Pest Megyei Hírlap, 1984. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-11 / 265. szám

NAG PROS A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXVIII. ÉVFOLYAM, 265. SZÁM 1984. NOVEMBER 11., VASÁRNAP k kezelési utasítás szerint A korszerű védekezés anyagai Pályaválasztási hét Előadás, kiállítás, film A kertészeti növények bak­tériumos betegségei elleni vé­dekezés címmel érdekes elő­adás hangzott el a minap az MTESZ székházéban. Dr. Horn András növényvédelmi szak­mérnök volt a téma gazdája, aki mint a Sumitomo Corpo­ration vegyipari termékeket forgalmazó cég magyarországi képviselője, a hazánkban már használatos, illetve forgalma­zás előtt álló leghatékonyabb növényvédő szerekről adott tá­jékoztatást a körösi szakembe­reknek. Az első A növényvédő szerek gyár­tásában óriási eredményként könyvelhetjük el, hogy mára sikerült kifejleszteni azon anyagokat, melyeknek haté­kony mikróbaölő'hatásúikon túl legfőbb erényük, hogy egyál­talán nem, vagy csak csekély mértékben hatnak károsan a •melegvérű állatok és az ember szervezetére. Ennek jelentősé­gét rögtön felmérhetjük, ha csak arra gondolunk, hogy a világon használatban levő csaknem 300 féle gomba- és baktériumölő szer jobbára réz­bázisú, emiatt jelentősen ve­szélyesebbek, a kezelés után igen hosszú várakozási időt követelnek meg. A már nálunk is forgalom- 'ban levő Kasumin EC az első olyan antibiotikum készítmény, amelynek az emberre nincs fehérjeszintézist gátló hatása. Teljesen ártalmatlan, viszont a bab, paradicsom, paprika, a kobakosok, alma, körte mint­egy 14 féle gombás és bakté­riumos megbetegedése ellen — varasódás, lisztharmat, barna­foltosság stb. — kiválóan al­kalmas. Zöldségféléknél 1—1,5 illetve 1,5—2 liter, gyümöl­csöknél 3—4 liter a megfelelő dózisadag hektáromként. A növényvédő szerek állami ártámogatásának megszűntével az utóbbi időkig jelentősen megemelkedtek a vegyszerek beszerzési árai. A Kasumin EC azonban szerencsére mégsem tartozik a legborsosabb cikkek közé, jelenleg 228 forintba ke­Geszner Jenő, aki hosszú időn keresztül a nagykőrösi zeneiskola népszerű tanára volt, az iskola rendezésében minden esztendőben hangver­senyt ad a város zenekedve­lő közönségének. Idei zongoraestjét a zene­iskola előadótermébén tartot­ta, szép érdeklődés mellett. Gazdag műsorában Bach, Beethoven, Schubert, majd a szünet után Chopin, Liszt és Kodály darabjait játszotta. Muzsikájában megszólalt a A hét végén a ködös idő el­lenére nagy és élénk piac volt. Sok baromfit árullak a terme­lők. Még mindig hoztak bor­szőlőt, mely 10—12 forintért, az ananász 7 forintért kelt. A kocsis piacon a csöves kukori­ca 100 kilogrammja 420, a ta­karmányrépa 120—140 forin­tért kelt. A szemestermény-piacon a búza és az árpa literje 5—5,50, a csöveskukorica 6,50—7, a napraforgómag 12 forint volt. A gyümölcs- és zöldségpia­con a csemegeszőlő 18—20, a körte 10—24, az alma 8—16, a dió 25, a szárazbab 50—60, a gesztenye 20—36, a burgonya rül literenként. Jövőre orszá­gos szinten 10 tonnát biztosí­tottak, mondani sem kell, ez igen kevé^, a mezőgazdasági nagyüzemeik az Agrotek-nek leadott megrendelésekkel biz­tosíthatják az ezen felül szük­séges vegyszermennyiséget. A Sumilex használata min­den kultúrában ajánlott, de mindenekelőtt a gyümölcs és szőlő telepítések botrytises, sclerotiniás, moníliás megbete­gedéseikor alkalmazható a leg­jobb hatásfokkal. 826 forintos áron kerül forgalomba, 1—1,5 kilogrammot érdemes felhasz­nálni belőle hektáronként. Újszerű termék a Danitól, széles hatásspektrumú rovar- és atkaölő szer, de az üvegházi molytetű ellen is eredménye­sen alkalmazható. 0,3—1 liter a helyesen adagolt mennyisége hektáronként. Szőlőatkához 1 litert adagoljunk, almáskertek­ben a 0,6 liter is elegendő. Kiskerteseknek Az eredetileg burgonyabogár ellen kikísérletezett Bancol-t a jövő év nagy slágereként emlegetik. Azóta gyakorlati próbák sora bizonyította, hogy jóval túllépte a kezdeti elvárá­sokat, hiszen a répa- és kuko­ricabarkó, vetésfehérítő bogár, az alma és szőlő kártevői pusz­tításában is megállja a helyét. Főleg kis kerteseknek ajánlha­tó, 441 forintos áron nem mondható drága cikknek. Bur­gonyabogár ellen 0,5—0,75 ki­logrammos dózist javasolt az előadó. Az ismertetést itt akár abba is hagyhatnánk, hiszen úgy tű­nik, a lista lassanként kimeríti a szükségletet. A közeljövő korszerű vegyszereinek vá­lasztéka azonban korántsem teljes. Speciális rovarölő szer­ként jöhet még számításba a Padan, amely elsősorban bur­gonyabogár és barkófélék ellen készült. A Sumicidin pedig az összes piretroid típusú rovarölő szert túlszárnyalja, molyok, lepkék, legyek és magkártevők ellen nagyon alkalmas. 0,3—1,5 liter közötti széles intervallumban találhatók ezek megfelelő dó­tavasz ébredése, a napsugaras nyár, s a hervadó ősz min­den szépsége, melyet a közön­ség nagy figyelemmel hallga­tott végig. A hangversenyt Kis István, a zeneiskola igazgatója nyi­totta meg és zárta be. Mél­tatta volt tanáruk munká­ját és művészetét. amely fényt vet úgy a szülővárosá­ra. mint a nagykőrösi zeneis­kolára. karfiol 20, a kelkáposzta 6— 7, a fehér káposzta 6, a sava­nyú káposzta 16—20, a sárga­répa és a gyökér 10—20, a zöldpaprika kilója 20—50, da­rabja 1—5. az uborka 50, a gomba 100, a zöldség csomója 8, a retek 6, a saláta feje 5 forint volt. A baromfipiacon a tyúk párja 190—240, vágócsirke 80 —160, a pulyka 480—580, a lúd 380—450, a vágott baromfi 55. a tyúktojás 3, a jércetojás 2,70 forintért kelt. Gazdag volt a virág-, az ipari és a használtcikk-piac kínálata is. zisai. A permetlevek hígítási foka az összes vegyszer eseté­ben jobbára közömbös, lényeg, hogy a megfelelő mennyiség kijusson a területre. Általában 150—600 liter vízben kell eze­ket feloldani, a permetezés technikai kivitelezésétől füg­gően. Méregjelzéses Nos, az elmondottakhoz nem kívánkozik több, mint az a re­mény, hogy ezekből a minden tekintetben igen hatékony vegyszerekből majdan jut ele­gendő. Bár mondandónk elején kevésbé veszélyes voltukat mint fontos erényt emlegettük, nem szabad elfelednünk, hogy a Kasumin kivételével mind­egyik méregjelzéses készít­mény, használati, kezelési uta­sításaikat a legcsekélyebb mér­tékben sem szabad figyelmen kívül hagyni, a mezőgazdaság­ban alkalmazott minden nö­vényvédő szer használatakor előírt óvintézkedések betartá­sa szükséges. —miklay— Sorozat A ceglédi kórház négy elő­adásból álló sorozatot rendez egészségügyi szakdolgozók és vöröskeresztes vezetőségi ta­gok számára, csütörtökönként, a ceglédi vérellátóban. Az előadó dr. Biró János, s minden érdeklődőt szívesen várnak. Ha a véletlen ftem hoz ösz- sze a szakemberrel, talán meg sem írom e eikket, pedig az őszi faültetéssel, amiről alant most már szó' lesz, minden évben illik valamelyest fog­lalkozni. Afféle kései kam­pányfeladat ez, hiszen néhány hét áll csupán rendelkezésre, hogy még a fagyok előtt föld­be kerüljenek a csemeték. Ámbár tavasszal is pótolni lehet, amit esetleg elmulasz­tottunk, de mondják ilyenkor az igazi, a megülepedett, ned­vességgel telt talajban, köny- nyebben kap életre minden növény. Ezt jószerivel mindenki tudja, a szakember szerint nagyobb baj az, hogy az ül­tetés helyes módjával már jó­val kevesebben vannak tisz­tában. Hm, kétlem, hogy va­lami ördöngös tudomány szükségeltetne hozzá. Kevesen vannak azok az emberek Kő­rösön, akik mielőtt ásót fog­nának előbb tanácsadás után futnának. Pedig a szakember tapasztalata szerint, a kezdő kertészek, sok apró fogást nem tartanak be, éppen, mert nem ismerik azokat. Nézzük tehát, hogyan dol­gozik az ügyes kertész. Nö­vényeit beszerezés után a legrövidebb időn belül elül­teti. Ha netán megfonnyadt fákat vinne haza, akkor tör­zsük egyharmad részéig víz­be teszi azokat, 24 óra alatt szépen visszanyerik duzadt- ságukat. Aki nagyobb gyü­mölcsöst telepít, s ideje is van rá, jól teszi, ha az ülte­tés előtt legalább egy hónap­pal — a kellő ülepedés ked­véért —, 60—70 centiméter mélyen megforgatja a talajt, de amennyiben nincs lehető­sége a forgatásra, úgy méter széles, és 60—70 centiméteres gödrökbe is üitethet. A tápanyagban szegény ta­lajoknál célszerű a gödörbe földdé érett komposzttrágyát tenni. 15—20 dekagramm már elősegíti az oltványok fejlŐ­Tatcrozni, fia ke!! Mint az ismeretes, a város főútvonalai melletti ingatla­nok tulajdonosait a tanács hatósági osztálya — még 1981- ben — felhívta épületeik kül­ső tatarozására. Erre az 1964. évi III. törvény 37. szakasza nyújt lehetőséget, ha az épü­let állaga a városképet ront­ja. Mivel a hazánk felszabadu­lásának 40. évfordulója igen közeli, a tanács megfelelő szervei ellenőrzik, hogy a három éve kiadott felhívást teljesítették-e. Ahol ez nem történt meg, ott a tulajdono­sokat határozatban kötelezik a munka elvégzésére. Ezen épületeken kívül is, mindenki érdeke, hogy gon­doskodjon környezete rend­szeres tisztántartásáról, s ha szükséges, a tatarozásról. Senkinek sem lehet mindegy, milyen környezetben él, lakik. Az Aranyban SriíSőkná A nagykőrösi Arany Já­nos Általános Iskola meghí­vott előadók közreműködésé­vel az idén Is megrendezi a Szülők Akadémiája előadás- sorozatot. A négyévenként sorra kerülő rendezvény hat előadásból áll. Mindig hétfőn délután 4 órakor tartják meg az előadásokat és igen érde­kes témákat dolgoznak fel. Az első alkalommal pedagó­giai ellentmondásokról lesz szó dr. Lénárd Ferenc előadá­sában. Az esemény helye az iskola Mentovich utca 2. szám alatti épülete. iirsfíiMíSi A kecskeméti Katona Jó­zsef Színházban este 7 órakor, Jézus Krisztus, az embernek fia. A szolnoki Szigligeti Szín­házban este 7 órakor, Leonce és Léna. Az Újvidéki Szín­ház vendégjátéka. Hétfői műsor A kecskeméti Katona Jó­zsef színházban este 7 órakor, Jézus Krisztus, az embernek fia. A szolnoki Szigligeti Szín­házban 5 és 8 órákor," Úbü király. Az Újvidéki Színház vendégjátéka. dését, és biztosítja a táp­anyag-utánpótlást. Lényeges, hogy éretlen, bomló agyag nem kerülhet a gyökérzetre, mert rothadást okoz, a nö­vény kipusztulhat. Az ültetés előtt adagolt szerves és ke­vés műtrágyát, minden eset­ben a gödör alján beásózzuk. A növény gyökérzetéről a törött, rongált részeket éles késsel, vagy metszőollóval roncsolásmentesen kell eltá­volítani. Mindkét ültetési év­szakban bevált módszer a gyökérzet pépezése, amely sű­rűn folyó anyaghabarcs, ebbe célszerű fertőtlenítő szereket is keverni. A növény gyöke­rei közé mindig a kiásott feltalajt helyezzük, közeit ki­töltjük, ha kell kézzel töm- ködjük, a fákat ültetés köz­ben többször megrázogatjuk. Nádburkoíat A befedés után a tövet láb­bal körülnyomkodjuk, majd beöntözzük, és akár össze!, vagy tavasszal, de minden­képp felkupacoljuk. Az ülte­tés akkor jó, ha a talaj sül­lyedése után a gyökérnyak a föld felszínével egyvonalban helyezkedik el. Kötöttebb, nyirkos talajon, valamivel magasabban, homokon mé­lyebben ülteti növényeit a gazda. Ezzel vége is a munkának, azaz kinek bekerííetlen a por­tája a fák törzsét feltétlenül be kell burkolnia náddal, új­ságpapírral, dróthálóval a nyúlrágás elkerülése végett. Ilyenkor a kupacolást leg- utóljára kell elvégezni. Ta­vasz, illetve nyár folyamán legalább 4—5 alkalommal kell a fákat megöntözni, de nagy szárazság esetén többször Is. Egy-egy öntözésnél annyi vi­zet adjunk, amennyit a talaj fel tud venni. Nos, a helyes faültetéshez ilyen tanácsokat ad a szak­ember s hozzá teszi még, A jövő hét a pályaválasztás hete. A városi tanács vb mű­velődési, egészségügyi és sport-, valamint a pénzügyi, terv- és munkaügyi osztálya ugyanis pályaválasztási hetet rendez a váródban. Időrendben hétfőn délelőtt kihelyezett pályaválasztási ta­nácsadással kezdődik a hét amit az ifjúsági klubházban tartanak. 15.30-kor kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, ek­kortól látható a kiállítás is. A művelődési központ tanácster­mébe 16 órakor érdemes el­menni. ugyanis ott Szabó Sán- dorné előadást tart a témakör­ből A következő két napon a nyitott kapuk akció keretében a város üzemei, vállalatai te­kinthetők meg. csütörtökön. 15-én a művelődési központ ad otthont annak a fórumnak, amelyet a nevelők, szülők ré­szére rendeznek a környék kö­zépiskolái, üzemei vezetőinek közreműködésével. Szintén csütörtökön — és még pénteken is — a moziban pályaválasztási filmeket lehet megtekinteni. Az őszi forduló utolsó előtti mérkőzései a Kinizsi labdarú­gói számára csaknem döntőek lehetnek a végső helyezések szempontjából. Az élmezőny állása: X. Maglód 1« 7 3—20-5 17 2. Nagykőrös 10 7 2 1 28- 5 16 3. Abony 10 7 1 2 20- 6 15 i. Albertirsa 10 7 1 2 18-13 15 Maglód a múlt évben a má­sodik helyen végzett. Abony Dánost fogadja, utána megy Nyáregyházára, csaknem biz­tos négy pont. Albertirsa hazai pályán Törtellel játszik, utána megy Maglódra, tehát csak két pontot szerezhet. Ilyen mérlegelés után átérezhetik a játékosok, hogy milyen nagy jelentőségű a Törteién elvesz­tett két pont. Ezt csaik Maglód elleni győzelemmel lehet hely­rehozni. Roppant nehéz egyforma hogy kertünk díszei, gyümöl­csöt adó fáink nem sínylőd­nek egész nyáron, gyorsab­ban, jobban indulnak fejlő­désnek a gondos telepítés nyomán. Jó minőség Egyetlen dolognak kell te­hát még utánanéznünk, va­jon van-e mit ültetnünk? A Kecskemét, Szikrai Állami Gazdaság Mintákért utcai le- raikata két hete nyílt meg, Kovács Sándorné személyé­ben régi ismerős fogadja a betérőket. Vidékiek Ceglédről, Abonyból is sokan felkeresik, a tavalyi tapasztalatok nyo­mán a 400—500 szál szőlőt, vagy a 40—50 gyümölcsfát te­lepítők 1—2 százalékos kiesé­séről beszélnek, ami megle­hetősen jó minőségű állo­mányra vall. Az idén a választék is bő­vebb, a gyümölcsfák közül pillanatnyilag á dió, néhány csemegeszőlő fajta, és díszfa érkezését várják még csupán. A hosszú időre elfeledett gyümölcsfák újra reneszán­szukat élik, kapós az arabitka körte, a birsalma, a kopasz­barack, a mandulát, rózsaba­rackot is sokan ültetik mos­taniba kertjükbe, sajnos az alma viszont mellőzött gyü­mölcs lett idén. Kccskerágó A fenyők mellett sokan ke­resik a mi vidékünkhöz leg­jobban illő díszfákat, nem is eredménytelenül, van kecske­rágó, babérmeggy, lőne, nyá­ri orgona, fagyai. Tehát ki-ki megtalálja a kedvére való csemetét, persze nem sokáig halogathatja a vásárlást, mert ha huzamosabb időre bekö- szöntenek a fagyos napok, csak a jövő esztendőben fog­hat hozzá e kellemes, hasz­nos kerti munkához. M. J. Mindez jelentősen hozzájá­rulhat. hogy a gyerek, a szülő, a tanár is jobban lássa lehe­tőségeit. Áramszünet A DÉMÁSZ nagykőrösi ki- rendeltsége értesíti a fogyasz­tókat, hogy november 14-én 7—11 óráig a Petőfi, a Nádor, a Bocskai, a Tormás, a Teleki, a Kosztolányi, a Koszorú, a Bajcsy-Zsilinszky és a Pipa utcákban, 10—14 óráig a Köl­csey, a Dankó P., a Délibáb, az Alpári, a Temesvári, a Háromszék, a Kolozsvári, a Maros, az Enyedi, a Hangácsi, a Katona J., az Ibolya, a Tiborc, a Bakos A., a Vörös­marty, a Balassa és a Ka­zinczy utcákban, 12—15 óráig a Vihar, a Batthyány, a Po­zsonyi, a Gyopár, a Rövid, a Hosszúhát, a Toldi, a Hungá­ria, a Vak Bottyán és a Szív utcákban áramszünet lesz. A hálózat az áramszünet időtartama alatt is feszültség alatt állónak tekintendő. szinten, azonos intenzitással készülni, minden mérkőzésre, de amelyik csapat bajnoksá­got akar nyerni, annak állan­dóan a győzni akarás tüzében kell égni. Reméljük, a Kinizsi játékosai okultak a törteli ku­darcból. és ezen a sorsdöntő mérkőzésen teljes tudással és győzni akarással játszanak. Ve­reség esetén lecsúszhatnak a harmadik helyre. A Kinizsi-ifik látszatra köny- nyebb helyzetben vanak. de a számok figyelmeztetőek. A két csapat állása a tabellán: 1. Nagykőrös 9 8 1 — 50-2 17 4. Maglód 9 5 2 2 17-7 12 Érdekesség a teljes tabellát tekintve: kilencedik az adott gólok terén, viszont a Kinizsi után másodikok a kapott gó­lok szempontjából. Az ifi­csatársor tervszerű, gólratörő játékán nagyon sok múlik. A serdülőiknél a helyzet: 1. Üllő 9 8—1 51-10 16 2. Nagykőrös 9 6 3 — 43- S 15 Üllőn — jó szervezéssel és jó felkészítéssel — képesnek tartjuk a körösi csapatot leg­alább az egy pont megszerzé­sére. Üllő Abonyban kapott ki 4-2-re. P. S. LÖVÉSZEINK REMEKELTEK Kecskeméten rendezték — a szokásos öt klub sportolóival — a lég- és tűzfegyveres MHSZ Kupa-viadal hatodik fordulóját. Az MHSZ.Nk. Kon­zervgyár LK mindhárom elin­dult sportlövésze remekelt: valamennyien MHSZ aranyko­szorús szintű eredményt értek el. Ez azt is jelenti, hogy részt vehetnek ezentúl magas szin­tű versenyeken is. Légpuska, ifjúsági fiúk: Pozsár László 40/375. Légpisztoly, ifjúsági fiúk: Oláh György 40/371. ser­dülő fiúk: Farkas Róbert 40/354. Egy időben még soha nem volt ilyen szintű három lövész Nagykőrösön, ami Sol­tész Antal, Bocskai László és Vígh Tibor edzőik sikere is egyben. HÉTFŐI SPORTMŰSOR Kosárlabda Kecskemét: K. Piarista Gim­názium—Nk. Kinizsi II. és K. Kertészeti Főiskola—Nk. Kinizsi ifi, felnőtt férfi megyei bajnoki mérkőzés. S. Z. gjaMŐTÍIiáj Arany a tó fenekén. Színes, szinkronizált új-zélandi ka- landfilm. Előadás 3, 5 és 7 órakor. A stúdiómoziban János vitéz. Színes, zenés magyar rajzfilm, fél 4-kor. A postakocsi I—II. Színes olasz film, fél 6-kor. Hétfői műsor Szentivánéji szexkomédía. Színes, szinkronizált ameri­kai filmvígjáték. (16 éven fe­lülieknek') Előadás 5 és 7 órakor. A stúdiómoziiian Te, rongyos élet. Színes ma­gyar film. (14 éven a’uliak- nak nem ajánlott!) Fél 8 -kor. ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap) Mint a tavasz Hangverseny minden évben K. L. hPiaci jelentés 5,60—8 a sütni való tök 6, a á gondos felépítés igényével Sporthírek Döntő mérkőzések elüt Nagykőrösi Kinizsi—Maglód.

Next

/
Oldalképek
Tartalom