Pest Megyei Hírlap, 1985. augusztus (29. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-27 / 200. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXIX. ÉVFOLYAM, 200. SZÁM 1985. AUGUSZTUS 27., KEDD Vallanak a hantok, halmok Az ősök emlékei után nyomozva Be iába, sohasem jöttek ki... Prímán kopog az öreg Ro­yal. Pedig mostani gazdáját is jó három évtizede szolgál­ja mór az ódon szépségű, roskadáílari írógép. Csak a hengerbe vájtak árkot-: néhol a betűk, de reparálásra, sze­reidére gondolni sem lehet, míg végleges formát nem ölt a legfrissebb kézirat. Folyta­tás készül, a nemrég napvi­lágot látott Pusztabokrok má­sodik kötete, szerves toldalé- ka: Alberti, Irsa, Mikebuda és Dánszentmiklós település- története. A szerző, Hídvégi Lajos tárgyakkal, történeti forrásokkal zsúfolt szobája maga is emlékhely, szemé­lyes múzeum. A könyvek ge­rincének támasztva Móra Fe­renc arcképe. w — önmagámnak meg a megyei múzeumi igazgatóság­nak tett, Dél-Pest megye históriájához kötődő válla­lásom lassanként bevégződik. A rnonori járás anyagát egy- begyűjtöttem, hátra maradt még a nagykátai és a dabasi vidék feldolgozása. A Pusz­tabokrok második fő egységé­nek további sorsát az albert- irsai'-párrbizottság és a ta­nács 'fogja egyengetni. Nagy szerencse, hogy a kötet gondozójául ismét sike­rült megnyerni dr. Torma Istvánt, aki a szerkesztői te­endők ellátására a lehető leg­alkalmasabb személy, hiszen egészen pontosan ismeri az országban található régészeti lelőhelyeket. Ráadásul az írást összhangba tudja hozni a mo­dern régészet alaki követel­ményeivel. Például olyan tér­képvázlati jeleket kell alkal­mazni, amelyek a világ min­den tájékán, Fokföldtől Toki­óig érvényesek. — Legutóbbi munkáját, a Pusztabokrok címűt Móra Fe­renc emlékének ajánlotta. Mi­ért? — Tanyasi tanító voltam akkoriban, Kiskundorozsmán. Öra közben történt, hogy egyik gyerek játszadozni kez­dett valami pitykékkel. Rög­vest rászóltam, s hátra is tet­te a kezét, de néhány perc múlva megint csak szöszmö- tölt. Kiszólítottam az asztal­hoz, tegye csak le, amivel babrált. Akkor láttam: de­hogyis pitykék ekek, hanem — múzeumjáró ember lévén úgy sejtettem — hongfoglalás kori ezüst lemezek, a dombo­rított részeken arannyal be­vonva. — Hát ezeket meg honnan szedted? — kérdeztem a gyerektől. Azt mondja: — köszönetnyilvánítás. a gyászoló család nevében, ezúton inomúlná Köszönetét a kedves ro­konoknak, szomszédoknak, jö is­merősöknek, akik felejthetetlen, drága édesanyánk, özv. KAZIN­CZY SANDORNE sZiil. Pásztor Mária temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, csokrot és a megem. iékezés virágait helyezték el. Kü­lön köszönetét mondunk a Kőbá­nyai Sörgyár ceglédi kirendeltség vezetőinek és dolgozóinak a te­metésen való megjelenésükért és a küldött koszorúért. BUGYI JÓ­ZSEF és neje. köszönetnyilvánítás. Kö­szönetét mondunk azoknak a ro­konoknak, ismerősöknek, jó szom­szédoknak, akik fclejtheíeüen feleségem, édesanyánk, FARKAS ISTVANNÉ szül. Dani Katalin te­metésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ezzel mélységes gyászunkat enyhíteni igyekeztek, külön köszönetünket fejezzük ki a Tejipari Vállalat és a Május 1. Ruhagyár vezetőségé­nek és dolgozóinak a küldött ko­szorúkért és a temetésen való megjelenésükért. A GYÁSZOLÓ «SALAD. Megdöglött a disznó, apám ásott neki egy gödröt, abból fordultak ki. De volt ott lófej is meg kengyel. Gyorsan levelet menesztet­tem a múzeumnak, de mert nagyon vékony volt a lemez, elbírta a boríték. Három nap múltán megjelent Móra Fe­renc, a szegedi múzeum igaz­gatója, magával vitt 10—20 darab lemezt, zablát, ken­gyelt, és rám hagyta a feltá­rás további teendőit. Ez volt az első ásatás, amiben részt vettem. — Mindez melyik esztendő­ben történt? — 1930-ban. A dologban az volt az érdekes, hogy Mórá­nak nemigen lehetett reménye nagyobb temetőre, hiszen a lovas, zablás leletek legin­kább magányos sírt jeleztek. Valami nemzetségfő feküdhe­tett benne, jókora távolságra a köznép nyugvóhelyeitől. — Gondolom, a Mórával való találkozás nem múlt el nyom nélkül. — Jómagam többször meg­látogattam, s ő is eljött Kis- kundorozsmára. öt darab ere­deti levelét máig őrzöm. A közvélemény elsősorban szép­írónak tudja őt, kutatóként álig ismerik. Ezek a levelek Viszont' kizárólag régészettel foglalkoznak. Tény, hogy az ország egyik legavatottabb régésze volt. Sikerének titka abban állt, hogy ha nyomot kapott, hírt szerzett egy lelő­helyről, egyetlen percig sem tétovázott, azonnal a terepre sietett. Száz meg száz ókori temetőt tárt így fel. Hog£ miért tartom ezt fon­tosnak? Mert később én is számtalan lelőhelyet fedeztem föl és jelentettem be a szak­embereknek, Albertirsán és Cegléden is. De mindhiába, hiszen sohasem szálltak ki. Móra mégis irányt szabott a sorsomnak, mert bárhová is vetődtem, mindenütt szenve­délyesen kerestem az ősök emlékeit. — Ugorjunk előre az idő­ben. Szenvedélye, a helytör­ténet igen fáradságos, aprólé­kos munkával jár. A tetejé­be, azt hiszem, visszhangta- lan... — Nem, nem visszhangta- lan. Üton-útfélen megállíta­nak, még ismeretlen emberek is. Magra a Hídvégi tanár úr? Olvastam ezt vagy azt a dol­gozatát. Főleg a művelődés- történeti írásaim népszerűek, közel háromszázat közölt ed­dig a Ceglédi Hírlap. Közü­lük, ötven könyv alakban is megjelent. — önt munkája folytán rengetegen ismerik. Eddig öt önálló kötete került ki a nyomdából. Meghozták a nép­szerűséget is? — Erről csak annyit tudok mondani, hogy időnként ka­pok leveleket, s mint az előbb említettem, meg-megállítanak az utcán is. De nem vagyok híjával a hivatalos elismeré­seknek sem. Sohasem töre­kedtem a tapsra, igaz, nem is volt közömbös. — Találni-e olyan szakaszt az életében, amit legszíveseb­ben meg nem történtté ten­ne? — Nincs ilyen szakasz. Ha az egyik fiam nem halt vol­na meg 33 esztendős korában, nyugodtan mondhatom, na­gyon boldog ember lennék. Egyébként — ezenkívül — ütést, hántást a környezetem­től nem kaptam. — Irigyek, lenlábasok? haragosok^ el­lő ha tájékozódnak Zamatos, szép gyümölcsök Télre is jut belel® Dél-Pest megye valameny- nyi közös gazdasága igyeke­zettel munkálkodik a meg­termett javak betakarításán. Az összességében több ezer hektár gyümölcsösben és ker­tészetekben a piac ellátása mellett a konzerviparnak is dolgoznak, tárolóhelyre kerül a télre szánt zöldség, a vö­rös- és a fokhagyma, vala­mint a burgonya. Mindből jó, illetve jó közepes a ter­més. A Cegléd vonzáskörzeté­hez tartozó közös gazdaságok­ban szedik a paradicsomot, paprikát. A termés javát a Nagykőrösi Konzervgyár dol­gozza fel. A gyümölcsösökben a szil­va kezd érni, az őszibarack és az alma mellett. A gyü­mölcsökből a silányabb sem megy pocsékba, begyűjtik, párlat készül belőle. A ter­més legszebbje viszont ex­portként jut el külföldi pia­cokra. Szilvából jó a ter­més, az őszibarackkal az a gond, hogy a kánikula meggyorsította az érését. Az almát a kései fagyok bán­tották, s néhány almáskert­ben jégverés nyomai is lát­szanak a különben szép gyü­mölcstermésen. A felvásárlás javában zaj­lik a Dél-Pest megyei Afész felvásárlóhelyein. Szerződött felek és kiskertesek szállíta­nak sorra. Mint az átvevő­helyek jelezték, jó néven ve­szik, ha szállítás előtt be­jelentkeznek, friss informá­ciókat szereznek azok, akik ilyen segítséggel kívánják a termést piacra juttatni. — Biztosan léteznek, de nem törődöm velük, nem já­rok utána, kik is lennének. Azt az időt, amit erre fordíta­nék, inkább a jó barátokkal töltöm. — Emlékszik olyan pilla­natra, amikor azt mondta: elég volt, nem csinálom to­vább? — Az unalmat legfeljebb csak regényekből ismerem, a körülmények mindig munká­ra késztettek. Ilyen helyzet­ben az ember nem ^dja föl. De előfordult, hogy egy időre félretettem valamelyik témá­mat, s a másikkal kezdtem foglalkozni. — Mit gondol, kik olvassák, kik kedvelik a megjelent dol­gozatait? — Húsz éven át tanítottam rajzot, s közben nem mulasz­tottam el az alkalmat, hogy a gyerekeknek a régészetről ejtsek szót. Ezért azt hiszem, volt növendékeim lapozzák leginkább a könyveket. No, nézzük, mit írt az öreg! És persze azok; akik vonzódnak a helytörténethez, tehát más írásokat is olvasnak. — Ha valamely okból nem törődhetne tovább a helytör­ténettel, mivel helyettesítené? — Ezen még nem töpreng­tem, de biztos, hogy találnék elfoglaltságot. Mikor megje­lent egyvegy könyvem, min­dig elhatároztam, no most egy álló hétig semmit se csinálok. Aztán már másnap reggel belefogtam valamibe. Varga Sándor Sémii tata Tűz ellen Ceglédi, valamint a kör­nyékbeli önkéntes és válla­lati tűzoltók mérik össze tu­dásukat és felkészültségüket augusztus 31-én délelőtt 9 órai kezdettel Abonyban, a vásártéren. A , szakmai ver­sengést, amelyen női és fér­fi rajok egyaránt indulnak, tűzoltási bemutató zárja. Bevált szdgáltatás Kevesebb bürokráciával Ezekben a hetekben megint több szó esik a GAMESZ-ek. a gazdasági-műszaki ellátó és szolgáltató szervezetek te­vékenységéről. Fő feladatuk az oktatási, a kulturális és az egészségügyi intézmények gazdálkodásának irányítása. Segítik a gazdálkodás ered­ményessé tételét, gondjuk van a műszaki ellátás, a karban­tartás, felújítás folyamatossá­gára, szervezettségének kiala­kítására. Amikor a népi ellen­őrök a nyár elején megvizs­gálták a ceglédi és az abonyi GAMESZ működését, arra» a megállapításra jutottak, hogy ezek igyekeznek feladataikat hatékonyan szervezni, minél kevesebb bürokráciával vé­gezni, a jogszabályban foglal­jak szerint. Munkájukat a tanácsok figyelemmel kísérik, a segítségtől nem zárkóznak el. A ceglédi GAMESZ-t a megalakításakor az alsófokú oktatási intézmények gond­nokságára építették fel, fel­adataik csak e területre ter­jednek ki. Egy karbantartó részleggel bővült a szervezet, megkönnyítve ezzel közvetlen teendőik végrehajtását. Ahány­ban az egészségügyi és a kul­turális terület is a GAMESZ- hez tartozik, foglalkoznak te­hát bölcsődékkel és óvodák­kal, általános iskolákkal, va­lamint a zeneiskolával, a mű­velődési házzal, a könyv­tárral, egészségházzal és a körzeti orvosi rendelők­kel is. A karbantartó mű­helyt fejlesztik, viszont az abonyiaknak asztalosműhelyük van, s- a felsorolt intézmé­nyekben nem kevés az aszta­losipari munka. A szeptemberi tanévkezdet mindkét GAMESZ számára a figyelemre méltó időszak, ugyanis ők januártól decem­ber 31-ig mérik az esztendőt, míg az- iskolák „tanévben számolnak” és ilyenkor vi­gyázni kell, hogy aránytala­nul ne sokasodjanak a fel­adatok. m W Tavaly a Tápió- györgye határában végzett régészeti ásatáson, amelyet Dinnyés István, a ceglédi Kossuth Múzeum régésze vezetett, középko­ri leletek kerültek elő. A feltárt anyag tisztítása, \- restaurálása, kon- | zerválása, tudo­mányos feldolgo­zása még tart. Ké­pünkön: Borsos Hedvig restaurá­tor egy fogazott sarló darabjait il­leszti össze. W Apáti-Tóth Sándor felvétele A ceglédi és az abonyi is­kolák például frissítve, festve fogadják szeptemberre a gye­rekekét, a munkáik zömét a nyári szünidőben végezték el. Ám, ha az oktatást segítő eszközök, felszerelések beszer­zéséről van szó. azt a naptá­ri év szerint kérhetik és vár­hatják az iskolák. Sem a vá­ros, sem a nagyközség iskolái nem panaszkodhatnak amiatt, hogy oktatási eszközökben hiányt szenvednének. javítóvizsga, beiratkozás Mint a 203. sz. Bem József Ipari Szakmunkásképző Inté­zet igazgatósága jelezte, au­gusztus . 29-én, csütörtökön reggel 8 órától tartják a javítóvizsgákat. Ugyanezen a napon délután 15 órától ke­rül sor a pótbeíratásokra. A tanévnyitó szeptember 1-én, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a Hold ut­cai iskolában. A Kossuth Gimnáziumban augusztus 30-án délután 15 órától lehet beiratkozni a le­velező tagozatra. Gázfűtéses lakások A Ceglédi Állami Tangaz­daság vezetősége nagy gondot fordít dolgozói lakáskörülmé­nyeinek javítására. Kezdemé­nyezésük nyomán egyre töb­ben cserélik fel az elhanyagolt tanyákat korszerű lakóépület­re. A bedei központban a CÁT lakásszövetkezete 65 lakást épí­tett fel korszerű, csoportos el­rendezésben. A lakásszövetke­zet lépéseket tett a gázvezeték kiépítésére, amellyel a KEVI- ÉP Vállalatot bízták meg. Az DMÉK-on Díjazott húsok Ügy látszik, a húsiparosok- nak érdemes volt portékáikat az idei OMÉK szemléjére vinni, hiszen a Penomah ál­tal gyártott és Cegléden is jól ismert aromás-család vá­sári III. díjat, a húskenyér- család pedig elismerő okleve­let kapott. Kis családi ház el­adó, Cegléd IX., Baj- csy-Zsllinszky út 44. Légiét!, koiösi üt 24. szám alatti ház eladó. Érdeklődni lehet: Ceg­léd. Malom -tea 14. szám alatt. Bitó Fe­rencnél Cegléd II. kér., Virág utca 49.‘ '■ számú - -ház eladó. Érdeklődni le-. net a helyszínen, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás + g rázs eladó, Cegléd, Kossuth Ferenc u. 5. 2. lh. I. em. 4 szám alatt. Érdeklődni le­het : hétfőtől, pénte­kig, 18 óra után. Äz ELEKTROFON GT felvételre keres cse- mői telephelyére 2 fő gépkönyvelőt, 2 fő raktárost. Jelentkezni lehet: Csemő, 10-293. Egyszobás összkom­fortos, budapesti, zöldövezeti, telefonos, földszinti öröklakást cserélnék ceglédi ha­sonlóra vagy kis csa­ládi házra. Minden megoldás érdekel. Ér­deklődni személyesen, Cegléden, Budai út 111. szám alatt egész nap vagy levélben. Cegléd. PL: 119.. Gál Gyula._______________ Eladó sürgősen 228 négyszögöl hobblte- lek. Tóth János, Ceg- iéd, Budai út 8. szám. Eladó hálószobabú­tor. Cegléd, Csutak Kálmán utca 25. szám. 2 és fél szobás, OTP-s öröklakás sürgősen eladó, készpénz + OTP-átvállalással. — Érdeklődni lehet 19 óra utón, Cegléd, Kos­suth F. u. 31. III. em. 10. Autóba akasztható olasz sport babakocsi, járóka, bébi és gyer­mekruhák, porszívó, harisnyaszem-felsze- dő gép és tv eladó. Cegléd, Szarka utca 11,/a. Tel.: li-509. Parkettázást, csiszo­lást, műanyag burko­lást vállalok. Parket­tát veszek. Szentir­mai Szabolcs, Cegléd, Nyúl u. 3. __________ El adó a Budai úton 2x246 négyszögöl hob­bitelek, villany hely­ben, autóbusz öt perc­re. Szintén eladó egy db Robi 52 típusú ro­tációs kapa és egy db Romét Kátéd kismo­tor. Cím: Szűcs Imre, pegiéd. Virág utca 14. Eladó keskeny nyom­távú. 125 köbcentimé­teres billenő Platós kistraktor, teherbíró képessége 15—20 q. — Érdeklődni lehet, Dánszentmiklós. Szé­chenyi út 8. szám. Dankő. ______________ Eg yéves, cseh gyárt­mányú kazán eladó. Törtei, Lenin út 2. szám. Eladó 54 nm alapterü­letű, kétszobás szö­vetkezeti lakás kész­pénzért. Érdeklődni lehet: 18 órától, Ceg­léd, Kossuth Ferenc utca 46. Vili. lépcso- náz, II. em. 7, Kertes nozamat elcse­rélem emeleti laká- fiértv Cegléd, Bem utca 10. szám. . _ : __ 2 db fejős tepén el­adó. Cegléd, Szálkái István utca 70. szám. 2 szoba összkomlor- tos, kertes családi ház, beköltözhetően eladó. Cegléd, Pász­tor u. 5. szám. 3 szobás ház eladó vagy szövetkezetire cserélhető. Cegléd. Kőrisfa u. 22. szám. Négyhengeres 900-as hengerszék, gyári, príma állapotban, gu­mira, műanyagra ki­válóan alkalmas, vál­lalat részére is eladó. — Érdeklődni lehet: Cegléd, Körösi út 31. Két szoba, konyhás, fürdőszobás ház. (be­tegség miatt) sürgő­sen eladó, 210 négy­szögöles telekkel, Cegléd, Csalogány ut­ca 21. Érdeklődni: Cegléd, Kőröst út 31. Eladó egy jó állapot­ban levő Trabant gép­kocsi, rendszáma PE 85—82. Cegléd, Rák ut­ca 6. szám. A 203. sz. Ipari Szak­munkásképző Intézet felvételre keres villa- mosgép-szerelő és erősáramú berendezés- szerelő szakmával rendelkező, közép­vagy felsőfokú vég­zettségű szakembert. Jelentkezés az iskola igazgatójánál szemé­lyesen: Cegléd, Hold u. 21. Megkímélt, fehér gyermekkocsi elfutó. Cegléd, Alkotmány utca 14. Eladó 2 és 1/2 szobás összkomfortos családi ház, Cegléd, Tömör­kény utca 36. alatt, Oroszéknál. Elcserélem Cegléd, Téglagyár dűlő 24. számú kis házam, 312 n.-öl telekkel, ami építkezésre. állattar­tásra. kertészkedésre alkalmas. Tanácsi vagy 1 szobás szövet­kezeti vagy OTP-la- kásért, OTP-átválla- lással. Megközelíthe­tő a Budát út felől. Házrész Is érdekel. Kettő vagy másfél­szobás összkomfortos lakást bérelnék. — Megkeresést kérek: Cegléd, Mocsár utca 5. szám. Csurgat Jó- szef. Sürgősen eladó Cse­mő belterületén ház, melléképületekkel. Fúrott kút. 3 fázisú áram van. Érdeklőd­ni lehet egész nap: Szabőéknál. Csemő Benkő dűlő 7. szám Beköltözhető kis csa­ládi ház, bútorok, varrógépek, szabász­pult, kis hordók, sző- löprés eladó. Cegléd, Magyar utca 14. Ér­deklődni: Tavasz utca ii. s z . _______________ 12 00 darab kétfalcos, hófogós, békáscsabai új cserép eladó. Ceg- léd, Almos u, 8. Tiszajenőn. Tiszához közel, csendes héven zártkertes nyaraló (betegség miatt) sür­gősen eladó. Érdek­lődni: Gönczöl, Szob nők. Vegyiművek, ltp. 8. ép. II. em. 2. Utca felőli házrész el­adó. Cegléd IX. kér., Feiház u, 21._________ Sz ólődaráió, 120 lite- res prés, 100 literes boroshordó eladó, — Cegléd, Széchenyi út 14/b,_________________ Bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba gyermektelen házas­párnak albérletbe ki­adó. Cegléd, Vitéz ut­ca_is.______________ Cegléd, Vitéz utca 2. szám alatti ház el­adó, Ugyanott sze­mélygépkocsi is el- adó.__________________ Eg y szoba komfortos, távfűtéses, bútorozott lakás gyermektelen házasDár részére ki­adó. Érdeklődni lehet: Cegléd. Magyar u. 25. Beköltözhető ház, nagy portával eladó. Cegléd, Kőrisfa utca 14. szám. 42 négyzetméter alap­területű helyiség, ipa­ri árammal, zuhany­zóval. műhelynek vagy raktárnak kiadó. Cég. léd. Pesti út 53. szám alatt. ________________ Há rotnszobás, köz­ponti fűtéses. össz­komfortos családi ház, beköltözhetően eladó, Cegléd. Diófa­köz 4. Régi Pesti út­hoz 100 méterre. Ér­deklődni: 11-088 tele­fonon. Eladó háromszobás, új családi ház és 220' négyszögöles hobbi- telek, a városhoz kö­zel. Érdeklődni: 17 óra után. Cegléd, Bes. nyő ti, 3/b._____ El tartási szerződést kötne idős nénivel, fiatal, dinlomás. házi­as. segítőkész nő. Ott- lakás szükséges, lehe­tőleg városközpont­ban, kertes házban. MekeresS levelet „Bi­zalom. 147 347” jel­igére kérem a Hfrian- kiadó V. kirendeltsé­gére. Cegléd, Teleki utca 30. szám. Eladó az öregszőlőben 347 n.-öl hobblterület. Épület, villany. víz van és egy Skoda ok- távia. Érdeklődni le­het: Cegléd X. kér.. Nefeleies utca 6. Ko­vács József. ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap) Sarló a középkorból

Next

/
Oldalképek
Tartalom