Pest Megyei Hírlap, 1984. október (28. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-03 / 232. szám

6 mr « .Wf.tlW 1984. OKTÓBER 3., SZERDA ■ Jogi tanácsok ■ A szerződéses üzletvezető társadalombiztosítása A zártkerti ingatlan használata fll A szerződéses üzemeltetésű üzlet vezetőjének társadalom- biztosításáról. Egyik olvasónk szerződéses üzemeltetésű üzlet vezetője lett. Nem tudja, kaphat-e táp­pénzt betegsége esetén, és mi- lyen egyéb ellátásra jogosult. Olyan információt kapott, hogy táppénzre nem jogosult. Megfelel-e a valóságnak ez a tájékoztatás? — kérdezi olva­sónk. Korábban valóban nem il­lette meg a táppénz a szerző­déses üzemeltetésű üzlet ve­zetőjét. A mostani rendelke­zések szerint, mivel általában a tényleges veszteség csak vi­szonylag hosszabb ideig tar­tó keresőképtelenség esetén észlelhető, ezért a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a szerződéses üzemeltetésű üz­let vezetője részére táppénz csak hét napOit meghaladó megszakítás nélküli kereső- képtelenség esetén jáf. (17/1983. (XI. 20.) MT. Nem jár táppénz a szerződéses üzemeltetésű üzlet vezetőjé­nek, amikor az általános sza­bályok szerint egyébként sem illetné meg. (A rendelkezések részletes felsorolását mellőz­zük, konkrét kérésre levél­ben közöljük.) N. S.-né kérdésére pedig az alábbiakat közöljük: A szer­ződéses üzemeltetésű üzlet vezetője a tevékenységének gyakorlásában rendszeresén közreműködő házastársai: után, havi 3000 Ft figyelembe vehető jövedelem alapján, ha­vi 750 Ft társadalom biztosítá­si járulékot köteles fizetni. Nem kell fizetni ezt a járulé­kot, ha a közreműködő há­zastárs például keresőképte­len, akkor sem, ha olvasónk szülne, a szülést követő ne­gyedik hónap utolsó napjáig. Az egyéb kizáró okokat a 66/1982. (XII. 4.) 49. §-ával módosított 17/1975. (VI. 14.) MT sz. rendelet 278/E. §. (3) bekezdése sorolja fel. A szer­ződéses üzemeltetésű üzlet ve­zetője tevékenységének gya­korlásában rendszeresen köz­reműködő házastárs anyasági segélyre, temetési segélyre, nyugellátásra és baleseti ellá­tásra jogosult. A baleseti táp­pénz összege a figyelembe vehető havi jövedelem 65 szá­zaléka. A figyelembe vehető jövedelem havi összegét a 66/1982. (XII. 4.) MT. számú rendelet határozza meg. #Az osztatlan tulajctonkSzBs­ségű zártkertek használatáról. Olvasónk írja, hogy évek­kel ezelőtt vásárolt egy zárt­kerti ingatlant. A telek osz­tatlan közös tulajdonban volt, három tulajdonos között, és ugyanúgy maradt,, amikor ol­vasónk is belépett ebbe a tu­lajdonközösségbe. Az adás- véteü szerződésben kikötötték, hogy a saját területének me­lyek a határvonalai. Meg­egyeztek akkor a használat kérdésében is. Most olvasónk arról értesült, hogy az egyik tulajdonostárs, akinek a leg­nagyobb illetőség maradt osz­tatlan tulajdonában, eladott egy teleknyi részt közvetlenül szomszédságában. Az eladó ugyanis egymás mellett két telket akar eladni. Ez ellen olvasónk tiltakozott, és egyez­kedésre hívta fel a társtulaj­donosokat. Nem ismerjük részleteiben az ottani területi viszonyokat. Azt azonban tudjuk, 750, il­letőleg 1500 négyzetméternél kisebb területre nem lehet megosztani a zártkertet. Egyes területeken a zártkertekre, így olvasónk által jelzett Ba- latcn-felvidéken 1500 négy­zetméter a minimum. Ez ter­mészetesen nem jelenti azt, hogy eladni, illetve megvenni nem lehetne ilyen területet, ha ahhoz az illetékes földhi­vatal hozzájárul. De az osztat­lan területből is csak olyan nagyságú cserélhet gazdát, amely a törvényesen előirt mértéknek megfelel. (Jelenleg ugyanitt építési tilalom is fennáll.) Olvasónknak tehát először azt kellene tisztáznia, hogy a saját területe melletti részen, van-e akkora terület, hogy ott 2 db 1500 négyzetméter nagyságú telek kialakítható lenne. Ahogy írja olvasónk, hogy az eladó eszmei Illető­sége 3800 négyzetméter, akkor megvan a két telek kialakítá­sára a lehetőség. Ha azonban nem összefüggő területen van ez a nagyság, hanem két részben, például a levélírónk területe ékelődik közbe, akkor nem alakítható ki egymás mellett két zártkerti telek. Véleményünk, hogy a tulaj­donostársaknak a használat kérdésében kellene megegyez­niük. Baromfihulladék- és mellék­termék-feldolgozó üzemet lé­tesítettek egyik városunkban. Rövidesen kiderült: nemcsak bűzös, hanem a környezetet is szennyezi, ezért a szomszédsá­gában lakók panaszára a vá­rosi tanács vb műszaki osztá­lya az üzem működését azon­nali hatállyal felfüggesztette. A bajok orvoslására a nyugati importból származó tisztítóbe­rendezést másik nyugati gyárt­mányúra cserélték ki, átalakí­tási munkát is végeztek, de ezek sem jártak eredménnyel. Ilyen előzmények után a ki­vitelező az üzemet terveztető vállalat ellen pert indított, amelyben a bíróságtól annak megállapítását kérte, hogy a berendezések kizárólag terve­zési hibák miatt alkalmatla­nok. és ezért négymillió forint kártérítést követel. Mint a Legfelsőbb Bíróság ítéletéből kiderül, a szakértők megállapították: nehezen kép­zelhető el. hogy város köze­pén, reális költségekkel, meg­A használati jogot jegyez­tessék be ezután az ingatlan- nyilvántartásba. Ha a meg­osztási tilalmat feloldják ezen a területen, akkor a tényleges használatnak megfelelően, le- folytathatják a megosztási el­járást, és ha az a törvényes rendelkezéseknek megfelel, kívánságuk szerint rendezhe­tik a telekhatárkérdéseket a telekkönyvben is. felelő környezetvédelmet biz­tosító ilyen jellegű üzemet le­hessen létesíteni, mert a bűz elhárításának módja még nincs megoldva. Tehát nem lett volna szabad úgynevezett védett területre építeni, és er­ről mindazok tehetnek, akik a városközpontban való elhelye­zést elhatározták. Ehhez hoz­zájárult, hogy az üzem kör­nyezetvédelmi berendezései nem voltak megfelelőek. Vi­szont a javítás igen nagy költséggel járna, ezért min­denképpen indokolt az üzem leszerelése. Egyébként a bekö­vetkezett kárhoz képest a négymillió forintos árleszállí­tás feltűnően kevés. A nyu­gati importból származó be­rendezéseket azonban nem a tervező vállalat, hanem a ki­vitelező választotta ki, és azo­kért teljes garanciát vállalt. A tervező ebben bízva vette fel azokat a dokumentációjába, de annyiban hibázott, hogy azokról adatszolgáltatást nem követelt. I TlZ NAP Rendeletéiből A mezőgazdasági üzemek szabályozó rendszeréről szóló 39/1979. (XI. 11.) MT sz. ren­delet módosításáról a 29/1984. MT számú rendelet rendelke­zik. (Magyar Közlöny 38. szám.) A mezőgazdasági nagyüze­mek támogatásáról ugyanitt jelent meg a 30/1984. PM— MÉM számú rendelet. A tanácsi szakigazgatási szervek egészségügyi és szo­ciális feladatköréről, hatáskö­réről és hatósági jogköréről az egészségügyi miniszter 8/1984. EüM sz. utasítását a Társa­dalombiztosítási Közlöny 9. száma tartalmazza. A fogyasztói áremeléssel kapcsolatos lakossági tájékoz­tatásra vonatkozó jogi irány- mutatások alkalmazásáról a Kereskedelmi Értesítő 13. szá­ma tartalmaz tájékoztatást. Részesedési alap Az Állami Bér- és Munka­ügyi Hivatal új rendelkezése a részesedési alap felhaszná­lásáról szóló korábbi szabá­lyokat módosítja. Eszerint a részesedési alapból közvetlen anyagi ösztönzés címén a kö­vetkező kifizetések teljesíthe­tők: prémium, jutalom, év vé­gi részesedés, a műszaki fej­lesztést szolgáló — nyilváno­san meg nem hirdetett — pá­lyázat díja. Végül ugyancsak a részesedési alapból közvet­len anyagi ösztönzés címén fi­zethető a jövedelemérdekelt­ségű rendszerben működő üz­leteknél az eredménykövetel­mény túlteljesítéséből az érde­keltségbe bevont dolgozókat megillető összeg. Gyerekek veszélyben (2.) A megoldás: időben közbelépni TETTEIKRE a csoportos bűnözés a jellem­ző. így tavaly — az előző évi negyven szá­zalékkal szemben — már csaknem hatvankét százalékuk ketten vagy hárman vettek részt bűncselekményben. Különösen veszélyesek a nagyobb számú társas csoportosulásokban csavargó, bűnöző életmódot folytató fiatalko­rúak tevékenysége. Például a két fiatalkorú, miután megszökött a fiúnevelő intézetből, a fővárosban megismerkedtek az ugyancsak csavargó fiatalkorú P. Sándorral. Később kapcsolatba kerültek a szintén munkakerülő és csövező L. Csillával, aki csatlakozott a fiúkhoz. Majd a társaság Szentmártonkátán egy hétvégi házba tört be, több napig ott tar­tózkodtak és az élelmiszert elfogyasztották. Az épületben talált 2000 forintból élelmiszert és ruhaneműt vettek, s az ott elhelyezett 200 liter házi bort pedig eladták. Megfigyelhető, hogy az egy évnél rövidebb és az 1—3 év közötti állami gondozásban töl­töttek nagyobb arányban a 14., 15. és 16. életév közötti fiatalkorúak közül fordul elő. Kimutatható továbbá, hogy o 14—16. év kö­zötti fiatalkorúak nagyobb része halmozottan és súlyosan veszélyeztetettként kerülnek álla­mi gondozásba, és a késői korban való ál­lami gondozásba vétel legtöbbjénél a nehe­zen kezelhetőség miatt, beilleszkedésük ked­vezőbb alakulásában nemigen érhető el eredmény. Tapasztalat, hogy a fővárosi nevelőottho­nok növendékei közül többen, főleg, ha meg­szöknek, az agglomeráció különböző települé­seit keresik fel, ahol létfenntartásuk és költe­kezésük költségeit lopásokból fedezik. Arra is van példa, hogy fővárosi gondozottak ugyan­csak szökésben levő, más intézeti gondozot­tal kerülnek kapcsolatba és együtt bűnöznek. Gyakori jelenség, hogy állami gondozottak, intézeten kívüli fiatalkorúval vagy felnőtt- korúval kerülnek ismeretségbe, s ezekkel együtt üzletfeltörésekre és betörésekre vete­mednek. A többi, nem Pest megyei állami gondozottak nagyobb számát az aszódi, vala­mint a fővárosi nevelőotthonokból szöktették ki, akik a megyén áthaladva követnek el lo­pást. Viszont örvendetes, hogy nevelőszü­lőknél elhelyezett gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető nem fordult elő. Kimutatható a kriminogán tényezők több együttes előfordulása, így az anyagi ha­szonszerzés' mellett gyakori a rossz baráti környezet, s nem csekély az alkoholos befo­lyásoltság, és megtalálható — elvétve — a szipózás is. Több alkoholizáló fiatalkorú ese­tében a szükséges gondozásuk és gyógyításuk iránt történt ügyészi intézkedés. Az ifjúkori alkoholizmus megelőzésében szerepe van a megyében levő közel tíz — közülük is ki­emelkedő az ócsai, budakeszi és szentendrei — alkoholellenes klub eredményes működése. Sikeresen segíti továbbá az állami gondozot­tak beilleszkedését, felnőtti indulását — egye­bek mellett — a harmincszemélyes nagykő­rösi ifjúsági otthon, ahol a 14—18 év közötti lányck nagy többsége a helyi konzervgyárban betanított munkásként dolgozik. A vállalat támogatja őket, megkülönböztetett figyelem­mel kíséri fejlődésüket, s ők is jól érzik ma- mukat a munkahelyükön, kötődnek hozzá. Említésre méltó továbbá, hogy a közelmúlt­ban egy idős házaspár életük munkájával szerzett budaörsi házuk árából 300 ezer fo­rintot alapítványra ajánlott fel, az állami gondozásban felnőtt fiatalok életének indulá­sa segítésére. Az összeg mindenkori kamatait évente két olyan nagykorúvá lett fiú vagy leány kapja, akinek nincsenek szülei és ál­lami otthonban nevelkedtek. Az állam mindent elkövet a gondozottak boldogulása érdekében. Az adott lehetősége­ken belül messzemenően igyekszik gondos­kodni róluk, szüleik helyett embert próbál nevelni belőlük. Nem egy gondozott, aki kez­detben nehezen illeszkedett be az intézet rendjébe vagy egyáltalán elutasító volt a kö­vetelményekkel szemben, mert nem ismerte még fel az érdekében tett hasznosat és ked­vezőt, s majd később ébredt rá — de már későn — a gondoskodás jóságos voltára. Köz­te említhető egy bíróság elé került fiatalko­rúnak az ifjúságvédő intézet igazgatójához küldött levelében írt visszaemlékezése: „mintha a szüleim védtek volna, ragaszkod­tak hozzám, és mindezt, úgy érzem, nem ér­demeltem meg. Rájöttem, sajnos már későn, hogy ön és az egész nevelőtestület a javun­kat alcarják, azt, hogy mire elérünk ahhoz az időhöz, amikor magunkról kell gondoskodni, megálljuk a helyünket és be tudjunk illesz­kedni.” NINCS AZONBAN az a korszerűen felsze­relt állami gyermekintézmény, amely pótolni tudná a családot. Ezért helytelen az a gya­korlat, amely elsősorban nem a veszélyeztető családi környezetet próbálja meg alkalmassá tenni a kiskorú nevelésére és gondozására, hanem a gyermeket emeli ki belőle. Az álla­mi gondozásba vételnél a környezet — több­nyire — érintetlen marad, azaz nem az ok­kal, hanem az okozattal foglalkozunk.. Az ál­lami és társadalmi szervek mozgósításával azt kell ‘megelőznünk, hogy környezeti, ma­gatartási vagy egészségügyi okból veszélyez­tetett gyermekből fiatalkorú bűnelkövető váljon. E feladatoknak akkor teszünk eleget, ha a veszélyeztető tényezőkre időben figye­lünk, és igyekszünk ezeket megszüntetni. Dr. Orell Ferenc János főügyészségi ügyész Dr. M. J, Döntött a Legfelsőbb Bíróság Szennyezte a környezetet Tallózás Üzemi lapokban olvastuk A vállalatok, a szövetkezetek hetente, kéthetente vagy ha­vonta megjelenő lapjainak természetesen az az elsődleges feladata, hogy saját helyzetükről, eredményeikről és gond­jaikról tájékoztasson, saját életükből villantson fel képeket, arcokat. Ám minél színvonalasabban szeretne egy-egy üzemi újság megfelelni a jó hírmondó szerepének, annál inkább kin- tebb kell tekintenie a gyár falain, a szövetkezet kerítésén túl­ra. Mostani válogatásunkba olyan írások kerültek, amelyek bár a vállalati dolgozók, a szövetkezeti tagság érdeklődésére mél­tán tarthatnak számat, de mégsem csak önmagukról szólnak. Emun A püspökhatvani Galgavöl- gye Mgtsz dolgozóinak lapja egy új, kis rovattal gyarapí­totta kínálatát. E hasábokon azokat a vállalatokat kérde­zik meg, amelyekkel a Galga- völgye Termelőszövetkezet együttműködik. Augusztusi számukban a Transzvill és az Autóker szakemberei kap­tak szót, szeptemberben az ikladi Ipari Műszergyáré és a Kipszeré. Az első beszámo­lóból idézünk: Járfás András, az Autóker kereskedelmi osztályának ve­zetője igy látja a galgások tevékenységét: — A tsz és az Autóker között már évek óta, sikeres, eredményes az együtt­működés. Termékeik kiváló minőségűek, megfelelő a da­rabszám is‘. A pótkocsik vonó­háromszöge olyan cikkük pél­dául, amelyik jelentős hiányt pótol. A Transzvillnél Kass Tibor • osztályvezető-helyettest, a galgások kooperátorát keres­ték meg. — Kapcsolatunk idestova másfél évtizede kezdődött, s azóta töretlen. Régebben rendszeresen szervezett a tsz és a Transzvill munkás—pa­raszt találkozókat, amelyek mindig sikert arattak. — A tsz-ben elsősorban forgácsoló, lakatosmunkákat végeznek számunkra. Hogy mit gyártanak? Mobitox al­katrészeket, hajtásházakat. A Csepel Autógyár lapjá­nak munkatársa az Ikarus fehérvári gvárában készített interjút Szabó István termelé­si főosztályvezetővel. Az Ika­rus és a Csepel Autógyár kapcsolata közismert. De va­jon ebben az együttműködés­ben milyen partnernek bizo­nyul a másik fél szerint a Csepel Autógyár? — Az autógyárral évek óta jó az együttműködésünk, si­került megvalósítani az ütem­terv szerinti