Pest Megyei Hírlap, 1985. szeptember (29. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-25 / 225. szám

fáradandó ítéletek Erdei Ferenc emlékére Erdei Ferenc születésének hetvenötödik évfordulója al­kalmából emlékkiállítást ren­deztek az Agrártudományi Egyetemen. A Nyisztor György Kollégium Gorka-termében kiállított tablók a mohácsi múzeum anyagából készültek, és csak vázlatos képet adnak életéről, munkásságáról, de hűen tükrözik sokoldalúságát, ember és föld iránti szerető­iét. Láthatjuk őt államférfiak — Dobi István, Kádár János —•, írók — Darvas József, Né­meth László — társaságában és küldöttségek tagjaként. Sok felvételen szerepel parasztok között beszélgetve, vagy szer­számmal a kezében, amint éppen dolgozik. Erdei Ferenc önmagáról ír­ta: 1910-ben, Európa közepe táján születtem, a református elemi iskola után 8 osztályos gimnáziumba Makón jártam, az egyetemet Szegeden végez­tem. Részt vett a munkásmozga­lomban, tüntetett, börtönben is ült. Volt földműves, hagy­makertész és belügyminiszter, piaci árus, akadémikus, újság- szerkesztő és népfronttitkár, de mindenkor szülőföldje tü­zes lokálpatriótája. Tizenöt kötete jelent meg, közülük a legjelentősebbek a Futóhomok, a Parasztság és az Agrárgazdasági tanulmá­nyok. Az 1S43 augusztusában megtartott balatonszárszói konferencián a mezőgazdaság demokratikus átalakulásáról beszélt. Országjáró körútjai során gyakran megfordult Aszódon is, ahol az okkor még működő agrárklub vendége volt. Szívügyének tekintette a mezőgazdaság, a parasztság helyzetét. Győrfy Sándor, a Magyar Munkásmozgalmi Mú­zeum tudományos főmunka­társa így emlékezett róla a megnyitón: — A fényes szelek nemzedéke úgy érzi, nem él­tünk hiába, nagyjában-egészé- ben megvalósultak azok az ál­maink, amelyeket arra szőt­tünk, hogy a magyar mezőgaz­daság fejlett legyen. A Gödöl­lőn tanuló fiatalok feladata megőrizni az aranykor álmait. És hogy ezek nemcsak ál­mok voltak, arra bizonyíték az is, amit Bíró Ferenc, az egyetem rektora mondott. Együtt dolgoztak a mezőgaz­daság szocialista átszervezé­sén, és Erdei Ferenc akkori ítéletei, meglátásai még ma is, 20, 30, 40 év után megállják a helyüket. Véleménye szerint neki is köszönhető, hogy a ma­gyar mezőgazdaságnak tekin­télye van a szocialista és tő­kés országokban egyaránt. Ná­lunk az átszervezéssel egyide­jűleg nem csökkent, hanem növekedett a termelés, háztá­ji gazdaságainkat pedig pél­daként emlegetik. B. E. Koszorúznak Losoncon A péceli Ráday Pál Gimná­zium tanulói pénteken, szom­baton és vasárnap indulnak kirándulni, a szokásos őszi programnak megfelelően. Az első osztályosok csak egyna­pos utazást tesznek, számuk­ra nem kellett szállást rendel­ni. A második Á osztályosok Leányfalura kirándulnak, a párhuzamos osztály ' tanulói Sopront keresik fel, onnan tú­ráznak. A harmadik Á-sok a hatá­ron túlra, Csehszlovákiába in­dulnak. Megnézik Kassát és Közép-Szlovákiában Loson­cot. Ez a település azért is fon­tos, mert ott nyugszik a kö­zépiskola névadója. Síremlé­két most is megkoszorúzzák. A másik harmadik osztály, va­lamint a negyedik Á Pécs kör­nyékére utazik, a negyedik B- sek a Bükk-hegység útjait jár­ják. ■ ... .» ... • HU'S , .. .17! -.1 "• • LUOI ina A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XII. ÉVFOLYAM. 225. SZÁM 1985. SZEPTEMBER 25., SZERDA Terepszemlén a városban P E * P r H m csoiaoan i Városi építkezéseket néztek nagyon iem era szemérmesek voltunk emes bízni . úton épülő gázvezetékkel fog meg a gödöllői tanács végre­hajtó bizottságának tagjai, ahol a kivitelezők képviselői­től kaptak tájékoztatást a munkákról. A Kossuth Lajos utcában kezdték, ahol a Pest Megyei Állami Építőipari Vállalat lakásokat épít. Kép­viselőjük elmondta, hogy egyik fő céljuk a kivitelezés minőségének javítása. Hozzá­tette, valamelyes javulás már tapasztalható. igényeseknek Abba a tömbbe, amelynek hatvan lakásába már beköl­töztek, nem mentek be a végrehajtó bizottság tagjai, a másikba, ahol az úgynevezett hiánypótlás folyik, igen. Egy ilyen kurta szemrevételezés után felelőtlenség volna hatá­rozottan kijelenteni, a laká­sok minősége ilyen vagy olyan. Az viszont kétségtelen, hogy senkinek sem maradt tátva a szája a csodálkozástól, sóhajtván: ó, de szép. A mé­reteket viszont nyomban fir­tatni kezdték. A legnagyobb hatvankét négyzetméter alap- területű. Lakóépületeket készít a PÁÉV a Kör utcában is. Ezek a lakások az igényesebb ka­tegóriába tartoznak, hallhat­tuk. Ez a kifejezés az apró- hirdetésekben kapott lábra, amikor pénz dolgában még kiállítás és vásár Veresegyházon A tenyésztés mesterei között Díszhalait, akváriumi növények is szép számban találtak gazdára között a gödöllői Uzsák Mik­lós győzött madaraival. Az úttörőtábor állatlakói közül a legcsodálatosabbakkal Tóth Sándor és Vrábel Ferenc rákoscsabai díszmadártenyész­tők ketreceiben találkoztunk. Tóth Sándor az ország egyet­len kétszeres aranykoszorús mestertenyésztője egész csa­ládfájáról elmondhatja, hogy az ősök ezzel a hobbival je­gyezték el magukat. Maga is bejárta már a világot, a föld­kerekség számos álla.tkertjével tart kapcsolatot, gyűjteményé­ben másutt fel nem lelhető példányok is találhatók. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem hallgatói is tanulnak náluk. Bár mint említettük, a me­leg napsütés még a nyarat idézte. Tímár Ferenc galgamá- csai erdész 5—6 éves ezüstfe­nyőket árult, mintegy jelez­vén. közeleg a telepítések ide­je az örökzöldeknél is. Mire tavasszal, áprilisban is­mét találkozunk a veresegy­házi szakcsoport rendezvé­nyén, néhány itt vásárolt fe­nyő szép növedéket mutat a vásárlók kertjében. Balázs Gusztáv Azt üzente az ilyen hirdető csak az érdeklődjön, akinek sok a pénze. A Kör utcai OTP-beruházásban készülő la­kások sem kerülnek bagóba. Amit az is jelez, hogy az egyik tömbben még csak öt­venszázalékos a beköltözés. Itt láthattuk a tévében so­kat reklámozott csodaablako­kat, amelyek nem engedik be a hideget, ki a meleget, töké­letesen zárnak. Az építők sze­rint nem egészen így van. Beáznak. Különösen azt nem szeretik, ha szembe fúj a szél, s odaveri az esőt Majd, ha fagy Nézegetve a szélső, most emelkedő ház vékony betonfa- lait, az egyik testületi tag megkérdezte, mennyire szige­telnek ezek. Megfelelnek a jelenlegi hőtechnikai előírá1 soknak, válaszolt a kivitele­zők embere. A hanggal, hogy vannak eme vékony falak, bátorkodott érdeklődni a kró­nikás. Mint a többi panel. Mindkét helyen beszéltek elkészülési, beköltözési határ­időkről is. Egyszeri hallásra ezek követhetetlenek. Az egyik helyen hiánypótlás megy, a másikon annak felülvizsgálata van folyamatban, aztán hal­lottunk átcsoportosításról, csökkentett létszámról, téliesí- tésről és nem téliesítésről, mocsaras talajról," ahol cö­löpalapozás kellett, meg ar­ról, hogy nincsenek rendben a közművek. Nem csoda, ha a tanácsi emberek is egymás­tól kérdezgették, hogy van, mint van, miről állapodtak meg a koordinációs megbe­szélésen, mikor mit módosí­tottak. Mentünk tovább. Irány a gimnázium. A 30-as út men­tén kétszintes épület áll. Emeletén és földszintjén két- két tanterem, s egy-egy taná­ri kap helyet. Arról is szó volt, hogy a néhány méterre álló másik házzal, szintén a gimnázium használja, nyak­taggal kötik össze. Erről már lemondtak. A termeket a Gödöllői Építőipari Kisszö­vetkezet építi. Egyik embe­rüktől faggatóztak a vb-tagok, de nem volt hajlandó határ­időt mondani. A tanács mű­szaki emberei szerint, ha lesz másfél milliós társadalmi munka, akkor december vé­gére elkészülhetnek. Innen az egyetem felé vet­tük utunkat, megnézni a Fá­cán sori lakásépítést. Erről nemrég terjedelmes cikket kö­zöltünk, azóta nincs változás. A végrehajtó bizottság tagsá­ga is inkább az odavezető lalkozott. A körzet tanácstag­ja ki akarta használni az al­kalmat, hogy helybe jönnek a kivitelezők, kérdezősködött, mi várható. Mikor lehet rá­kötni, mert a lakók nem vet­tek tüzelőt... Valami májusi ígéretet is említett, akkor azt mondták, egy hónap múlva végeznek a vezetékkel. Ebből nem lett semmi. Legújabban arról van szó, hogy novem­ber 30-ra lesz kész az utca teljes hálózata, bekötni csak utána lehet. A Fácán sorról ismét isko­lába igyekeztünk. A Karikás­ba, megnézni, mi újság a tanuszoda s a fölötte épülő hat tanterem körül. Nyaktag, amely a tornacsarnokkal köt' né össze az uszodát, egyelőre itt sem lesz. Abból sem lesz semmi, amiről korábban hal lőttünk, hogy a tantermeket előbb adják át. Legújabban az a nagy álom, hogy jövő szep­temberre készüljön el min­den. Jelenleg az építők min­den erőt a kazánházra össz­pontosítanak, hogy a fűtési idény kezdetére elkészülje­nek. Tanácsház Végül a leendő párt- és ta­nácsházat vették szemügyre a testületi tagok és a meghí­vott vendégek. Rövidre fog­hatjuk. Olyan ígéret hangzott .el,-*' amelyet a ^krónikás körüli állók mind tamáskodva fo­gadtak, tudniillik, hogy a ház november végére a mű­szaki átadhatóság állapotába kerül. Az egyik hitetlenkedő később, már a végrehajtó bi­zottság üléstermében, amikor a kivitelező képviselője nem volt ott, megkérdezte a be­ruházó cég emberét, mit szól hozzá. Ö mégis szakember. A2t válaszolta, nem lehetet­len, de a csodával lesz ha­táros, ha sikerül. Csodák pe­dig, legjobb tudásunk szerint, még ma sincsenek. K. P. Gáz Gáz van a gáz körül Do- monyban. Ahogy itt fél na­pot várva elhallgattam az embereket, nem jobb a helyzet Aszódon sem. Gáz még sehol, de már napok óta sorakoznak a palackok, hol gazájukkal, hol gazdát­lanul. ígéret van, gáz nincs. Felirat van: Gáz el­fogyott. Sok embernek már a türelme is. Az előrelátób­bak széket, olvasnivalót is hoztak. Volt. aki tökma­got, napraforgót használt nyugtatónak. Aki nem tu­dott uralkodni magán, el­ment bekiabálni a megbí­zottnak. Nem csoda, ha a megbízott személy már a plafonon volt. Neki meg­ígérték a szállítást. Nem hibás a helyzetért. Fölösle­gesen zaklatták. Akkor ki a hibás? Talán az sincs, mint a gáz? Hová. merre forduljanak a főzni óhajtó domonyi, aszódi, ikladi háziasszonyok? F. N. P. Vöröskereszt Értékelés A középfokú iskolák tanár­elnökei és KISZ-titkárai, va­lamint az Agrártudományi Egyetem ifjúsági titkárai ré­szére tart értekezletet ma délután fél háromkor a Ma­gyar Vöröskereszt városi ve­zetősége. Az elmúlt év mun­káját Csikós Nagy Agnes me­gyei ifjúsági felelős értékeli, és a további feladatokról is ő tájékoztatja a hallgatókat. Kévízgyörk Őszi kirándulás A hévizgyörki November 21. Művelődési Ház nyugdíjas­klubjának tagjai őszi kirán­dulásra készülnek, s terveik szerint most hazánk kevésbé ismert tájával, a Jászsággal ismerkednek. Ellátogatnak a jászberényi Lehel Múzeum­ba, felkeresik a jászapáti apátság templomát, a tanya­múzeumot, majd egy nagy ke­rülővel Gyöngyösre mennek, hogy megkóstolják a mátrai szőlők idei musttermését. Pécel Ráday-klob Hankiss Elemér szociológus tart előadást pénteken délután hat órától Pécelen, a Szeme­re Bertalan Művelődési Ház­ban, a Ráday-klubban. Eszme- futtatásának címe: Társadalmi csapdák. Ocácüci kispályások Eltévedt a lelegégöv A gödöllői városi kispályás labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában gyakoriak voltak a nagy gólkülönbségű ered­mények, de néhány szoros mérkőzést is láthatott a kö­zönség. Érdekesség, hogy a harmadosztályban azért ma­radt el az Áfész II—Melegégöv találkozó, mert a vendégek nem találták meg a játékteret. Nem végleges vereség Az elmúlt bajnoki idény utolsó előtti fordulójában a Tatabányai Volán csapatának legyőzésével nyugodtak meg a gödöllői röplabdás lányok, mert akkor dőlt el a bennmaradá­suk sorsa az NB Il-es osztály­ban. Az új évet megyei rang­adóval kezdték, a Dabas csa­patát fogadták. A pályára lé­pő együtteseket mindkét rész­ről hangos szurkolás buzdítot­ta. GSC—Dabas 1-3 (15-13, 15-10, 15-11, 15-4) GSC: Kardosné, Körösfői F., Somogyiné, Süpek, Szaniszló, Szentivánszki. Csere: Ádám, Kiszel. Edző: Körösfői László. Leállás, illetve betegség miatt két játékos hiányzott a tavalyi gödöllői csapatból. Az első három játszmában ki­egyenlített, nagy küzdelem folyt a pályán. A hazai lányok a hálónál, a dabasiak a me­zőnyben voltak jobbak. Végül a jobb nyitásfogadás és a moz­gékonyabb mezőnymunka dön­tött a dabasi csapat javára. A mérkőzést a gödöllői csa­pat vezetői megóvták, mivel a dabasi csapat legjobb játéko­sa más játékos igazolásával játszott. Az óvásról két héten belül dönt a Magyar Röplab­da Szövetség versenybírósága. Jó: Kardosné. GSC ifi—Dabas ifi 3-1 (15-7. 10-15, 15-7, 15-8) GSC Ifi: Bódi, Bucherna, Dóczi, Kiszel, Szaniszló, Ba­logh. Csere: Papp. Edző: Dó­czi István. Tanulmányi kirándulás miatt az ifjúsági csapat is tartalé­kosán állt fel. Ennek ellenére technikai fölényben voltak az ellenféllel szemben. A daba­si lányok tavaly jóval a gö­döllői ificsapat előtt végeztek, így legyőzésük szép fegyver­tény. Jó: Szaniszló. Az eredmények: I. osztály: KIOSZ—Topi 0-8, KJK—Állami Biztosító 2-5, HTÜ—Gépgyár I. 4-1, Gelka— Gépgyár 11. 7-6, Afész 1—Ve­resegyház 1-2, ATE—Viktória 3- 3. II. osztály. Ganz T.—Váro­si Tanács 4-3, Ganz Szb—Pe­dagógus 1-5, Szadai Tanács— Erdőgazdaság 0-3, Híradás- technika— MÉMMI 3-2, KKMV —Tefu 2-1, Tangazdaság—For­tuna 0-7. III. osztály. ÁTK—Fanta 4- 2, Csanak—Vácegres elma­radt, Astor—Szadai Adidas 4-1, Erdőkertes—Amatőr 1-2, MGI—Honvéd 6-3, Áfész II— Melegégöv elmaradt. Ebben az osztályban korábban elmaradt mérkőzések eredményei: Vác­egres—ÁTK 9-3, Melegégöv— Astor 6-4. A nap programja Gödöllő, helytörténeti gyűj­temény: Miniatűr hadtörténet, kiállí­tás, megtekinthető 10—18 óráig. i~Mozf§S A cigánytábor az égbe megy. Színes szovjet film. Csak 4 óra­kor! Törekvő tanerő. Színes, szinkronizált francia filmvíg­játék, 6 és 8 órakor. ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap) I A Gödöllő és Vidéke Afész ve­resegyházi könyvesboltja is kite- lcpült az úttörőtáborba nyel, illetve szolgáltatással. Mezőgazdasági szakkönywá- sár, kirakodóvásár, a gyere­keknek zsákban futás, kerék­páros lassúsági verseny és még sorolhatnám, mit találtunk ki. A nyúltenyésztők versenyé­ben a nagydíjat Bagi Imre he­lyi lakos nyerte, aki mivel harmadszor érdemelte ki a vándorserleget is, örökre ma­gával vihette. A galambászok Az időjárás is kegyeibe fo­gadta a veresegyházi kétnapos kisállat- és terménykiállitás rendezőit, a Hazafias Népfront nagyközségi bizottságának ak­tivistáit és a Gödöllő és Vidé- ke Áfész veresegyházi kisál-, lattenyésztő szakcsoportjának tagjait. Ök éppen erre gon­doltak, a kellemes őszi simo­gató napsütésre vágytak, amelyben az idén talán utol­jára örülhetett bárki a gazdag programnak nyáriasan öltöz­ködve. Az úttörőtábori rendezvény már az első napon nagy sikert hozott, a látogatók kívánságá­ra délután öt óra helyett, fél hétkor zárták a kapukat. Más­nap, amikor felkerestük a kis­állat- és terménykiállítást, Vankó István főszervezőt, a szakcsoport vezetőjét kutatva nem volt könnyű dolgunk, sá­torról sátorra, faházról fa­házra járt, s mindig valaki más társaságában. El is hit­tük, amit mondott, már leg­alább. harminc kilométer volt a lábában. — Tavaly tértünk át a sza­badtéri bemutatókra. A kivo­nulást igyekeztünk tartalmi gazdagodással is összekötni és ez, azt hisszük, sikerült is. Nemcsak a nyulászokkal ta­lálkoznak a látogatók, hanem a kisállattenyésztők mind szé­lesebb rétegeit is idecsalogat­tuk. Galambászok, díszba­romfitartók, díszhalgyűjtők színesítik a programot. — Az idén először virág-, zöldség- és gyümölcsbemuta­tót is rendeztünk, s reméljük, jövőre kitehetjük a táboc be­járatánál a táblát: Veresegy­ház bemutatkozik. Ami ezen a homokos, gyenge talajon az ittlakók szorgalmával megte­rem, mindenki láthatja majd. — Ami a látogatóknak lát- ványossság, az a kiállítóknak fontos lehetőség a tapasztalat- cserére, egyéni eredményeik eldicsekvésére s a válasz ku­tatására gondjaikra. Az alap­vető célunkat kiegészítettük több szórakoztató rendezvény­

Next

/
Oldalképek
Tartalom