Pest Megyei Hírlap, 1985. október (29. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

V » \ PEST MEGYEI IETSHJÄLEGYESÜIJETE1U AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXIX. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Ára: 1,1(0 forint 1985. OKTÓBER 1., KEDD MA: Ellenőrök feneketlen hordóin (3. oldal) Mindent gyógyító muzsika (5. oldal) Hét döntetlen a héten (7. oldal) Bevonták a jogosítványát (8. oldal) Látogatás az elnöki rezidencián Losonczi Pál Zimbabwéban Kádár János és Gustáv Husák találkozója Prágában Pártjaink, országaink kapcsolata tartalmában tovább gazdagodik Magas magyar kitüntetés Lubomír Strougalnak Az MSZMP főtitkára és Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára a tárgya­lások előtt Pártküldöttség Madridban Óvári Miklósnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárá­nak vezetésével hétfőn magyar pártküldöttség érkezett Mad­ridba a Spanyol Szocialista Munkáspárt meghívására. A küldöttség tagja Krasznai La­jos, a Központi Ellenőrző Bi­zottság titkárságának tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára és Gecse Attila, a KB külügyi osztályának munka­társa. Zászlólevonás Hétfőn reggel ünnepélyesen, katonai tiszteletadással le­vonták a Gellért-hegyi Felsza­badulási emlékműnél a ma­gyar nemzeti lobogót, és a munkásmozgalom vörös zász­laját, amely a fegyveres erők napja tiszteletére lengett az árbocon. Az elmúlt hét végén nagy érdeklődés kísérte a BNV be­mutatóját, több ezer hazai és külföldi látogató kereste fel a vásárvárost. Tegnap délelőtt szakmai nap volt, és sajtótájé­koztatókra, díjak átadására is sor került. Hétfőn ellátogatott a BNV-re Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a budapesti pártbi­zottság első titkára, valamint Kapolyi László ipari minisz­ter. Az Országgyűlés kereske­delmi bizottsága Juhár Zoltán belkereskedelmi és Veress Pé­ter külkereskedelmi miniszter részvételével tájékozódott a kereskedelem időszerű kérdé­seiről, majd megtekintették a kiállításokat. Délután ünnepélyes keretek között nyújtotta át Sütő Kál­mán, a Magyar Szabványügyi Hivatal elnökhelyettese a Ki­váló Áruk Fóruma minősítő jelvény viselésére jogosító ok­leveleket a vállalatok vezetői­nek. A már hagyományos pályá­zatra az idén 28 vállalat 102 termékével nevezett. A KÄF titkársága részletes műszaki, esztétikai vizsgálatok alapján döntött a minősítésekről. A zsűri véleménye alapján a KÁF-pályázatokon évek óta kiemelkedő sikereket ért el és ezért Lapis András szobrász- művész kisplasztikáját kapta a Forte Fotokémiai Ipar. Az idei esztendőtől KÁF-jel vise­lésére jogosult a budakalászi Buda-Flax Lenfonó- és Szövő­ipari Vállalat napellenző szö­vete, a váci Forte Fortecolor FR 100 elnevezésű színes ne­gatív filmje, valamint az Or­szágos Ere- és Ásványbányák pilisvörösvári üzemének TER- \ANOVA por alakú csempera­Losonczl Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke hétfőn négynapos hivatalos, baráti látogatásra Harareba érkezett Canaan So- dindo Banana, a Zimbabwei Köztársaság elnökének meg­hívására. A délkelet-afrikai ország függetlenné válása óta nem járt itt magyar vezető, míg Robert Mugabe minisz­terelnök 1983. májusában járt már hazánkban. Harare nem­zetközi repülőterén Canaan Banana elnök, Robert- Mugabe miniszterelnök és más állami vezetők fogadták Losonczi Pált és hivatalos kíséretét, amelynek tagjai: Villányi Mik­lós. mezőgazdasági és élelme­zésügyi államtitkár, Nagy Gá­bor külügyminiszter-helyettes, Horváth Ottó egészségügyi miniszterhelyettes, Németh Je­nő, a Minisztertanács Tájé­gasztója, hőszigetelő alapvako­lata és felületképző nemesva­kolata. Sajtótájékoztatót tartottak a tadzsik kiállítók, akik most első ízben hozták el önálló be­mutatóra fogyasztásicikk-ipa- ruk kínálatát. A tájékoztatón jelen volt Rahim Dzsan Ga­furov, a Tadzsik SZSZK mi­niszterelnök-helyettese. Sogun- bek Davlatmirov, a kiállítás vezetője elmondta, hogy a tad- zsikisztáni vállalatok ipari ter­mékeit a világ több mint 50 országába — egyebek közt Ma­gyarországra — exportálják. A köztársaság teljes exportjának 28 százalékát a szocialista or­szágokba szállítják, importjá­nak pedig több mint 60 száza­léka innen származik. Magyar- országra egyebek közt kábele­ket, csőzáró armatúrákat, gya­potszálat, valamint alumíniu­mot szállítanak. A tájékozta­tón elmondták azt is, hogy az együttműködés nemcsak a ke­reskedelmi kapcsolatokra ter­jed ki: a magyar és a tadzsik filmesek tervezik, hogy kopro- dukciós filmet készítenek a hí­res magyar utazó, Vámbéry Ármin életéről. II KöTéiet« Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kárhelyettese a KB székházá­ban hétfőn fogadta az Olasz Kommunista Párt küldöttsé­gét, amely Giovanni Cervetti- vel, a párt vezetősége tagjával az élén tartózkodik hazánk­ban. koztatási Hivatalának általá­nos elnökhelyettese. Székács Imre, a TESCO vezérigazga­tója és Várkonyi József, ha­zánk hararei nagykövete. A repülőtéri fogadáson a hagyományoknak megfelelően 21 díszlövés hangzott el. Lo­sonczi Pál megszemlélte a tiszteletére felsorakozott dísz- egységet, majd elhangzottak a himnuszok. Két fekete és egy fehér kislány virágfüzérrel kedveskedett Losonczi Pálnak. Mint az afrikai út első állo­másán, Angolában, a hararei repülőtéren is, népitáncosok adtak elő műsort. Losonczi Pált az állami vendégházba szállásolták el. Losonczi Pál délután udva­riassági látogatást tett Bana­na államfőnél az elnöki rezi­dencián. Este a mintegy 760 ezer la­kosú főváros, az egykori Sa­lisbury központjában, az ele­gáns Meikles hotelben Banana díszvacsorát adott a magyar államfő tiszteletére. A zim­babwei politikai, gazdasági élet csaknem száz személyi­ségét hívták meg. A díszva­csorán a két államfő pohár­köszöntőt mondott. A jubileum alkalmából Kirakatok versenye Kirakatkiállítási versenyt rendezett a Pest megyei pol­gári védelmi parancsnokság és a Pest Megyei Tanács V. B. kereskedelmi osztálya. A versenyben részt vevő ruhá­zati és vegyesiparcikk vállala­tok, valamint áfészek feladata az volt, hogy kirakataikban mutassák be az általuk for­galmazott és katasztrófahely­zetben polgári védelmi célok­ra használható cikkeket. Az élelmiszer-kereskedelmi válla­latoknak és áfészeknek vi­szont az élelmiszerek védel­mének és védett forgalmazá­sának lehetőségeit kellett be­mutatniuk. A verseny helyezettjei­nek a megyei ünnepségen Kiss József osztályvezető ad­ta át a díjakat: I. a Dél-Pest Megyei Áfész, albertirsai kis- áruháza, II. a Tápiószele és Vidéke Áfész Mezőgazdasági ABC-áruháza, III (megosztva) a Dél-Pest Megyei Áfész ceg­lédi áruháza, a Nyugat-Pest Megyei Élelmiszer Kiskeres­kedelmi Vállalat százhalom­battai ABC-áruháza és a Nagykőrös és Vidéke Áfész ruházati áruháza. A megnyitón Makkal László akadémikus, a Magyar Tör­ténelmi Társulat elnöke emlé­kezett arra a történelmi je­lentőségű eseményre, amikor 1335 novemberében Károly Róbert magyar király döntő- bíráskodásával a magyar, a lengyel és a cseh király szö­vetséget, a lengyelek a német lovagrenddel békét kötöttek. Balogh László, a Pest Me­gyei Tanács elnöke a házi­gazdák nevében köszöntötte a vendégeket, bemutatva a me­gye jelenét. Majd történeti visszatekintésében Visegrád múltjáról szólott, az aktuális esemény tükrében. Az elnök­ségben részt vett Nagy Sán- dorné, az MSZMP Pest Me­gyei Bizottságának titkára, Balázs Gézáné,' a megyei ta­Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára Gustáv Húsúknak, Csehszlová­kia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnökének meghívá­sára baráti munkalátogatásra hétfőn reggel Prágába utazott. Kíséretében volt Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bi- zottságának titkára és Őszi István, a KB osztályvezető-he­lyettese. Kádár Jánost és kíséretét Prága Ruzynei repülőterén Gustáv Husák, valamint Vasil Bilak. a CSKP KB elnökségé­nek tagja, a KB titkára fogad­ta. Jelen volt Kovács Béla ha­zánk prágai nagykövete, aki ott csatlakozott a küldöttség­hez, és a prágai magyar nagy- követség vezető diplomatái. Kádár János és Gustáv Hu­sák szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélések során kölcsönö­sen tájékoztatták egymást az országaikban folyó szocialista építőmunkáról. Kádár János áttekintést adott az MSZMP XIII. kongresszusa határoza­tainak végrehajtásáról. Gus­táv Husák ismertette a CS^KP XVII. kongresszusa előkészíté­sének menetét. Megvitatták a két marxista—leninista párt és baráti ország együttműkö­désének helyzetét és fejleszté­sének lehetőségeit. Vélemény- cserét folytattak a nemzetközi helyzet, valamint a nemzetközi nács elnökhelyettese, dr. Vass Henrik, a Magyar Történel­mi Társulat alelnöke, Fábján Ferenc, a Közép-Duna-vidéki Intéző Bizottság főtitkára, Dercsényi Dezső művészet- történész, dr. Fülep Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Rozgonyi Ernőné dr., az MSZMP Szentendre Városi Bizottságának titkára, dr, Berdár Béla, a Pilisi Ál­lami Parkerdő Gazdaság fő­igazgatója, a 25. számú vá­lasztókerület országgyűlési képviselője, Húgai Tiborné, Visegrád Nagyközség Taná­csának elnöke, valamint Vigh Károly, a TIT helyi szerveze­te történeti szakosztályának elnöke. Er. K. kommunista és munkásmozga­lom időszerű kérdéseiről. Kádár János és Gustáv Hu­sák megelégedéssel állapította meg. hogy a magyar—cseh­szlovák kapcsolatok magas szintűek és tartalmasak, a marxizmus—lenini zmus és a szocialista internacio­nalizmus eivei alapján sok­oldalúan gazdagodnak és ked­vezően járulnak hozzá a két ország szocialista fejlődéséhez. Megerősítették, hogy a két párt szilárd törekvése a köl­csönösen előnyös kapcsolatok további elmélyítése az élet valamennyi területén. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy mindkét ország a gazdásági fejlődés gyorsításá­ra, a népgazdaság tervszerű­ségének és a termelés haté­konyságának növelésére, a szocializmus társadalmi vív­mányainak, eszmei és szelle­mi értékeinek kibontakoztatá­sára törekszik a közös tapasz­talatokba szocialista építés ál­talános törvényszerűségei és a nemzeti sajátosságok figye­lembevételével. Megbeszéléseik során, meg­különböztetett figyelmet for­dítottak a Magyar Népköztár. saság és a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság közöt­ti gazdasági : és műszaki- tudományos együttműködésre. Kedvezően értékelték az 1986 —1990. közötti évekre szóló népgazdasági tervek eredmé­nyes egyeztetését, ami az áru­csere további dinamikus nö­velését teszi lehetővé. Kölcsö­nösen hangsúlyozták, hogy ér­dekeltek a két ország közötti gazdasági együttműködés kor­szerű formáinak további fel­tárásában és bővítésében, a kooperáció és a szakosítás fej­lesztésében. Támogatták a KGST-tagországok 1984. jú­niusi felső szintű értekezletén elfogadott program követke­zetes megvalósítását. Halaszt­hatatlan feladatnak tekintik, hogy a szocialista közösség or­szágainak műszaki-tudomá­nyos haladását átfogó intéz­kedésekkel meggyorsítsák. Pozitívan értékelték a kétol­dalú kulturális, oktatási és tu­dományos kapcsolatokat; a megyék, továbbá a termelő vállalatok közötti közvetlen együttműködés fejlődését és állást foglaltak azok további előmozdítása mellett. Hangsú­lyozták, hogy a lenini nem­zetiségi politika következetes megvalósulása a két szom­szédos országbap elősegíti Ma­gyarország és Csehszlovákia népei testvéri szövetségének megszilárdítását. A nemzetközi helyzet érté­kelése során Kádár János és Gustáv Husák egyetértett ab­ban. hogy a világban kiala­kult jelenlegi feszültségekért elsősorban az amerikai im­perializmus, a NATO szélső­séges körei viselik a felelős­séget: a katonai-hadászati egyensúly megbontására, az erőfölény megszerzésére tö­rekszenek és a fegyverkezési verseny fokozását erőltetik a népekre. Napjaink meghatáro­zó igényeként jelölték nieg a világűr militarizálásának meg­akadályozását. Az MSZMP és a CSKP KB főtitkára határozott támoga­tásáról biztosította a Szovjet­unió nagy jelentőségű béke­kezdeményezéseit. Nagyra ér­tékelték a Szovjetuniónak va­lamennyi atomfegyver-kísér­let egyoldalú moratóriumára hozott döntését és a kozmikus térség békés célú hasznosítá­sára vonatkozó együttműködé­si javaslatát. Kifejezték re­ményüket, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok leg­felső vezetőinek tervbe vett találkozója hozzájárul a nem­zetközi helyzet általános javu­lásához, a világbéke megőr­zéséhez. Hangsúlyozták eltökéltségü­ket, hegy a Magyar Népköz- társaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság a Var­sói Szerződés tagállamaiként tevékenyen kiveszik részüket a szocialista országoknak a nemzetközi feszültség csök­kentését, a nemzetközi bizton­ság erősítését, az enyhülés po­litikájának európai és világ­méretű érvényesítését célzó közös erőfeszítéseiből. Aláhúz­ták, hogy e célok elérése szem­pontjából alapvető jelentősége van a szocialista közösség or­szágai egységének és összefor- rottságának. Szolidaritásukat fejezték ki Ázsiának, Afrikának és Latin- Amerikának az imperializmus, a neokolonializmus, a faji megkülönböztetés ellen, a poli­tikai és gazdasági függetlenség megszilárdításáért küzdő né­peivel. Kádár János és Gustáv Hu­sák találkozója szívélyes, elv­társi légkörben zajlott le. Megerősítette a kétoldalú kap­csolatok helyzetének értékelé­séről és távlati fejlesztéséről, valamint a békéért és társa­dalmi haladásért folytatott harc feladatairól vallott néze­tek teljes egységét. Hozzájá­rult az MSZMP és a CSKP, a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság közötti hagyományos barátság és együttműködés megszilárldításához. Kádár János baráti látoga­tásra hívta meg Gustáv Husá- kot, aki azt köszönettel elfo­gadta. Kádár János a prágai vár dísztermében átadta Lubomir Strougalnak a Magyar Népköz- társaság rubinokkal ékesített Zászlórendje kitüntetést, ame­lyet az Elnöki Tanács hatvana­dik születésnapja alkalmából adományozott a csehszlovák kormányfőnek. A magas kitüntetés átadása­kor mondott beszédében Ká­dár János emlékeztetett arra, hogy a magyar—csehszlovák együttműködés fejlődésében meghatározó szerepet töltenek be a cseh és a szlovák kor­mány tagjai, s különösen ki­magaslóak Lubomir Strougal­nak. a csehszlovák szövetségi kormány elnökének érdemei, (Folytatás a 2. oldalon.) Megyei sikerek az áruk versenyében Különdíjas a váci Forte Színpompás famunkák a tadzsik kiállításon Erdősi Agnes felvétele A visegrádi kongresszus évfordulóján Tudósok múltról, jelenről / A Magyar Történelmi Társulat és Pest megyei csoportja, a í Közép-Duna-vidéki Intéző Bizottság, a Pest Megyei Tanács, a J Visegrádi Nagyközségi Tanács, valamint a TIT helyi szervezete 7 rendezésében tudományos ülésszakot rendeztek a visegrádi 4 kongresszus 650. évfordulója alkalmából. A kétnapos tanácsko- ^ zás tegnap kezdődött Visegrádon, az ünnepivé feldíszített film- v színházban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom