Kartalon —, de leghíresebbnek a kartaiit emlegetik. Az Erzsé­beti búcsúkra a háziasszonyok nagy pusztítást végeznek a li­bák, kacsák, tyúkok közt, mert ezeknek az ünnepi események­nek elmaradhatatlan vendég- marasztalója a sült kacsa és a sült liba. Erzsébetet Katalin, a lányok védőszentje követi a naptár­ban. Szokás, hogy ezen a na­pon Katalin-ágat raknak víz­be, hogy karácsonyra kizöl- delljen, s a zöld ágból jósolni lehessen a következő esztendő várható termésére. Zmák And­rás szerint ez a nap időjárásá­ban a karácsonnyal ellentétes, mert így hangzik a jóslás: — Ha Katalin kopog, karácsony locsog —, s miért kételked­nénk a megállapításban, ami­kor a régiek azt tartják: Köz­mondás nem hazug szólás. November utolsó napja. András, a téli évnegyedikezdő mulatságok napja. András-nap utáni vasárnapon kezdődik ád- vent, ettől kezdve egészen ka­rácsonyig nem lehetett lako­dalmat, mulatságot, táncos összejövetelt tartani — ma­gyarázza Réti István. — Nálunk, a falúban, min­dig sok András élt, ezért az­tán az andrásoiás, vagyis az Andrások köszöntése szinte ünnepnek számított, s egész éjszaka a felvégből vagy az al­végből egyaránt hangzott a nótaszó. Hévízgyörkön az And- rás-naphoz kapcsolódóan tart­ják az evangélikusok a búcsú­jukat. Hogy a búcsúra terített asztal és természetesen az András-napi köszöntőket vá­ró asztal tele legyen finom fa­lattal, a legtöbb család erre a napra disznót vág, mert ha eddig nem, ezután biztosan megjön a hideg. Fercsik Mihály Galgamenti Tsz Lucernamag Jó lucernamagtermést taka­rítottak be a Galgamenti Ma­gyar—Kubai Barátság Terme­lőszövetkezetben Túrán. A 156 hektáron termesztett növény a kedvezőtlen időjárás ellenére is 320 kilogramm magot ho­zott hektáronként. A sikerhez hozzájárult a lucernaszabó- méhek telepítése a virágzás idején. A nap programja Gödöllő, művelődési ház: Orson Welles rendezői so­rozata, A gonosz érintése, ké­szült 1957-ben, 19 órakor. A hét gödöllői műtárgya: Gödöllői menyasszonyi ruha a századelőről, megtekinthető az előtérben. Isaszeg, falumúzeum: Surman István fafaragó ki­állítása. megtekinthető 14—IS óráig. Mozi Apacsok. A skalpvadászok pusztulása. Színes, magyarul beszélő NDK-kalandfilm. Csak 4 órakor. Egy elvált férfi ballépései. Színes, magyarul beszélő ame­rikai filmvígjáték, 6 és 8 óra­kor. 14 éven aluliaknak nem ajánlott. Röplabda Mindenkit legyőztek Nagyon sikeres fordulót hagytak maguk mögött a GSC női röplabdázói. Mindkét csa­patuk győzelmet aratott az NB II-ben! GSC—Hatvani Kinizsi SE 3-1 (10-15, 15-8, 15-10, 15-4) GSC: Kardosné, Körösfői F., Somogyiné, Süpek, Szent- ivánszki, Zsulya. Csere: Maul- né, Szaniszló. Edző: Körösfői László. Csaknem másfél órás nagy küzdelmet vívott egymással a két csapat. Az első játsz­mában fej fej mellett halad­tak a csapatok, de a befeje­zés a vendégeknek sikerült jobban. Ezután nagyobb se­bességre váltottak lányaink, és lelkes mezőnyjátékkal, va­lamint bátor támadójátékkal fokozatosan felőrölték az el­lenfél ellenállását. A negye­dik játszmában a jobb erőn­lét már fölényes hazai győ­zelmet eredményezett. Vala­mennyi játékos dicséretet ér­demel. de kitűnt Kardosné, Szentivánszki és Somogyiné. GSC ifi—Hatvani Kinizsi ifi 3-0 (15-6, 15-9, 15-8) GSC ifi: Bódi, Bucherna, Dóczi, Havas, Kiszel, Sza­niszló. Edző: Dócei István. Ifi&táink tartottak ettől a mérkőzéstől, mert a hatvani fiatalok tavaly a harmadik helyen végeztek. Ismét bebi­zonyították azonban, hogy so­kat fejlődtek. Rendkívül lel­kes mezőnyjáték mellett a fel­adások is pontosak voltak, a hálónál pedig Havas és Sza­niszló nagyerejű leütéseit nem tudták védeni a hatvaniák. Valamennyi játékos jól ját­szott, irányítójátékáért Bu­cherna külön is dicsérhető. A következő mérkőzéseket szombaton 10 órától Jászbe­rényben a Lehel SC ellen vívják. Győzelmet aratott' a GEAC férficsapata is az NB II-ben. GEAC—Gyöngyösi SE 3-1 (6-15, 15-6, 15-9, 15-11) GEAC: Dóczi, Csorna. Goro- ve, Hugyecz, Somogyi, Magyar. Csere: Kardos, Forgács. Edző: Körösfői András. Az első . játszmában nehe­zen melegedett be a hazai csapat. Ezután lelkes és jó játékkal felülkerekedtek és biztos győzelmet arattak. Va­lamennyi játékos dicséretet érdemel. Jó: Csorna, Hugyecz. A következő fordulóban a Ganz-MAVAG vendégei lesz­nek, a kezdési időpont 15 óra. Kedvező feltételek Sportkörök szerződése Bérleti szerződést kötött az Agrártudományi Egyetem és a városi sportfelügyelőség. Ennek értelmében 1986-ban az egyetem szabadtéri létesít­ményein tarthatják meg sport- rendezvényeiket. N agy segítsé­get kapott ezzel a felügyelőség az egyetemtől, hiszen így jövő­re ötven-hatvan alkalommal vehetik majd igénybe a pályá­kat, létesítményeket, mind­össze harmincezer forint bér­leti díjért. A GSC ügyvezető elnökével is megállapodtak, a nyitott pálya akció keretében a GSC ingyen bocsátja a város ren­delkezésére a pályákat, ezzel nyújtva nagyobb lehetőséget a tömegsportversenyekhez. ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom