Pest Megyei Hírlap, 1985. augusztus (29. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-05 / 182. szám

ALIAS KÖZLEMÉNYEK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Hálás köszönetünket fejezzük ki minden kedves rokonnak és ismerősnek, akik felejt­hetetlen, drága jó férj. édesapa, após, nagy­apa és dédapa, Deák Mihály temetésén részt vettek utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, akik távirattal fejezték ki részvétüket. Külön köszönetét mondunk a kezelőorvosának, dr. Somlyai Károly doktor úrnak és gyógyító munká­jáért. A gyászoló család. A Fővárosi János Kórliáz-Rendelőinté- aet Igazgatósága fel­vesz felsőfokú vég­zettséggel bérgazdál­kodási csoportvezetőt, íelső vagy középfokú szaktanfolyammal munkaügyi előadót, közgazdasági végzett­séggel és több éves egészségügyi gyakor­lattal leltárellenőrö­ket, valamint KA­LÁSZ képesítéssel könyvelőket. Jelent­kezés személyesen vagy a 154-030/144 m. telefonon. Elhelyezkedési lehe­tőségek a Ganz-MA- VAG-ban! Nyári belé­péssel felvételre kere­sünk érettségizett lá­nyokat műszaki raj­zolói munkakörbe. — Kezdő fizetés: 3500 Ft,'hó. A szeptember­ijén induló műszaki­ra;) z-tanf oly am on — melyet vállalatunk 6zervez — biztosítjuk a szakmai képzést. A képzési idő: maximum négy és fél hónap. A tanfolyam elvégzése után 2000 Ft-tól 5000 Ft-ig terjedően egysze­ri betanulási támoga­tásban részesítjük a fiatalokat. Egyéb jut­tatások: kedvezmé­nyes — 50%-os — uta­zásra jogosító igazol­vány igényelhető. A vidékről naponta be­járó dolgozókat — amennyiben arra jo­gosultak — bejárási pótlékban részesíti vállalatunk. A spor­tot szerető fiatalokat 7, jól felszerelt sport­szakosztály várja. Tá­mogatjuk a továbbta­nulást. A kulturális igények kielégítését a művelődési központ, az ifjúsági klub. 100 ezer kötetes könyvtár, valamint számos szak­kör segíti. Érdeklődni lehet: Ganz-MAVAG személyzeti' és oktatási főosztály,. Zákar Fe­renc csoportvezető et. Budapest VIII. kér., Könyves Kálmán krt. TG. Tel.: 343-370/1177-es mellék. III. emelet 82. B2oba. A Ganz-MÁ- VAG megközelíthető: 23-as villamossal. 75-ös trolibusszal, 55-ös és P9-os autóbusszal. A Fővárosi János Kórház élelmezési osztálya felvesz sza­kácsokat, betanított női és férfi konyhai segéderőket, raktár­vezető-helyettest, be­tanított raktári mun­kásokat. Jelentkezés személyesen vagy a 851-381 telefonon. Ä Nagykőrös és Vi­déke Áfész felvesz hús-hentesáru eladó­kat. Bérezés: meg­egyezés szerint. Je­lentkezni lehel: Nagy­kőrös, Széchenyi tér 17., személyzeti veze­tőnél. Telefon: 420. A KÖZGÉP 2. sz Gyára felvételre ke­res Integrált áram­körös vezérlőberen­dezés karbantartási is méretekkel rendelkező szakembert. Fizetés megeqvezés szerint — Jelentkezni lehet.: Cegléd XTV , Külső- Kátai út 35'a szám alatt, a munkaügyi pqonnrtnél TTFJ A 11. sz. üzemifrazfjatóság FELVESZ: monori telephelyére: autószerelő, lakatos. autóvillamossági műszerész szakm unká sokat, szállítómunkást. Jelentkezés: Monor. Csanády Gy. u. 4. Kiskunlaoházal telephelyére: művezető- sarázsművezetőt. Felvételi követelmény: szakirányú egyetemi vagy főiskolai, eset­ileg felsőfokú techni­kusi végzettség, szakmunkás- bizonyítvány, tehergépjármű- veze+ői engedély, szállítómunkást. Jelentkezés: Kiskunlacháza, Rákóczi út 20. Dabasl telephelyére: géokocsivezetőt, szállítómunkást. Jelentkezés: Dabas. Vasút u. 16. Nagykáta! telephelyére: lakatos szakmunkást, szállítómunkást. Jelentkezés: Nagykáta. Jászberényi út T. Ceglédi telephelyére: autószerelő, lakatos szakmunkásokat, szállítóm u n kást. Jelentkezés; Cegléd. Külső Körösi út. Az aszódi GESZ cső­szerelő szakmunkást keres felvételre. Je­lentkezés: Aszód, Sza­badság tér 9. vagy 19- es telefonon. Maglód Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bi­zottsága felvételt hir­det I fő igazgatási csoportvezetői állás DetöUésére. Feltétel: államigazgatási főis­kolai végzettség, szak­mai gyakorlat előny­ben. Fizetés: jogsza­bályban foglaltak sze­rint. Cím: Nagyközsé­gi Tanács elnöke Maglód. Steinmetz ka­pitány U. 12. 2234. Tel.: Ma siód 144 A Haladás Mgtsz ipari ágazata felvételt hirdet esztergályos és lakatos szakmunkások részére. Fizetés teljesítmény alapján. Jelentkezni lehet Nyársapát. Jó­zsef A. u. 2. szám alatt, az ágazatvezető­nél. ____________ Az MN Híradó Tech­nikai Üzem felvételre keres erkölcsileg és politikailag megbíz­ható fejlesztőmérnö­köt, szerkesztőmérnö­köt, elektronikai mű­szerészt, villamos üzemmérnököt, villa­mosmérnököt. gépírót, nyugdíjas dolgozót bérelszámoló munka­körbe, géptávíró mű­szerészt, segédmun kást, lakatost, dara­boló!, asztalost, gk.- szerelőt, mechanikai műszerészt. Jelentkez­ni lehet a7 üzem sze­mély- és munkaügyi osztályvezetőjénél. Gö­döllő, Dózsa György út 63/a, ___________ kö zponti oktatási in­tézmény felvételre keres: takarítónőket, konyhalányt, éttermi takarítót, mosodába férfi munkaerőt. A munkakör betöltésé­hez erkölcsi bizonyít­vány szükséges. Je­lentkezés *• személye­sen: Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 19—21. szám alatt, a gond­nokságom_____________ Az Elegánt Május 1. Ruhagyár Ceglédi Gyáregysége gépla­katos szakmunkást és segédmunkást ke­res felvételre. Jelent­kezés: Cegléd, Körösi u. 35. sz. alatt. ______ SG0-as szalagfűrész­gépre 1 fő gépmun- kást. kézi, gépi sze- gezőket, valamint se­gédmunkásokat fel­veszünk. Jelentkezés: Nagvkőrös. Szurdok dűlő 1/E. GEV.______ Au tójavító Kisszövet­kezet . korepestarcsai munkahellyel felvesz gyakorlott autófénye­ző, autószerelő és karosszérialakatos szakmunkásokat. Je­lentkezni hétköznap 19—20 óra között te­lefonon: 209-995. vagy személyesen, Kerepes- larcsa. Szabadság u. 4. 10—15 óra között. Magas kereseti lehe­tőséggel felvételre ke­resünk láng-, ív­hegesztő, védőgázas (argon) hegesztő szak­munkásokat. Étkezési, közlekedési hozzájá­rulást biztosítunk. A vállalat Budapest vi­szonylatában saját autóbusz j áratokkal rendelkezik. Jelent­kezés: Gödöllői Gép­gyár munkaügyi osz­tályán, Gödöllő, Pf.: 53. 2101. _____________ A L ak. Szóig. Ip. Szövetkezet Irodagép- javító Részlege fel­vesz szakképzett könyvelőgép műsze­részt, saját gépkocsi­használattal, területi munkára — Cím: Gyömrő. Táncsics M. ü. 43. Tel.: 51._______ F. útorgyártási gya­korlattal rendelkező gép- és segédmunká­sok jelentkezését vá-’- ía a Monori Kefe- és Játéksryár Nagykőrö­si Telepe. Jelentke­zés a munkaügyi cso­portnál, Nagykőrös, Pesti u. 5­A Fűrész-, Lemez- és Hordóipari Vállalat Ceglédi Gyáregysége felvesz: pénzügyi és gépkönyvelői munka­körbe kezdő, köz­gazdaságit végzett munkatársakat. Je­lentkezni lehet: Ceg­léd, Kosárhegy u. 22. Munkaügyi csoport­nál. ADAS. VETEL Eladó 1 szobás nya­raló, 100 négyszögöl gyümölcsössel, ga­rázzsal. (50 ezer Ft). Darányi, Mikebuda II kér.. 55. szám. Kúthcngeres Muiti- kár dízelmotor, vala mint Trabant teher- utánfutó. friss műsza­kival eladó. Kösd. Kossuth Lajos utca 37. ez. IV. írsz. Fiat 125-ös — most vizsgázott — eladó. Telefon, 18 óra után: Vác, 11-819. Verőcemaroson Két­szintes családi ház — beköltözhetően — el­adó. Ar: megegyezés szerint, plusz OTP. — Érdeklődni lehet: Szobonya László, Ve­rőcemaros, Magyar­kúti út 27.____________ Eladó Albertirsán, a termálfürdőhöz közel 8 perc, kordon műve­lésű, 360 négyszögöl szőlő, új épülettel. Víz, villany van, cse­pegtető rendszerű ön­tözés. Albertirsa, Csárdái dűlő. V. kér., 5. szám. Érdeklődni lehet: 8—18 óráig a helyszínen. Eladó azonnal beköl­tözhető tanya, Ugyer 8 dűlőbe, 800 négy­szögöl területtel. Vil­lany van, a víz meg­oldható. Érdeklődni: özv. Lévai Lászlóné, Cegléd, Fürst Sándor utca 10., este 18 óra után vagy napközben a helyszínen. ________ Gö döllőn kétszintes, összkomfortos családi ház, 300 négyszögöles telekkel, igényesnek eladó. Érdeklődni: a hét végén, Mosoni László, Gödöllő, Arany János u. 22. Telefon: este 7 után, Gál, 34­81-424. (Tata). _______ 3 éves Zuk tehergép­kocsi eladó, Gödöllő, Dózsa György út 64. sz. alatt. Megtekint­hető: mindennap 17 óra után.______________ Jó állapotban levő MZ 125-ös motorke­rékpár eladó. Törte!, Vörösmarty út 5. sz. Faipari, 400-as kom­binált gyalugép eladó. Péteri István, Aszód, Kondoros tér 14. Pl Trabant szgk. el­adó friss műszakival. Cegléd. Wesselényi u. 30 szám ______________ Ma gyar, óriási, fehér tenyész süldőn.vulak — származási lápnál — kaphatók 120 Ft/fcg­os áron. Sztregovai Tánosné. Dlősjéuő Börzsöny! út 71 2643. Hatéves Zsiguli és egy tízéves Wartburg eladó. Irányár: Zsi­gulinál 90. Wartburg­nál 40 ezer forint. — Cím: Nyáregyháza, Diófa sor 16. Surman András. ______________ Pi lisen családi ház, 300 négyszögöl kert­tel elaaó. Érdeklődni lehet: Pilis, Elek u. 8. vagy Cegléd, Köz­társaság u. 12. VII. em. 4. ajtó. (17 órá­tok)____________________ Ta nya eladó Délegy­házán, kertészetre ki­válóan alkalmas, 7000 nm-es szántóval, újonnan telepített kb. 1000 tőke szőlővel, be­kerített gyümölcsös, lakható épület, gaz­dasági épületek, MA 200-as öntöző motor, locsolócsövek, MF 70- es kistraktor, hozzá különböző tartozé­kokkal. 1,6 kW-os aggregátor, Solo per­metezőgép. Irányár: 350 ezer Ft. Érdek­lődni lehet: Sziget - szentmiklós. Horgász U 8. _________ Két és fél szobás, központi fűtéses. für­dőszobás ház. nasv gazdasági épülettel el­adó Érdeklődni lehet: Balogh Mlhálynél. Törtei. Batthyány út 10. szám. GG0 tojásos keltetőgép eladó, cím: Üllő, Szé­chenyj u. 38. _______ Mo nori piactéren, teljes közművel, ko­moly hűlőberendezés­sel, haltárolóval üz­let, főleg húsbolt vagy lacikonyha üze­meltetéshez kiadó vagv megvásárolható. — Érdeklődni lehet: Monor. Deák F. u. 10. vagy 530-as telefonon. Trabant combi, há­roméves, huszonkét- ezer kilométerrel és tizennyolc hónapos Simson-swalbe kis­motor eladó. Farkas Cegléd, Felszegi út 1. Telefont ?0/489/35. Három hónapos né­met juhász kiskutyák és egy fedeztető kan- kut^a eladó. Cegléd. Fűzfa ii. 6 Vasvázas gumikerekű kocsi eladó. Túra. Damüanioh ii. 24. Lakodalmak. alkalmi rendezvények zene­szolgáltatását vállal­juk. szabad időnkben, szombat, vasárnap. — Cím: Cegléd, Béke ut­ca 25. á'V jóiscz újabb bajnoki pontjai Első - második ­í Szombaton éjjel és va- ? sárnap reggel zajlott le az g országos bajnokság újabb futama, az V. Porán Rallye. 4 Az abszolút értékelésben a í Váci autó SE párosa, Fer- -! jánez Attila és dr. Tandari jí János végzett az első he- % lyen a hétköznapi feilebe- ^ zési tárgyalás után újabb ‘‘j értékes pontokkal növelve ^ esélyüket a tizennyolcadik Ä magyar bajnoki címre. A másodosztályúak már szombaton délután elkezdték, majd az első vonal startol el a miskolci Juno szálló előt­ti parkolóból. A nehéz feltételű éjszakai verseny ugyancsak megrostál­ta a mezőnyöket. A gyengéb­bek közül az elrajtolt hatvan­három autóból csak 21 ért cél­ba, ai első osztály hetvenegy indulója közül pedig harminc- kettőnek sikerült befejezni a versenyt. A nyolcadik gyorsasági sza­kaszon a Topor—Barna pár Ladája keresztbe fordult, a navigátor kiugrott, hogy visz- szasegítse az útra a kocsit, ám meghallotta, hogy közeledik az Ivánszky—Bakó duó autója, félreugroit, éppen idejében, mert így nem sérült meg az A győztes duó az e; ;yik idocllDnorzopontnal. A szerző felvételei ütközésnél. Még három ver­senyzőpáros érkezett, s ők sem úszták meg a kiesést. A Du­dás—Oroszlán egység első fu­tómű hibával állt ki, s kiestek Feliánék is. Maruzsinak tönk­rementek a keréktocs avarjai és a második gyorsasági után nem tudtak kereket cserélni, kiestek. Ferjáncz- Attila a célnál beül a Hothmaiis—Renault—5—Turbóba, hogy másnap reggel mim. győztes szánjon ki. Elkezdődül az újabb bőr , Alborcto győzött és vezet Vasárnap a híres és felújí­tott nürburgringi pályán bo­nyolították le a Forma—I-es gépkocsik idei kilencedik vi­lágbajnoki futamát. Az NSZK nagydíjjal megkezdődött a 16 versenyből álló sorozat máso­dik „félideje”, s a mezőny 67 kört teljesített, ami 304,3 km volt. A 70 000 néző élvezetes versenyt láthatott, s a fősze­repet a VB-pontversenyben vezető olasz Alboreío és a francia Prost játszotta. Ök vé­geztek az élen, s most már biz­tosra ígérkezik, hogy az év végén kettőjük között dől el a világbajnoki cím sorsa. A verseny hosszú ideig , úgy tűnt, hogy Prost, az „örök má­sodik” szerzi meg a győzelmet, de az 58. körben Alboreto megelőzte, s jelentősebb előnyt szerzett. A harmadik helyen a francia Laffite száguldott, s ezt meg is tudta őrizni. A „re­pülő finn”, Keke Rosberg hosz- szú ideig versenyben tudott lenni, de a 63. körben be kel­lett fejeznie a küzdelmet, mert kocsijában fékhiba keletkezett. Eredmények: 1. Michele Al­boreto (olasz, Ferrari) 1:35:31.337 óra, 2. Alain Prost (francia, McLaren—Porsche) 11.661 mp hátrány, 3. Jacques Lafitte (francia, Ligier—Re­nault) 51.154 mp hátrány, -4. Thierry Boutsen (belga, Arrows—BMW) 55.279 mp hát­rány, 5. Niki Lauda (osztrák, McLaren—Porsche) 1:13.972 p hátrány, 6. Migel Mansell (brit, Williams—Honda) 1:16.820 p hátrány. A VB összetett állása: 1. Al­boreto 46 pont, 2. Prost 41, 3. Elio de Angelis (olasz, Lotus— Renault) 26, 4. Keke Rosberg (finn, Williams—Honda) 18, 5. Stefan Johansson (svéd, Fer­rari) 16, 6. Nelson Piquet (bra­zil, Brabham—BMW) 13, ... 12. Lauda 5. Az abszolút értékelésben az első három helyet az első há­rom rajtszámmal induló fog­lalta el, méghozzá rajtszáma szerinti sorrendben; 1. Fér jáncz—dr. Tandari (Rothmans —Renault—5—Turbó) Váci Autó SE., 2. Ranga—Kurcz (Lada VFTS) Pannon Volán 3. Hideg—Bán (Lada VFTS) Volán Surján SE. A csoportgyőztesek: N: Ku csera—Vincze (Lada 2101) Sal­gótarjáni Volán, A: Földváry —Bereczky (Skoda S 120) Áfor SC, B: Fér jáncz—dr. Tandari (Rothmans—Renault—5— Turbó), S: Veszprémi—Veszp- réminé (Lada 2101) Nyíregy­házi Volán. A géposztályok győztesei: 3. Kucsera—Vincze, 7.: Méret— Posztobágyi (Trabant) Főtaxi 8.: Karácsonyi—Bobák (Wart­burg 353) Pásztói MAG SE, 9. Földvári—Bereczky, 10.: Tóth —Stumpf (Golf Volkswagen GTI) Váci Autó SE, 14.: Fér játjez—dr. Tandari, 19.: Hutter —Kedves (Lada 2101), Honvéd Petőfi SE, 20.: Takácsy—Misilz (Lada 2106), Bp. Volán, 21. Kós—Farkas (Trabant), Bp Volán, 22.: Tóth—Tóth (Skoda S 110R) Áfor SC, 23.: Veszp­rémi—Veszpréminé, 24.: Fog­ta—Homan (Lada 2101) Pan­non Volán. Csapatban a budapesti Vo Ián végzett az első helyen. A másodosztályúak abszolút első helyére a Bencze—Led niczky duó érkezett, csapatban a sok kiesett miatt nem volt értékelhető egység. Roóz Péter 1985. AUGUSZTUS 5. Kézilabda Rajt előtt Lassan véget ér a megyei kézilabda-csapataink nyári pihenője. Az első félidőt, a ta­vaszi fordulók utáni helyzetet tükröző tabellák közül már csak az I. osztály ificsapa­taiéval maradtunk adósak. Alább ezt pótoljuk: Megyei I. osztály férfi ifi . Cs. Autó 12 9 1 2 280­•206 19 . Gödöllő 12 9 1 2 221-152 19 . IM Vasas 12 9 — 3 291­■202 18 . Budakalász 13 8 1 4 278­■218 17 . Tököl 12 7 — 5 135­■182 14 . P.-vörösvár 11 6 1 4 143­-123 13 . Gyömrő 13 5 2 6 215­■207 12 . Túra 13 4 — 9 244­■293 8 . Nagymaros 14 2 — 12 136­-258 3 . Nagykőrös 14 1 — 13 165­-347 1 Női I. osztály ifi . PEMÜ 14 13 _ 1 298­■126 23 . V. Forte 14 12 — 2 317­■162 24 . Dömsöd • 15 12 — 3 285­■170 23 . Göd 14 10 1 3 249­■187 21 . GSC 16 7 2 7 220­■250 16 . CVSE 14 6 3 5 243­-2ü 15 . Tóalmás 14 6 1 7 191­•298 13 Tápióvölgye 14 5 1 8 172'-249 11 P.-szentiván 13 4 2 7 170-225 10 . Diósd 13 2 — 11 185­-287 4 . Hernád 14 2 — 12 •137­•284 4 . Veresegyh. 14 1 — 13 162­-286 2 Kézilabda Ifiviadal Egymást érik a szocialista országok sportolóinak nagysza­bású seregszemléi. Augusztus 7—11. között Magyarország rendezi a férfi kézilabda Ifjú­sági Barátság Versenyt. A tor­nán nyolc nemzet — a Szovjet­unió, az NDK, Bulgária, Len­gyelország, Románia, Csehszlo­vákia, Kuba és Magyarország — legjobbjai mérik össze tudá­sukat. A szervezők á csapatokat két négyes csoportba osztották, ahol körmérkőzést játszanak, majd szombaton és vasárnap az első-második helyezettek az érmes helyezésékért; a harma­dik-negyedikek P«dig az 5—8. helyért folytatják a küzdelme­ket. Magyarország Csehszlová­kiával, Kubával és Romániával került egy csoportba. Az NB II -es keretben Újonc sípmester Karsai László, a Videoton egykori nyolcszoros válogatott labdarúgója alig másfél esz­tendeje vezet mérkőzéseket, s idén nyáron már tagja az NB 11-es játékvezetői keretnek. Partjelzőként részt vett az Aranykalász Kupa nemzetkö­zi serdülőtornán is. Közel száz hajóval Még tart a Tisza-túra Szolnokra érkezett a hét végén közel száz hajóból álló népes mezőnnyel a XVlll. nemzetközi Tisza-túra. A jú­lius 20-án Tivadarból indult csehszlovák, lengyel, magyar, NDK- és NSZK-beli vízi túrá­Krix Judit emlékére Nemzetközi mezőny A nagymarrsi sportegyesü­let augusztus 17. és 13. kö­zött rendezi meg a hagyo­mányos Dunakanyar Kupa elnevezésű országos kajak­kenu versenyét. Az idei tor­nán 25 magyar sportegyesület több mint 1000 hajósa vesz részt. A versenyt megtiszte­lik olasz, jugoszláv, és cseh­szlovák hajózok is. Az ünnepélyes megnyitó után az úttörő serdülők két­ezer méteres, ezerméteres, majd ugyanazokon a távokon. if júsági és felnőtt, _ futamok követik egymást. Ötszáz mé­teres versenyt is indítanak mindhárom korcsoportnak, valamint felnőtt férfiak 10 000 méteren is eldöntik, ki lesz a győztes. A versenyeket a nagymarosi sportegyesület csónakháza előtti Duna-szaka- szon tartják. A tervek szerint részt vesznek a küzdelmek­ben a Váci Hajó, a Duna- menti Hőerőmű, a Pestvidéki Gépgyár, a Szentendrei Víz­mű, és a Gödi Tsz SK spor­tolói is. Az idén is megemlékeznek a bajnokságon Krix Juditról. a tragikus körülmények kö­zött elhunyt nagymarosi ed­zőnőről, s átadják a Krix Ju­dit emlékére alapított örökös vándordíját az 1985. évi után­pótlás-bajnokságon legjobb helyezést elért versenyzőnő­nek. Nagy Péter János zók eddig négyszáz kilomé­tert eveztek a Tiszán. A ká­nikulai hajóúton a résztvevők a folyó természeti szépségei mellett túravezetők kalauzo­lásával a parti települések nevezetességeit is megismer­hették. A szolnoki pihenőben újabb kis csapat csatlakozott a túrázókhoz, így hétfőn több mint kétszázan vágnak neki a hátralévő 340 kilométernek. A vízi menetrend szerint au­gusztus 9-én érik el Szegedet, majd 10-én egy rövid, Maro­son tett kirándulással zárul a XVIII. nemzetközi Tisza-tú­ra. Meccs illán Támadás A szombaton lejátszott MSV Duisburg—FC Homburg lab­darúgó Bundesliga II. osztályú mérkőzésről hazatérő hombur- giak egyik autóbuszát a helyi szurkolók megtámadták. A Duisburgbó! kivezető autópá­lyán mintegy 15 lesben álló fiatal kilós kövekkel dobálta meg, több ablak megsérült, s a bennülők közül is többen. — Hogyan lett a „rablóból pandúr”? — kérdeztük a rö­vid idő alatt a második vo­nalba került sípmestert. — Játékospályafutásom vé­ge felé gyakran voltam sé­rült, s többször felkértek ed­zőmeccsek, barátságos találko­zók dirigálására. Megtetszett a dolog, elvégeztem a bíró­képző tanfolyamot, s a sike­res vizsga után már magam­ra is ölthettem a fekete ruhát. — Eddig a Videoton után- pótláscsapatawal js foglalko­zott. Folytatja-e ezt a munkát a bíráskodás mellett? — Sajnos nem folytathatom, éppen azért, mert NB 11-es kerettag vagyok, s egyesület­ben másodosztályú bíró nem vállalhat feladatot. De nem leszek hűtlen a Videoton-gyár-r hoz, hiszen továbbra is ott dolgozom mint kooperátor. — Beszéljen a terveiről. — Legelőször is az, hogy a játékosok és az edzők, no meg a szurkolók elfogadjanak. Ta­lán annyival könnyebb a hely­zetem azokénál, akik nem fut­balloztak az első osztályban, hogy engem sokan ismernek, s így esetleg jobban „elhiszik” az ítéleteim jogosságát. Aztán szeretnék mihamarabb a leg­jobbak között is vezetni, majd kijutni a nemzetközi porond­ra. Példaképem Palotai Ká­roly, az ő higgadtságát, kor­rektségét tartom elsősorban követendőnek. Harminchét évével Karsai László játékvezetőként a fia­talok közé számít. Ha síppal a szájában is olyan határozott lesz, mint játékos korában híres szabadrúgásainál, rövi­desen elérheti céljait. (margay)

Next

/
Oldalképek
Tartalom