termelést. Per­sze ez nem jelenti azt, hogy kapcsolatunkban ne lennének ellentmondások. Hiszen , a Csepel Autógyár abban érde­kelt, hogy minél nagyobb szé­riákat gyártson, és lehetőleg minimálisra csökkentse a sza­lag átállításából adódó kiesést. Ezt az Ikarus a mai piaci kö­vetelmények mellett nem tud­ja biztosítani, hiszen mi is kényszerpályán mozgunk. — Mit jelent az ütemes ter­melés a gyakorlatban? Az Ikarus hatnapos készlettel rendelkezik, ami 180—200 da­rab alváz előretartást jelent. Ez csak látszatra tűnik ma­gasnak, hiszen a szalagokról havonta 600—700 darab autó­busz kerül le, előre meghatá­rozott típusokból. A zavar­talan termelés érdekében szükségünk van arra, hogy a Csepel Autógyárból az üzem­terv szerint érkezzenek az al­vázak! Ezért is kell naocnta telefonon tartani a kapcso­latot és egyeztetnünk a prog- lamokat. A két partner közé azon­ban gyakran ékelődik be egy harmadik, a szállítást végző. — Gazdasági okokból az al­vázak szállítása vasúton tör­ténik, mivel a közúti szállí­tás jóval drágább. Ez vi­szont olykor valóban problé­mákat okoz, hiszen előfordul, hogy hetekig vesztegelnek a vagonok valamelyik rendező pályaudvaron. Ezért a leg­utóbbi szerződéskötésnél ár­emelést hajtottunk végre, vi­szont kikötöttük, hogy _ az összmennyiség tíz százalékát a Csepel Autógyár közúton köteles leszállítani az Ikarus „lehívása” szerint. S még mindig maradjunk a partnerek bemutatásánál. A Rozmaring Mgtsz dolgozói­nak lapja azonban nem ha­zai, hanem külföldi cégeket vesz sorra. Legutóbb a nyu­gatnémet Rodhe und Schwarz történetet olvashattuk. Régen Magyarországon sem tűnt érdekességnek, hogy egy vállalat nevét az alapítóról kapja. Még 1929-ben a Jénai egye­temen két hallgató egy életr« szóló barátságot kötött egy­mással, és az akkor újdonság­nak számító utrarövid hullá­mokkal. 1933-ban egy kutató laboratóriumot létesítettek Münchenben. Lothar Rohde és Herman Schwarz akkor ta­lán nem is gondolták, hogy a híradástechnikában a világ egyik legismertebb cégét ala­pítják. Időközben a laboratórium üzemmé majd kisebb gyárrá nőtte ki magát a München melletti Memmingenben, ké­sőbb leányvállalatokat is ala­pítottak. Ma négy fő területen forgalmazzák berendezései­ket, ez a mérőműszerek, a rádió- és televíziótechnika, üzemi híradástechnika, kísér­leti adók, antennák. A két alapító mérnök ma is él, de a cég irányítását már a 43 éves Friedrich Schwarz vette kéz­be. A Rozmaring szerviz a cég osztrák és kelet-európai kép­viseletével áll szorosabb kap­csolatban. Rajtuk keresztül dolgoznak a Videotonnak, a Gammának, a Rádió és Tele­víziónak, a Magyar Postának. A Rodhe und Schwarz tavaly ünnepelte fennállásának öt­venedik évfordulóját. A kiskunlacházi Kiskun Mgtsz híradója nem a part­nereik felé tekint ki, hanem saját lakóhelyük történelmi múltját kutatja. Kovács Jó­zsef László írja: — Bizony igaza van Illyés Bálintnak, aki a Kiskunsági króniká­ban e híres-hírhedt levelet újra közölte, hogy a kán leve­le nem közönséges diplomá­ciai fenyegetőzés. IV. Béla szívesen fogadta a népével helyet, letelepedési lehetőséget kérő Kötönyt (vagy más írásalakban Kuthent). Bizonyára a másoknál fejjel magasabb László vagy Köny­ves Kálmán példája lebegett előtte, akik vendégek — hos- pesek — befogadásával növel­ték a nemzet számát, erejét. Béla király már tudott Ju- üanus barát, domonkos rendi szerzetes tudósítása nyomán nemcsak Magna Hungáriáról, hanem az Európa ellen ké­szülő tatár hadak veszedel­méről is... A Kiskunlacházi krónikát fejezetenként olvashatják a szövetkezet dolgozói. Termé­szetesen a gazdasági ered­mények, s a soha el nem ma­radó sporttudósítások mellett jutott hely a történelemnek is. El. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom