Pest Megyei Hírlap, 1985. augusztus (29. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-05 / 182. szám

) KÖZLEMÉNYEK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Hálás köszönetünket fejezzük ki minijén kedves rokonnak és ismerősnek, akik felejt­hetetlen, drága jó férj, édesapa, após, nagy­apa és dédapa, Deák Mihály temetésén részt vettek utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, akik távirattal fejezték ki részvétüket. Külön köszönetét mondunk a -kezelőorvosának, .dr. Somlyai Károly doktor úrnak és gyógyító munká­jáért. A gyászoló család. AUAS A Fővárosi János Kórház-Rendelőinté- let Igazgatósága fel­vesz felsőfokú vég­zettséggel bérgazdál­kodási csoportvezetőt, íelső vagy középfokú szaktanfolyammal munkaügyi előadót, közgazdasági végzett­séggel és több éves egészségügyi gyakor­lattal leltárellenőrö­ket, valamint KA­LÁSZ képesítéssel könyvelőket. Jelent­kezés személyesen vagy a 154-030/144 m. telefonon. Elhelyezkedési lehe­tőségek a Ganz-MA- VAG-ban! Nyári belé­péssel felvételre kere­sünk érettségizett lá­nyokat műszaki raj­zolói munkakörbe. — Kezdő fizetés: 3500 Ft/hó. A szeptember­ben induló műszaki­ra! z-tanf Oly am on — melyet vállalatunk szervez — biztosítjuk a szakmai képzést. A képzési idő: maximum négy és fél hónaD. A tanfolyam elvégzése Után 2000 Ft-tól 5000 Ft-ig terjedően egysze­ri betanulási támoga-'- tásban részesít jük a fiatalokat. Egyéb jut­tatások: kedvezmé­nyes 50%-os — uta­zásra jogosító igazol­vány igényelhető. A vidékről naponta be­járó dolgozókat — amennyiben arra jo­gosultak bejárási pótlékban részesíti vállalatunk. A spor­tot szerető fiatalokat 7, jól felszerelt sport­szakosztály várja. Tá­mogatjuk a továbbta­nulást. A kulturális igények kielégítését a művelődési ’központ, az ifjúsági klub. 100 ezer kötetes könyvtár, valamim számos szak­kör segíti. Érdeklődni lehet: Ganz-MAVAG személyzeti és oktatási főosztály, Zakar Fe­renc csoportvezető et. Budapest Vili. kér., Könyves Kálmán krt. 70. Tel.: 343-370/3177-es mellék. IXI. emelet 82. szoba. A Ganz-MÁ- VAG megközelíthető: 23-as Villártto$saí, 75-ös trolibusszal, 53-ös és 09-es gutóbusszá 1. ___ A Fővárosi János Kórház élelmezési osztálya felvesz sza­kácsokat, betanított női és- férfi konyhai­segéderőket. raktár­vezető-helyettest, be­tanított raktári mun­kásokat. Jelentkezés személyesen vagy a 351-381 telefonon. A Nagykőrös és Vi­déke Áfész felvesz bús-hentesáru eladó­kat. Bérezés: meg­egyezés szerint. Je­lentkezni lehet: Nagy­kőrös, Széchenyi tér 17., személyzeti veze­tőnél. Telefon: 420. Ä KÖZGÉP 2. s7 Gyára felvételre ke­res integrált áram­körös vezérlőberen­dezés karbantartási is­meretekkel rendelkező szakembert. Fizetés megegvezés szerint — Telemkezni lehet: Cegléd XTV., Külső- Kát ai út 35 'a. szám alatt, a munkaügyi ceonnrtnál A 11. sz. özemierazgatóság FELVESZ: monori telephelyére: autószerelő, lakatos, autóvillamossági műszerész iszakmunkásokat. szállítómunkást. Jelentkezés: Monor. Csanády Gy. u. 4. Kfslninlacházal telephelyére: művezető- garázsművezetőt. Felvételi követelmény: szakirányú egyetemi vagy főiskolai, eset­leg felsőfokú techni­kusi végzettség, szakmunkás- bizonyítvány, tehergépjármű- vezetői engedély, szállítómunkást. Jelentkezés: Kiskunlaeháza, Rákóczi út 20. Dabasl telephelyére: gépkocsivezetőt, szállítómunkást. Jelentkezés: Dabas. Vasút u. 16. Nagykátai telephelyére: lakatos szakmunkást, szállítómunkást. Jelentkezés: Nagykáta. jászberényi út 1. Ceglédi telephelyére: autószerelő, lakatos szakmunkásokat. szállítómunkást. Jelentkezés: Cegléd. Külső Körösi út. Az aszódi GESZ cső­szerelő szakmunkást keres felvételre. Je­lentkezés: Aszód, Sza­badság tér 9. vagy 19- es telefonon. Maglód Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bi­zottsága felvételt hir­det l fő igazgatási csoportvezető! állás betöltésére. Feltétel: államigazgatási főis­kolai végzettség, szak­mai gyakorlat előny­ben. Fizetés: jogsza­bályban foglaltak sze­rint. Cím: Nagyközsé­gi Tanács elnöke Maglód. Steinmetz ka­pitány u. )?.. 2234. Tel.: Maelód 144 A Haladás Metsz Ipari ágazata felvételt hirdet esztergályos és lakatos szakmunkások részére. Fizetés teljesítmény alapján. Jelentkezni lehet Nyársapát. Jó­zsef A. u. 2. szám alatt, az ágazatvezető­nél. ___________________ Az MN Híradó Tech­nikai Üzem felvételre keres erkölcsileg és politikailag megbíz­ható fejlesztőmérnö­köt, szerkesztőmérnö- köt, elektronikai mű­szerészt, villamos üzemmérnököt, villa­mosmérnököt. gépírót, nyugdíjas dolgozót bérelszámoló munka­körbe, géptávíró mű­szerészt, segédmun kást, lakatost, dara- bolót, asztalost, gk.- szerelőt, mechanikai műszerészt. Jelentkez­ni lehet a7 üzem sze­mély- és munkaügyi osztályvezetőjénél. Gö­döllő, Dózsa György út 63/a. ________ Kö zijonti oktatási in­tézmény felvételre keres: takarítónőket, konyhalányt, éttermi takarítót, mosodába férfi munkaerőt. A munkakör betöltésé­hez erkölcsi bizonyít­vány szükséges. Je­lentkezés személye­sen: Budapest. XIV., Ajtós! Dürer sor 19—21. szám, alatt, a gond­nokságon. Az Elegánt Május 1. Ruhagyár Ceglédi Gyáregysége gépla­katos szakmunkást és segédmunkást ke­res felvételre. Jelent­kezés: Cegléd, Körösi u. 35. sz. alatt. 800-as szalagfűrész­gépre 1 fő gépmun­kást, kézi. gépi sze- gezőket, valamint se­gédmunkásokat fel­veszünk. Jelentkezés: Nagykőrös. Szurdok dűlő l/E. GEV, _______ Au tójavító Kisszövet­kezet kerepestarcsai munkahellyel felvesz gyakorlott autófénye­ző, autószerelő és karosszérialakatos szakmunkásokat. Je­lentkezni hétköznap 19—20 óra között te­lefonon: 209-995, vagy személyesen. Kerepes- tarcsa. Szabadság” u. 4. 10—15 óra között. Magas kereseti lehe­tőséggel felvételre ke­resünk láng-, ív­hegesztő, védőgázas (argon) hegesztő szak­munkásokat. Étkezési, közlekedési hozzájá­rulást biztosítunk. A vállalat Budapest vi­szonylatában saját autóbuszjáratokkal rendelkezik. Jelent­kezés: Gödöllői Gép­gyár munkaügyi osz­tályán, Gödöllő, Pf.: 58. 2101. ____________ \ L ak. Szóig. lp. Szövetkezet Irodagép- javító Részlege fel­vesz- szakképzett könyvelőgép műsze­részt. saját gépkocsi­használattal, területi munkára — Cím: Gyömrő, Táncsics M. ti. 43. Tel.: 51. _____ Bú torgyártási gya­korlattal rendelkező gép- és segédmunká sok jelentkezését vá”- ja a Monori Kefe- és Játék g vár Nagykőrö­si Telepe. Jelentke­zés a munkaügyi cso- oortnál. Nagykőrös, Pcgt1 u. 5. ____________ A Fűrész-, Lemez- és Hordóipari Vállalat Ceglédi Gyáregysége felvesz: pénzügyi és génkönyvelői munka­körbe kezdő, köz- gazdaságit végzett munkatársakat. Je­lentkezni lehet: Ceg­léd, Kosárhegy u. 22. Munkaügyi csoport­nál.“ Adás­vétel Eladó 1 szobás nya­raló, .100 négyszögöl gyümölcsössel, ga­rázzsal, (50 ezer Ft). Darányi, Mikebuda TI kér.. 55. szám. Kóíhcngeres Muiti- Uár dízelmotor, vala­mint Trabant teher- utártfutó, friss műsza­kival eladó. Kösd, Kossuth Lajos utca 37. sz. IV. írsz. Fiat 125-ös — most vizsgázott — eladó. Telefon, 18 óra után: Vác, 11-819. Verőcemaroson .cet- szintes családi ház — beköltözhetően — el­adó. Ar: megegyezés szerint, plusz OTP. — Érdeklődni lehet: Szobonya László, Ve­rőcemaros, Magyar­kúti út 27. _________ El adó AÍbertirsán, a termálfürdőhöz közel 8 perc, kordon műve­lésű, 360 négyszögöl szőlő, új épülettel. Víz, villany van, cse­pegtető rendszerű ön­tözés. Albertir’sa, Csárdái dűlő. V. kér., 5. szám. Érdeklődni lehet: 8—18 óráig a helyszínen.__________ El adó azonnal beköl­tözhető tanya, Ugyer 8 dűlőbe, 800 négy­szögöl területtel. Vil­lany van, a víz meg­oldható. Érdeklődni: özv. Lévai Lászlóné, Cegléd, Fürst Sándor utca 10., este 18 óra után vagy napközben a helyszínen.________ Gö döllőn kétszintes, összkomfortos családi ház, 300 négyszögöles telekkel, igényesnek eladó. Érdeklődni: a hét végén, Mosoni László, Gödöllő, Arany János u. 22. Telefon: este 7 után, Gál, 34­81-424. (Tata)._______ 3 éves Zuk tehergép­kocsi eladó, Gödöllő, Dózsa György út 64. sz. alatt. Megtegim- hető: mindennap" 17 óra után._________ Jó állapotban levő MZ 125-ös motorke- rékoár eladó. Törtei, Vörösmarty út 5. sz. Faipari.. 400-as kom­binált gyalugép eladó. Péteri István, Aszód. Kondoros tér 14. Pl Trabant szgk. el­adó friss műszakival. Cegléd. Wesselényi u. 30. szám._____________ Ma gyar, óriási, fehér tenyész süldőnyulak — származási lapoal — kaphatók 120 Ft/kg- os áron. Sztregovai J á n osn& „ „ - * D i ósí&a 6 Börzsönyt út 7f 2643. Hatéves Zsiguli és egy tízéves Wartburg eladó. Irányár: Zsi­gulinál 90. Wartburg­nál 40 ezer forint. — Cím: N yáregyháza, Diófa sor 16. Surman András. ______________ Pi lisen családi ház, 300 négyszögöl kert­tel eladó. Érdeklődni lehet: Pilis, Elek u. 8.. vagy Cegléd, Köz­társaság u. 12. VII. em. 4. ajtó. (17 órá- tóL)____________________ Ta nya eladó Délegy­házán, kertészetre ki­válóan alkalmas, 7000 nm-es szántóval, újonnan telepített kb. 1000 tőke szőlővel, be­kerített gyümölcsös, lakható épület, gaz­dasági épületek, MA 200-as öntöző motor, locsoiócsövek, MF 70- es kistraktor, hozzá különböző tartozé­kokkal, 1,6 kW-os aggregátor, Solo per­metezőgép. Irányár: 350 ezer Ft. Érdek­lődni lehet: Sziget- szentmiklós, Horgász u. 8. _________________ Ké t cs fél szobás, központi fűtéses. für­dőszobás ház. na«v gazdasági épülettel el­adó. Érdeklődni lehet: Balogh Mihál.ynál- Törtel. Batthyány út 10. szám. 600 tojásos keltetőgép eladó, cím: Üllő, Szé- chenyj u. 38. ________ Mo nori piactéren, teljes közművel, ko­moly hűtőberendezés­sel, haltárolóval üz­let, főleg húsbolt vagy lacikonyha üze­meltetéshez kiadó vagy megvásárolható. — Érdeklődni lehet: Monor. Deák F. u. 10. vagy 530-as telefonon. Trabant combi, há­roméves, huszonkét- ezer kilométerrel és tizennyolc hóna-pos Simson-swalbe kis­motor eladó. Farkas Cegléd, Felszegi út 1. Telefon' 20/489/35, Három hónapos né­met juhász kiskutyák és egy fedeztető kan- kutya eladó. Cegléd, Fűzfa u. 6 Vasvázas gumikerekű kocsi eladó. Túra, Dnmiani^h u. 24. Lakodalmak. alkalmi rendezvények zene­szolgáltatását vállal­juk. szabad időnkben, szombat, vasárnap. — Cím: Cegléd, Béke ut­ca 25.-Feri&ncz- Attüa jl .célnál beül. a Rothmans—Renault—5—Turbóba, hogy másnap reggé! mint győztes szálljon ki. Fe: Jáificz: IsíiJzBoki pozalfai Első - második — harmadik f Szombaton éjjel és va- <2 sárnap reggel zajlott le az | országos bajnokság újabb jí futama, az V. Porán Rallye, í Az abszolút értékelésben a '/ Váci autó SE párosa, Fer­ii jáncz Attila cs dr. Tanöari £ János végzett az első he- ^ lycn a hétköznapi fellebe- | zési tárgyalás után újabb 'j értékes pontokkal növelve ^ esélyüket a tizennyolcadik 2 magyar bajnoki címre. A másodosztályúnk már szombaton délután elkezdték, majd az első vonal startol el a miskolci Juno szálló előt­ti parkolóból. A nehéz feltételű éjszakai verseny ugyancsak megrostál­ta a mezőnyöket. A gyengéb­bek közül az elrajtolt hatvan- három autóból csak 21 ért cél­ba, az első osztály hetvenegy indulója közül pedig harminc, kettőnek sikerült befejezni a versenyt. A nyolcadik gyorsasági sza­kaszon a Topor—Barna pár Ladája keresztbe fordult, a navigátor kiugrott, hogy visz- szasegítse az útra a kocsit, ám meghallotta, hogy közeledik az Ivánszky—Bakó duó autója, félreugrott, éppen idejében, mert így nem sérült meg az A győztes duó az egyik IdöeUenőrzöpontinál. A szerző felvételei ütközésnél. Még három ver­senyzőpáros érkezett, s ők sem úszták meg a kiesést. A Du­dás-Oroszlán egység első fu­tómű hibával állt ki, s kiestek Feliánék is. Maruzsinak tönk­rementek a keréktőcsavarjai és a második gyorsasági után nem tudtak kereket cserélni, kiestek. Sükrzilődöll az újalii» kör Aiborelo győzött és vezet Vasárnap a híres és felújí­tott nürburgringi pályán bo­nyolították le a Forma—I-es gépkocsik idei kilencedik vi­lágbajnoki futamát. Az NSZK nagydíjjal megkezdődött a 16 versenyből álló sorozat máso­dik „félideje”, s a mezőny 67 kört teljesített, ami 304,3 km volt. A 70 000 néző élvezetes versenyt láthatott, s a fősze­repet a VB-poritversenyben vezető olasz Alboreto és a francia Prost játszotta. Ök vé­geztek az élen, s most már bizj tosra Ígérkezik, hogy az év végén kettőjük között dől el a világbajnoki cím sorsa. A verseny hosszú ideig úgy tűnt, hogy Prost, az „örök má­sodik” szerzi meg a győzelmet, de az 58. körben Alboreto megelőzte, s jelentősebb előnyt szerzett. A harmadik helyen a francia Laffite száguldott, s ezt meg is tudta őrizni. A „re­pülő finn”, Kelte Rosberg hosz- szú ideig versenyben tudott lenni, de a 63. körben be kel­lett fejeznie a küzdelmet, mert kocsijában fékhiba keletkezett. Eredmények: 1. Michele Al­boreto (olasz, Ferrari) 1:35:31.337 óra, 2. Alain Prost (francia, McLaren—Porsche) 11.661 mp hátrány, 3. Jacques Lafitte (francia, Ligier—Re­nault) 51.154 mp hátrány, 4. Thierry Boutsen (belga, Arrows—BMW) 55.279 mp hát­rány, 5. Niki Lauda (osztrák, McLaren—Porsche) 1:13.972 p hátrány, 6. Migel Mansell ^brit, Williams—Honda) 1:16.820 p hátrány. A VB összetett állása: 1. Al­boreto 46 pont, 2. Prost 41, 3. Elio de Angelis (olasz, Lotus— Renault) 26, 4. Keke Rosberg (finn, Williams—Honda) 18, 5. Stefan Johansson (svéd, Fer­rari) 16, 6. Nelson Piquet (bra­zil, Brabham—BMW) 13, ... 12. Lauda 5. Az abszolút értékelésben az első három helyet az első há­rom rajtszámmal induló fog­lalta el, méghozzá rajtszáma szerinti sorrendben; 1. Fér jáncz—dr. Tandari (Rothmans —Renault—5—Turbó) Váci Autó SE., 2. Ranga—Kurcz (Lada VFTS) Pannon Volán 3. Hideg—Bán (Lada VFTS) Volán Surján SE. A csoportgyőztesek: N: Ku csera—Vincze (Lada 2101) Sál, gótarjáni Volán, A: Földváry —Bereczky (Skoda S 120) Áfor SC, B: F er jáncz—dr. Tandari (Rothmans—Renault—5— Turbó), S: Veszprémi—Veszp­rémmé (Lada 2101) Nyíregy­házi Volán. A géposztályok győztesei: 3.: Kucsera—Vincze, 7.: Mérei— Posztobágyi (Trabant) Főtaxi 8.: Karácsonyi—Bobák (Wart­burg 353) Pásztói MÁG SE, 9.: Földvári—Bereczky, 10.: Tóth —Stumpf (Golf Volkswagen GTI) Váci Autó SE, 14.: Fér jáncz—dr. Tandari, 19.: Hutter —Kedves (Lada 2101), Honvéd Petőfi SE, 20.: Takácsy—Misilz (Lada 2106), Bp. Volán, 21.: Kós—Farkas (Trabant), Bp. Volán, 22.: Tóth—Tóth (Skoda S 110R) Áfor SC, 23,: Veszp­rémi—Veszprémmé, 24.: Fog­ta—Homan (Lada 2101) Pan­non Volán. Csapatban a budapesti Vo­lán végzett az első helyen. A másod osztályúak abszolút első helyére a Bencze—Led- niczky duó érkezett, csapatban a sok kiesett miatt nem volt értékelhető egység. Roőz Péter 1985. AUGUSZTUS 5, Kézilabda Rajt előtt Lassan véget ér a megyei kézilabda-csapataink nyári pihenője. Az első félidőt, a ta­vaszi fordulók utáni helyzetet tükröző tabellák közül már csak az I. osztály ificsapa­taiéval maradtunk adósak. Alábbi ezt pótoljuk: Megyei I. osztály férfi ifi 1. Cs. Autó 12 9 1 2 280-206 19 2. Gödöllő 12 9 1 2 221-152 )9 3. IM vSsas 12 9 — 3 291-202 18 4. Budakalász 13 8 1 4 278-248 17 5. Tökül- 12 7 — 5 195-182 1 1 6. P.-vörösvár 11 6 1 4 143-123 13 7. Gyömrő 13 5 2. 6 215-207 12 8. Túra . 13 4 — 9 244-293 8 9. Nagymaros 14 2 — 12 156-258 3 10. Nagykőrös 14 1 — 13 165-347 1 Női I. osztály ifi 1. PEMÜ 14 13 — 1 298-126 26 2. V. Forte 14 12 — 2 317-162 24 3. Dömsöd 15 12 — 3 285-170 23 4. Göd 14 10 1 3 243-187 21 5. GSC 16 7 2 7 220-230 10 fi. CVSE 14 6 3 5 249-211 15 7. Tóalmás 14 fi 1 7 „191-208 13 8. Tápióvölgye 14 5 1 8 172-249 11 9. p.-szentiván 13 4 2 7 170-225 10 10. Diósd 13 2 — .11 105-287 4 11. Hernádi 14 2 - 12 137-284 4 12. Veresegyh. 14 1 — 13 162-286 2 Kézilabda Ifiviadal Egymást érik a szocialista országok sportolóinak nagysza­bású seregszemléi. Augusztus 7—11. között Magyarország rendezi a férfi kézilabda Ifjú­sági Barátság Versenyt. A tor­nán nyolc nemzet — a Szovjet­unió, az NDK, Bulgária, Len­gyelország, Románia, Csehszlo­vákia, Kuba és Magyarország — legjobbjai' mérik össze tudá­sukat;-' " "" - " *-> r A szervezők a csapatokat-két négyes csoportba osztották, ahol körmérkőzést játszanak, majd szombaton és. vasárnap az első-második helyezettek az érmes helyezésekért, a harma­dik-negyedikek pedig az 5—8. helyért folytatják a küzdelme­ket. Magyarország Csehszlová­kiával, Kubával és Romániával került egy csoportba. Az NB II -cs keretben Újonc sípmester Karsai László, a Videoton egykori nyolcszoros válogatott labdarúgója alig másfél esz­tendeje vezet mérkőzéseket, s idén nyáron már tagja az NB ll-es játékvezetői keretnek. Partjelzőként részt vett az Aranykalász Kupa nemzetkö­zi serdülőtornán is. Közel száz bajával Még tart a Tisza-túra Szolnokra érkezett a hét végén közel száz hajóból álló népes mezőnnyel a XVIII. nemzetközi Tisza-túra. A jú­lius HO-án Tivadarból indult csehszlovák, lengyel, magyar, NDK- és NSZK-beli vízi túrá­lírix Judit emlékére Nemzetközi mezőny A nagymarosi sportegyesü­let augusztus 17. és 18. kö­zött rendezi meg a hagyo­mányos Dunakanyar Kupa elnevezésű országos kajak­kenu versenyét. Az idei tor­nán 25 magyar sportegyesület több mint 1000 hajósa vesz részt. A versenyt megtiszte­lik olasz, jugoszláv, és cseh­szlovák hajózok is. Az ünnepélyes megnyitó után az úttörő serdülők két­ezer méteres, ezerméteres, majd ugyanazokon a távokon, ifjúsági és felnőtt futamok követik egymást, ötszáz mé­teres versenyt is indítanak mindhárom korcsoportnak, valamint felnőtt férfiak 10 000 méteren is eldöntik, ki lesz a győztes. A versenyeket a nagymarosi sportegyesület csónakháza előtti Duna-szaka- szon tartják. A tervek szerint részt vesznek a küzdelmek­ben a Váci Hajó, a Duna- menti Hőerőmű, a Pestvidéki Gépgyár, a Szentendrei Víz­mű, és a Gödi Tsz SK spor­tolói is. Az idén is megemlékeznek a bajnokságon Krix Juditról, a tragikus körülmények kö­zött elhunyt nagymarosi ed­zőnőről, s átadják a Krix Ju­dit emlékére alapított örökös vándordíját az 1985. évi után­pótlás-bajnokságon legjobb helyezést elért versenyzőnő­nek. Nagy Péter János zók eddig négyszáz kilomé­tert eveztek a Tiszán. A ká­nikulai hajóúton a résztvevők a folyó természeti szépségei mellett túravezetők kalauzo­lásával a parti települések nevezetességeit is megismer­hették. A szolnoki pihenőben újabb kis csapat csatlakozott a túrázókhoz, így hétfőn több mint kétszázan vágnak neki a hátralévő 340 kilométernek. A vízi menetrend szerint au­gusztus 9-én érik el Szegedet, majd 10-én egy rövid, Maro­son tett kirándulással zárul a XVIII. nemzetközi Tisza-iú- ra. Mcj*cs után Támadás A szombaton lejátszott MSV Duisburg—FC Homburg lab­darúgó Bundesliga II. osztályú mérkőzésről hazatérő hombur- giak egyik autóbuszát a helyi szurkolók megtámadták. A Duisburgból kivezető autópá­lyán mintegy 15 lesben álló fiatal kilós kövekkel dobálta meg, több ablak megsérült, s a bennülők közül is többen. — Hogyan lett a „rablóból pandúr”? — kérdeztük a rö­vid idő alatt a második vo­nalba került sípmestert. — Játékospályafutásom vé­ge felé gyakran voltam sé­rült, s többször felkértek ed­zőmeccsek, barátságos találko­zók dirigálására. Megtetszett a dolog, elvégeztem a bíró­képző tanfolyamat, s a sike­res vizsga után már magam­ra is ölthettem a fekete ruhát: — Eddig a Videoton után­pótláscsapataival is fogtálkor zott. Folytatja-e ezt a munkát a bíráskodás mellett? — Sajnos nem folytathatom, éppen azért, mert NB ll-es kerettag vagyok, s egyesület­ben másodosztályú bíró nem vállalhat feladatot. De nem leszek hűtlen a Videoton-gyár- hoz, hiszen továbbra is ott dolgozom mint kooperátor. — Beszéljen a terveiről. — Legelőször is az, bogy a játékosok és az edzők, no meg a szurkolók elfogadjanak. Ta­lán annyival könnyebb a hely­zetem ásókénál, akik nem, fut­balloztak az első osztályban, hogy engem sokan ismernek, s így esetleg jobban „elhiszik” az ítéleteim jogosságát. Aztán szeretnék mihamarabb a leg­jobbak között is vezetni, majd kijutni a nemzetközi porond­ra. Példaképem Palotai Ká­roly, az ő higgadtságát, kor­rektségét tartom elsősorban követendőnek. Harminchét évével Karsai László játékvezetőként a fia­talok közé számít. Ha síppal a szájában is olyan határozott lesz, mint játékos korában híres szabadrúgásainál, rövi­desen elérheti céljait. (margay)

Next

/
Oldalképek
Tartalom