Pest Megyei Hírlap, 1985. június (29. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-21 / 144. szám

A PEST MEGYEI HÍR-LAP KÜLÖNKIADÁSA XXIX. ÉVFOLYAM, 144. SZÁM 1985. JÚNIUS 21., PÉNTEK Fluor az asztali sóban Ä mosáshoz nem fűlik a fogunk Mindig kel! segítő kéz Kitárul előttünk az ország Munka érdekelné a mozgássérülteket Bizony nyomós oka volt az irt ti fogászkongresszus össze­hívásának. Hazánk lakosságá­nak mintegy 90—95 százalé­ka fogbeteg. Európában mienk az első hely kétes di­csősége. Hogy melyek e szo­morú tény okai? Szakembe­rek szerint elsősorban a hely­telen táplálkozás — a fő ét­kezések között gyakran fo­gyasztunk édességet és szén­savas italokat — a szájhtgié- nia ismeretének s a fog leg­fontosabb alkotó elemének, a fluornak a hiánya. Az is gondot okoz, hogy hazánkban kevés a fogorvos, de a fogbe­tegségek megelőzésének nincs kialakult kultúrája. Még tűrhető Ezúttal Cegléd és környéke fogászati ellátásáról, a városi rendelő tárgyi feltételeiről kértünk tájékoztatást. Dr. Mohos Tibor csoportvezető főorvos, elmondta többek kö­zött azt, hogy Cegléden 10, a tizenegy községben 14 fog­orvos dolgozik. így körülbe­lül 4 ezer lakos jut egy-egy fogorvosra vidéken is* a vá­rosban is. Dánszentmiklóson, Újszilváson és Tápiószőlősön is van fogászati rendelés, tu­lajdonképpen az átlagosnál jobb feltételek mellett, mert kihasználtságuk sokkal ki­sebb, mint az összes többié egyenként. Működik szájsebé­szet is a vonzáskörzeti szék­helyen. A ceglédi fogorvosi rendelő tárgyi feltételei ma még tűrhetőek, ám a teljes rekonstrukció és a bővítés, amit két év múlva szeretné­nek megvalósítani, tovább nem halasztható. A fogorvos bárminemű küz­delme hiábavaló, ha az em­berek nem törődnek a száj­higiéniával. A foglepedékben megtelepedő baktériumok, sa­vas anyagok pedig a kezelt fog betömött sérülésének szé­lein tovább rombolják azt, ami megmaradt. így gyakori, hogy egy-két év után elölről lehet kezdeni a kezelést, vagy már csak a húzás, a fogpót­lás segíthet. Tehát a további fogromlásnak elejét kell ven­ni. mégpedig minél sürgő­sebben, s minél hatékonyab­ban. Míg elszíneződik — A megelőzést az alapok­nál kell elkezdeni. Vagyis az Jő hétvége volt. Ceglédi V'SE—Bánki Dónál Főiskola 11-7 <2-1, 4-2, 4-1, 1-3). Cegléd, 150 néző. CVSE: Németh, Beck, Gzi- gány. Kis; Bóbis. Kelemen. Ungvári. Csere: Pap, Tankó, Ocsai, Pálinkás, Lakatos. Ed­ző: Czigány Károly. Góllövő: Kelemen (4). Ung­vári (2). Beck, Czigány, Pap. Bóbis. Kis. Az idei év eddigi legjobb já­tékával, magabiztosan nyerte a találkozót a hazai együttes, Ezen a mérkőzésen végre m in­den összejött a győzelemhez: lelkes és jó játék, korrekt já­tékvezetés és sportszerűen biz­tató, nagyszerű közönség. Egy, pillanatig sem volt kétséges a mérkőzés kimenetele. Az utol­só játékrészben már 7 góllal is vezettünk. Az egész csapat kitünően látszott. Ceglédi VSE—MAfC 12-12 <2-2, 2-3, 4-3, 4-4). embereket meg kell tanítani a helyes száj higiéniára, egy­szerűen szólva: jól és rend­szeresen fogat mosni. Ma már hazánkban is kapható a fog- lepedéket kimutató festőtab­letta. Ezt elég lenne 4—5 al­kalommal használni, amíg az ember megtanul helyesen fo­gat mosni. A szájhigiénia másutt olyannyira jelentős, hogy a fogászati kultúrával rendelkező országokban mind­addig nem kezeli betegét az orvos, míg a tabletta elszí­neződést mutat. — A fogromlás megelőzé­sének második legfontosabb lehetősége a helyes étrend és helyes táplálkozási szokás. — A megelőzés harmadik és igen hatékonynak bizo­nyult módszere: a fluorbevi­tel az emberi szervezetbe. A nyugati országokban vezeté­kes ivóvízbe keverik a fluor­ionokat, ettől a módszertői hazánkban idegenkednek a szakemberek is, a laikusok is, pedig gyönyörű eredménye­ket hozott. A fluorbevitel má­sik formája az, amit dr. Tóth Károly nyugdíjas egye­temi professzor végez munka­társaival. Ők ugyanis az asz­tali sóba keverték a fluort kísérleti jelleggel, s ma már a Szeged melletti kis telepü­lésen, Deszken bizonyíthatóan csökkent a fogbetegségek szá­ma. • Cukros cumi — önöknek milyen lehető­ségeik vannak a megelőzés­ben? — Ügy szól a terv, hogy bevezetjük az óvodákban és iskolákban a 3 és 10 év kö­zötti gyerekeknél a fluor ada­golását, tablettás formában. Ezzel párhuzamosan végezzük a gyerekek megfelelő fogá­szati ellenőrzését, ami jó fel­tételek között folyhat szep­tembertől, mert létrehoztunk egy nagyon szép iskolafogá­szati rendelőt és várót. A ren­delőben külön fogmosóhelye- ket? alakítunk ki, ahol megta­nítjuk a gyerekeket a festő­tabletta segítségével helyesen fogát mosni. S külön törő­dünk majd a helyes táplálko­zásira neveléssel is. Így egyszer eljuthatunk oda, ahol a svájci iskolák tartanak, hogy több osztályt Jcell megvizsgálni, Cegléd, 200 néző. A csapatban egy helyen volt változás áz előző napi győztes gárdához képest, a kapuba® Rátóti állt. Góllövők: Kelemen (4), Ung­vári (3). Czigány (2), Beck, Pap, Bóbis. Igazságos eredmény született a mindig is nagy rivális egye­temi csapat ellen. A hazaiak nem tudták megismételni az előző napi kitűnő játékot, sok hibával játszottak. Az utolsó játékrészig fej-fej mellett ha­ladt a két együtes. Ekkor a MAFC 3 gólos, szinte behoz- hatalan előnyre tett szert. De a CVSE nem adta fel. Fél perc­cel a találkozó vége előtt si­került behozni a hátrányt, sőt a mérkőzés végét jelző sípszó pillanatában újabb gólt is si­került elérni, amit a játékve­zetők — jogosan — érvényte­lenítettek. A csapatból a ka­pus Rátóti nyújtott kiemelke­dőt. Beck Mihály míg egy szuvas fogú gyerekre akadnak. Addig sajnos sok 10 hónapos kisgyereknek keil foggyökeret húzni, mert szü­leik cukros cumival altatják, cukros tejjel táplálják. — Természetesen látványos eredményekre csak a családi környezet megfelelő példamu­tatásával és segítségével szá­míthatunk — mondotta vége­zetül dr. Mohos Tibor cso­portvezető főorvos. Munkáját összegezve meg­tartotta értékelő közgyűlését a Kossuth Művelődési Központ­ban a mozgássérültek ceglédi egyesülete. Horváth Pál elnök számolt be eredményeikről, gondjaik­ról. Mint sorolta, a város munkahelyeinek segítségével egy kicsit sikerült előbbre jut­niuk, a városi tanács és a községi tanácsok is meaértően foglalkoznak az eléjük vitt gondok, problémák megoldá­sával, illetve a megoldás tá­mogatásával. A vállalatok és szocialista brigádok segítségével tavaly hét országjáró kirándulást tudtak indítani. Berekfürdőn a tíznapos szervezett üdülésen negyvenötén vehettek részt, hangulatos vacsoraesttel bú­csúztatták az óévet. Ebben az esztendőben már ötven moz­gássérült üdültetését szervez­ték meg, ezúttal Cserkeszőlőn. A gyógyvizek hatását ki-ki egészsége, állapota alakulásán mérhette le. Egy lakáskérel­met is sikerült elintézniük. A segítség jó példája, amit az Autójavító Kisvállalattól kapnak: a mozgássérültek iga­zolványt kapnak és járművei­ket kedvezményesen, soron kí­vül megjavítják. Az egyesület a városi tanács segítségével filmfelvevőt vásárolhatott, egy-egy kirándulás emlékét ezzel örökíthetik meg és klub­esteken bemutatva azok is láte hatják, akik nem tudnak a vá­rosból kimozdulni. A párt- és társadalmi szervezetek sok al­kalommal' nyújtanak segítő kezet a csoport élete fellendí­téséért. Szocialista brigádok pártfogolják őket, segítenek, amiben tudnak. A tanácskozáson sokan kér­tek szót, sorolva dolgaik ör­vendetes rendeződését és egy­ben azt is, hogy további segít­séget miben várnának. Szá­mos javaslat hangzott- el nyug­díjaikkal kapcsolatban, szóba került a jutal mazás kérdése és az. is, hogy többeket érdekel­nének a fellelhető munkalehe­tőségek. A résztvevők egyhan­gúlag megszavazták, hogy a tagdíjat növelik. A számvizsgáló bizottság munkájáról Tokaji Sándorné szólt, sorolva, hogy az egyesü­letben a pénzt elvárásnak megfelelően kezelik-e? Mint a tagság megtudhatta, a pénz­tárkönyv adatsora naprakész mindig, áttekinthető és megfe­lel az előírásoknak. A közös vagyonra vigyáz az egyesület vezetősége, beosztással fordí­tanak belőle a klub fenntartá­sára, rendezvényekre. Cegléd: Szabadság Filmszín­ház, szombaton és vasárnap: A cápa (amerikai sszuperpro- dukció). Szombaton éjszaka: Majmok bolygója (amerikai film). A kamaramoziban: Kincs, ami nincs (olasz film­vígjáték). Ä mesemoziban, szombaton és vasárnap, dél­előtt és délután: A legkisebb törpe újabb kalandjai (szovjet mesefilmsorozat). Abony, szombaton, délután: Olaszok hihetetlen kalandjai Leningrádban (szovjet—olasz filmvígjáték). Este: A 3. szá- mú-űrbázis (angol film). Va­Június 24-től 30-ig Hétfő, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05: Két dal, egy előadó. Miike Oldfield együtte­sének slágereiből. 17.15: Hazai holmi. 17.20: George Sandiíer énekel countrydalokat. 17.30: Kulturális figyelő. (A tarta­lomból: A művelődéselmélet­ről gyakorlatiasan. Zenés szín­házi találkozó Szolnokon. Ta­nítók nyári akadémiája Jász­berényben. Folyóiratszemle.) 17.50: Könnyű hangszerszólók. Kedd 17.00: Műsorismertetés. Hírek. 17.05: Frank Purcell ze­nekara játszik. 17.15: Zsibon­gó. Gyermekműsor. Közben Vitay Ildikó gyermekdalaiból. 17.35: Régi lemezalbumok. Omega 6. közben: Üzemi lap­szemle. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: A Steve Miller Band slágereiből. 18.28—18.30: Hír­összefoglaló. Lap- és műsorelő­zetes. Szerda, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05: Farmer és nyakkendő. Ifjúsági magazin. 18.00—18.30: Alföldi króni­ka. Csütörtök, 17.00: Műsoris­mertetés. Hírek. 17.05: Hétköz­ben. Aktuális magazin. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: Beatpa- rádé. 18.28—18.30: Hírössze­foglaló, lap- és műsorelőzetes. Péntek, 17.00: Műsorismer­tetés. Hírek. 17.05: A Turner KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Fáj a szívünk, hogy drága édes­anyánk, ÖZV. HAJDÜ ISTVANNE szül. Kádas Lídia, türelemmel vi­selt. súlyos szenvedés után örök­re árván hagyott bennünket. Egy­ben köszönjük mindazoknak a ro­konoknak, szomszédoknak, Isme­rősöknek. akik a temetésen meg­jelentek, mély gyászunkban osz­toztak és az elhunyt sírjára a ke­gyelet és a megemlékezés koszo­rúit, virágait helyezték. Külön köszönetét mondunk a KÖZGÉP Bem József szoc. brigádjának és a Sütőipari V. Május 1. szoc bri­gádjának a temetésen való meg­jelenésükért és a sírra küldött Nyereséges volt Az idei tél rendkívül ke­mény volt. A fűtőművek or­szágosan ráfizetéssel működ­tek, hiszen a fűtést nem ener­giaráfordítás szerint, hanem légköbméter után kell fizet­nünk. Cegléden vajon mekko­ra volt a veszteségük? — kér­deztük a Városgazdálkodási Vállalat igazgatójától. — A fűtőmű a kemény tál' ellenére nyereséges volt! Há­rom éve folyamatosan mér­jük a lakások hőmérsékletét, s az így nyert adatokból alul­vagy túlfűtés esetén ma már pontosan meg tudjuk állapíta­ni, hogy a rendszer melyik pontján van a hiba. Műszere­zettségünk jobb az átlagosnál, de tovább szeretnénk fejleszte­ni. Természetesen sokat segí­tett a lakosság. Az icfén télen az előzőekhez képest keve­sebb volt a nyitott ablak. B. K. i­Képek külföldön Nemzetiközi fotókiállítás és diabemutató nyílt Romania- fővárosában, Bukarestben. A kétévenként meghirdetett fo­tóművészeti bemutatónak több tucat országból vannak részt­vevői. A magyar alkotók so­rában szerepel a ceglédi Ka- ezur Pál neve is. Mind ké­peit, mind diafelvételeit be­mutatják Bukarestben. Fogadóórák Június 26-án, szerdán dél-? előtt 8-tól 12 óráig Fekete án- tal, a városi tanács elnök« tart fogadóórákat a városhá­zán, hivatali helyiségében. sárnap: Sandokan (olasz—fran­cia—NSZK kalandfilm). Al- bertirsa, vasárnap: 39. lépcső­fok (angol krimi). Ceglédber- cel, szombaton és vasárnap: 39. lépcsőfok (angol krimi). Törtei, szombaton: Szerelem csapdája (mexikói film). Va­sárnap: Házibuli (francai film- vígjáték). Jászkarajenő, va­sárnap: A nőstényfarkas kísér­lete (lengyel történelmi ka­landfilm). Dánszentmiklős, szombaton,' délután: Szelebur- di család (magyar gyermek­film). Este: Hurrikán (ameri­kai katasztrófafilm). házaspár és Andy Fischer slá­gereiből. 17.15: Mennyi szer kell? Dalocsa István jegyzete. 17.20: Pár -perc dzsessz.. Duke Elilington zenekara játszik. 17.30: Intermezzo. Hóvégi számvetés az Alföld zenei ese­ményeiről. (A tartalomból: A jászberényi kamarazenekar szerepléséről. y A szövetkezeti énekkarok X. országos találko­zója Szolnok; megyében. A bé- késtarhosi • zenei napokról. Ze­nei műhelyek: látogatóban a szolnoki szimfonikus zenekar­nál. Nyári koncertelőzetesek.) 18.00— 18.30: Alföldi krónika. Szombat, 7.00: Román nem­zetiségi műsor. 7.30: Kellemes hét végét. 8.30: Koppanástól koppanásig. Könnyűzenei le­mezbemutató, 9.00: Hét végi kaleidoszkóp. 9.30—10.00: Ro­mán nemzetiségi műsor. Vasárnap, 9.00: Műsorismer­tetés!. Hírek. Programajánlat. 9.10: Edmundo Ross zenekara játszik. 9.15: Sokasodó kézfo­gások. 9.45: Tánczene Esztó- niából, közben: Bács-Kun napló. Vezeti Halász Ferenc, 10.00 Péter-Pál-köszöntő. Ze­nés szórakoztató magazin. 11.00— 11.30: Szloyák nemzeti­ségi műsor. 19.30—20.00: Han­gos újságv Az adások mindennap az 1350-es kilchertzen hangzanak el. koszorúkért. A GYÁSZOLÓ CSA­LÁD. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ez­úton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik szeretett, drága jő feleségem, édesanyám, HALÁSZ IMRÉN® szül Szegedi Irén teme­tésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték sírjára virágot, koszo­rút helyeztek, mély gvászunkban s^emélvesen va*ry táviratban fe­jezték ki együttérzésüket. HALÁSZ IMRE és leánya. ISSN 0133—5*900 (Ceglédi Hírlap) Aszódi László Antal Június 7-én, Ceglé­den, a Tűzoltó utcaooi elveszett szürkés, foka kinézetű kutya, Buksi nevre hallgat, kérem a becsületes megtalá­lót. nyomravezetőt, jutalom ellenében ér­tesítem. Cím: Cegléd, Dobó utca 17. A Városi Tanács Toidy Ferenc Kórház- Rendelőintézet (Ceg­léd, Törteli u. 1—3.) felvételre keres mo­sodára betanított dol­gozókat. Jelentkezni lehet az intézet gaz­dasági osztályvezető­jénél. Hobbitelek eladó a Budai úton, Gazda­bolttal szemben. 313 négyszögöl szőlő és gyümölcsös. Új, lak­ható épülettel. Vil­lany, kút van. Ér­deklődni: helyben vagy este, 11-765 tele­fonon. Cegléd, Kozma S. u. 11. G. lh. fsz. 1. Neumann kézi kötő­gép eladó. Cegléd, Rákóczi út 35. sz. I. Lakos. Városközpontban há­romszobás, konyhás házrész eladó. Érdek­lődni: Cegléd, Szövet­ség u. 1. V. lh. fsz. 2. Lakástakarítást, ab­laktisztítást, közüle- tek részére is. Elő­jegyzést 'elfogadok. Dani Károly, Cegléd. Kossuth F. u. 54. I. th 5. em. 15. Eladó 600 négyszögöl szőlő, Mikebudai út. Tálas D. Érdeklődni: Cegléd, Malom u. 5/B.. A ceglédi Magyar- Szovjet Barátság Mgtsz felvételre keres tehenészeket, jó kere­seti lehetőséggel. — Munkásszállást bizto­sítunk. Jelentkezni lehet a termelőszövet­kezet Külső-Kátai úti tehenészeti telep ve­zetőiénél. 54 nm-es, kétszobás, erkélye* lakás 4- pa­rázs eladó. Cegléd, Kossuth Ferenc u. 50. II. Ip, I. em. 4. szám alatt. Érdeklődni le­het: hétfőtől péntekig 18 óra után. Eladó: TJgyer, 6. dű­lőben 300 négyszögöl szőlő. gyümölcsös éoítőanyaggai együtt. Egy ADONISZ ülő- garnitúra és egy Sim­son moi-orkeréknár. — Érdeklődni lehet: Cegléd, Kossuth F. u. 36. III. lh. TV. em. 13. aitő. Lendvaí Miháfv. IC frsz.-u. Wartburg szgk., lejárt műszaki­val, üzemképes álla­potban olcsón eladó. Érdeklődni 17 órától lehet, Cegléd. Felház u. 14. szám alatt. Családi ház eladó. — Cegléd. Vitéz utca 2. szám alatt. Eladó minden elfo­gadható áron, idős­kori, egészségi álla­pot miatt 2x300 négy­szögöles körtegyü­mölcsös, bekerített, első rendű helyen. Villany, kút van. Konzervgyártól 5 perc lárásra. Ugyanezen a területen eladó Far­kas Jánosnénak 500 négyszögöles. főleg körtegyümölcsöse, be. kerítve, 10 méteres, újonnan épült. tető alatt levő épülettel. Érdeklődni lehet helyszínen: Kovács Sándornál, Cegléd Kis-Gerlyei híd mel­lett. 1500-as Lada, 1988-ig érvényes műszakival eladó. Színe fehér, évjárata 1982, Cím: Cegléd, Mező utca 16. Könnyeim fizikai munkát vállalna kö­zépkorú fiatalember, helyben vagy közeli városba, nappali mű­szakban, portás is le­hetséges. Megkereső- levelet: „Megbízható, 144 802” jeligére ké­rem, a Hírlapkiadó Vállalat kirendeltsé­gére, Cegléd, Teleki utca 30. szám. Három szó oás össz­komfortos családi ház eladó, Cegléd, Csen- geri-szél 38. szám. Kiadó bútorozott szo­ba, magányos férfi részére. Cegiéd Beze- rédi utca 44. Feteö-Nyár egyhazán, Kossuth telep 42. szám alatt lakható épülettel, állattartásra is alkalmas tanya, 800 négyszögöl telekkel eladó. Megtekinthető vasárnaponként. Ér­deklődni: Kovács György, Albertirsa, Kolozsvári út 46. szám alatt. ______________ Ce gléden, Déli út 71. számú, két család ré­szére is megfelelő, összkomfortos családi ház eladó. (Két utcai bejárat van). Ugyan­itt 10 hektóliteres olajtartály is eladó. — Érdeklődni lehet: hétfő, péntek kivéte­lével mindennap. Eladó Csemőbe 800 négyszögöl bekerített szőlő, gyümölcsfákkal. Nagy lakható épület­tel -f sok gazdasági mellékhelyiségekkel, két fúrott kúttal. ga­rázzsal, a műút mel­lett. Villany van. Ér­deklődni: Varga Jó­zsef, csemő, Agyagos dűlő 5. szám. Eladnám vagy elcse­rélném kétszobás, 54 négyzetméteres, OTP-s lakásom egy vagy másfél szobás, taná­csi lakásra. Érdek­lődni: Cegléd, Kos­suth Ferenc út 48. sz. II. lépcsőház, föld­szint 1. Cegléd, Kátai u. 5. szám alatti ház eladó. Érdeklődni lehet a helyszínen, 18 óra után vagy szombat, vasárnap délelőtt. Táncsics M. u. 2. II. emelet 9. Szőkééknél. La,kás eladó, sürgő sen, építőanyaggal együtt. — Érdeklődni lehet: 15—16 óráig mindennap, Cegléd. Bein utca 10 szám. A SPHERO-EVIG KFT vegyesvállalat felvé­telt hirdet az alábbi munkakörök betölté­sére: technológusi, követelmény: közép­fokú vagy felsőfokú gépipari végzettség és 5-10 év feletti szak mai gyakorlat, gépbe- áliítói, követelmény gépipari szakközép­iskolai érettségi vagy géplakatos szakmun­kás képesítés; 5 év feletti szakmai gya korlat, minőségi ellen­őri, követelmény: kö-^ zépfokú gépipari vég­zettség, 3 év feletti gyakorlat bérezés: a végzettségtől és gya­korlati időtől függően megállapodás szerint. Jelentkezni lehet: az ÉVIG Villamos Kis­gépgyár személyzeti és szoc. osztályán Cegléd, Törteli u, 12. Eladók két darab ivómar segédmotor, egy darab kétkerekű kézikocsi. Cegléd IX. kér., Percei u. 7. szám. Gyermektelen házas­pár részére bútorozott szoba kiadó. Cegléd, Déli út 89. szám alatt. Bútorzottt szoba, konyha, fürdőszoba, gyermektelen párnak albérletbe kiadó. — Cegléd, Vitéz utca 16. Mindenféle bontási anyag eladó. Érdek­lődni : Cegléd, Gubody utca 26. Telefon este: 11-272 vagy napköz­ben a Rákóczi út 28. szám alatt. Hároméves Trabani combi eladó Cegléd 7öMfa, u. 10 Cípöfelsorész-keszitő szakmunkásokat és betanított munkáso­kat felveszünk, álta­lános iskolát végzet­teket betanítunk al- bertirsai üzemünkben Jelentkezés: a telep­vezetőnél, a műveze­tőnél. Albertirsa. pes­ti u. 28. Haladás Ci­pői pnn Szövetkezet. FELVESZÜNK — mslegüzemi munkára — jó kereseti lehetőséggel férfi dolgozókat. Több műszakos üzembe esztergályosokat. Jelentkezni: KOSSUTH MGTSZ, Cegléd, Körösi út 19. Cegléd, Kossuth tér 6. B. lh. I. 12. (Cit­romház), egyszobás, összkomfortos, első emeleti szövetkezeti lakás csak kp.-ért el­adó. Érdeklődni lehet: 18 órától. _____ 40 4 négyszögöles hob­bitelek, termő gyü­mölcsfákkal. bekerít­ve eladó. Érdeklődni: Király Sándornál, Cegléd, Juhász Gyula utca 19. Eladó zárt verandás, szoba, konyhás 1/2 ház, azonnal b$köl tözhető: Irányár: 200 ezer Ft. Érdeklődni Cegléd, Jókai utca 28. Kilenchónapos vem­hes üszők eladók. Ér­deklődni: Cegléd XIV. kér. 51. szám, Kovács Lajos. Fiatal házaspár, egy gyermekkel, eltartási szerződést kötne idős nénivel vagy bácsival ottlakásért. Cím: Ceg- iéd. Sallai Tmre u. 30. Elcserélném kétszo­bás, nagyméretű ta­nácsi lakásomat ket­tő egyszobás, tanácsi lakásért. Érdeklődni egész nap, Cegléd Kossuth Ferenc út 54 II. em. 4. ajtó. Budai úti 376 négy szögöles hobbitel«1' zártkerti részén, ff*», liavázaikkal is) sürgő­sen, ái^on alul, eladó — Érdeklődni lehet Cegléd. Mátyás király utca 17. Gyurkó. Cegléd, Szarvas u, 20 szám alatti lakrész eladó. Érdeklődni: a 10-254-es telefonon, egész nap. Vízilabda OB II Kettőbői három lett MBmm Mozi—------=r.--=r==rs^:^^-.-. ^ á szolnoki rádió műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom