Pest Megyei Hírlap, 1984. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-10 / 264. szám

GROS! fjé? A PEST MEGYE! HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXVIII. ÉVFOLYAM 264. SZÄM 1984. NOVEMBER 10.. SZOMBAT Változatos rendezvények • • Összefogva léphetünk előbbre A szakszervezetek szakma­közi bizottsága minap összehí­vott kibővített ülésén több kér­dés megvitatását tűzték napi­rendre a résztvevők. Elsőként Káló József, a városi tanács elnökhelyettese adott rövid tá­jékoztatást a város központjá­ban megépülő új Volán-pálya­udvar tervéről. A mostani fó­rum egyébként egyike volt azoknak a megbeszéléseknek, amelyeken értékes véleménye­két várva hangzik el a téma. Annál inkább szükség van a tájékozódásra, mivel senki szá­mára nem lehet közömbös, hogy a buszállomás kiépítése után milyen arculata lesz majd a térnek. A főépület — mint legfontosabb környezeti ténye­ző — előzetes terve két variá­cióban készült, rajtunk a sor, hogy a számításba jöhető két lehetőség közül kiválasszuk a célszerűbbet, az adott környe­zetbe jobban illő épülettervet. A gyűlésen közreadott raj- sok segítettek a döntésben, mi­nek eredménye az lett. hogy a jelenlevők zöme a 98 négyzet- méteres épület elfogadását ja­vasolta. amely szebbnek, esz- tétikusabbnaik tűnt, mint a 126 négyzetméteres Il-es válto­zat. Gondoljunk csak egy-egy Arany János-ünnepségre. vagy más, hasonló rendezvényre, amelyekkel néhány éve még alig tudtunk valamit kezdeni, ma érdeklődő közönségünk van. Kis lépés? Az, de nagyon lényeges, bizonyítván, hogy vannak eszközök és módsze­rek, melyekkel meg lehet fog­ni az embereket. Sajnos, nem mindig és mindenhoL Válssz nélküli Más kérdés A továbbiakban merőben «ias kérdés, került terítékre, dr. Makai Katalin, a városi tanács osztályvezetője lakóhe­lyünk közművelődési tervének végrehajtásáról számolt be. Mivel az olvasók korábban már e hasábokon találkoztak a témával, újólag nem tartjuk szükségesnek ismertetni, de az itteni visszhang, a hozzászólá­sok. érdemleges kiegészítői let­ték. a tartalmas jelentésnek. Abban mindenki egyetértett, hogy a város közművelődés te­rét! jelentős eredményeket ért el, a felkínálkozó lehetőségek­nek mégis csak kis hányadát használják ki a munkahelyek, a lakosság. A relatív jelentős fejlődést alátámasztani ki­emeljük az olvasási igény nö­vekedését, a rendezvények lá­togatóinak számbeli növekedé­sét. Fájó gondként jelentkezik még napjainkban is az alap- iskodázottság hiánya. Pedig né­mely munkahelyen már ott tartanak, hogy az érettségi bi­zonyítvány meglétét sürgetik mindenki számára. Az általá­nos emberi fejlettségi szint mellett ez nem tűnik maxima­lista kívánalomnak, de előbb gondoljunk azokra — sajnos, sok fiatal is van közöttük —. kiknek előbb az általános is­kolai bizonyítványt kéne tel­jessé tenniük. De hogyan is .várhatunk gyors előbbrelépést, amikor egyes munkahelyek kö­zömbösségből. vagy ki tudja, miárt, válasz nélkül hagyják még a tanácsi munkát segítő felmérést is. amelyeknek végül is az lenne a célja, hogy lehe­tőleg minden tanulmányaiban elmaradott embert felderítsen, beiskolázzon. Tudjuk, idősebb fejjel tanu­lásra vállalkozni bajos dolog, ösztönző ereje sincs, hacsak a jogosítvány nem. amely meg­szerzésének feltétele a 8 ál­talános iskolai végzettség. Nemcsak hivatali ügy ez. tár­sadalmi méretű segítség kell ahhoz, hogy eevszer, s minden­korra elmondhassuk, minden embertársunk rendelkezik a legalapvetőbb iskolázottsággal. De társadalmi ügy az is. amiről dr. Molnár Kornélia városi főorvos beszélt, neveze­tesen az jdős korú emberek életkörülményeiről, a legutób­bi felmérések tapasztalatairól. Ez megint csak ismerős az ol­vasók előtt, de arról már ke vesebbet hallunk, hogy az utóbbi időben hol és mit tet­tünk az idősek megsegítéséért? Nos. itt is ugyanazt mond­hatjuk el. hogy sokat, de ko­rántsem eleget. Hasznos, dicsé­retes törekvés a nyugdíjas' klubok létrehozása, változatos rendezvények útján igyek­szünk az öregeket kapcsolat­ban tartani a világ mozgásá­val. éreztetjük velük, hogy fontosak számunkra. Az igaz­ság. hogy ők csak töredéket képviselik a város 5—6 ezer nyugdíjasának, mondani sem kell tehát, hogy a belterületi felmérések nyomán korántsem kaptunk átfogó képet, de már e kevésből is kiderül, igen sok rossz helyzetű ember él a vá­rosban. s azon túl is. Fdszámolni Ez indokolja, hogy minden­hol felszínen kell tartani e kérdést, számuk demográfiai, biológiai okokból egyre szapo­rodik. Különösen a tanyán élők felkutatása es megsegíté­sük vált napjainkban igen ak­tuális feladattá. Az Arany Já­nos Termelőszövetkezetben például ma is folyik, az ilyen jellegű felmérés, de odáig már eljutottak, hogy a legjobban rászorulók mindenképp meg­kapják az emberi, anyagi se­gítséget. Reméljük, életünk e vonatkozásában Is mihama­rabb sikerül felszámolnunk a fehér foltokat. Miklay Jenő Az őszbe jócskán belenyúló paradicsomszüret utolsó szál­lítmányát a minap sűrítették be a konzervgyár I-es üzemé­nek bepárlói. Az eredménnyel nem valami elégedettek az it­teniek. ez nem csoda, hiszen a 4500 tonna paradicsomtervből 3800 tonna vált csak valóra, igaz, a szárazanyag-tartalom — 6 százalék volt átlagban — idei kedvezőbb alakulása a hiánynak mintegy ötödrészét pótolni tudta. Téli szezon A hosszú heteken át folya­matosan érkező termésből változatos — üveges, dobozos, hordós — csomagolású sűrít­ményt készítettek, attól füg­gően, miként kérték azt a ha­zai és külföldi vevőik, sőt újab­ban a sűrített paradicsom aszeptikus tartósításával is megpróbálkoztak. Mostantól fogva tehát az üzemben megkezdődött a téli szezon, amely ugyan koránt­sem olyan lendületes, mint a korábbi, de a folyamatos mun­ka továbbra sem szünetel. — Finomfőzelék gyártásával folytatjuk a termelést, a félki- lós csomagolásúból 600 tonnátí Tűzvédelmi felhívás A tűzoltóparancsnokság a lakóépületek és lakások tűz­védelmi évével kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a la­kosság figyelmét: Msgjsítsk a karácsosr/faisssnsgák Díszcsemagolt kollekciék A havi árukereslet nagyjá­ból egyenletes volt idén is — 5—600 ezer forint körül ala­kult — viszont az év utolsó negyedében nem kevesebb mint 3 millió forint forgalom­ra van kilátás. Már puszién e sarkított arányokból is kikö­vetkeztethetjük, hogy olyasfé­le kereskedelmi egységről le­het szó, melynek áruválaszté­ka leginkább a nagyobb ünne­pekre épül. Valójában sok üzletben fel­lelhető az ün nepcen tri ku&ság, hiszen ezerféle cikk szolgálhat ajándékul, de e tekintetben igazán sajátos helyzete mégis­csak az édességboltnak van. Erzsébeteket és Katalinokat még odább van felköszöntem, hetek választanak el a többi ünnepektől is, de a vásárlók hamar észrevették, hogy a ki­csiny üzletnek igencsak meg­szaporodott az árukészlete. A polcokon felsorakoztak a csokoládémikulások, bőséges a szaloncukor-kínálat, a ta­valy hiánycikknek számító zselés, és marcipános kará­csonyfa-csemegék sem keres­tetik magukat hiába. Csupán kapásból 25 féle pezsgőt szá­molok meg, 15 különböző kül­földi cigaretta kapható, az édes lisztes árukról csak azért nem szólok, mert Szabó End­réné boltvezető-helyettes Tóth Istvánná munkatársával egyetlen jelzővel tudják illetni azokat: mindenből van bőség­gel. Az öröm azonban most sincs üröm híjával, sós mogyo­róból, s a déligyümölcsökből bizony akadozik az ellátás. Ál­talában a desszertekkel is ez a helyzet, ünnepekre azonban a különlegességekből sem lesz hiány. Szabó Sándorné boltvezető és Fehér Imréné eladó most a délutánosok, de mint hallom, az élénk forgalom miatt nekik sem könnyebb a dolguk, külö­nösen, hogy a díszcsomagolás után megnőtt az igény. — Vevőink listája alapján bármilyen összetételű árukol­lekciót elkészítünk. Sok plusz munkával jár, de megéri, min­den ajándék értékesebb egy kicsit, ha tetszetős csomago­lással tálalva kapja az ünne­pelt. — Csupán annyit szeretnénk kérni, hogy a díszcsomagolás iránti kérelmeket 2—3 nappal korábban jelezzék, hogy idő­ben el tudjuk készíteni azo­kat. — miklay — A tűzoltóság vonulása és működése céljára az épületek­nél felvonulási utat, illetve területet kell biztosítani. Az ilyen területeken ne parkol­janak, a tűzoltási vízszerző helyeket szabadon kell hagy­ni. Az épületek kiürítési út­vonalait eltorlaszolni, / leszű­kíteni még átmenetileg sem szabad. Szabadban tárolt éghető anyagot (széna, szalma, tűzi­fa stb.) épülettől minimálisan 8 méterre, ha az épület tető­héj azata nem éghető (pl. cse­rép, pala) szabad elhelyezni. Tűz észlelésekor azonnal kezdjük meg annak oltását, a tűz jellegének megfelelően a rendelkezésünkre álló eszköz­zel, anyaggal. Ezzel párhuza­mosan gondoskodjunk a tűz­oltóság értesítéséről. A munka nem szünete! Pótolni kel! a készleteket tőkés exportra küldünk. 750 tonnát 5/4-es üvegekbe töltve az NDK-piac részére készítünk — sorolja a terveket Magyar Ambrus üzemvezető. — Amint a törzslétszámunk visszakerül a többi üzemekből, az ételkonzervek kerülnek sor­ra. Nos, itt várhatóan most is a pillanatnyi megrendelések fogják a termékválasztékot meghatározni, annyi bizonyos, mindenféle ételkonzervre szük­ség lesz, sorra érkeznek a lehí­vások, a csökkenő raktárkész­leteket sürgősen pótolni kell. A zöldségkonzervek után először is a birkahúsos ételekkel kezd­jük, ezeket már tavaly megis­merték a fogyasztók, úgy lát­szik, meg is szerették, mert igény van rájuk. Kellemes ízű bő­— Üjabb termékeklcel vitik-e a választékot? — Sőt, már konkrét igény is van némelyikre, újdonság az 1/2-es doboz paradicsomos bab. emellett ízletes készítmény lesz a vagdaltmáj sertéshússal. Finomságokkal éppenséggel a szomszédban is dicsekedhet­nek. a IV-es üzem úgyneve­zett pritamin részlegében a Salátatermelés, gondokkal körteízt vilmoskörte-aromá­val dúsítják, ami tőd igazán kellemes ízű, illatú lesz az 5/8-as üvegek tartalma. Ötki­lós steril birsvelő is készül itt, a befőttüzemben pedig 5/4-es alma-, 5/1-es körtebefőttet töl­tenek az asszonyok, az előbbi szovjet exportra és a belföldi boltokba kerül, a körtét meg a közeljövőben gyártásra ke­rülő vegyes befőttek egyik komponenseként fogják fel­használni. Mézes Dénes cso­portvezető a gyümölcsök vo­nalán így látta a nyarat: Meggybefőtt — Számunkra egyik legfon­tosabb szempont, hogy a szű­kös termések ellenére az ex­portra tervezett magozott meggybefőtt-tervünket sikerült teljesítenünk. Sárgabarackból, szilvából kaptunk talán a leg­kevesebbet, fele jött, mint ami­re számítottunk, a hiányt más gyümölcsökkel igyekeztünk kompenzálni. A két üzemrész­ben most 1, illetve 3 műszak­ban dolgozunk, létszámunk elegendő, a lényeg, hogy a téli termeléshez szükséges nyers­anyagot a nehéz körülmények ellenére is sikerült betárol­nunk. Mi. J. Anyakönyvi hírek Született: Molnár Ferenc és Tajti Franciska: Melinda; Szűcs Zoltán és Juhász Judit: Viktor; Kolompár László és Raffai Anna: István; Barna Sándor és Dani Irén: Helga; Karikó György és Fehér Er­zsébet: Mónika; Godány Ba­lázs és Horváth Zsuzsanna: Andrea nevű gyermeke. Névadót tartott: Kaszap Al­bert és Viderspann Edit: Csil­la; Forró József és Kállai Ilo­na: Zsolt; Bende István és Farkas Erika: Gábor nevű gyermekének. Házasságot kötött: Horváth László és Balog Ilona; Kustár Csaba és Grónai Emese, Ron- kó László és Szaniszló Éva; Tóth János és Kis Erzsébet. Meghalt: Zombori Kálmán (Ceglédi út 9/c.); Pálfi István- né Horváth Mária (Zsemberi Gy. utca 74.); Kis Józsefné Boros Julianna (Hangács dű­lő 17.); Hartyányi Dezső (Kecs­keméti út 63.); Szöllősi Lajos (Tázerdei utca 16/c.); Körösi Jenőné Kokovai Mária (Csil­lag utca 6.); Soós Albertné Patonai Eszter (Kárpát utca 65.); Kása István (Regős ut­ca 71.); Szűcs Pál (Losonczi utca 45.); Berencz Balázsné Tót Rozália (Szász Károly ut­ca 1.). kötnek-e a szabadföldi salá­tára termelési szerződést, mely az értékesítést biztonsá­gosabbá teszi? Utánjárást — Igen — mondotta Godó Ferenc osztályvezető. — Már meg is kezdtük a szerződés- kötéseket, úgy a salátára, mint egyéb zöldségfélékre és gyü­mölcsökre. Azért is kötjük a termelési szerződéseket, hogy tudjuk, mennyi termény érté­kesítésére kell felkészülnünk, ami nagy körültekintést és utánjárást igénylő feladat. Kopa László Kiállításon Nagy tömeg nézte meg november másodikán a Pest megye negyven éve című fotódokumentációs kiállítást. Megcsodálták a tablókat Budakalászról, Százhalom­battáról, elismeréssel fo­gadták az ipari eredmé­nyeket és a mezőgazdasági fejlesztések szemmel látha­tó jeleit. Nekem a több száz fel­vétel, adat közül három tetszett igazán: ezek mu­tatták Nagyköröst... (ballal) —Sporthíreki Felszabadulási villámtorna Lelkes hangulatban, sport­szerű játékkal került so,r há­rom pályán a városunk fel- szabadulásának 40. évfordulója és november 7. tiszteletére rendezett kispályás lábdarúgó- viliámtornára. Tizenegy csapat 2x15 perces mérkőzéseken mérte össze tudását. A végső sorrend reális: a Mészáros Tsz csapata szépen fejezte be idei sikersorozatát. I. csoport, a Vági-lakótelepi pályán: Konzervgyári KISZ II. —Amatőr MTE 3-0. Mészáros Tsz—Amatőr MTE 6-1, Mé­száros Tsz—Konzervgyári KISZ II. 4-2. A csoportban: 1. Mészáros Tsz 6; 2. Konzerv­gyári KISZ II. 3; 3. Amatőr MTE 0 ponttal; 4. TRAKIS, nem jelent meg. II. csoport, az Ifjúsági sport­telepen: Arany Tsz—Konzerv­gyári léüzem 6-0. Pedagógusok —Nyársapát község 4-2. Peda­gógusok—Léüzem 4-1. Nyárs­apát—Arany Tsz 6-1. Léüzem —Nyársapát 5-1. Arany Tsz— Pedagógusok 3-3 (utóbbi a he­tesekről lemondott). 1. Peda­gógusok 7; 2. Arany Tsz 5; 3. Konzervgyári léüzem 3; 4. Nyársapát 3 pont. Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény döntött. III. csoport, a Kinizsi-sport­telepen : Információtechnika— Törteli Tsz 5-0, Tormási Épí­tőipari Kisszövetkezet—Város- gazdálkodás 1-0. ITV—Tormás 4-0. VGV—Törtei 4-0 Törtei— Tormás 3-1. ITV—VGV 1-0, 1. ITV 9; 2. VGV 3 (4-1-es egy­más elleni különbség); 3. Tor­más 3 (2-3). 4. Törtei 3 (3-5) ponttal. A döntőben: ITV—Pedagó­gusok 1-0. Mészáros Tsz—Pe­dagógusok 3-2, Mészáros Tsz— ITV 2-0. A győztes Mészáros Tsz csapata: Zatykó, Tőke — Kecskés. Todola. Abonyi. Ko­csis, Bélteky. Varga, Nagy L„ Kőházi; 2. ITV; 3. Pedagógu­sok. A Konzervgyári KISZ vándorserlegót. a városi KISZ- bizottság fociját a szakmaközi bizottság helyi vezetője adta át a jól sikerült viliámtoma végén. SZOMBATI SPORTMŰSOR Asztalitenisz Sportotthon, 11 óra: Nk. Ki­nizsi—Makói Spartacus Vasas. NB III-as férfi csapatba.inoki mérkőzés. Birkózás Kecskemét: IV. országos szakmunkástanuló és szakkö­zépiskolás országos serdülő kötöttfogású bajnokság. Teke Kecskemét: DUTÉP—Nk. Mészáros Tsz SK, NB III-as csapatbajnoki mérkőzés. vasárnapi sportműsor Asztalitenisz Vecsés: Ferihegy SE I., II., Gödöllői SC I., II.. örbottyáni KSK—Nk. Kinizsi I.. II.. ser­dülő fiú megyei csaptbajnoki mérkőzés. Birkózás Kecskemét: szakmunkásta­nulók és szakközépiskolások országos serdülő kötöttfogású bajnoksága. Labdarúgás Kinizsi-sportelep, 11.30: Nk. Kinizsi ifi—Maglódi KSK ifi. 13.30: Nk. Kinizsi—Maglódi KSK. összevont körzeti bajno­ki rangadó mérkőzés. Üllő: Ü. KSK serdülők—Nk. Kinizsi serdülők, megyei bajnoki mér­kőzés. S. Z. Mozi Arany a tó fenekén. Színes, szinkronizált új-zélandi ka­landfilm. Előadás 5 és 7 óra­kor. A stúdiómoziban János vitéz. Színes, zenés magyar rajzfilm, fél 4-kor. A postakocsi I—II. Színes olasz film, fél 6-kor. Színház A kecskeméti Katona Jó­zsef Színházban este 7 óra­kor, Nyitott ablak. A szolnoki Szigligeti Szín­házban este 7 órakor Hom­burg hercege. SSSN 0i 33—2708 (Nagykőröst HM* Régen két legnagyobb mun­kája volt a körösi asszonyok majd’ háromnegyed részének az uborkavetés és a salátaül­tetés. Az utóbbi ilyenkor, ha­lottak napja táján következett el, amikor a férfiak elkészítet­ték a salátaföldet, az asszo­nyok pedig a házak körüli kertekben el kezdték duggatni a salátapalántát. Ha eljött a tavasz, megka­pálták az ültetvényt és május elsejére árulták a piacon a finom zsenge salátafejeket, melyek sok, egészségünkre hasznos vitamint tartalmaz­nak. A nagy salátáskertek lassan megszűntek, a telkekre új há­zakat építettek, a nők nagy része a gyárakba, az iparba, kereskedelembe ment dolgoz­ni. Így a salátát egyre keve­sebben termelték. Lassan az export majdnem teljesen le­állt, a szabadföldi salátater­melést pedig csökkenti a di­vatba jött fólia alatti terme­lés. Az idősebb emberek közül azonban még vannak, akik kitartanak a szabadföldi salá­tatermelés mellett. A város­ban az idén is több helyen el­kezdték már a salátaültetést, s van, aki már be is fejezte. A napokban találkoztam Győri József tsz-nyugdíjassal és feleségével, ők mondták: — Én most is felástam a Katona József utcai házunk 300 négyszögöles kertjét és be­ültettük salátával — mondta Győri gazda. Pénzkérdés — Jó az a saláta, az az első tavaszi pénzforrás. Egyik év­ben jobb, másikban rosszabb. Hosszú évtizedek óta meg­szoktuk — fűzte hozzá a fele­sége. — Tavaly is termelték a sa­látát? — Igen, ugyanekkora terü­leten. — Mennyit árultak belőle? — Adott néhány ezer forin­tot. s utána a helyén uborka és egyéb termények termelése következett. Ezek után az Áfész Mento- vich utcai felvásárlótelepén megkérdeztem, hogy az idén

Next

/
Oldalképek
Tartalom