Pest Megyei Hírlap, 1985. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-01 / 26. szám

2 1985 FEBRUÁR 1., PÉNTEK Megnyílt a bécsi tárgyalások 35. fordulója Elfogadható megállapodásokat Csütörtökön megnyílt a közép-európai haderők és fegy­verzetek csökkentéséről folyó tárgyalások 35. fordulója. Az első ülés arról tanúskodott, hogy a Nyugat folytatja halogató taktikáját és a bécsi tárgyalásokon — a szocialista országok megegyezési szándéka ellenére — egyelőre továbbra sem vár­ható haladás. Valerian Mihajlov nagykö­vét, a szovjet küldöttség ve­zetője beszédében rámutatott, hogy a Varsói Szerződés or­szágai rövid időn belül készek megállapodni, de a NATO- államok továbbra is meddő vitákkal gátolják a megegye­zést. A szocialista országok szóvivője az ülés után han­goztatta: minden előfeltétel megvan ahhoz, hogy kölcsö­nösen elfogadható megálla­podást érjenek el Bécsben. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a Nyugat változ­tasson magatartásán. A tavaly áprilisi NATO-javaslat nem szolgálhat a megegyezés alap­jául, mert alapvető feltételek hiányoznak belőle: így a ja­vaslat (többi között) nem tér ki a fegyverzetek csökkenté­sére, a légierők létszáma és a hadgyakorlatok korlátozására, sem pedig arra, hogyan lehet biztosítani a két fél hadierői­nek egyenlő szinten tartását a jövendő csökkentés után. A szocialista országok nem kí­vánnak új formát a bécsi tár­gyalásokhoz, hiszen azok ke­rete, célja világos: mielőbb meg kell egyezni a katonai szembenállás szintjének gya­korlati csökkentésében„ ami­hez jó alapot kínál a VSZ 1983-as egyezmény-tervezete. A lényeg a haderők csök­kentése — az ellenőrzés en­nek függvénye. Utalt a szó­vivő arra a nyugati taktiká­ra, amely az ellenőrzést állít­ja a középpontba, mielőtt még megállapodtak volna arról, mit kell majd valójában el­lenőrizni. A szocialista országok egyébként 11 év alatt már mintegy 20 javaslatot terjesz­tettek elő Bécsben, lényege­sen többet, mint a NATO — mondotta. Várhatóan lesznek további szocialista javaslatok is — tette hozzá a szóvivő, aki hangoztatta: amint a genfi szovjet—amerikai fegyverzet­korlátozási tárgyalások alaku­lása segítheti a haladást Bécs­,4 Pravda cikke a Pentagon fegyverkísérleteiről Bevethető robotok készülnek Az amerikai hadiipar már gyártja a „gondolkodó’’ robot­fegyvereiket, a Pentagon pedig ezek harci bevetésére készül —■ írja csütörtökön a moszk­vai Pravda amerikai lapjelen­tésekre hivatkozva. A kaliforniai Robot Defense’ Systems cég egyik alkalma­zottja újságírókkal közölte, hogy vállalatánál katonai ro­botok sorozatgyártásánál&meg- kezdésére készülnek. Várha­tóan még ez év végéig meg­kapják az első rendeléseket a cég által kifejlesztett „ember nélküli felderítőgépre”. A Grumman Corporation „robot-harckocsik” létrehozá­sán dolgozik, amelyeket hat mérföldes körzetben távvezér­léssel irányítanak, Ez az órán­ként 60 mérföldes sebességgel haladó robot felderíti és meg­támadja a páncélozott eszkö­zöket — írja a Pravda hírma­gyarázója. A hegyei ügyészség vádemelése . Provokáció a társadalom ellen A vajdasági ügyészség szer­dán Gdanskban vádat emelt Bogdan Lis és Adam Michnik ellen, mert 1985. január 21-én részt vettek a „Szolidaritás” úgynevezett ideiglenes koor­dinációs bizottságának illegá­lis ülésén. A tanácskozáson olyan, a társadalmi légkör megmérge- zésére irányuló felhívást fo­gadtak el, amely a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet­ben egyértelmű provokációnak minősül. Adam Michnik élt a tavaly júliusi amnesztia nyújtotta lehetőséggel. Ugyancsak az amnesztiatörvényt alkalmazva szüntették be december 14-én a büntetőeljárást Bogdan Lis ellen. Az ügyész úgy, döntött, hogy az eljárás lefolytatásához nem szükséges a vádlottak előzetes letartóztatása. ben, úgy ez fordítva is elkép­zelhető. A NATO nevében felszólalt Josef Holik, az NSZK nagy­követe ugyancsak reményét fejezte ki, hogy a genfi tár­gyalások megkezdése pozitív hatással lesz a bécsi fórum­ra. A nagykövet — .híven a régebbi NATO-taktikához — arról beszélt, hogy különösen a (11 éve vitatott) létszám­kérdésnek és az ellenőrzésnek van nagy jelentősége. Moszkva: Francia gazdasági küldöttség Népes francia gazdasági küldöttség folytat tárgyaláso­kat a szovjet fővárosban. A delegáció a szovjet kereskedel­mi és iparkamara meghívásá­ra érkezett kedden Moszkvá­ba. A francia küldöttségben hatvan nagy és közepes válla­lat képviselője kapott helyet. Képviselteti magát a Renault gépkocsigyár is, amely közre­működik az új Moszkvics sze­mélygépkocsi konstrukciós munkáiban és a gyártás meg­indításában. 5*0 jst-csshszhvák külügyminiszteri tárgyalások Erőfeszítések a bizalomért A moszkvai Kremlben csü­törtökön megkezdődtek a szov­jet—csehszlovák külügyminisz­teri tárgyalások. A baráti légkörű és teljes nézetazonosság jegyében le­zajlott megbeszélésen Andrej Gromiko és Bohuslav Chnou- pek a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit és kölcsönös érdek­lődésre számot tartó nemzet­közi problémákat tekintett át. A felek megerősítették, foly­tatják erőfeszítéseiket azért, hogy sikerüljön haladást elér­ni az európai bizalom- és biz­tonságerősítő, valamint lesze­relési kérdésekről tárgyaló stockholmi konferencián. Ezt szolgálja az erő alkalmazásá­nak lemondásáról, valamint a békés kapcsolatok fenntartásá­ról szóló szerződéstervezet is, amit a szovjet küldöttségve­zető terjesztett s konferencia elé. Andrej Gromiko és Bohus­lav Chnoupek a nukleáris fe­nyegetés elhárítása, a kozmi­kus és nukleáris fegyverkezé­si hajsza megfékezéséért foly­tatott küzdelem szempontjából nagy jelentőségűnek értékelte a hat ország állam- és kor­mányfőinek Űj-Delhiben meg­tartott tanácskozásán elfoga­dott dokumentumot. A szovjet—csehszlovák kül­ügyminiszteri megbeszélések pénteken folytatódnak. A TA5ZSZ szemkírója az űrfegyverkezésről A „rakétaemyő" csak utópia A „csillagháborús tervek” amerikai pártfogóinak egyik ér­velése az, hogy az Egyesült Államok területe csaknem száz szá­zalékig sebezhetetlcnné válna a megtorló ellencsapással szem­ben, ha rendszerbe állítják a kozmikus elemeket is magába foglaló rakétaelhárító védelmi rendszert — állapítja meg Vla­gyimir Bogacsov, a TASZ5Z szovjet hírügynökség szemleírója. Az úgynevezett hadászati védelmi kezdeményezés meg- indoklásakor Washington ab­ból indult ki, hogy az Egyesült Államok katonai fölényének elérésére irányuló gyakorlati lépések láttán a Szovjetunió karba tett kézzel ül majd. Csakhogy az Egyesült Álla­mok által megbontott egyen­súly helyreállítása érdekében a Szovjetunió hadászati poten­ciáljának növelése értelmében kénytelen lenne ellenlépéseket tenni — szögezi le a szovjet katonai hírmagyarázó. Ezt vagy támadó erőinek fokozá­sával, vagy védelmi eszközei­nek kibővítésével érhetné el. Mindkét esetben az amerikai „hadászati védelmi kezdemé­nyezés” tervének megvalósí­tása korlátlan fegyverkezési versenyhez, a katonai szem­benállás szintjének emelkedé­séhez vezetne. A rakétaelhárító rakétarend­szerek korlátozását előíró Tüntetések Radar tömeggyilkos ellen Ausztriában Súlyos belpolitika válság Az Osztrák Szocialista Párt (SPÖ) elnöksége csütörtöki ülésén azt ajánlotta a párt képviselőinek: szavazzanak bi­zalmat Friedhelm Frischen­schlager honvédelmi minisz­ternek. Az ellenzéki osztrák néppárt pénteken bizalmat­lansági indítványt nyújt be a Reagan elnök nyomást gyakorol a törvényhozásra Washington álláspontja merev Reagan elnök igyekszik nyo­mást gyakorolni az amerikai törvényhozás tagjaira a kato­nai költségvetés elfogadtatása érdekében. A jövő héten elő­terjesztendő új költségvetés­ben ugyanis — amelybeh szá­mos szociális jellegű kiadást csökkenteni kívánnak — a katonai költségvetést csak minimális mértékben akarják visszafogni, s ez máris ke­mény ellenállásba ütközik a kongreszusban. Reagan szerdán a képvise­lőház megajánlást bizottságá­nak tagjait hívta meg tanács­kozásra, csütörtökön pedig a fegyveres erők bizottságának tagjaival találkozott. Az elnök azzal érvel, hogy a Gemfben márciusban megnyíló leszere­lési tárgyalások küszöbén az Egyesült Államoknak „kellő határozottságot” kell tanúsíta­nia a megfelelő megegyezés ki­vívása érdekében — e határo­zottságot pedig elsősorban a fegyverkezési programok tá­mogatása jelenti. Az elnök a tanácskozásokon kifejtette elképzeléseit a genfi tárgyalásokról is. Azt mon­dotta például, hogy közölte az a meri Icai küldöttség vezetői­vel: „ha nem tudnak jó meg­egyezést elérni, keljenek fel a tárgyalóasztaltól és menjenek haza”, mivel „a megegyezés hiányánál csak egy rosszabb dolog van: a rossz megegye­zés”. Ennek jegyében követel­te például a törvényhozóktól, hogy támogassák az MX-raké- ta építésének folytatására irá­nyuló programot. „A NATO OLYAN ESZ­KÖZ az Egyesült Államok po­litikusainak kezében, amely nemcsak az egyetemes békét veszélyezteti, de magukat a szövetség tagjait is”, jelentette ki Andreasz Papandreu gö­rög miniszterelnök a napok­ban pártja parlamenti csoport­jának athéni tanácskozásán. S hogy a görög politikus nem minden alap nélkül mondotta ezeket, arra bizonyíték, hogy a NATO római katonai aka­démiáján a közelmúltban „el­játszották" egy Hellaszban végrehajtandó katonai puccs forgatókönyvét a „baloldali erők választási győzelmének esetére". A különös „játék” heves in­dulatokat váltott ki a görög fővárosban. Az athéni vezetés a NATO brüsszeli katonai bi­zottságához eljuttatott tiltako­zásában provokációnak nyil­vánította az esetet, s a római főiskoláról három görög tisz­tet, valamint egy diplomatát is visszarendelt. Az esetet a görög sajtó úgy értékelte, mint az ország független politikájá­ra gyakorolt nyomást. Kétségtelen, hogy amióta Görögországban a Papandreu vezette Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) került hatalomra, az Egyesült Álla­mok fokozódó nyugtalansággal figyeli az athéni politikai tö­rekvéseket. Ismert, hogy a gö­! J i eCYZET részt vett a hatok Üj-Delhiben megtartott tanácskozásán, ahol a leszerelés, a fegyverkezési verseny megfékezése szerepelt, ismételten megerősítette orszá­ga béketörekvéseit. S amíg a görög kormányfő az indiai fő­városban járt, újabb botrány pattant ki, Weinberger ameri­kai hadügyminiszter elszólása nyomán. A magas rangú ame­rikai politikus — mint ismert — egy sajtóértekezleten azt mondta, hogy Washington korszerűsíteni kívánja a görög földön tárolt atomeszközeit. Eddig ugyanis az Egyesült Ál­lamok sohasem erősítette meg, hogy a peloponnészoszi félszi­geten atomfegyvereket tárol. A WASHINGTONI ELSZÓ­LÁS mindenesetre jelzi, hogy az Egyesült Államok nem kí­ván lemondani a fegyverkezé­si verseny fokozásáról, még akkor sem, ha a NATO-szövet- ségen belüli egyetértés hiá­nyával kell szembenéznie. A görög magatartás az Atlanti Szerződés délkeleti szárnyán jelentkező repedésekre is fényt vet, amit az amerikai főváros­ban a fokozódó nyomás eszkö­zeivel kívánnak leplezni. Leg­alábbis ezt bizonyítja a római katonai „játék", Weinberger elszólása, s az a fokozódó fi­gyelem, amely a választásokra készülő Görögországot az utób­bi időben kíséri. Csitári János VITÁK A NATO DÉLKELETI SZÁRNYÁN parlamentben a szabadság pár­ti miniszter ellen, aki a múlt héten személyesen fogadta az Olaszországból átadott náci tö­meggyilkost, Walter Redert. Az ügy súlyos belpolitikai válság­hoz vezetett, miután az SPÖ egy sor vezetője, köztük — bécsi lapjelentés szerint — a kormány hat tagja is le kívánt mondani, tiltakozásul az ellen, hogy Frischenschlager a kabi­netben marad. A kompromisz- szumra Fred Sinowatz kancel­lár azért határozhatta el ma­gát, mert bizonytalannak tar­totta a lemondás esetén sor­ra kerülő új választások ki­menetelét. Reder — és Frischenschlager — ellen szer­dán este sok szocialista fiatal is tüntetett Bécsben. Az Európa Tanács tanácsko­zó gyűlésének 35 tagja szer­dán nyilatkozatban követelte Friedhelm Frischenschlager osztrák hadügyminiszter ha­ladéktalan leváltását szovjet—amerikai szerződés (SALT—I) értelmetlenné tet­te a rakétavédelem áttörésére képes, egymástól függetlenül manőverező, különböző cél­pontokra beprogramozott rob­banótöltetekkel végzett mun­kálatokat. A „hadászati védel­mi kezdeményezés” megvalósí­tása, az 1972-ben kötött szer­ződés washingtoni elutasítá­sa esetén a helyzet megválto­zik: a két fél erőteljesen hoz­zálát a fent említett robbanó­töltet típusok fejlesztéséhez. A „csillagháborús tervek” védelmezői a rakétaelhárííő védelmi rendszer megtervezé­sénél a fő hangsúlyt az ellen­csapást mérő rakétát pályájá­nak kezdeti szakaszában meg­semmisíteni képes potenciál megteremtésére helyezik. Ak­kor ugyanis a hordozó rakéta sebessége alacsony, néhány percnyi időtartamban. Vlagyi­mir Bogacsov emlékeztet arra: Robert McNamara, az Egye­sült Államok volt hadügymi­nisztere és több más amerikai szakkember egyetért abban, hogy a meglevő műszaki le­hetőségeket kihasználva a ra­kéta kezdeti gyorsulásának idejét azonban hatvan másod­percre is le lehet csökkenteni — márpedig ilyen rövid idő alatt a rakéta észlelése, a döntés meghozatala és a rakéta meg­semmisítése még akkor is le­hetetlen volna, ha az űrbéli rakétaelhárító fegyvereket a rakétatámaszpontok fölött te­lepítenék. A Washington által tervezeít rakétaernyő tehát enyhén szól­va lyukacsos — vonja le a végkövetkeztetést a TASZSZ hírmagyarázója. Genscher Belgrádhan Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja, külügy­miniszter csütörtökön kétna­pos hivatalos látogatásra Belg- rádba érkezett. Leszerelési találkoz rfí.v, •. >í Huszonöt ország több mint ötven prominens politikai szemé­lyiségének részvételével leszerelési találkozó kezdődött Athén­ban. A képen (jobbról a harmadik) Andreasz Papandreu gö­rög miniszterelnök megkezdi a tanácskozást. BmCsAK RÖVIDEN...MÉ A LÍBIAI Tripoliban csü­törtökön több ezer ember tün­tetett az amerikai 6. flottának az ország partjai közelében folyó provokációs hadgyakor­latai ellen — közölte a Jana líbiai hírügynökség. A tünte­tők az Egyesült Államok ér­dekképviseletét ellátó belga nagykövetség épülete elé vo­nultak és az amerikai manő­vereket elítélő^ nyilatkozatot olvastak fel. KLAUS BARBIE náci há­borús bűnös bírósági tárgya­lása előreláthatóan ez év de­cemberében vagy a jövő év elején kezdődik — közölte a lyoni főügyészség. A tárgya­láson 108 másodrendű vádló is részt vesz, köztük a volt Ges- tapo-főnök által annak idején deportált zsidó gyermekek hoz­zátartozói, valamint az ellen­állók és deportáltak szövetsé­gének képviselői. VASIL BILAK, a CSKP KB elnökségének tagja, a KB tit­kára csütörtökön Prágában fo­gadta Romes Csandrát, a Bé- ke-világtanács elnökét, aki munkalátogatáson tartózkodik Csehszlovákiában. A szívélyes baráti légkörű megbeszélésen áttekintették a nemzetközi helyzet és a nemzetközi béke­mozgalom időszerű kérdéseit. A kormányfő ugyanakkor, hogy szavainak nyomatélrot ad­jon, jó kapcsolatokat épített ki legtöbb" szomszédjával, va­lamint a Szovjetunióval. Fon­tos kereskedelmi és gazdasági megállapodások születtek At­hén és Moszkva között az el­múlt évek során. Egyedül a NATO-tag Török­országgal nem sikerült a hosz- szabb ideje fennálló feszült­ség csökkentése terén eredmé­nyeket elérni. Ebben — meg­figyelők véleménye szerint — szerepet játszik az is, hogy Ankara stratégiai jelentősége Washigton szemében az utób­bi években megnövekedett. Ennek a jelei az 1979-es iráni iszlám forradalom győzelmét követően rajzolódtak ki, ami­kor az Egyesült Államok a korábbinál nagyobb összegű segélyeket folyósított Törökor­szág számára, s ennek fejében a katonai együttműködés szo­rosabbá válását követelte. A ciprusi helyzet, valamint az Égei-tenger kérdésének vitája csak tartósítja a török—görög ellentéteket. Papandreu, aki a hét elején rög kormányfő a NATO leg­több határozatával szemben külön álláspontra helyezkedett, így a nyugat-európai rakéta­telepítés szükségességét is megkérdőjelezte. A demokrá­cia szülőhazájában a washing­toni elképzelésekkel ellentét­ben, az atomfegyvermentes övezeteik létrehozását szorgal­mazzák, amelyet a Szovjetunió és a szocialista országok köz­véleménye is támogat. A Bal­kán félsziget atommentesítése különösen jelentős lehet ennek az elképzelésnek a megvaló­sításában. Márcsak azért is, mert ebben a térségben nem­csak a NATO, de a Varsói Szerződés tagállamai — Bulgá­ria, Románia — is jelen van­nak, s Jugoszlávia révén az el nem kötelezettek mozgalma is kénviselteti magát. A TERV MEGVALÓSÍTÁSÁ­HOZ jó alapul szolgál Papand- reunak az az elképzelése, hogy a görög földön levő ame­rikai katonái bázisokat folya­matosan fel kell számolni, hi­szen — mint többször is han­goztatta — az országot nem észak felől fenyegeti veszély.

Next

/
Oldalképek
Tartalom