Pest Megyei Hírlap, 1985. március (29. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-13 / 60. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XII. ÉVFOLYAM. 60. SZÁM 1985. MÁRCIUS 13., SZERDA Szombaton és vasárnap is nyitva Most vizsgázik a faiskola Az igazi nagy kertészek so­sem csupán a termésre gon­dolnak. Mindig van vaiami más hozzáfűzni valójuk is a ten­nivalókhoz. Végeredményben emberközpontúak. Gyakran felütöm dr. Bálint György Gyümölcsöskert című kötetét is ott, ahol a szerző a követ­kezőket írja: Óva intem kedves olvasó­mat attól, hogy kertészpálya- íutását fairtással kezdje. Hagyjuk meg azokat a fákat, amelyek egészségesek és — ha nem is a legjobb, de — vala­milyen gyümölcsöt teremnek mindaddig, amíg az általunk ültetendő csemeték fává nem serdülnek. A szép öreg iák már az első évben változatos­sá teszi a kert képét, árnyékot adnak, megtermik az első sa­ját gyümölcsöt, és még arra is alkalmasak, hogy a kezdő ker­tész rajtuk próbálja ki a met­szési tudományát. Amikor pe­dig kivágásra ítélünk egy gyü­mölcsfát — mielőtt fejszét emelnénk rá, gondoljunk ar­ra, hogy a fa az ember életé­ben egyszeri és megismétel­hetetlen; felneveléséhez sok fáradság, szakértelem, törődés, de mindenekelőtt sok idő, hosszú évek kellenek. Mérnök eladók Ilyenkor, a kerti teendők nyitányán- találjuk igazan eiemükben a Gödöllő és Vidé­ké Áfész 30-as főút melletti gyümölcs- és díszíalerakatá- nak dolgozóit. Ezekben a na­pokban, hetekben erre járva még* azok is idepillantanak lopva, akik nem is foglalkoz­nak gyümölcstermesztéssel. A tavaszhoz éppúgy hozzátarto­zik a faültetés, mint a télhez a Télapó. Eredetileg virágföldért nyi­tottam be Szobonya Miklósné dísznövénytermesztő mérnök és Csernyikné Nagy Margit kertészmérnök árudájába, de engem is megfogott a gazdag csemeteválaszték, s kíváncsivá tett. mire számíthatunk a na­pokon belül kezdődő idényben. Ahogy elmondták, pár nap alatt rengeteget engedett a földben a fagy, s ezt magam is tapasztalhattam, hiszen pa­takokban zúdult alá a víz a telepen is. Ám nem süllyedt még mélyre a cipőm, a felső pár centiméteres sár alatt megtartott a keményre fa­gyott föld. — Reméljük, hogy a hét kö­zepétől már árusítani tudjuk a csemetéket. Ha beindul a vásár, akkor szombaton és vasárnap is dóiig itt leszünk, várjuk a vevőket — szolgáit a jó hírrel Szobonya Miklósné. — Tavaly ilyenkor már napi negyvenezer forintos bevéte­lünk volt, most csupán a vi­rágföldet, a zöldségföldet és a palantaneveléshez való földet vihetik tőlünk, s a tőzeget, valamint a nagy hatású Ff.O- FXJNA szerves trágyát. Ebből egy tonna megfelel harminc tonna istállötrágya értékének. Egy zsák elég kétszáz négyzet­méterre, de a fólia alá több kell belőle. Népszerű a körte — Minden gyümölcsből bő­séges fajtaválasztékkal ren­delkezünk, hogy a legkülön­félébb igényeket is kielégít­hessük. A dísznövényekkel es a szőlőveszőkkel együtt tizen­egyezer leendő szép növényt kínálunk a pár hét alatt meg­vételre. A kis iroda falán az enge­délyező okirat dátuma 1971. április 19. A tizennégy év alatt ez a lerakat mind ismer­tebbé vált. Szinte hihetetlen, de vevőjük az egész ország. Zalából is jöttek már, de a forgalom ötödé (!) Salgótarján környékéhez kapcsolódik. Gyakori, hogy egy-egy vásárló összeírja a környező gazdák igényét s úgy jön Gödöllőre. Járt már itt tábornok is. Melyik gyümölcs a legked­veltebb? Nehéz bármelyiket is kiemelni. Általában az szokott a legjobban fogyni, amiből az előző évben kevés termett. A meggy még mindig kelendő, az iránta megnyivánuló ke­resletre kevésbé hat az előző tényező. Újra népszerű a kör­te. Az ősszel lerakott ötezer cserríetéből tavaszra csak ezer- hatszáz maradt. Barackból is elfogyott vagy háromezer pél­dány. — Ezek szerint rengeteg gyümölcsöt kellene termel­nünk ... — Sajnos, sok csemete sor­sa mostoha. Mert nem elég el­ültetni, gondozni is kellene őket. Gyakran hatástalanok a szakmai tanácsaink, jobban hallgatnak a szomszédra. Nem mindegy pedig, milyen mélyre ültetjük a fákat, hogyan metsszük őket! Nincsen össz­hang a telepítési kedv és a szakismeretek szintje között. Sok esetben hiába mondjuk, hogy az örökzöldeket csak a földlabdával együtt lehet át­ültetni. Már itt lerázzák. Vár­hatják is, míg megered. A saját termés — Merínyibe kerülnek a gyümölcsfák? Galgamenti Tsz Vezetékes gáz a majorba Manapság a beruházási ter­hek készülnek el talán a leg- rehezebben szövetkezeteink­ben. Az mindenki előtt vilá­gos, hogy ha eredményesen ikarunk termelni: ahhoz nél­külözhetetlen az újabb anyagi Udozat, A gépek, eszközök, »pül etek egy része a haszná- at következtében, meg termé­szetes úton is elkopik, elavul. Pótlásukról, gondoskodni kell. A túrái Galgamenti Magyar —Kubai Barátság Tsz-ben az idén fejlesztésre tizenhatmil­lió forintot irányoztak elő. Gnnek mintegy a felét a Ha- "iszti-major vezetékes gázzal történő ellátására, illetve a 728 férőhelyes tehenészeti te­lep aggregátorházának építésé­re fordítják. Az összeg másik felét, te­hát körülbelül nyolcmillió fo­rintot a gépek pótlására ter­vezték elkölteni. A gépek vá­sárlásában ők sem tudnak minden részletre kiterjedő komplex beruházási tervet ké­szíteni, hiszen az említett ösz- szeg csak látszatra nagy, belő­le még az úgynevezett felhal­mozási adót is ki kell fizet­niük. így csupán az elhaszná­lódott, a leváltásra végképpen megérett gépek helyett vesz­nek másikat. Ezek közül a leg­jelentősebb lesz a három MTZ—550-es, az egy-egy MTZ—80-as, illetve -82h?s traktor, az ND—4 markolóra­kodó, a Hesston-fűkasza. a két fixplatós IFA-tehergépkocsi, a négy pótkocsi és egy takar- mánykeverő-kiosztó kocsi. wimtáou'mm Az I akció. Színes, szinkro­nizált szovjet' filmvígjáték. Csak 4 órakor. Házibuli. Szines, szinkroni­zált francia filmvígjáték. 6 és 8 órakor. — A koronás példányokat egységesen hatvan forintért adjuk. Ez az országosan elfo­gadott legalacsonyabb ár. Ál­lamilag' ellenőrzött, fertőzés- mentes oltványokat kapunk. Senki sem sokailhatja az árat, hiszen ezeket a csemetéket elő kell állítani, és az költségek­kel jár. De magáért beszél az, hogy most a piacon ennyiért jó esetben három kiló almát lehet venni. Vajon hányszoro- san térül meg a kiadás? Mit csinál az, aki fát ültet? Már-már gondolkodás nélkül feleljük a kérdésre, az bízik a jövőben. És azt is tudja, hogy még a banán sem esik jobban annál a gyümölcsnél, amelyi­ket a saját fánkról szürete­lünk ... Balázs Gusztáv A nap programja Gödöllő, művelődési ház: Reformvár. Beszélgetés Ka­marás István és Varga Csaba szociológusokkal, 10 órakor. Irodalmi mű filmen, Móricz Zsigmond Légy jó mindhalá­lig, 14.30 és 17 órakor. Iskola­otthonos foglalkozás (játékta­nulás), 15.30 órakor. Pedagógiai gyakorlát, videós módszertani felkészítés. 15 óra­kor. Pest megyei pedagógusok nyelv- és beszédművelő tanfo­lyama 14 órakor. Gödöllő, könyvtár: Az . öszdkék . nVügdíjasklub: A Gaíga-vidék 1848—49-es sza­badságharcáról, Bank László hadtörténész előadása, 15 óra­kor. Emléke máig él A politizáló borbélymester Ha élne, most lenne 75 éves Mukk Sándor. Ismert ember volt. Az 1920-as évek máso­dik felében került Gödöllőre, miután Budapesten kitanulta a férfiíodrászatot. Korán el­kötelezte magát a munkás­mozgalommal. Alig töltötte be a 16. életévét, gyerekként párttag lett és maradt is 1955- ben bekövetkezett haláláig. Jellemben és testi alkatban is kiemelkedett. Magas. széles Váltó, klisportol’t embernek is­merhettük, aki nem ijedt meg az árnyékától. Amíg a ven­déggel foglalkozott, mindig volt mondanivalója, valóság­gal elszórakoztatta a székben ülőt. Halála után legendák keringtek róla: a közügyek szeretetéről éppúgy, mint az emberek megbecsüléséről. Hu­morát és éles viccelődését sok­szor idézgették. Nemrégiben kerestem föl otthonában Gödöllőn élő fiát, hogy a,pja élete és munkája iránt érdeklődjek. A Mun­kácsy Mihály utcai lakásban beszélgettünk Mukk Sándor­ral, a Ganz Árammérőgyár dolgozójával. Meliton nevű kisfiával volt otthon, aki — mint mutatta is — már négy­éves. — Apám példaképem volt, mondja, Sándor, örülne az unokának is. Nálunk egy fiú van, György bátyáméknak kettő. Ügy tapasztaltuk, hogy apám igen előrelátó ember volt, jól látta a társadalom fejlődését, mindazt, ami mos­tanáig bekövetkezett. Ö 1931- ben lett önálló kisiparos Gö­döllőn, első üzletét a Petőfi téren nyitotta meg. Anyánk sokszor mesélte, hogy apu Pestre jár, mindig azt mond­ta sportügyben megy, de ké­sőbb kiderült az igazság: a politikai munka kívánta így. Szakmai munkája mellett a község kulturális és sportéleté­ben is aktív szerepet vállalt. Sokan élnek még kortársai közül, akik mindenre emlé­keznek, akikkel együtt dolgo­zott. Tagja volt az ipartestü­leti dalkörnek, a színjátszó együttesnek, a sportkörnek. Dcnyi István Gábor Áron utcai szabómester, is örömmel beszél a régi jó barátról. — Sanyi nagyszerű ember volt, mondja, részben szerepe lett abban, hogy a Pest megyei Oivaccirsk fóruma Mindennap óvoda? Március 5-én az aszódi TÜZÉP-telepen kora reggeltől sorakoztunk viszonylag nem túl sokan. Amint hét órakor az egyik kiadó hölgy a há­tam mögött lévő, körülbelül tizenötödik embernek odaad­ta a végcédulát — jelezvén, hogy utána már ne álljon sorba senki — mindannyian reménykedtünk elől, hogy ka­punk valamit. Kaptunk is! A különbség csak az volt, hogy az eleje, 45—50 ember fejenként öt mázsa német brikettet, a má­sik része pedig csak ordihá­lást az egyik kiadótól. Már éppen én kerültem be. mire kijelentették, hogy elfogyott a szén! Nem kell matematikus­nak lennem, hogy kiszámít­sam: jó. ha a felét kiadták! Megdöbbenésemnek bizonyí­tékát adván bementem az irodába érdeklődni, hogy hány személy kapott szenet. Cso­dálkozásomra ezt nem tudták, de azt bevallották, hovv 400 mázsa szenet, osztottak ki. De rsltunk kívül még valón kik­nek? Könnyen kiszámítható, hogy legalább nyolcvan sze­mélynek kellett volna kapni. Az osztás kezdetén viszont minden fuvaros úgy nyüzs­gőit, mint hal a vízben. Ekkor kirohant a telep ve­zetője, Debreceni Imre és a kezembe nyomott egy paksa- métát, bizonyítván, hogy az óvoda, iskola és a többi is igénylő, de mire belenézhet­tem volna, már el is vette. Mindannyian zavart állapot­ban voltak, amikor megkér­deztem, hogy ezek az intéz­mények mindennap visznek szenet? Jó kis kibúvó ez, úgy lát­szik, már egypárszor bevált. Annál is inkább, mert ezt megelőzően, másodikán és ne­gyedikén is volt szén, mégpe­dig ennél jóval több. Nos, én ezt már nem nézhettem meg hivatalosan, de az illetékesek igenis jó volna, ha egy kicsit utánanéznének a dolgoknak. Upvanis. aki a kapu túlsó ol­dalán tolong, az sem hülye, csak kiszolgáltatott. Palva Gáborné Bag, Bánya utca 2. Műszakiak dicsérete Szigorú önelszámolásban Szigorúbb önelszámolási rendszert vezettek be az el- műit években a túrái Gaiga- menti Magyar—Kubai Barát­ság Tsz-ben a traktor-, a te­hergépkocsi, valamint az energiaszolgáltató üzemekben. A legutóbbi értékeléskor igy már azt is megállapíthatták, hogy ezek a szolgáltató ága­zatok milyen áron segítik a többieket. Nemcsak természe­tes mutatókban, tehát az el­végzett normálhektár vagy tonnakilométer teljesítményé­ben, hanem forintértékben is kifejezhető most már a gaz­daságon belül végzett szol­gáltatásuk, s az is, hogy ez mibe került. Tavaly elérték, hogy a traktorok szűkített üzemóra­költsége kisebb lett a terve­zettnél, így mintegy 18,5 szá­zalékos megtakarítást értek el. A tehergépkocsik használatá­ra ugyanez mondható el, itt az üzemórára jutó költséget sikerült a tervezett érték alá csökkenteni. Nem kis dicsé­ret ez a gazdaság műszaki szakemberei számára. Rendőr-főkapitányság labda­rúgócsapata abban az időben Gödöllőre települt. Az orszá­gos hírű NB Il-es együttes sok dicsőséget szerzett Gö­döllőnek. Dr. Hajgató Kálmán arány- diplomás ügyvéd, aki már nyugdíjban van, úgy vélekedik, hogy Mukk Sándor még a tragédiát is viccesen vette. — Nagyon szerettük őt színpadi szerepléseiben. Sokat tréfálko­zott, úgy, hogy olykor nem is tudtuk, mi a való, tulajdon- képpen csak a felszabadulás után derült ki, hogy kora if­júságától párttag. • Czangár Gyula 1931-től él Gödöllőn, szintén úgy emlék­szik, hogy számtalan rendez­vényen . szerepeltek, együtt. Tőle tudom, hogy nemcsak szerepelt a darabokban, ha- . nem rendezte is azokat. Borbély Mihály mondja ró­la: A felszabadulás után, ami­kor párttitkár lettem, együtt voltunk, a vezetőségben Mukk Sándorral, ő volt a szervező titkár. 1955-ben pártiskolára jártam, itthon ő helyettesített. Az iskolára érkezett hozzám halálhíre. Szerettem, mint mindenki, aki ismerte. Mun- kascsaiádból származott, édes­apja itt volt kőműves, anyja viszont aszódi lány. Hol van az az idő, amikor a mai Dózsa György úton volt a kis borbélyműhelye. Csiba József Négy ellenőr utazik Elment a végtelennek tűnő tél végre, és az első tavaszi szövetségi napra kellemes időben érkeztek az érdekeltek. A kicsinosított, tiszta terem­ben szívesen foglaltak helyet és beszélgettek a felkészülés­ről. Ilyen nagy érdeklődés ré­gen előzte meg a bajnoki nyi­tányt. Elöljáróban elhangzott, hogy teljesen érthetetlen, amit a megyei szövetség produkál év­ről évre. Az MNK-ba felju­tott két csapat,, az Aszód és a Túra papírjai ismét elvesztek. Túra pedig a nevezési díjat is befizette. Az ilyen ügyintézés rontja a megye tekintélyét. A jövőben a játékvezetők számára külön napon, minden hétfőn lesz szövetségi összejö­vetel, míg kedden este a csa­patok képviselői találkoznak. így nem zaixirják egymást. Az elnök arra is felhívja a figyel­met, hogy egyik-másik igazol­ványban megtévesztő fotók vannak, gyerekkori képek. Lé­nyeges, hogy ebben is rendet teremtsenek. Elsősorban a klubok feladata ez. A pályákon is szeretnék emelni a vezetés szívonalát. Nemcsak a saját játékvezetői keretet dolgoztatják, hanem pesti NB-s és megyei szintű bírókat is foglalkoztatnak. Nagyon fontos az események egységes elbírálása, az, hogy azonos vétségért azonos bünte­tést adjanak. Ragaszkodnak a szabályok betartásához a szereléseknél is. A stopli nem lehet na­gyobb 20 milliméternél. Ha valamelyik csapat óvni kíván, akkor már a szünetben kell jeleznie azt, hogy a játékve­zető igazoltassa a megnevezett játékost. A jövőben minden héten négy szövetségi ellenőr utazik, bérüket a szövetség fe­dezi. A csapatoknak egy sze­zonban csak egyszer kell el­lenőrt fogadniuk, ha a fe­gyelmi bizottság nem határoz másképp. Ádám Mihály, a játékveze­tőküldő testület elnöke felhív­ta a figyelmet arra, hogy az egyesületek csakis a körzeti szövetség bélyegzőjével ellá­tott papírokra fizessenek a bí­róknak. Sári Géza, a GEAC II. esetében a kezdési idő­pontok előbbre hozását kérte, amikor a GEAC I otthon játszik. Tgy a második csapat előmérkőzést: viv. Bazán Ist­ván, a györkiek intézője be­mutatta Kovács Sándort, aki ezentúl képviseli őket. 1S40- ben Kovács Sándor alapító tagja volt az egyesületnek. Volt elnök és edző. most, hogy nyugdíjba megy, szabad ide­jében faluja sportját kívánja szolgálni. Cs. J. Röplabda Győzelmek és vereségek Folytatódott az NB Il-es nőj röplabdabajnokság. Az első ta­vaszi mérkőzésen az MHD Va­sas csapatát fogadták a lányok. MHD Vasas—GSC 3-1 GSC: Kardosné, Somogyiné, Süpek, Kolozs J., Körösfői F„ Szentivánszki. Csere: Ádám, Kolozs E. Edző: Körösfői László. A bajnókjelölt ellenfél a7 őszi idényben valamennyi mérkőzését megnyerte. és mindössze két játszmát vesz­tett. Így dicséretes a játszma­nyerés ellenük, ez vezette be a találkozót. A folytatásban érvényesült a két volt sokszo­ros válogatottal fellépő fővá­rosi csapat nagyobb tudása. Jó: Süpek, illetve küzdelem­ben az egész csapat. MHD Vasas ifi—GSC ifi 3-0 GSC ifi: Havas, Szaniszló, Dóczi, Kiszel, Bódi, Bucherna. Csere: Ákoshegyi, Balogh. Ed­ző: Dóczi István. Biztosan győzött a nagyobb tapasztalaid és átütőerejű bu­dapesti csapat. GSC—Esztergomi Medicor 3-0 GSC: Somogyiné. Kardosné, Süpek, Kolozs J., Körösfői F., Szentivánszki. Csere: Kolozs E., Huszár, Szaniszló. Az esztergomi mérkőzésen biztosan győztek leányaink. Főleg ütőerőben múlták felül ellenfelüket, de sok pontot eredményeztek a jól időzített ejtések is. Sikeres nyitásokkal is többször okoztak zavart a házigazdák soraiban. A csú­szós talajhoz jól alkalmazkod­va, megfelelően fogadták az ellenfél nyitásait. Jó: Somogyiné. GSC ifi—Esztergomi Medicor ifi 3-0 GSC ifi: Dóczi, Bucherna, Havas, 'Kiszel, Szaniszló, Ba­logh. Csere: Akoshegyi. Az ifjúsági csapat is fölénye­sen nyert, csupán a második játszma volt szoros. Ütőerőben sakkal jobbak voltak lányaink, csak a mozgékonyságuk nem volt kielégítő. Lövészeknek Kispuskás lövészversenyt szervez a forradalmi ifjúsági napok alkalmából az MHSZ városi vezetősége, a városi KISZ-bizottság és az ifjúgár­da. A március 17-i versenyen — melyet 9 órai kezdettel a Ganz-lőtéren, a Táncsics Mi­hály út 5. szám alatt kezdenek —, tizennégy éven felüliek ve­hetnek részt. Nevezni a helyszínen lehet. A nőj és férfi kategóriában a legmagasabb köregység alap­ján számítják a helyezéseket. A lőfeladat TOZ—8 típusú kispuskával fekve, feltámasz­tás nélkül ötven méter távol­ságra három próbalövés, majd annak megtekintése és lera- gasztása után tíz értékelt lö­vés. A klubok fegyvert hoz­hatnak, de a helyszínen is lesz puska. Lőszert vinni tilos! ISSN 013S—láSi itíöaóúöi Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom