Pest Megyei Hírlap, 1984. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

PEST MEGYEI VHÁC PROLETÁRJAI, ECYESÜUETEX! XXVIII. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Ára: I. 10 íoriltl 1334. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ..............................—...........................................................................■■■■■■■■....... Dö bbenet és ffelhábarodás 0 piágbn l£ f/ Meggyilkolták India miniszterelnökét Gyilkos merénylet áldozatá­vá vált szerdán Űj-Deihiben Indira Gandhi indiai minisz­terelnök. A kormányfő né­hány órával azután halt meg, hogy szikh szélsőségesek a mi­niszterelnöki rezidencia köze­lében pisztolyokkal és auto- rnata fegyverekkel tüzet nyi­tottak rá. Az UNI iíidiai hír- ügynökség szerint a halál he­lyi idő szerint 11 órakor kö­vetkezett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállították, és az or­vosok haladéktalanul műtétet hajtottak végre a több sebből erősen vérző sérültön. Felső­testéből hét lövedéket távolí­tottak el, de a kómába esett kormányfő- életét már nem tudták megmenteni. A hírügynökségek jelentése Rendőrkordon zárta körül a kórházat szerint Indira Gandhi reziden­ciájából közeli hivatalába in­dult, amikor helyi idő szerint REKVIEM INDIRÁÉRT A tegnapi ködös, őszi reggelen öt konti­nensre, sújtott le korbács­ként az újabb politikai gyilkosság, híre: tlj-Delhi- ben merénylet áldozata lett Indi'M Gandhi, az In­diai Köztársaság kormány­fője. A gyászjelentések el­maradhatatlan kitétele a „pótolhatatlan veszteség” kifejezés. Az, ami általá­ban családra, munkahely­re, barátokra vonatkozott, most egy országra, sőt, az egész világra igaz. Most úgy érezzük, hogy nemcsak a földkerekség második legnépesebb országa, ha­nem maga a földkerekség sem ugyanaz Indira Gan­dhi nélkül, akit nemcsak az indiai százmilliók tisz­teitek és szerettek, hanem — politikai pártállásra, vallási meggyőződésre va­ló tekintet nélkül — más országok népei is. Indira Gandhi, aki apja oldalán, már gyermekként is szüntelen életveszélyben tevékenykédye, nemcsak a hatalmasok elleni küzdel­met, hanem a hatalom nyomasztó felelősségét is megismerhette, 1966 ja­nuárjától (rövid megszakí­tással) mostanáig ült apja bársonyszékében. küzdött és dolgozott posztján, India kormányrúdjánál. Fennmaradhat-e Mahat­ma Gandhi és Nehru mű­ve, amelynek folytatását Indira. Gandhi vállalta az utóbbi majdnem két évti­zedben? E politika célja az volt, hogy az európányi országot, a 22 szövetségi államot, mintegy 700 mil­lió lakost, legalább kétezer nyelvet és sok száz féle vallást számláló Indiát egységesen mentsék át az elmaradottság, a legsöté­tebb középkort idéző kaszt­rendszer és a nyomor múltjából a gazdasági fej­lettség. a tudomány és a technika és a legalább pol­gári jellegű demokrácia lö­vőiébe? Álom volt csak? Pedig e politikái és gaz­dasági álom nem egvszer tűnt már'elérhető valóság­nak Indiában. Legutóbb 1980-ban. amikor a kor­rumpálódott. a reménye­ket eljátszó jobboldali Dzsanata-kormánvzatot kétharmados többséggel buktatta ki a parlament­ből a Nemzeti Kongres­szus (I) Párt és Gandhi asszon v isméi kormányt alakított. Vezetésével ez a Iconti- neosnvi ország nagv utat tett m.ea, de nem problé- mamentesebb a köz.eliövő sem; Az utóbbi időben. szinte tapinthatóan felfor­rósodott Indiában — és India körül — a levegő. Szikh szélsőségesek zendü­lése az amritszári Arany- templomban (az első je­lentések szerint alighanem szikii fanatikusok voltak a merénylők is),, és ennek, nyomán a pandzsábl za­vargások, amelyeket szor­gosan szítottak a határ túloldaláról, Pakisztánból; súlyos belpolitikai feszült­ségek Asszámban és Andh­ra Pradesben, rendszeressé vált' határ menti tűzpárba- jok Kasmír és Dzsammu térségében. Indira Gandhi maga azonban az ország egysé­ge, India reménye ellen irányuló támadást nem csupán belső okoknak tu­lajdonította. Egyik nemré­gi nyilatkozatában leszö­gezte: az egységbontó tö­rekvések kívülről kapnak támogatást és különösen azóta erősödtek föl, hogy India tölti be az el nem kötelezettek mozgalmának soros elnöki pozícióját. Az indiai helyi sajtó már sok­szor leleplezte: a lázadók külföldről kapnak pénzt és fegyvert, a kívülről beha­toló diverzánsokat Ameri­kában, Kanadában, Pakisz­tánban levő támaszponto­kon képezik ki., Gandhi' maga soha nem akarta konkrétan megne­vezni azokat a külhatalma- kat, amelyek részesek az indiai polgárháborús hely­zet kialakításában. Ennek ellenére egyértelmű volt,, kit tart felelősnek azokért' a törekvésekért,, amelyek célja: feldarabolni Indiát, bábállamokat kikiáltva el­szakítani stratégiailag és — többé vagy kevésbé —. gazdaságilag fontos terüle­teit. Végső soron tehát aligha a „történelem’• mondta ki az ítéletet — kerekeit külső erők segí­tették visszaforgatni, azok, akiknek nem volt ínyükre, a haladó, antiimperialista . és el nem kötelezett India.' Gandhi asszony nem fejez­hette be művét. E z a nagyformátumú politikus tudta, hogy mind az országon belül, mind a határokon túl olyan ellenségei vannak, akiknek a keze messzire ér. „Ha meghalok —; mon­dotta halála előtt egy nap­pal, Orissza államban tar­tott. és most már tudjuk, hogy. utolsó beszédében —, hazám szolgálatában, büsz­kén fogok távozni; minden csöpp vérem Indiát erősíti majd..." kilenc óra után tíz perccel két' vagy három szikh szélső­séges egy garázsból tüzet nyi­tott rá. Az indiai kormány rendkí­vüli ülésen vitatta meg a me­rénylet nyomán kialakult helyzetet. Zail Szingh elnök megszakította külföldi körút­ját és szerdán délelőtt Észak- Jemenből visszarepült Üj- Delhibe. Radzsiv Gandhi, a miniszterelnök-asszony. fia, nyugat-bengáliai látogatását megszakítva, ugyancsak visz- szautazott a fővárosba. India népe megdöbbenéssel és felháborodással fogadta ia merénylet hírét. Az orvostu­dományi intézet előtti ahová a sérületet szállították, percek alatt hatalmas embertömeg verődött össze. Megütközést és mélységes sajnálkozást keltett Indira Gandhi halálhíre á nemzetkö­zi életben is. ★ Az indiai kormány szerdai rendkívüli ülésén Radzsiv Gandhit, a meggyilkolt mi­niszterelnök-asszony fiát jelölte kormányfőnek, aki még aznap letette a hivatali esküt Zail Szingh államfőnek. A 40 éves Radzsiv Gandhi 1983 eleje óta az Indiai Nem­zeti Kongresszus (I) Párt or­szágos bizottságának a főtit­kára. Egyetemi tanulmányait Cambridge-ben végezte. 1981- ben Uttar Prades képviselője­ként bejutott az indiai parla­ment alsóházába. Ezt a man­dátumot előzőleg Szandzsi Gandhi, a néhai miniszterel­nök-asszony repülőgép-szeren­csétlenségben elhunyt másik fia töltötte be. ★ A budapesti indiai nagykö­vetség Indira Gandhi minisz­terelnök halála kapcsán rész- ■ vét nyilvánítási könyvet nyit. A részv'étnyjjvánítások foga­dására a nagykövetség novérft- ,<ber 1-én és' november 2-án délelőtt 10-től 12.30-ig, vala­mint 14.30-tól 17 óráig tart nyitva: (Indira Gandhi életútját, a részvétiáviratokat a 2: oldalán közöljük.) . Megemlékezés, koszorúzás, a poétikai könyvnepck megnyitója Jászkarajenön Megérkezett a szabadság lángja A 40» évfcrduSó Past nisgyel uanC'pségsC'Töratáiiuk nyitánya m elsőként febzaStadiftl községben A Battonyáról indult szabad­ság lángja tegnap megérkezett Jászkaraj entire, s ezzel meg­kezdődött felszabadulásunk 40. évfordulójának ünnepségsoro­zata megyénkben. Jászkaraje- nőn, az ’ elsőként fölszabadított Pest megyei községben meg­rendezett ünnepségein részt vett Nagy Sándorné, az MSZMP.Pest megyei Bizottsá­gának titkára. Jámbor Miklós, az SZMT vezető titkára, dr. II- csik Sándor, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság vezető­je. Bállá János, a ceglédi vá­rosi pártbizottság első titkára, á magyar párt-végrehajtóbi­zottság tágjai. Csonka Tibor, a Pest megyei Tanács elnökhe­lyettese, Rabóczi László, a Ha­zafias Népfront Pest megyei Bizottságának titkára, Gáspár Ferenc ezredes, a ceglédi hely- őrséig politikai főcsoportfőnöke, valamint a körzet és a nagy­község párt-, tanácsi szervei­nek, társadalmi és fömegszer- vezieteinek, gazdasági egysé­geinek, intézményeinek kép­viselői. Részt vett az esemé­nyen Győré Sándor országgyű­lési képviselő (Pest megye. 9. vk.). az Elnöiki Tanács tagja, az abonyi Ságvári Tsz elnöke. Ott voltak Vlagyimir Riamov éSí-Vaszil Baktyin, az ideigle­nesen hazánkban állomásozó szovjet t déli hadseregcsoport tisztiéi. * i A magyar és a szovjet, him­nusz elhangzása után fölhar- santak a fanfárok, megper- düiltek a dobok, s a szab iság lángját szimbolizáló fáklyát a Szolnok megyei úttörők átad­ták a Pest .megyei pajtásokat képviselő jászkarajenői csapat, tagjainak. Ä vendégeket, a megemléke­zés résztvevőit Bognár József, a községi pái'tibizottság'.titlcárar Halasi Márton ünnepi beszédét mondja köszöntötte, majd Halasi Már­ton, a KISZ Pest megyei Bi­zottságának első titkára mon­dott ünnepi beszédet. — Ha a Közelgő november 7-ére, az 1945-ös események­re és az elmúlt hát végén meg­rendezett békekonferenciára gondolok, s azokra, akiknek az emlékműve előtt most állunk, azt kall mondanom, hogy ün­nepelnünk nem illendőség ,dol ga. hanem szükségszerűség. Az 1917-es vöröskatonák álma ha zánkban a felszabadulással vált' valóra. Az ő ■ unokáik akiknek sírjára ma koszorú­kat, virágokat helyezünk — nem akartak meghalni, szeret­tek volna hazájukba visszatér­ni. s befejezni a háború által félbeszakított mondatot. A há­borúról. a félelemről keveset beszélünk, mintha ■ így.. meg­védhetnénk a békét, a nyugal­mat. De a -szorongás nem ért véget 194-5,-ben,v Mindenkiben A hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok képviselői el­helyezik koszorúikat Borbély Sándor a dunakeszi immkásőrgyűléseit Embert formáló közösség Pest megyében a munkás­őrök ezekben a napokban tart­ják az alegységek gyűléseit, amelyeken a kiképzési év eredményeit és tapasztalatait összegzik, s meghatározzák a jövő évi legfontosabb célokat is. Tegnap a Dunakeszin és vonzáskörzetében dolgozó munkásőrök századgyűlésén részt vett Borbély Sándor, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a munkásőrség or­szágos parancsnoka és termé­szetesen dr. Varsányi, György megyei munkásőrparancsnok is. is. A tanácskozás munkájáról közleményt fogadtak el, ame­lyét később hoznak nyilvános­ságra. A tanácsülés után a kubai fővárosban a KGST végrehajtó bizottsága is meg­tartotta ülését, amelyről szin­tén közlemény jelenik meg. Havannában szerda reggelre nyilvánosságra hozták vala­mennyi tagország küldöttség­vezetőjének a tanácsülés hét­fői munkanapján, a nyitó ple­náris ülésen elmondott fel­szólalását. Petrásovits István századpa­rancsnok beszámolójából meg­tudhattuk, hogy az alegység — amely a váci munkásőr- egységen belül már háromszor bizonyult a legjobbnak — eb­ben az évben is becsülettel teljesítette öniként vállalt fel­adatait. Mlatilik György, a váci munkásőregység parancsnoka felszólalásában elmondta: a századok közti versenyben a dunakeszi egység most is jó eséllyel pályázik az első hely­re. Dobrovits' István, a Duna­keszi : Járműjavító pártbizott­ságának titkára a bázisüze­meket és termelőszövetkezete­ket a gyűlésen képviselő’ poli­tikai, társadalmi és gazdasági vezetőket arra biztatta, hogy a kiképzés embert próbáló kö­rülményei között is nagyobb számban keressék fel a mun­kásőröket. Rónai Árpád, Dunakeszi vá­ros pártbizottságának első tit­kára meleg szavakkal méltat­ta. a munkásőrök áldozatkész­ségét, öntudatos helytállását az elet minden területén. Borbély Sándor nagy tet­széssel fogadott felszólalásáé­ban a Politikai Bizottságnak a munkásőrség tevékenységé­ről hozott határozatát értel­mezte. Cs. S. ott bujkált a kérdés: a túlélés­hez, volt erőnk, dg lesz-e á to­vábbéléshez is?,.Tudunk-e en­ni adni gyermekeinknek; lész-e a romok helyén újra főváros? Az új1 világ1 építésének léhfető- ságe soha nem látott lelkese­dést. tettrekészséget váltott ki az emberekből, — Negyven évvel ezelőtti álmunk valóra vált. Üj isko­lákat, üzemeket látunk min­denütt. és mosolygós gyermek- arcokat. Béke van. Mégsem mondhatjuk, hogy nincs teen­dőnk, hiszen formálói vagyunk a jövőnek. De föíismerjük-e mindannyian ezt a történelmi feladatot mindennapi teen­dőinkben, munkánkban? Az elmúlt héten tízmillió magyar küldöttei tettek hitet a béke, az 1917-e.s forradalmárok jel­szava mellett: béke és szocia­lizmus • elválaszthatatlanok. Ma ez így hangzik: a béke az élet. S csak százezrek, milliók harcos kiállása akadályozhat­ja meg a pusztító erők tér­nyerését. Majakovszkij szavai­val szólva: „Egy mogyoró- Vás&zőt.könnyű eltörni, húszat már iiehéz, de százat senki sem tud.” Az ünnepi beszéd után a megemlékezés és a kegyelet (Folytatás a 3. oldalon.) Aczél György előadása MűvészefpsKüiifi A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak politikai akadémiáján szerdán Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára tartott előadást Művészetpolitikánk időszerű kérdései címmel. Az előadáson megjelenteket — politikai, ideológiai, kultu­rális és művészeti életünk képviselőit — Lakatos Ernő, a Központi Bizottság agitáöíós és propagandaosztályának ve­zetője köszöntötte. Az előadás anyagát a Kos­suth Könyvkiadó megjelenteti. Gyenes András Borsod megyében Szerdán ünnepélyes keretek között, a vaskiválasztó beren­dezések és szállítószalag elin­dításával Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke — aki látogatáson volt Borsod megyében — üzembe helyezte az ózdi salakfeldolgo­zó művet, majd munkásgyűlé­sen vett részt, ahol beszédet mondott. Közélet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti bizottságának első : tit­kára és Lösonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Sadli Bendzsedidet, az. Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökét, az FLN-párt főtitkárát, hazája nemzeti ünnepe, a fegyveres íelszabadítási harc kezdetének 30. évfordulója alkalmából. Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke Abdel ham i’d Bra- himi miniszterelnöknek kül­dött üdvözlő táviratok Szerdán Havannában befe­jeződött a Kölcsönös Gazdasá­gi Segítség Tanácsának XXXIX. ülésszaka. A szocia­lista gazdasági közösségnek a múlt évi berlini, XXXVII. ülésszak óta elért fejlődését elemző tanácskozáson a tagoj> ságok miniszterelnökeik, il­letve miniszterelnök-helyette­seik áltál vezetett küldöttsé­gekkel vettek részt. Meghí­vottként jélén volt.több har­madik világbeli ország, s két . latin-ámerikai regionális gaz­dasági szervezet képviselője Közleményt később adnak ki Befejeződött a KGST-ülésszak

Next

/
Oldalképek
Tartalom