Pest Megyei Hírlap, 1985. szeptember (29. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-09 / 211. szám

8 1935. SZEPTEMBER 9., HÉTFŐ i n e ic m Mi* 1985. szeptember 9. Hétfő. Ádám napja. A Nap kél 6.13 — nyugszik 19.09 órakor. A Hold kél 0.19 — nyugszik 16.34 órakor. BVá iih vfo m »3A n i s b Változóan, többször erősen felhős lesz az ég, szórványo­san cső, zápor továbbra is várható. Az erős északnyugati szelet elsősorban a keleti or­szágrészben kisérik viharos széllökések. Hideg marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható. Helyben vásárolható 3 .... v. _ Ig S '’$#.<'• iá««? /<>$ • • •.... JP Sr i-i <.-j i M Az Épületkerámiaipar! Vállalat őrbottyáni téglagyárában a hét végén készült el az 53 millió 122 ezredik tégla. A vevők helyben is befizethetik a tégla árát, s a gyár a szállításról azonnal gondoskodik. Barcza Zsolt felvétele — Pontosabb beállítás. A Csepel Autógyárban nemrégi­ben új japán berendezést he­lyeztek üzembe. A Mity Moi- tóra azért volt szükség, mert a futóműveket a régi gépek­kel nem mindig sikerült meg­felelően beállítani. A rossz optikázású járműalkatrészeket az Ikarusnál utólag korrigál­ták, a költségeket viszont a Csepel Autógyár viselte. — Eégi sikerfilmek. Szep­tember 9-től hétfő esténként régi sikerfilmeket vetítenek a gödöllői művelődési központ­ban. öt alkalommal, este hét­től láthatják a nézők régi kedvenceiket, Bársony Ró­zsit A vén gazember című filmben, Jávor Pált és Csor- tos Gyulát a Rákóczi-induló- ban, Gombaszögi Ellát a Kí­sértetek városában. — Vágósertés a háztájiban. A megye vágósertéseinek het­ven százalékát a háztájikban hizlalják. Az állattartási kedv fenntartása érdekében, a Pe- nomah idén is kedvezményes áron juttatta a gazdákat vem­hes kocákhoz, és az állomány gyarapítása céljából süldőkét is kihelyezett az állattenyész­tőkhöz. Pozsony—Moszkva széilaIáik tévéiből POZSONYI TV 15.45: Erről is, arról is 18.10: Telesport 18.30: Tudományos és műszaki magazin 19.30: Tv-híradó 20.00: Az elveszett álmok utcája. Tévéíilm 2. MŰSOR 18.30: A hét eseményei magyar nyelven 20.00: Brahms és Chopin zongora­műveiből 21.30: Időszerű események 22.00: Ez történt 24 őrá alatt 21.10: Romanüeizmus kontra klasszicizmus. Angol film­sorozat. 6. rész A MOSZKVAI TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL Moszkvai Idő szerinti 5.00: Híradó 8.35: Labdarúgószemle 9.05: Alkotó Ifjúság 9.35: Dokumentumfilm 10.05: A nagy állatidomár — film 11.20: Hírek 14.30: Hírek 14.50: A szovjet emberért — film 15.35: Dramaturgia és színház 16.25: Hírek 16.30: Filmkarcolat 16.50: Anyák iskolája 17.20: Szóljatok harsonák! 17.50: A Bolgár Televízió műsora 18.45: Ma a világban 19.00: Ügyek és emberek 19.30: Hírek 19.35: Felettünk a város — film I. rész 21.00: Híradó 21.35: A balettről 23.05: Ma a világban 23.25: A parancs: Tüzet szüntess! — film 0.54: Hírek 0.59: Koncert ELHUNYT PÓLYA GYÖRGY Pólya György, a világhírű magyar származású matemati­kus 97 éves korában a kali­forniai Palo Altóban elhunyt. Pólya György a függvénytan, a valószínűségszámítás, a ma­tematikai problémák megol­dása metodikájának kimagas­ló tudósa volt, számos könyve, sok száz szakcikke jelent meg és a matematika oktatásának egyik legnagyobb szaktekinté­lyeként tartották számon a vi­lágon. Számos amerikai és más országbeli tudományos intézmény választotta tagjai sorába, a matematika népsze­rűsítésével, a matematikai fel­adatok megoldásával foglalko­zó egyik könyve egyedül Ame­rikában több mint egymillió példányban jelent meg. ACSÁDY IGNÁC SZÁZNEGYVEN ÉVE, 1845. szeptember 9-én született Nagykárolyban, és 61 éves ko­rában, 1906-ban halt meg Bu­dapesten Acsády Ignác törté­netíró, publicista és író, a Ma­gyar Tudományos Akadémia tagja. Jogi tanulmányok után 1869- től több éven át előbb újság- íróskodott (a Pesti Naplónál, az aradi Alföldnél, a kolozs­vári Keletnél), s szénirodalom­mal is foglalkozott. 18S0—83 kö­zött megjelent víg játéka és re­gényei a romantikus irány hí­vének mutatják. lS77-től bon­takozott ki történetírói mun­kássága, amelyet főleg a 80-as évektől erősödő gazdaság- és társadalomtörténeti érdeklődés, valamint a parasztság iránti polgári, progresszív rokon- szenv jellemez. A magyar tör­ténetírók között elsőnek ismer­te fel az osztályharc jelentő­ségét, s megírta a jobbágyság első összefoglaló történetét. Főbb munkái: A magyar Hobbág'í’-néncszjg száma a mo­hácsi vész után, Magyarország három részre oszlásának törté­nete, A magvas jobbágyság története? utóbbi művét a fel- szabadulás után ismételten új­ra és újra kiadták. Kelőipar a laboratóriumban JPaslúvereh ■■ cs©£®stallt®l Több textilipari vállalat megbízta az Innovatext Ku­tató és Fejlesztő Vállalatot, hogy segítsen bevezetni olyan új technológiákat, amelyek javítják a minőséget és növe­lik a termelékenységet. A gyapjúiparban — legutóbb a Magyar Gyapjúfonó és Szövő­gyárban — a fonaltermelés minőségének javítására köz­beiktattak egy új technológiai műveletet: az elemi szálak bontása, tisztítása, párhuza­mosítása után bevezették az úgynevezett uiánfésülést, ami lehetővé teszi, hogy a válla­latnál a korábbinál igénye­sebb terméket állítsanak elő, gazdaságosan exportálják a gyapjúfonalat. A kutató-fejlesztő vállalat — díiuzás ellenében — arra is vállalkozik, hogy az ipar- vá'la’átok, szövetkezetek ré­szére új termeltet fejleszt ki. A kötőipar számára kidolgoz­Kővérek is fogyasztha'ják §>em énkor, sem szaharin Szaharinnal ízesítve, némi utóízt kap a diétás befőtt. A készítmény így kevésbé népszerű a cukorbetegek és a fogyókúrázni óhajtók között. A hagyományos édesítő­szereket újabban fruktóz és ciklamát készítményekké! váltják fel a Dunakeszi Kon­zervgyárban. Ezáltal kellemes, üdítő hatású meggy-, szilva-, alma-, körte- és vegyes befőt­teket készíthetnek. Az idei tervek szerint száz vagonnal szállítanak a kereskedelem­nek. Tóth Imróné, a minőségi ellenőrzési osztály vezetője szerint, a kiszállított áru ve­vőkre falál majd a boltokban. A gyár kapacitása így is jóval nagyobb a jelenlegi ke­resletnél. Még mindig kevesen ismerik a termékek előnyeit, ezért néni ajánlja páciensei­nek például az orvos s a kereslet növekedését gátolja a hagyományos, nehezen vál­tozó ízlésünk is. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon mindenesetre sokak érdeklő­dését keltették fel az újfajta, nemcsak a betegek számára ajánlatos befőttekkel. Ezek technológiájának kidolgozásá­ban segített a gyárnak a kon­zervkutató intézet. A gyár munkatársai közül főként Nagylósi Gyuláné technológus és Karácsony Dezső főmérnök nevéhez fűződik az eredmény. Az OMÉK-on bemutatott termék vásári díjat nyert. A kistelepülések ellátása Korszerű új üzleteli A megyei Áfészek sokat tesznek azért, hogy a kistele­pülések elavult, szűk boltjait, hiányos kereskedelmi hálóza­tát felújítsák. Arra töreked­nek, hogy a lakóknak ne kell­jen nagy utakat megtenni egy-egy bevásárlásért. A fejlesztési program kere­tében a Dél-Pest Megyei Áfész gondozásában megújul a már szűknek bizonyult csemői Tü- zép-telep, ami mindenekelőtt az építkezőknek jelent majd nagy könnyebbséget. A Buda környéki Áfész Her- ceghalmon ad át még az idén korszerűsített élelmiszerbol­tot, Pusztazámorban pedig a vegyesbolt felújításával javít­ja a kiszolgálást. Kisoroszi övezetében, rész­ben az ott lakók, részben az RADIO MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Jó reggelt 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Műsorismertetés 8.15: Mai kulturális programok 8.20: Hogy tetszik lenni? 9.00: A hét zeneműve 9.30: „In memóriám .. 9.38: Ki kopog? 10.09: Hírek. Időjárás 19.05: Nyitnikél: 10.35: Mozart: G-dűr vonósnégyes 11.05: Az első világháborúban történt. .. 11.25: Szalmás Piroska művel 11.40: Védett férfiak 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Régen találkoztunk 13.05: Magyar előadóművészek 14.00: Hírek. Időjárás 14.10: Daloló, muzsikáló tájak 14.35: Bolgár költők versei 14.55: Édes anyanyelvűnk 15.00: Világablak 15.30: Kóruspódium 13.00: Hírek. Időjárás 16.05: Észkerék 17.00: Fco-mix 17.30: A Bolgár Népköztársaság nemzeti ünnepén 18.00: 'KTé~‘zene Bulgáriából 18.15: voH. hol nem volt..* 18.30: Esti magazin 19.15: Hívja a 33-43-22-est 20.40: Hétfő este mindenkinek 22.00: Hírek. Időjárás. Sport 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Az ismeretlen 23.22: Balettzene 24.00: Hírek. Időjárás 0.10: Himnusz 0.15: Éjfél után ... PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Reggeli zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Verbunkosok, nóták 8.50: Délelőtti torna 9.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 9.05: Napközben 12.00: Hírek németül, oroszul és angolul 12.10: Fúvószene 12.25: Kis magyar néprajz 12.30: Népi zene 13.00: Hírek. Időjárás. Útközben 13.05: Slágermúzeum 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Kettőtől ötig ... 17.09: Hírek. Időjárás. Ütközben 17.05: újdonságainkból 17.30: ötödik sebesség 13.30: Tip-top parádé 19.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 19.0": Népdalok 1\"9: S-'ortvilág 20.05: Rockújság 21.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 21.05: Hétfő esti muzsikaszó 21.45: Szintetizátor-varázs 22.20: Operettnyitányok 23.00: Hírek. Időjárás. Sport 23.20: Könnyűzene 0.15: Éjfél után ... 3. MŰSOR 9.00: Hírek. Időjárás 9.03: Műsorismertetés 9.05: A kiállítótermek program­jából 9.08: Az Eolina kvartett játszik 9.45: Borisz Godunov 10.35: A Shadows együttes felvé­telei 11.47: Zenekari muzsika Közben: 13.00: Hírek. Idő járás 13.05: Aranysugarú ősz 14.06: Kamarazene 15.20: Undine 16.30: A Style Council együttes 17.00: Zenekari muzsika 18.30: A hét zeneműve 19.00: Hírek. Időjárás 19.05: Kamarazene 20.484 Az ismerkedés 21.24: Operaest 22.20: Magyar zeneszerzők 22.56: Madrigálok 23.30: Hírek. Időjárás üdülők, vásárlási lehetőségei­nek javítását szolgálja a 400 négyzetméter alapterületű új ABC-áruház, Szigetmonostor­ban október végére tervezik az élelmiszerbolt korszerűsíté­sének befejezését. Máríanosztrán gondot jelent a közétkeztetés. Ezen segít az eddig hidegkonyhás vendéglő átalakítása étteremmé. K. Z. Zebracsikó született Ritkaságnak számító, a Gre- vy-zebrák fajtájához tartozó zebracsikó született a Főváro­si Allatkertben. Ennek a Ke- let-Afrikában honos zebrafaj­nak a létezéséről csak 1882- ben szereztek tudomást a ku­tatók. A zebrák közül ez a faj­ta nő meg a legmagasabbra, marmagasságuk elérheti a másfél métert is, s viszonylag nagy fejük, hosszú fülük van. Csíkozatuk is eltér más zebra­fajták mintázatától: társaik­nál sokkal sűrűbb, barnás színű csíkok borítják a Gre- vy-zebrák testét. Sörényzetük is különbözik a többi zebráé­tól, nemcsak a nyakukat, ha­nem hátgerincük egész vona­lát szőr borítja. A Grevy-zeb- rákból nem sok példány él az állatkertekben szerte a vilá­gon. A hazai Grevy-csikó egyelő­re anyjával együtt az afrikai istálló egyik bokszában él, a kfutóban most még csak a reggeli órákban, s akkor is rö- v*l időre látható. ta például a hurkos, noppos fonalak modern, nagy telje­sítményű üreges-orsós fonó­gépen történő gyártási eljá­rását. E technológia alkal­mazásával a vállalatok gaz­daságosabban állíthatnak elő divatos és ezért kelendő fo­nalat. A divatos pulóverek, egyéb felsőruházati termékek készítésére legutóbb a Gyulai Kötőipari Vállalattal közösen speciális fonalat hoztak létre. Az úgynevezett csőfonalat előzőleg egy parányi kötőgé­pen kőtik, s így az acril- gyapjú szálból a legújabb di­vatnak megfelelő, laza kötésű, könnyű termék készíthető Szintén a gyártmányfejlesz­téshez a termékszerkezet korszerűsítéséhez ad segítsé­get az Innovatext legújabb terméke. A vállalat kísérleti laboratóriuméban PVC-bevo- naíú erős poliamld háló gyár­tási eljárását dolgozták ki. Alkalmazási területe a szakemberek szerint a cipőtől a kempingcikkeken át a lak- berendezési tárgyakig igen széles lehet. A kísérletek után az új anyag nagyüzemi próbagyártását a Eudaflax- nál megkezdték, az eddigi ta­pasztalatok kedvezőek. A kutató-fejlesztő vállalat szakemberei legutóbb a vé­dőruházat, különösen a hideg elleni teljes öltözék kidolgo­zását vállalták. Ruházati fi­ziológiai laboratóriumokban olyan termékcsalád kialakítá­sán dolgoznak, amelyek „tag­jai” különböző körülmények között — hűtőházban, a sza­badban vagy savas környe­zetben — védik használóját. Elméleti tanácskozás Kanyvalalíljaii is A 80-as évek kapitalizmusa: válság és kiútkeresés címmel az idén február 6—7-én Ka­posvárott megrendezett orszá- gos elméleti tanácskozás anya­ga a napokban megjelent a Kossuth Könyvkiadó gondo­zásában. A Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bi­zottságának agitációs és oro- pagandaosztálya, valamint az MSZMP Somogy Megyei Bi­zottsága szervezésében meg­tartott tanácskozásról beszá­moló kötet közli Lakatos Er­nőnek, az MSZMP KB osz­tályvezetőjének megnyitó be­szédét; tartalmazza a plená­ris és a szekcióüléseken el­hangzott előadásokat, a szek­cióvezetők összefoglalóit, va­lamint Simái Mihály akadé­mikusnak, az MTA Világgaz­dasági Kutatóintézete igazga­tóhelyettesének zárszavát. Nyílik a Hortobágyi Nem­zeti Park már jellegzetesen őszinek számító dísze, a só­virág. Nagy tömegével va­lósággal kékre „festette” a fátlan, rövid füvű, szikes pusztát. Különösen a kun­madarast—nagyiváni ré­szen pompázik csodálatos gazdagságban a sóvirág. Amikor teljesen „megérik”, megszárad, csokorba kötvp. víz nélkül egész télen vá­zában lehet tartani a szí­nes kék virágot. Az életmentő taxisofőr Megtalálták a holttestét Megtalálták a Dunában és azonosították az életmentő taxisofőr holttestét. A rendőrség szombat déli tájékoztatása szerint a folyó­ból kiemelt személy, azonos Molnár Imrével, aki a múlt vasárnap Dunába gurult sze­mélygépkocsi bajba jutott uta­sainak mentése közben hirte­len elmerült, és már nem emelkedett a víz felszínére. A sajnálatos esemény körül­ményeit a rendőrség szakértők bevonásával tovább vizsgálja. Nem tudták megmenteni Belehalt égési sebeibe Szombaton hajnalban, életé­nek 28. évében Budapesten, a Kállai Éva Kórházban égési sebeibe belehalt Farkas Ede villanyszerelő. Az elhunyt fiatal férfi csütörtökön a Dr- nai Vasmű 2-es számú foly: -. matos acélművénél történt üzemi balesetkor sérült meg. Bíróság elölt az országúti tragédia okozója A Monttá előzni akart A közelmúlt egyik legsúlyo­sabb közlekedési balesetének ügyében kezdődik tárgyalás szerdán, szeptember 11-én a Budakörnyéki Bíróságon. A vádlott, a 38 éves Orlo- vic Nebojsa jugoszláv állam­polgár, akit jelenleg a Köl­tői Anna utcai kórház sebé­szeti osztályán ápolnak. A férfi április 25-én délelőtt, Budapest felől Kecskemét irányába haladt Honda típusú személyautójával, az E5-ös főútvonalon. Utasai voltak: felesége, Orlovic Szmezana, valamint gyermekei, Szandra és Maya. Előtte, vele egy irányban egy járműosz’op közlekedett, vele szemben dr. Ördögné Barna Katalin vezette Zastava személygép­kocsiját, mellette ült a férje, dr. ördög László. A 47-es ki­Lot'.ótájékoztató Sok volt a mégytalálatos A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 33. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. A lottónyeremények a nyereményilleíék levonása után a következők: Négytalálatos szelvénye 136 fogadónak volt, nye­reményük egyenként 75 765 forint. Hárem találata 12 527 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 411 forint. A kétíalá- latos szelvények száma 339 453, ezekre egyenként 19 forintot fizetnek. lométerszelvény közelében C.-- lovic Nebojsa megkezdte rz előtte haladó járműoszlop ed­zését. Nagy sebességgel áttért az úttest menetirány szerin .1 bal oldalára, ahol frontálisan összeütközött a dr. Ördögné által vezetett autóval. A baleset következtében, dr. Ördög László és Orlovic Szmezana a helyszínen éle­tét vesztette. Dr. ördögné Barna Katalin, Orlovic Szand­ra, Orlovic Maya és maga a vádlott is súlyos sérüléseket szenvedett. Az igazságügyi gépjármű­szakértő megállapítása szerint a két személygépkocsiban nem állapítható meg olyan jellegű műszaki hiba vagy ar­ra utaló nyom, amely a bal­esetet okozhatta volna. Az előzés során Orlovic Nebojsa gépkocsiját 100—110 km/óra körüli sebességre .gyorsította fel, a szemben, szabályosan közlekedő kocsi sebessége 75—80 km/óra körüli lehetet^. A baleset azért következett be, mert a Honda vezetője megszegte kz előzésre vonat­kozó KRESZ-szabályokat. A Pest Megyei Főügyészség halálos közúti baleset gondat­lan okozásának vétségével vá­dolja Orlovic Nebojsát. Ga. J. t A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik — vasárnap kivételével — inaponta. — Főszerkesztő: Sági Ágnes — nrPT II PO VCI UIBI fin Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. — Szerkesztőség: Budapest VIH., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, iPf. 311. Irányítászám: a.446. — Kiadja » ! I Hl Lu ILI niRLHí Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-300 és 336-130 ­Szerkesztőségi titkárság: 142-228. ■..................- 1 ~ fiOKSZERKESZTÖSEGEINK : Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1., Ff. 39. 2701. Telefon: 13-400. — Érdi Hírlap, Érd, Lenin út 33. 2030. Telefon: 45-352. (Gödöllői Hírlap, Gddöl'*, Szabadság út 2 Pf 14 BMW. Telefon: 20-196. Monori Hírlap, Monor, Kossuth u. 711'. Pf. 01. E201. Telefon: 157. — Nagykőrösi Hírlap, Nagykőrös, Hősök tere 7. 2750. Telefon: 398. — Váci Hírlap, Vác, Len n út 45 Pf 32 2501.’Telefon- 10-095.— A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: (Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítő- íl és a’Posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V., József nádor tér '1. 3900), személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással' a KHI E1&—96/162 pénzforgalmi jelzőszámra. A lap í. í: I oldal 180 Ft, 12 oldal 2.20 (Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 43,— Ft, egy negyedévre 129,— Ft, (félévre 256,— Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: B16,— Ft. — ISSN 0133—6659 Pest megyei Hírlap (Ind- « 25 064 HU), ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN 0133—1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN «133—2651 (Monori Hírlap), -ISSN «133—270# (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-2750 f- ü Bírlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom