Pest Megyei Hírlap, 1985. október (29. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-28 / 253. szám

r »T « J • > tit] 8 1985 OKTŐBER 28:, HÉTFŐ H EK i MR. 1985. október 28. Hét- fő. Simon napja. A Nap kél 6.22 — nyugszik 16.34 órakor. , A Hold kél 16l30 — nyugszik 5:52 órakor. IVÁit mi'll' i őoj.viiav Délután napos, éjszaka és reggel ködös idő várható. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet késő este 3, hajnalban a belterüle­teken —1, a külterületeken --4, fok körül alakul. Fcgatlóóra Balázs Gézáné, a Pest Me­gyei Tanács elnökhelyettese október 28-án, hétfőn délelőtt 11—13 óráig hivatali helyisé­gében fogadóórát tart. — üzletbővítés. A tervek szerint mintegy 600 négyzet- métér alapterülettel bővül Vi- segrád üzlethálózata a VII ötéves tervidőszakban. — Színházbarátkor. A tá- piószecsői Damjanich Műve­lődési Házban színházbarát­kor alakult. Havonta indul a színházbusz a fővárosba. S hogy az utazás ideje se teljen haszontalanul, ez idő alatt a kör tagjai ismertetőt hallgat­nak az éppen megtekintendő darabról. Ebben az évadban hat-nyolc színházlátogatást terveznek. — Adósság nélkül. Befeje­ződött Solymáron az eredeti­leg tervezett vízműhálózat építése, a tanács pedig kifi­zette a mintegy 3 millió fo­rintos vízműépítési adósságát. Szennyvízcsatorna-hálózat épült a József Attila és a Dó­zsa György utcában, valamint átadásra került a végleges szennyvíztisztító-telep. — Üzemcsarnok, órák alatt. Transmodul néven olyan elő­regyártott csarnokokat készí­tenek a kiskunlacházi ÉG- SZÖV-nél, amelyek a helyszí­nen, néhány munkás segítsé­gével, egyetlen óra alatt felál­líthatók. A csarnokot a Kö­zel-Kelettől Afrikáig számos országba szállítják. — Ifjúsági ház lesz. Szent­endrén a hetedik ötéves terv során végleges helyére, a szakmunkásképző mai épüle­tébe kerül a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyv­tár gyermekkönyvtára, s itt alakítják majd ki a város if­júsági házát is. HATVÁNY LAJOS SZAZÖT ÉVE, 1SS0. október 28-án született, és 81 éves korúban, lu6l-bcn hun., i el llatvany Lajos Kossutli-dí- jas iro és kritikus, irodalom­történész. Gazdag gyároscsaládból származott. A budapesti egye­temen tanult, ahol elsősorban Gyulai Pál hatott rá. 1905-ben bölcsészdoktori diplomát szer­zett. Három évvel később Ig- noíusszal és Fenyő Miksával részt vett a Nyugat alapításá­ban Baráti kapcsolatba ke­rült Ady Endrével, akinek mű­vészetét — mint a költő egyik első méltatójá — számos írás­ban propagálta. Adyt és a Nyugatot egyébként anyagilag is támogatta. Később hosszabb ideig Bérlinbén élt, majd ha­zatérve, 1917—19-ben a Pesti Na >!ó, 191 — 9-ben az Eszten­dő című folyóirat szerkesztő­je, s. lapjait a polgári radiká­lis törekvések szolgálatába ál­lította. 1319 nyarán Bécsbe emigrált, majd Németország­ban élt, s csak 1927-bén tért haza. A fasizmus elől Párizs­ba. onnan Oxfordba emigrált, s 1947-ben tért vissza Magyar- országra. Egész életét a magyar Iro­dalom szolgálatának szentel­te: támogatta a haladó írói tö­rekvéseket, s ott állt segítő­társként Adv Endre, József Attila és a magyar irodalom több más nagyja mellett. Üj takarmánynövények Gödöllői nemesítés A mezőgazdasági nagyüze­mek és az arra vállalkozó kis­termelők új takarmánynövény fajták között válogathatnak Több új növény köztermeszté sét engedélyezték; ezek gazda­ságosabbá teszik az állattartást azzal, hogy csökkentik a ter­melési kiadások mintegy 70 százalékát kitwó takarmányo­zás költségeit. A Cukorrépatermesztési Ku­tató Intézetben nemesítették ki az Optima nevű új takarmány- répát. Az országban hozzáve­tőleg 4000 hektáron termesz­tenek takarmányrépát, ám a gazdaságoknak eddig mind­össze két fajta állt rendelke­zésükre. A szűkös választék mellett gond volt. hogy a ré­pa úgynevezett szárazanyag­tartalma meglehetősen ala­csony. Nem megfelelő ezek­nek a fajtáknak tárolhatósá­ga sem túl gyorsan romlás­nak indultak a gumók, a tél végi takarmányozásnál már szóba sem jöhettek. Az Opti­ma hektáronkénti szárazanyag­Vetélhcdő Versem vzünk a milliókért A KISZ Központi Bizottsá­ga az értékelemzés módszere és szemléletmódja széles körű elterjesztésérek segítésére „Versenyzünk a milliókért — értékelemzés" címmel országos vetélkedőt rendez. A vetélke­dővel a kormányzat energeti­kai, anyagtakarókossági, tech­nológiai-korszerűsítési és hul­ladékhasznosítási programját kívánja támogatni, olyan szem­léletmód kin’-ki tá sára tö­rekszik, am ■' nek révén a fiatalok hozzujárulhatnak a környezetükben megvalósuló gazdasági folyamatok állandó fejlesztéséhez. A vetélkedőt csapatverse­nyek formájában bonyolítják Gumicukorból készül a gyere­kék kedvence, a gumicumi a ráckevei Aranykalász Tsz új­hegyi cukorkaüzemében. A {»épszerű édességből naponta több ezret rak tasakba Bor Ferencné csomagoló. Veress Jenő felvétele — HAJÖJÄRATOK. a Ma­hart értesíti az utazóközönsé­get, hogy a Budapest—Eszter- gofn, valamint a Ráckeve— Tass közötti menetrend szerin­ti, továbbá a Budapest—Bécs közötti szárnyashajójáratok Október 27-én közlekedtek utoljára. Az Esztergom—Stu- rovo közötti kompjárat to­vábbra is közlekedik a meg­hirdetett menetrend szerint. Pozsony-Masskra Szomszédaink tévéiből POZSONYI TV 18.30: Telesport 13.30: Tv-híradó 20.0Ó: Homokbuckák. Tévéfilm 2. MŰSOR 16.55: Az eníwetoki cápák. NSZK termé&febtfilm. 2. rész 18.20: A WRfe vésett szépség. Kis- film 18.30: A hét eseményei magyar nyelven 20.00: Ido Kirilova operaáriákat énekel 20.30: Sportösszefoglaló £2.10: Autók és emberek. Francia filmsorozat. 1. rész A MOSZKVAI TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL Moszkvai idő szerint! 8.00: Híradó • 8.35: Labdarúgószemle 9.05: Rajzfilmek 9.45: Dokumentumfilm 10.15: Verseny cél nélkül 11.40: Hírek 14.30: Hírek 14.50: Dokumentumfilm 15.50: Koncert 16.15: A pályaválasztásról 16.45: Hírek 16.50: Koncert 17.25: Állj meg, pillanat! 17.50: Bessi Argiraki énekel 18.15: Az ember, az út, a gépko­csi 18.45: Ma a világban 19.00: Ügyek és emberek 19.30: Büntetlenül bűnösek 21.00: Híradó 21.35: A film folytatása 23.10: Ma a világban 23.40: Pável Lusnekajev 0.50: Hírek 0.55: Filmszemle 1.40: Az Alekszandrov együttes koncertje [A KÁDIÓ~ÉS TV »IIJSOIIÁBOT 4.30: 8.00: 8.15: 8.20: 9.0ö: 9.30f: 9.40: 10.00: 10.05: 10.35: 11.05: 11.25: 11.38: 12.00: 12.30: 12.45: 13.00: 14.00: 14.10: 14.37: 14.55: 15.00: 15.30: 16.00: 16.05: 17.Od: 17.30: 17.45: 18.15: 18.23: 18.30.: 19.15: 20.50: 22.00: 22.20: 22.30: KOSSUTH RADIO 23.20: Jó reggelt 24.00: Hírek. Időjárás Mai kulturális programok 4.30: Mit üzen a rádió? 8.00: A hét zeneműve 8.05: Kicsiny sugár 8.50: Ki kopog? 9.00: Hírek. Időjárás 12.00: Nyitnikék. Kisiskolások mű­sora 12.10: Lalo: Spanyol szimfónia 12.25: Bioritmus 12.30: Behár György dalaiból 13.00: Ádámcsutka 13.05: Déli krónika 13.45: Ki nyer ma? 14.00: Házunk tája 17.00: Magyar előadóművészek al- 17.05: buma 17.30: Hírek. Időjárás 18.30: Daloló, muzsikáló tájak 19.00: Az ezüsthajú lány 19.05: Édes anyanyelvűnk .Mozgásterek 19.30: Kóruspódium 20.00: Hírek. Időjárás 20.05: Nekpd szól! 21.00: Eco-mix 21.05: Baskír népdalok Franck: A-dúr szonáta 22.30: Hol volt, hol nem volt.«* 23.00: Mai könyvajánlatunk 23.20: Esti magazin Szovjet városnap 9.00: Archívumok mélyéről 9.05: Hírek. Időjárás. Sport Tíz perc külpolitika 9.08: Találkozás a világhírrel 9.38: Üj lemezeinkből Hírek. Időjárás PETŐFI RADIO Reggeli zenés műsor Hírek. Időjárás Nótacsokor Délelőtti torna Hírek. Időjárás. Útközben Hírek németül, oroszul és angolul Táncok fúvósokra Kis magyar néprajz Népzenekedvelőknek Hírek. Időjárás. Útközben Slágermúzeum Időjárás- és vízállásjelentés Kettőtől ötig ... Hírek. Időjárás. Ütközben Üjdonságainkból Ötödik sebesség Tip-top parádé Hírek. Időjárás. Ütközben Ferencz Éva és a Kaláka együttes felvételeiből Sportvilág Hírek. Időjárás. Ütközben Minden hangra emlékezem Hírek. Időjárás. Ütközben Hívja a 33-43-22-es telefon­számot! A Vasváry dzsesszegyüttes Hírek. Időjárás. Sport Johann Strauss műveiből 3. MŰSOR Hírek. Időjárás A kiállítótermek program­jából Félóra népzene Weber: Euryanthe 13.00: Hírek. Időjárás 13.05: Noteszlapok 13.35: Üj magyar zene hónapja a rádióban 14.47: Holnap közvetítjük 15.1Ó: Zenekari muzsika 16.00: Európai kulturális fórum 1985. 16.12: Schumann-muzsika 16.30: A Ramones együttes felvé­teleiből 17.00: Iskolarádió 17.30: A hét zeneműve 18.00: A Pege—Ratzer—Stéger dzsessztiró 18.25: Az új magyar zene hónap­ja 19.00: Hírek. Időjárás 19.05: Stílusgyakorlat 19.35: Kamarazene 20.05: Kapcsoljuk a Magyar Ál­lami Oper aliápat 22.45: Külföldi slágerek — ma­gyar előadók 23.30: Hírek. Időjárás TELEVÍZIÓ 16.25: Hírek 16.30: A Kis-Balaton 17.00: Pacsirta. Magyar film 18.40: A nemzet könyvtára 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Az MTV nemzetközi gála­estje A szünetben: 21.00: Régi órák 22.45: Tv-híradó 2. le. Egy csapat öt, esetenként ennél kevesebb v\gy több já­tékosból is állhat a korábban együtt dolgozott kollektívák változatlan összetételben és létszámban jelentkezhetnek. Különböző munkahelyeken dolgozók is alkothatnak egy- egy csapatot. A részvétel fel­tétele, hogy a csapatok rövi­den írjanak le három olyan témát, amelyben munkahelyü­kön értékelemzést lehet vé­gezni. A témaajánlathoz a gazdasági egység valamelyik vezetőjének záradékot kell fűznie, s ebben szerepelnie kell annak, hogy a javasolt témák valós folyamatokhoz kapcsolódnak, és ezekben ér­tékelemzés még nem történt. A vetélkedő háromfordulós, a döntőt a Magyar Televízió is közvetíti. A legeredménye­sebben szereplő csapatok tag­jai tárgyjutalmakat és külföl­di szakmai utazást nyerhet­nek. A versenyre a csapatok a következő címen jelentkez­hetnek: KISZ Központi Bi­zottsága, Budapest, Pf. 72. 1388. A borítékra írják rá: „Értékelemzés”. Jelentkezési határidő: 1985. december 15. tartalma több mint egy ton­nával nagyobb az eddigi faj­tákénál és a szárazanyag szá­zalékos aránya is lényegesen kedvezőbb, hozzávetőleg négy százalékkal haladja meg a ré­gi fajtákét. Az új répa jól tá rolható kis veszteséggel eláll hetekig-hónapokig összetéte­lében jelentősebb változás nem következik be. 1985-ben már három hektáron termesztették vetőmagját. További újdonság a vető­mag vállalat kutatóközpont­ja által előállított lóbabfajta, amely fontos fehérjeforrása lehet az állattenyésztésnek. Bevezethetik a gyakorlatba a nyíregyházi nemesítésű új csillagfürtöt is. A Gödöllői Ag­rártudományi Egyetem kutató- intézetében — Kompolt—Put- nokon — nemesítették ki a szintén kitűnő minőségű vö­rösherét, de van az újonnan kiadott takarmánylistán kül­földi eredetű réti rozsnok nö­vény; ez az Egyesült Államok­ból származik, és a KSZE nö­vénytermesztési rendszer gaz­dasági társasága honosította. Az új rozsnok egyebek között szárazságtűrésben múlja fe­lül a régebbi fajtát. Xövé ny védelem KisKorí­(ulajdmiusnknnk Mezei pockot eddig keve­sebbet észleltek az ősszel megszokottnál, p lígftóbbi he. tekben azonban a száraz és enyhe idő hatására felgyorsult elszaporodásuk. Emiatt nem­csak a szántóföldeken, hanem a kertekben is számítani le­het rájuk jelzi a MÉM Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Központja A pockoK főként lucernások, vörösheretáblák és gyepterü­letek közelében várhatók, de a gyepes árokpartokon, az út- széleken, a rézsűkön is jó ta­nyát lelnek, sőt. behúzódnak szerszámkamrákba, présházak­ba és más épületekbe is. Ahol erős a fertőzés, a kertben vagy közelében sok a pocoklyuk ott célszerű most elvégezni az ir­tást, amelyhez legjobb a gyá­ri mérgezett csalét :k haszná­lata. Ajánlatos azonban kizá­rólag a használati utasítás sze­rint eljárni, mert a szaksze­rűtlen adagolás egyes háziál­latokra és a meze: vadakra is veszélyes lehet. Hasznos ezen­kívül a fiatal fák kérgét háló- borítással védeni ellenük, ez egyébként jó a téli nyúlrágá- sok megelőzésére is. Alakul a Szuper Kupa mezőnye Budaörsi sikerek Budaörsi sikerek jegyében zajlott szombaton az Ipari Szö­vetkezetek közlekedésbiztonsá­gi vetélkedője, ugyanis mind­két kategóriában elvitték a pálmát a Budaörsi Vegyesipa­ri ISZ versenyzői, ök végeztek az élen a csapatversenyben és az egyéniben is. A háromfős csapatok — ha­gyományosan — KRESZ-isme- retböl, munkavédelmi szabá­lyokból és egészségügyi kérdé­sekből vizsgáztak. A maximá­lisan elérhető pontszám 180 volt, ennél hússzal szerzett ke­vesebbet az első helyezett, s majdnem ugyanennyivel verte a másodikat. Igaz, ezeken a versenyeken nincsenek veszte­sek — mint dr. Budai János, a Pest Megyei Közlekedésbizton­sági Tanács elnökének megbí­zott helyettese mondta — csak nyertesek vannak, hiszen min­denki továbbfejlesztette isme­reteit mindhárom kategóriá­ban. S ennek hasznát nemcsak Elítélték a sikkasztó szeneseket Gyorsított eljárással A Dabasi Bíróság gyorsított eljárással ítélkezett a Főváro­si Szállítási Vállalat három dolgozójának büntetőügyé­ben, akik megpróbálták elsik­kasztani a budapesti Uzsoki kórháznak szánt szénszállít­mány egy részét. Duka Sán­dor büntetett előéletű rakodó, Balogh László rakodó és Sü­veges Béla gépkocsivezető ok­tóber 17-én a Szénnagykeres­kedelmi Vállalat Tahi úti tele­péről a fővárosi Uzsoki úti kórházba szállítottak tüzelőt. Útközben megálltak Gyálon és ott házról házra járva kínál­ták a szállítás után megma­radt kokszot, melyből 20 má­zsát akartak értékesíteni. A Dabasi Rendőrkapitány­ság járőrei azonban alkudozás közben tetten érték és őrizet­be vették a bűntársakat. A Dabasi Bíróság az ítélet meghozatalánál figyelembe vette, hogy egészségügyi intéz­ményt próbáltak megkárosíta­ni, és olyan cikkről van szó, amely a lakosság számára lét- szükséglet. Ugyanakkor két­ségtelen az is, hogy bár az emberek csak előjegyzéssel, sorszám alapján tudnak a kí­vánt tüzelőanyaghoz hozzá­jutni, a vállalatoknál felülete­sen, mérlegelés nélkül törté­nik az átvétel. Adott esetben így nyílt lehetőség arra, hogy 60 mázsa szén helyett csak 40-et adjanak át és a többit megpróbálják a saját zsebük­re értékesíteni. A Dabasi Bíróság sikkasztás bűntettéért Duka Sándort mint különösen visszaesőt tíz hónap szabadságvesztésre ítélte. A bíróság Süveges Bélát és Ba­logh Lászlót 6—6 hónap — két évre felfüggesztett — sza­badságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogerős. Ga. J. a versenyzők, hanem az uta­kon közlekedő minden ember is élvezheti. Dr. Bernét Tibortól, a Pest Megyei Ipari Szövetkezetek Szövetségének elnökétől meg­tudtuk, hogy mintegy tizenöt­ezer fős kollektíva s az elő­döntők százötven csapatát kép­viselte a döntő 14 három sze­mélyes gárdája. A negyvenkét versenyző fele volt hivatásos gépjárművezető, másik fele pe­dig, aki saját kocsiját hasz­nálja naponta hivatali célokra. A verseny végeztével Mud- rony József, a PMKBT titkára ismertette az eredményeket és dr. Budai János átadta a dí­jakat. Az eredmények :­Csapatban: 1. Budaörsi Vegyes­ipari ISZ ICO pont, 2. Szentendrei Építő ISZ (141), 3. Érdi Építő ISZ (139), 4. KISZOV (135), 5. LIGN1- FER Szövetkezet (131), 6. Klskun- lacházi Vegyesipari ISZ (129). Az egyéni versenyben: 1. Ginti István (Budaörsi Vegyesipari ISZ — 55 pont). 2. ifj. Németh György (Érdi Építő ISZ — 53), 3. Ambrus Tamás (Bocsi Vegyesipari ISZ — 53), 4. Salamon Ferenc (OMUV — 52), 5. Horváth János (Szentend­rei Építő ISZ — 51), 6. Molnár Jó­zsef (Dunamenti Épitő ISZ — 50). Az azonos pontszámokat elértek között a beadási idő döntött. A legjobban szerepeltek kö­zül kerül ki az a csapat, ame­lyik az ipari szövetkezeteket fogja képviselni a lapunk ál­tal kezdeményezett Szuper Ku­pa küzdelmeiben. R. P. Lottóiéjékozlalö Jól fizet a négyes A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság közlése szerint a 43. játékhéten öttalálatos szel­vény nem volt. A lottónyercmények — a nycreményillcték levonása után — a következők: 4 találatos 50 db, nyereményük egyenként 211 385 Ft, 3 találatos 6546 db, nyereményük egyenként 807 Ft, 2 találatos 229 191 db, nye­reményük egyenként 29 Ft. Kisodródott a kanyarban Gépkocsi az árokban Nem adott elsőbbséget. Gö­döllőn Hrincsár Lajos 24 éves gépkocsivezető tehergépkocsi­val balra kanyarodás közben nem adott elsőbbséget Tóth Já- nosné 62 éves gépkocsivezető­nek, aki a balesetnél súlyosan megsérült. Ittasan. Veresegyházon Samu László 33 éves lakatos sze­mélygépkocsijával egy útka- nyarban kisodródott és az árokba borult. A gépkocsive­zető, aki szeszes italtól befo­lyásolt állapotban vezetett, könnyebben megsérült. A rendőrség tovább vizsgál­ja a balesetek körülményeit. , A Mae var Szocialista Munkáspárt Test Megyei Bizottsága is a Pest Megyei Tanács lapja. Megjelenik — vasárnap kivételével — naponta. — Főszerkesztő: Sági Agnes. — nrAT II muri Ilim I1) Főszérkesztö-helyettes: Arkus István és Mészáros János. — Szerkesztésé*: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, pí. Hl. irányftészám: 1446. — Kiadja a rtOl lYlLUltl nlKLAr Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1953. Felelős kiadó: Till Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336-130. — —------------------------------------------------ íírtwegrirevíc•3°reelédi Hírlap. Cegléd, Kossuth tér 1., Pf. 19. 2701. Telefon: lt-400. — Érdi Ilfrlap, Érd, Lenin üt 33. 2030. Telefon: 45-352. Gödöllői Hírlap, Gödöllő, c. koHci« 1 Pf 14 9100 Telefon- 20-796 IWonorl Hírlap, Monor, Kossuth u. 71. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. — Nagykőrösi Hírlap, (Nagykőrös, Hősök tere 5. 2750. Telefon: 398. — Váci Hírlap. Vác, Lenin Szabadság ut 2. PI, M. zioo. _ A la'Pot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely postahivatalnál', a kézbesítőknél i nőst« Krtznonü Hírlan íródjál HpostaHin- Budapest V., József nádor tér 1. 1900), személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a Kin 215-96/162 pénzforgalmi jelzőszámra. Alap ára: tF. rf nídíl aló R Előfizetési^dfi- égy hónapra 43.- Ft, egy negyedévre 129,- Ft, félévre 238,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 516,- Ft. - ISSN 0133-0659 Pest megyei Hírlap (Index: ■23 064 HU), ?SSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap),' ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN 0133-1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN 0133-2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-2750 (Váci Hírlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom