Pest Megyei Hírlap, 1985. augusztus (29. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

KL MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA PEST MEGYEI VILÁG PROlETÁBJfll, EGYESÜLJETEK! XXIX. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM Ára: B.JfO forint 1985. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK MA: A húsipar létérdeke a kssmhm (3. oldal) Ellesik a titkos fortélyokat (4. oldal) L ottő tárgynyerem ény-sorsolás (7. oldal) Nem volt kivilágítva (8. eldest) Éjszakába nyúlnak a fesztivál eseményei Szovjet-magyar baráti találkozó J Szerdán este a moszkvai £ VIT szovjet nemzeti klubjá- ^ ban szovjet—magyar baráti ^ találkozót rendeztek. A ta- ^ Iálkozón jelen volt Szűrös £ Mátyás, az MSZMP KB tit- kára és Rajnai Sándor, há­zi zánk moszkvai nagykövete. A vendégségbe érkező mint- eg” nyolcszáz magyar fiatalt — küldötteinket és az Expressz szervezésében Moszkvában tartózkodó turistákat — a klub bejáratánál Viktor Misin, a Komszomol Központi Bizottsá­gának első titkára köszöntötte. Rövid beszédében méltatta a két ifjúsági szervezet együtt­működését, amelyet tovább erősítenek a fesztivál program­jai. Elmondta, hogy a'VIT há­zigazdái nagyra értékelik a magyar fiataloknak a fesztivál előkészítésében végzett mun­káját, majd azt kívánta, hogy a vendégek érezzék jól magu­kat a szovjet nemzeti klubban. Válaszbeszédében Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára köszönetét mondott a meghívásért és a meleg, ba­ráti fogadtatásért. Kifejezte VIT-króitika Berecz János, az MSZMP íiuzpOmi Bizottságának titká­ra, aki juniis ~.. es oo. uu- sutt a YiT-cn reszt vevő ma­gyar kniclüi.ség díszvendége mit, szerdán ’ hazaerkezeit Moszkvából. Borisz Poaomarjov, az SZKP KM rá póttagja, a KM titká­ra szerdán Moszkvában ta­lálkozott Szűrös Mátyással, az .ilsZ.vn* KB titkárává,. A meleg és elvtársi leg'köru íuegoeszeiésen a telek átte­kintették az SZKP és az MSZMP együttműködésének kérdéséit, s veremenyt cse­réllek a kommunista és a munkásmozgalom nehány problémájáról. A XIX. Világif júságd Találko­zón ötödik napja ragyogóan sut a nap. Mint a Trud be­számol róla, a szovjet meieo- tüiogiai szolgalat nyolc gépe naponta felszáll, hogy Moszk­va körül kétszáz kilométeres körzetben szárazjéggel szór­ja be a gyülekező lelhoset, ny módon kényszerítve azo­kat, hogy meg a varos ©tere­se előtt megszabaduljanak esőterhüktől. Tovaoora is rendkívül élénk a moszkvai Világifjúsági és Diáktalálkozó politikai fó- í limainak, a tematikus köz­pontok munkája. A fesztivál ■ alan legszebb kiképzésű köz­pontja a kürnyezetvede,em kérdéséivé! foglalkozik. A fesztivál sajtóközpontjá­ban újabb izgalmas tájékoz­tató hangzott el. líurhunudin lllaszi, a haladó algan fiata­lokat tömörítő demokratikus iijusagi szervezet titkára el­mondta, hogy az ország fia­taljainak legtöbb feladata a loiradalom vívmányainak vé­delme. A megszokottól elté­rő tájékoztatón részt vett egy volt afgán elleni orrad almai- is, aki a sajtó Képviselőinek kérdésére elmondta; hosszabb időt töltött el pakisztáni ki­képzőközpontokban, ahol egyenek között amerikai, kí­nai és francia szakértők ok­tatták őket a fegyveres harc­ra. A helsinki záróokmány alá­írásának tizedik évlordu.oja aikalmuból szerdán Moszkvá­ban a találkozó külön temek részvételével nemzetközi kon­ferencia kezdődött, amelynek témája a fiatalok szerepe a béke megóvásában és az egytiUmukodés fejlesztésében. A magyar poiivikai delegá­ció fiataljai szerdán újabb kétoldalú baráti találkozón vettek részt. Hámori Csabá­nak, a KXfiZ KB első titká­rának, az M SZliIP Politikai Bizottsága tagjának vezetésé­vel délelőtt a csehszlovák nem­zeti klubba látogattak el. Kgy másik csoport a Német Szövetségi Köztársaság klub­ját kereste fel. Délután pedig a laoszi küldöttség vendég­szeretetét élvezhették a ma­gyar delegátusok. Fejti György, az MSZMP Borsod-Abaúj-Zcinplén Megyei Bizottságának első titkára volt a magyar nemzeti klub fórum­sorozatának tegnapi vendége. A mintegy százötven szovjet és magyar fiatal részvételével lezajlott eszmecsere központi témája Magyarország gazda­sági fejlődése volt. Magyar fiatalok a latin-amerikai országok küldötteivel együtt éne­kelnek a VTT egyik rendezvényén kező évek felelősségteljes fel­adatainak megoldásához. Viktor Misin a köszöntők el­hangzása után szívélyesen in­vitálta a vendégeket a klub épületébe, majd — útban a színházterem felé — a két kül­döttségvezető virágot helyezett el Lenin mellszobránál. A ba­ráti találkozó színhelyére ér­kező magyar és szovjet fiata­lok pol beat-együttesek zenéje mellett foglalták el helyeiket, majd a program gyermekmű­sorral kezdődött. A széksorok­ban ülők együtt énekelték a gyerekekkel a Legyen mindig napfény című "szovjet dalt. Ez­után felváltva léptek színre magyar és szovjet művészek. A közönség ütemes tapsa kísérte a házigazdák dal- és néptánc­együttesének produkcióit, a Varga Miklós Band műsorát. Többször visszatapsolták a KISZ Központi Művészegyüt­test, a Kormoránt és a szovjet Allegro énekegyüttest is. A műsort követően a szovjet klub táncterein és parkjában a késő éjszakai órákig táncoltak, énekeltek, barátkoztak a ma­gyar és a szovjet fiatalok. azt a véleményét, hogy a ma­gyar és a szovjet fiatalok több évtizedes együttműködését új elemekkel gazdagította a. VIT előkészítésében végzett másfél éves közös munka. Elmondta, hogy a két ország fiatal nemze­dékeinek' kapcsolatai a min­dennapi élet részévé váltak, a közös alkotómunkában, a ha­gyományok ápolásában szün­telenül erősödnek, . gazdagod­nak. Végezetül az egész ma­gyar ifjúság nevében kiemel­kedő sikereket kívánt minden szovjet fiatalnak az elkövet­Hárcm érán át tárgyalt Sevardnadze és Shiitz Hasznos eszmecsere A szovjet—amerikai viszonyról, mindenekelőtt a novem­beri Gorbacsov—Reagan találkozóról, továbbá nemzetközi kérdésekről folytatott háromórás megbeszélést Helsinkiben Eduard Sevardnadze szovjet és George Shultz amerikai kül­ügyminiszter. A találkozón, amelynek színhelye a helsinki amerikai nagykövetség volt, Anatolij Dobrinyin washingtoni szovjet nagykövet szavai szerint „létrejött a szükséges mun­kakapcsolat, s nem rossz személyes kapcsolat alakult ki” a két miniszter között. Sevardnadze és Shultz először találko­zott egymással. Vlagyimir Lomejko, a szov­jet hivatalos szóvivő a talál­kozót „érdekesnek, őszintének és hasznosnak” minősítette a Finlandia-palotában megtar­tott sajtótájékoztatón, közvet­lenül a külügyminiszteri esz­mecsere befejezése után. Lo­mejko szavaiból kitűnt, hogy a két miniszter igen alapos eszmecserét folytatott a nem­zetközi helyzetről, a szovjet— amerikai viszonyról és a no­vemberi csúcstalálkozóról Szovjet részről ezen egyebek között aláhúzták, hogy a csúcstalálkozón meg kell te­remteni a feltételeket a for­dulat kieszközléséhez a két­oldalú kapcsolatokban. Hang­súlyozták továbbá, hogy a két ország közötti dialógus középpontjába a világűrbe^ fegyverkezési hajsza megelő­zésével és a földön folyó fegyverkezési hajsza leállítá­sával kapcsolatos kérdéseket kell állítani. Eduard Sevardnadze a meg­beszélésen megengedhetetlen­nek mondotta, hogy újabb területekre terjesszék ki a katonai előkészületeket, óvott attól is, hogy kísérleteket te­gyenek a Szovjetunió bel- ügyeibe való beavatkozásra. Megjegyezve, hogy a nagy­hatalmak részéről mind a nemzetközi, mind a kétolda­lú kapcsolatok alakításában önmérsékletre van szükség, Sevardnadze rámutatott: a szovjet vezetés szerint egy szovjet—amerikai csúcstalál­kozó, amennyiben az egyen­lőség, a be nem avatkozás és a kölcsönös érdekek tisztelet­ben tartása alapján kerül megrendezésre, minden terü­Kiküldött tudósítónk jelenti Moszkvából A nap huszonnégy érája is kevés AHOGY TELNEK A NA­POK, annál biztosabban iga­zodunk el a Világifjúsági és Diáktalálkozó eséményei -kö­zött. Jellemző erre - a prog­ramkönyv esete. Ebben a te­matikus központok?, kultúr- és sportcentrumok előre egyeztetett kínálata kapott helyet. Nos, e nevezetes könyvecskét mi például csak a harmadik ~ napon tudtuk megszerezni. Azóta már min­den Pest megyeinek van egy saját példánya. Egy nap programjának megtervezése nagy körülte­kintést igényel. Még elutazás előtt mindenki leadta mi­lyen témák érdeklik, milyen nyelven beszél stb. S ennek ismeretében minden reggel hét órakor küldöttségünk ve­zetőjével, Halasi Mártonnal, a KISZ Pest Megyei Bizott­ságának első titkárával le­ülünk, átnézzük a VIT-iroda számítógépes nyilvántartását, amiből kiderül, hol, hány megyei küldött vehet részt, illetve hánynak jut hely. Mert az érdeklődés óriási. Jó időbeosztással el lehet érni a nyolc órakor induló buszt reggeli után, s mond­juk délig, egy tematikus köz­pont munkájába lehet bete­kinteni. Ebéd után egy-egy kétoldalú találkozót iktatha­tunk a napirendbe, majd. va­csora után nemzeti est, gála­est, kultúrprogram következ­het. Ezzel úgy éjfélig foglal­ta el magát az ember, s kö­vetkezhet a druzsba, a barát- kozás. Moszkva több pontján igazi fesztiválhangulat ural­kodik. Egyik ilyen a Pest megyeieknek is helyet adó izmajlovói szállodakomp­lexum. Az öt épületből álló együttes, mintegy tízezer ven­déget fogadhat. S miután úgy két-három-négy óra felé vég­re ágyba kerül az ember, elmondhatja; saját ügyessé­gén is múlik, mennyire tud­ja átvenni a fesztivál hangu­latát, mennyire vesz részt a közös állásfoglalások kialakí­tásában. Az eligazodók kö­zött bizonyára nagydíjra ér­demes a szentendrei VIT- vágta csapatot képviselő dr. Strasszer Tibor. Bámulatos memóriájával jegyzi még a különböző történések színhe­lyeit, idejét, amire csak tud, elmegy, s ott hallatja is sza­vát. A MAGYAR NEMZETI KLUBBAN kedden több két­oldalú találkozóra került sor. Nagy érdeklődés előzte meg a chilei küldöttséggel való vé­leménycserét. A 150 tagú kül­döttség egyik veztője, a Bé­kés Megyei Népújság és a Pest Megyei Hírlap munka­társainak kérdéseire válaszolt. Elmondta, ő volt az elsők egyike, akit a chilei junta hi­vatalos szepiélyiségei elvei miatt kizártak munkahelyé­ről. A professzort letartóztat­ták, egyhónapos kínvallatás­nak vetették alá, majd a hír­hedt Punitaguiba, egy észak- chilei kis városkába száműz­ték. Onnan visszatérve szülő­helyére, társai egyre inkább a közvélemény formálójának, egyben a közösség szószólójá­nak tekintették, jelenleg középiskolai tanár. Természe­tesen kerülő úton érkezett Moszkvába, a fesztivál nem­zetközi előkészítő bizottsága anyagi támogatásával. A ha­zatérés útja is hasonló lesz. A hazafi elmondta, hogy az általa képviselt mozgalom, az Egyesült Népi Mozgalom a kereszténydemokraták szerve­zetéből’ nőtt ki 1979-ben, s jelenleg már nagy tömegbá­zisra támaszkodhat. Fontos­nak tartja, hogy megismerjék más országok életét, s ebben kiemelkedő a szovjet tapasz­talatok tanulmányozásának lehetősége. Hétfőn hangzott el aligha­nem a fesztiválról kiadandó legek könyvébe illő felszóla­lás: a környezetvédelmi vita­centrum ülésén a Namíbiát képviselő Swapo küldötte mindössze egyetlen mondatot szólt: — MI VÉDENI FOGJUK a környezetet, csak kapjunk előbb hozzá egy országot, a hazánkat. Percekig tartó tapssal ün­nepelték. Ballal Ottó létén ösztönzést adhat a kap­csolatok javításához. Sevardnadze ezt az alkal­mat is felhasználta arra, hogy ráirányítsa a figyelmet Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának a nuk­leáris robbantások teljes mo­ratóriumára vonatkozó kez­deményezésére. A szovjet kül­ügyminiszter kifejezte remé­nyét, hogy az amerikai fél vé­gül is követni fogja a Szov­jetunió példáját és tartózko­dik a nukleáris robbantások­tól. Kérdésekre válaszolva Vla­gyimir Lomejko elmondta, hogy szovjet részről nem te­kintik véglegesnek a morató­rium kérdésében eddig hallott amerikai megjegyzéseket, köz­tük Shultz külügyminiszter­nek a helsinki repülőtéren hétfőn elhangzott elutasító nyilatkozatát. Ismét felhívták az amerikaiak figyelmét ar­ra, hogy a Szovjetunió a ja­nuár 1-i határidő után is kész tartózkodni a nukleáris robbantásoktól, ha az ameri­kai fél mégis úgy döntene, hogy csatlakozik a kezdemé­nyezéshez. Ami a nevadai amerikai atomrobbantásokra való meghívást illeti (az ame­rikaiak i ;ovjet megfigyelőket hívtak rieg Nevadába), a szovjet szóvivő rámutatott: a két ajánlatban két ellentétes koncepció ütközött. Az egyik (Folytatás a 2. oldalon) Kádár Jánosnál Bemuiaikozé látogatás Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára, Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke és Sarlós István, az Országgyűlés elnöke bemu­tatkozó látogatáson fogadta Borisz Sztukalint, a Szovjet­unió Budapesten akreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. A nők világkongresszusa Stratégia 2000-ig A magyar kormányküldött­ség, amely Duschek Lajos- nénak, az Elnöki Tanács tag­jának, a Magyar Nők Orszá­gos Tanácsa elnökének veze­tésével július 15. és 27. között Nairobiban részt vett a nők III. világkonferenciáján — szerdán a MNOT székhazá­ban sajtótájékoztatót tartott a nagyszabású tanácskozásról. Csaknem 160 állam és szá­mos nemzetközi szervezet képviselői , — mintegy hat­ezren — számba vették: mi­lyen mértékben valósult meg a nők I. és II. világkonfe­renciáján elfogadott akció- program, a kormányok mit tettek a nők egyenjogúságá­nak kiteljesítéséért, gazdasági, társadalmi helyzetének javí­tásáért. A magyar delegáció tevé­kenyen részt vett a konfe­rencia munkájában, ké­pet adott szocialista társadal­mi viszonyainkról, eredmé­nyeinkről, céljainkról, a ma­gyar nők helyzetéről. A konferencián egyetértés­sel elfogadott ' dokumentum­ban — 2000-ig szóló straté­giai tervben — összegezték a feladatokat. Szövetkezeti utca - Pol-kasznó Békecentrum Pusztavacson Ezen a hétvégen ismét megrendezik Pusztavacson, az or­szág közepén a már hagyományos békefesztivált. A rendezvény fö szervezője — mint eddig is — a Képes Újság szerkesztősege lesz. A vendégeket színes programokkal várják. A nagyszínpadon szombat reggeltől vasárnap késő dél­utánig zajlik majd a , műsor. Ezúttal is fellépnek ismert művészek, népi együttesek, táncdalénekesek, pop-zene­karok. Lesz éjszakai filmvetí­tés és sok látványos csemegét tartogató videoprogram. Utcát nyitnak a fesztiválon a szö­vetkezetek, egész sor sátrat, pavilont állítanak fel. A fo­gyasztási . szövetkezetek veze­tői, munkatársai ez alkalom­mal nem csupán vendéglátó sátraikkal várják az érdeklő­dőket, hanem bemutatják a mozgalom sokirányú tevé­kenységét, 40 éves fejlődését. A fesztivál két napja alatt játsszák a Felszabadulási SZÖVOSZ Kupa férfi, női kis­pályás labdarúgó-mérkőzése­it, a területi döntőket, ame­lyeken a tét az országos dön­tőbe jutás. Gazdag programmal készül a Magyar Honvédelmi Szövet­ség is. Autó-, hajó- és repülő- modell-kiállítást rendeznek; az érdeklődők megismerked­hetnek a rádióamatőrök mun­kájával, illetve a tartalékosok utóképzésével, A békecentrumban számos gyermekelőadás, polbeat mű­sor, külpolitikai fórum, pol- kaszinó, pol-totó várja az ér­deklődőket, A békecentrum­ban az OBT vezetői, aktivistái várják a vendégeket. Ismét lesz japán vendégünk, aki sze­mélyes tapasztalataival bizo­nyítja a ma is fenyegető nuk­leáris háború borzalmait és az ellene való harc fontosságát. Mindannyiunk féltve őrzött kincse a béke és a társadalmi stabilitás, többek között ezt szeretnék a pusztavacsi béke­fesztiválon kifejezésre juttatni a rendezvény szervezői. A müncheni szakvásárra készülnek A jövő szabadidőruhái Tegnap mutatták be Vácott a Tricotex Külkereskedelmi Vállalat üzletkötőinek azokat a szabadidőruhákat, amelye­ket a Váci Kötöttárugyár ter­vezői már a jövő esztendőre készítettek. A több, mint száz­hatvan modell — amelyek rö­videsen a müncheni szakvásá­ron reprezentálják majd a Pest megyeiek széles termék­skáláját — elnyerte a vendé­gek tetszését is, akik között a házigazdák Vo Nguyen Gia- pot, a Vietnami Szocialista Köztársaság miniszterelnök­helyettesét és dr. Cseh József ipari míriiszterhélyettest is kö­szönthették. Mindketten elis­merően nyilatkoztak a kötött­árugyáriak eredményeiről. A bemutató után a külke­reskedő': és a vállalat vezetői között üzleti - megbeszélésekre került sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom