Pest Megyei Hírlap, 1985. szeptember (29. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-02 / 205. szám

JL k | Ala: 12 oldal | PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXIX. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Ára: 1,150 forint 1985. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ MA:----------------------------------­Még nyár emn, dfe ifi tsz ősz is (3. olda l Évezredek nyomában (&. oldal) Sporfossxeállífás (9—30. oldal) Egyiift tsz isiteken melléklet (7-8-33-32. oldal) Köpeczi Béla mondott beszédet Országos tanévnyitó ünnepség Mihail Gorbacsov nyilatkozata a Time hírmagazinnak Tényeken alapuló párbeszédet Vasárnap Kazincbarcikán a Dózsa György úti új általános Iskola aulájában tartották az 1985—8G-0S oktatási év országos tanévnyitó ün­nepségét. Az ünnepségen részt vett Köpeczi Béla művelődési minisz­ter, ott voltak a megye és a város párt-, állami és társadalmi szervei­nek képviselői. A tanévnyitón Köpeczi Béla mondott ünnepi beszédet. ■— Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az új tanévet Kazincbarcikán, a szocialista építömunka jelképes helyén, országunk egyik fiatal városá­éin nyithatom meg, amely alig több, mint három évtize­des fejlődése során nemcsak az iparban ért el kitűnő ered­ményeket, hanem a művelő­désben is. Kazincbarcika kitű­nik azzal, hogy kezdettől fog­va megbecsülte a nevelő-okta­tó munkát, és a kultúra mun­kásainak olyan élet- és mun­kakörülményeket, nyugodt al­kotói légkört teremtett, amely lehetővé tette, hogy szakképe- 'sített pedagógusok dolgozza­nak az iskolákban, s biztosít­sák a nevelés és oktatás egyre fejlődő színvonalát. Innen in­dult el és vált országos mé­retűvé a szaktantermi oktatás. Egy másik fontos esemény, amelyre emlékeznünk kell — folytatta — az oktatásról szóló törvény. A nagy többséggel való egyetértésre támaszkodva kezdtük meg a végrehajtás munkáját. A közeljövőben az egyik legfontosabb feladatunk az oktatás tartalmi korszerű­sítésének folytatása. Most már mindenütt bevezettük az új tanterveket és tankönyveket, és sok tantárgyban megfelelő pedagógiai tapasztalatokkal rendelkezünk a szükséges kor­rekciók bevezetésére. Kerülni akarunk minden kapkodást, erősíteni a szükséges stabili­tást, szervezetten és jól előké­szítve bevezetni az elkerülhe­tetlen változást. A korszerű­sítést szolgáló szakmai prog­ramokat vitára bocsátjuk és kérjük — mindenekelőtt o pedagógusok véleményét. Sokan beszélnek mostaná­ban az értékzavarról, arról, hogy 'megromlottak az erköl­csök, hogy meglazultak az emberi kapcsolatok, hogy so­kan értelmetlenül élnek. Az iskola nem tudja megváltoz­tatni a valóságot és feloldani annak ellentmondásait, meg­szüntetni torz megnyilvánulá­sait. Gazdasági, társadalmi, politikai eszközök szükségesek ahhoz, hogy a nemes eszmék, a humánus erkölcsök, az igaz, a jó és a szép érvényesülhes­senek. — Kívánom, hogy az 1985/ 86-os tanév jó eredményeket hozzon a nevelésben és az ok­tatásban. Kívánom, hogy a társadalom szerető gondosko­dással foglalkozzék az oktatás ügyével, amely az egyik leg­nagyobb emberi és nemzeti ügy — mondotta befejezésül Köpeczi Béla. KÖSZÖNTŐ—^ Gödöllőn jól felszerelt kisegítő Iskolát avattak Barcza Zsolt felvétele A z elmúlt napokban a legtöbb család életé­ben az iskolai év kezdete került a középpontba. A szülők kiegészítették isko­lába induló gyermekeik ru­határét, megvásárolták a táskát, a füzetcsomagot. Az ünnepélyes tanévnyi­tót követően ma az általá­nos iskolákban és a közép­fokú tanintézetekben meg­kezdődött a tanítás. Pest megyében az 1985/86-os tanévben 15 ezer első osz­tályos foglalja el helyét a padokban, sok család elő­ször kerül kapcsolatba az iskolával. Érthető részükről az iz­galom, a fokozott várako­zás, hiszen ma már társa­dalmunk többsége érti és a mindennapok során jól ér­zékeli, hogy átalakuló vilá­gunk értékei között mind­inkább elnyeri méltó helyét a tudás, a szakértelem. Lassan mindenki számára kézenfekvővé válik, hogy korunk követelményeinek megfelelő, fejlett technikát és technológiát csak magas általános és szakmai mű­veltségű emberek képesek működtetni, alkalmazni. A közéletben, a társadalmi munkamegosztásban törté­nő elhelyezkedés fontos feltétele a képzettség, meg­felelő műveltség és iskolai végzettség. Az iskola és a társada­lom közös ügyének ez csu­pán az egyik oldala. Leg­alább olyan fontos az is, hogy korszerű ismeretek­kel felvértezett gyerme­keinkből milyen ember vá­lik. Sikerül-e oktatási-ne­velési rendszerünknek a szülői házzal együtt meg­alapoznia a felnövekvő nemzedék világnézetét, er­kölcsét, magatartását- szo­cialista normáinknak meg­felelően? Az új tanév újabb kö­vetelményeket állít nem­csak a pedagógusok és gyerekek, hanem a szülők elé is, akik nélkülözhetet­len szövetségesei az iskolá­ban folyó munkának. A köznevelés és oktatás fej­lesztése már évek óta a társadalmi érdeklődés kö­zéppontjában van. A Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságá­nak 1982-es határozatát kö­vetően a Minisztertanács 1984-ben megfogalmazta a közoktatás és felsőoktatás távlati fejlesztésének prog­ramját, és idén április­ban az országgyűlés elfo­gadta az új oktatási tör­vényt. Az MSZMP XIII. kong­resszusa megerősítette az oktatás elhatározott korsze­rűsítésének folytatását, hangsúlyozva a nevelő-ok­tató munka minőségének javítását, a szocialista ne­velés erősítését. Ennek megfelelően a Pest Megyei Tanács ez év tavaszán át­tekintette a megye közok­tatásának helyzetét, kitűz­te a fejlesztés feladatait, amelyeket augusztusban a VII. ötéves terv koncepció­jában — az igények és le­hetőségek mérlegelésével — véglegesített. Megyénkben a 40 ezer óvodás, a 123 ezer 400 általános iskolás, a 11 ezer 200 középiskolás és a több mint 10 ezer szakmunkástanuló többsé­gét frissen festett, tiszta, felújított tantermek fogad­ják. A tanácsok felújítás­ra és karbantartásra for­dított pénzeszközeit 18 mil­lió forint értékű társadal­mi munka növelte meg. Üj iskola nyitotta meg kapuját kis és nagy diákjai előtt Pilisszántón, Isasze-. gén, Gödöllőn, Cegléden és Szentendrén. Üj tanter­mekkel bővült hét általá­nos iskola és az érdi gim­názium. Szeptember else­jére összesen 52 új tante­rem épült meg a megyében és év végéig még további 24 tanterem belépése vár­ható. Ezzel együtt ebben a tanévben is több települé­sen kedvezőtlen körülmé­nyek között, nagy létszámú osztályokkal, váltakozó ta­nítással, korszerűtlen tan­műhelyekben és szakkép­zett pedagógus hiányában kezdődik a tanítás. Az V. és a VI. ötéves tervben megvalósított sikeres isko­laprogram ellenére sem tudtunk lépést tartani a ta­nulólétszám növekedésével. Az előttünk álló öt évben az oktatás kiemelt fejlesz­tése mellett sem tudunk felszámolni minden fe­szültséget. Az általános iskolások száma ezerrel nő, a de­mográfiai csúcs a hatodik és hetedik osztályban je­lentkezik. A napközis el­látás jelentős fejlesztésének a váltakozó tanítás, a konyhák teljesítőképessége, az ebédlők zsúfoltsága szab határt. Elsősorban az alsó tagozatos tanulók körében növekszik az egész napos nevelésben részesülők ará­nya. A mai nappal három­százzal több gyermek kez­di meg tanulmányait a megye gimnáziumaiban és szakközépiskoláiban, .mint A szovjet—amerikai kapcsolatokról, ezen belül a november­re Genfbe tervezett csúcstalálkozóról, valamint a nukleáris és űrfegyverkezés megállításával kapcsolatos szovjet álláspont­ról nyilatkozott a Time amerikai hírmagazinnak Mihail Gor­bacsov, az SZKP KB főtitkára. A Moszkvában vasárnap es­te nyilvánosságra hozott vá­laszaiban Gorbacsov bonyo­lultnak, feszültnek, sőt robba­násveszélyesnek nevezte a nemzetközi helyzetet, s mint mondotta, ez az állapot még tovább romlik. — A genfi szovjet—amerikai tárgyalások megkezdése és a szovjet— amerikai csúcstalálkozóról lét­rejött megállapodás ellenére a fegyverkezési hajsza folyta­tódik, a háborús veszély nem csökken. Rendkívül felelősség- teljes időszak ez, hiszen az idő múlik, s a vonat lassan elmegy, ha nem cselekszünk elég gyorsan. Minden ember élni akar, senki sem kíván meghalni. Ezért össze kell szedni a politikai bátorságot, s meg kell állítani az egyre az elmúlt ősszel és ötszáz­zal több tanuló a szak­munkásképző intézetekben. Pest megyében a tech­nikusképzés elsőként a vá­ci Lőwy Sándor Szakkö­zépiskolában kezdődik újra. A tanácsok a vállalatok és intézmények bevonásával törekednek arra, hogy kö­zépfokú. iskoláink a kor-, szerű ismeretszerzéshez szükséges taneszközökkel rendelkezzenek. A társa­dalmi összefogás és együtt­működés — amely eddig is elismerésre méltó eredmé­nyeket hozott az oktatás­ügyben — tovább javíthat­ja az iskolák felszereltsé­gét. A tanév kezdetén a diá­kok mellett a figyelem fó­kuszába kerül a pedagógus, aki a nevelés-oktatás fo­lyamatának főszereplője. Felkészültsége, hivatástuda­ta, személyisége meghatá­rozó a gyermek értelmi, érzelmi fejlődésében, sőt életútjának alakulásában is. Éppen ezért fontos, hogy a megyében dolgozó csaknem 14 ezer pedagógus közérzete, élet- és munka- körülménye tovább javul­jon, erősítse a pálya vonzó és megtartó erejét. Ebben a tanévben az is­kolák önállóságának növe­kedése tág teret nyújt a sa­játosságokhoz jobban iga­zodó tervezésnek, kísérle­tezésnek, új módszerek be­vezetésének. A nevelőtestü­let alkotókészségét meg­sokszorozhatja, ha tovább erősíti együttműködését társadalmi környezetével, a családdal, az ifjúság neve­lésében. Az úttörőmozgalom, tár­sadalmunk gyermekszerve­zete e tanévben ünnepli megalakulásának 40. évfor­dulóját. Jó alkalom arra, hogy a mozgalmi élet fel­tétele és tartalma tovább gazdagodjon. F/ öszöntünk ma minden *-*■ pedagógust, megkülön­böztetett figyelemmel azo­kat, akik először állnak a gyermekek elé és most kez­dik meg e szép hivatás gyakorlását. Az új tanév feladatainak eredményes megvalósításához sok si­kert és jó egészséget kívá­nunk. BALÁZS GÉZÁNÉ, a Pest Megyei Tanács elnökhelyettese előbbre tartó fenyegető folya­matot. Véget kell vetni a fegyverkezési hajszának, meg kell kezdeni a leszerelést és a kapcsolatok javítását — je­lentette ki a szovjet politikus. A Szovjetunió — folytatta az SZKP KB főtitkára — nem pusztán szorgalmazza a kap­csolatok javítását, hanem egé­szen konkrét javaslatokat és gyakorlati lépéseket is tesz ennek érdekében. Ezt szolgálja többek között a nukleáris robbantásokra meghirdetett szovjet moratórium, s az a javaslat, hogy az Egyesült Ál­lamok csatlakozzon e morató­riumhoz és újítsák fel a nuk­leáris kísérletek teljes tilal­máról folytatott tárgyalásokat. E cél érdekében született a világűr békés hasznosításában való együttműködésről és az űrfegyverkezési hajsza megál­lításáról szóló indítvány is. A felelős amerikai vezetők­nél azonban nyílt ellenállásra találtak a szovjet javaslatok, amelyeket megpróbálnak csu­pán propagandafogásnak fel­tüntetni. Miért nem alkalmaz­za ehelyett az Egyesült Álla­mok a viszonosság elvét? A A hét vége sportesemény- dömpingjének alaphangját a száguldás, a gyorsaság, a na­gyobb manőverező képesség adta me,g. A legrangosabb ese­ményre Budapesten, a Margit­szigetnél, a Duna budai ágán került sor, ahol a 700 kem-es sporthajók a világ-, az 500 kem-es siklóhajók pedig az Európa-bajnoki címért, illet­ve az előkelő helyezésekért vetélkedtek. Az autósport ral- lye szakágának hazai legjobb- I Szovjetunió beszüntette a nukleáris robbantásokat? meg­torlásként tegyék ugyanezt az amerikaiak is. Bárki, aki egy kicsit is tisz­tában van ezekkel a kérdések­kel, rögtön láthatja, hogy ja­vaslataink mögött a legkomo­lyabb szándékok és nem vala­miféle, a közhangulat befolyá­solására irányuló törekvés hú­zódik meg — mutatott-rá Mi­hail Gorbacsov. Minden lénye­ges, a ' nukleáris fegyverek korlátozását szolgáló erőfeszí­tés a kísérletek betiltásával kezdődött. Emlékezzenek csak az 1963-as szerződésre, amely az első jelentős lépés volt ezen az úton. A nukleáris kí­sérletek teljes megszüntetése a legveszedelmesebb területen, a minőségi fejlesztés terén állí­taná meg a fegyverkezési haj­szát. Ráadásul nagymértékben hozzájárulna ahhoz. hogy fennmaradjon és még erőtel­jesebbé váljon a nukleáris fegyverek elterjedésére vonat­kozó tilalom. Az Egyesült Államok kor­mányzata a szovjet morató­riumra kihívó módon azzal válaszolt, hogy sietve végre­hajtott egy újabb nukleáris robbantást. A világűr békés hasznosítására vonatkozó szov­jet javaslatra pedig azzal rea­gált, hogy elhatározta a mű- (Folytatás a 2. oldalon.) jai Veszprémben bajnoki fu­tamon mérték össze tudásu­kat. A ritmikus sportgimnasz­tika képviselői az Óbuda Ku­páért, s egyben a spanyolor­szági világbajnoki kiküldeté­sért küzdöttek egymással és a pontozóbírókkal. Lapunk 9. és 10. oldalán természetesen számos más sportág eredmé­nyeiről is olvashatnak, így a labdarúgó-bajnoki eredmé­nyekről, az NB I-től a megyéi I. osztályig. Ferjánczél: útban az újabb bajnoki cím felé Gazdag hét végi sportműsor Rcbogás száraién és vízen Bajtol az SD hajóosztály világbajnoki futama

Next

/
Oldalképek
Tartalom