Pest Megyei Hírlap, 1984. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-31 / 204. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXVlll. ÉVFOLXAM, 204. SZÁM 1984. AUGUSZTUS 31., PÉNTEK A tanévről kezdés előtt Kedvezőek ez Idei feltételek Beszélgetés Hagy Géza osztályvezetővel Jó termés Pcrőtsénybcn tybüsessü családiak Ismét itt van a szeptemberi csengetés ideje, kezdődik az 1984/85-ös oktatási év. Az el­ső tanítási nap szeptember 3. án lesz. Az idén népesebbek lesznek a város és vonzáskör­zetének általános iskolái, mint korábban. Az alapvető oktatá­si-nevelési célok nem vál­toznak, de természetesen az új tanév erőpróbákat jelént majd a feladatok végrehajtásában. Nagy Gézával, a városi ta­nács művelődési és sportosz­tályának vezetőjévé? a tanév feladatairól, a személyi, tár­gyi, anyagi feltételeinek jelen­legi állapotáról beszélgetünk. — A nevelcs-oktatás fel­adatait érvényes doku­mentumok tartalmazzák, s rendelkezésre állnak a me­gyei párt- és tanácsi dön­tések. Az iskolák vezetői­nek személyes felelőssége ezek helyi körülmények­re épített megvalósítása. — Melyek azok a legfonto­sabb feladatok, amelyek az új tanévben különösen előtérbe kerülnek? — A tartalmi munka javítá­sa érdekében fontos, hogy a nevelési célok végrehajtásá­ban hangsúlyozottabban érvé­nyesüljenek a kiemelt felada­tok. Gondolok itt mindenek­előtt a világnézeti, az erkölcsi, a politikai nevelésre, a tanul­mányi fegyelem és a magatar­tás kérdésére. Lényleges e te­rületen a helyes történelmi szemlélet kialakítása mind az általános, mind a középisko­lákban. Fontos, hogy a taná­rok mutassák be jobban a ma valóságát, eredményeit. Ala­kítsák ki a diákokban a múlt, a jelen és a jövő helyes szem­léletét. Jelentős feladatok vár. nak ránk továbbá a környe-' zet, kultúra alakításában. Ez nemcsak a tisztásáig kérdése, hanem meghatározott élet- szemléletet és magatartást is jelenít, amelyeket iskoláskor­ban kell megalapozni. — Az oktatómunkával kap­csolatban megemlítem, hogy különösen azon a területen kell figyelni, ahol hiányossá­gok vannak. így például a nyelvi, matematika és törté­nelem tárgyak oktatásában. Kiemelt feladata az iskolák­nak a gyermek- és ifjúságvé­delem. amik nemcsak az isko­lai felelősök munkája. Intéz­ményeinkben tavaly összesen hatszázkilenc veszélyeztetett tanuló volt. A pedagógusok el­sősorban a helyi körülmények figyelembevételével választják Abaffytó! Zsolnaiig Örömmel vesszük kézbe a most kiadott, új váci telefon­könyvet. Az 1964-es sokszoro­sított füzet, majd az azt kö­vetó 1979-es sárga fedelű nagy könyv után 212 oldalon, köny- nyen kezelhető 20x15 centimé­teres méretben jelent meg a várva várt kötet, amely a Vác város és körzetének hálózatá­hoz bekapcsolt telefonelőfize­tők adatait tartalmazza. 31 oldalt foglalnak el a váci közületi telefonszámok. Követ­kezik 59 oldalon — kétezernél több — egyéni előfizető ada­ta. majd a postafiókbérlők hat­oldalas felsorolása. A névsor meg a nevelési módszereiket. Ezek közül jól bevált az egyé­ni bánásmód és a differenci­ált foglalkozás a veszélyezte­tett helyzetű tanulókkal. — Az új tanterv bevezeté­sének tapasztalatairól mi­lyen következtetést vont le a művelődési osztály? — Az elmúlt tanévben az új tantervek bevezetésének utol. só szakaszába léptünk. Az orosz nyelv és a technikai tan­tárgyak kivételével minden évfolyamban az előírásoknak megfelelő ismeretanyag feldol­gozásra került. Az új nevelé­si-oktatási tervvel kapcsolat­ban vegyes véleményeket hall­hattunk. Minden tantárgyon belül lényegesen új ismeret­köröket, eljárási módszereket hoztak magukkal. Közülük legfőbb az a követelmény, hogy a tanulók önálló munká­jára minden eddiginél bátrab­ban és többet kell építeni. A pedagógusok igyekeznek ele­get tenni e követelményeknek. Az osztályok heterogén össze­tétele differenciált munkát igényel mindenkitől. így egy- egy tanítási órán belül na­gyon nehéz megbirkózni a le­maradók segítségével és a te­hetséggondozással. Visszatérő gond a különbö­ző tantárgyaknál az anyagok túlméretezettsége. Néhány tan­könyv szövege mintha nem is az általános iskolás kordák­nak készült volna. Nyelveze­te. stílusa nehézkes és túl bo­nyolult. Korszerű az új tan­terv. de többségükben a jó képességű tanulókhoz mérete­zett. — Hogyan alakulnak a közigazgatási területen a nevelő-oktató munka tár­gyi, személyi feltételei? — A tárgyi feltételekben je­lentős a javulás. Az alapvető feltételek — ha nem is azonos szinten — megvannak. Kos- don például a korszerű iskola átadásával kedvezőbb körül­mények között tanulhatnak a gyerekek. Több évtizedes bér­lemény szűnt meg Vámosmi- kolán. Rúdon tornaszoba és egy előadóterem készült el. Püspökhatvanban új napközis termet létesítettek. A tervek szerint 1985-ben kerül átadás­ra Örbottyánban és a Juhász Gyula Általános Iskolában öt, illetve négy tanterem. A meg. növekedett tanulószám miatt azonban az idén sem csökkent jelentősen a szükségtantermek száma. Több intézményünk Abaffy Bélával kezdődik és Zsolnai Györgynével záruL Legnépesebb névcsaládok: Ko. vács 43, Nagy 38, Tóth 29, Sza­bó és Kiss 28-28, Horváth 16. Dicséretes a nevek, számok jól áttekinthető szedése, tör­delése. Tartalmazza a körzeti hálózathoz számító Sződliget, Göd, Fót. Dunakeszi, Vámos- mikola más helységek adat­tárát is. Kiegészítésként min­tákon mutatják be a postai küldemények helyes címzését. A díjtáblázatok tartalmazzák a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások díját. P. R. nem iskolai célokra épített he­lyiségek, épületek igénybevé­telével tud csak munkához lát­ni. Több tanteremre, tornate­remre, szertárakra, úttörőszo­bákra, könyvtárhelyiségekre, napközis termekre, ebédlőre, egészségügyi és szociális léte­sítményekre lenne szükség mind a városban, mind a von­záskörzetben. — A zavartalan pedagógiai munka ellátásához szükséges személyi feltételek alapvetően megvannak. Az intézmények­ben jó a szakemberellátottság. Az 1983/84-es tanévben össze­sen hétszáztizeranégy pedagógus végezte az oktató-nevelő mun­kát. Közülük negyvenhetén ké­pesítés nélkül. A kedvező helyzet ellenére vannak még üres állásaink ebben az esz­tendőben, de ezeket nyugdíja­sok foglalkoztatásával és he­lyettesítésekkel meg tudják oldani. — összességében úgy látjuk, hogy aíz idei tanév-előkészítés munkája megfelelő színvona­lú, a nevelés-oktatás személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei biz. tosítottak. A nevelők jól fel­készültek a feladatokra. A tanév eredményesség^ viszont ezen túl attól is függ, hogy mennyire tudják összehangol­ni. közös feladataink teljesíté­séhez az iskolán kívüli ténye­zőket; a szülőket, az üzeme­ket. a közművelődési intéz, ményeket és a nevelésben ér­dekelt partnerszervezeteinket Surányi János Az MTESZ Pest megyei Szervezet Környezetvédelmi Bizottsága és a MOTESZ Ma­gyar Mikrobiológiai Társaság mezőgazdasági és élelmezés- ügyi mikrobiológiai szekciója rendezésében — a Pest megyei Tanács és több érdekelt vál­lalat közreműködésével — szeptember /10-én és 11-én rendezi II. tudományos ülését. Téma: a talaj környezetvé­delmének problémái. Hétfőn lesz a plenáris ülés 10-től 13 Vácott születtek: Árkosi Szabolcs és Alpári Katalin fia Szabolcs, Schlenk János és Gálik Mária lánya Katalin, Margai István és Fér­éséi Éva lánya Mónika, Smi- tola Béla és Velki Irma lánya Adrienn, Árvái Ernő és Pap Erzsébet lánya Katalin, Ba- chor István és Lukács Judit fia Krisztián, Kajári István és Kun Erzsébet fia István, Pa­gonyi József és Varga Anna, lánya Anita. Bognár Gyula és Lamanda Emma lánya, Zsanett, Lényi Tibor és Tulipán Anna lánya Henrietta, Majer László és Tóth Melinda fia Ferenc, Okolicsányi Péter és Borbély Ildikó fia Bence, Stadler Ta­más és Kukta Éva lánya And­rea. Szarka István és Pova- zsan Erzsébet fia Bálint. Bod­rogi Attila és Banyár Ágnes fia Attila, Fidel Attila és Csu. gányi Andrea lánya Emese, Kozár László és Nyikos Juli­anna fia Viktor, Mucs András és Kovács Ildikó fia Péter, Gál István és Rácz Andrea lánya Fiatalok a nyugdíjasakért A Fiatalok a nyugdíjasokért mozgalom keretében egykori nagy sikerű magyar filmeket vetítenek a Váci Kötöttárugyár KISZ-esei az üzem nyugdíja­sainak és a Burgundia utcai szociális otthon Lakóinak. Az első vetítés szeptember har­madikén délután fél 3 órakor lesz a Sztáron Sándor Gim­názium dísztermében. A 2x2 néha öt kerül a , képernyőre. Későbbi időpontokban terve­zik a Szent Péter esernyője, a Szegény gazdagok, a Különös házasság és az Erkel című fil­mek — ajándékként történő — bemutatását is. A híres-nevezetes középkori Vác a múlt század elejétől visszasüllyedt vidéki kisváros­sá. A II. világháborút követő nagy iparosodás miatt a város a vártnál jobban fejlődött. Az alig húszezer lakost számláló településnek ma már 37 ezer lakosa van, vidékről több mint ötezren járnak be dolgozni, akik itt szeretnének végleg letelepülni. A város kiterjedt körzetéből is mind többen jelentkeznek, akik családi há­zat szeretnének építeni. Az utóbbi időben megszaporodtak azok az apróhirdetések, mely­ben a fővárosiak vácira sze­retnék cserélni lakásaikat. Vácott gomba módra nőttek a lakótelepek, de ma már oda jutottunk, hogy további épí­tésre alig van parcella, hiszen délen és északon a már fel­épült nagv gyárak, nyugaton a Duna lezárja a területet. Részletesebb felvilágosítá­sért felkerestük Tcasdale Haroldot, a tanács műsza­ki, termelés- és ellátásfel­ügyeleti osztályvezetőjét, aki a következő tájékozta­tást adta: — Valóban nehéz a helyzet, de nem annyira tragikusak a dolgok, miként az a hír a vá­rosban elterjedt. Igaz az is, hogy több a telekigénylő, mint amennyit ki tudunk elégíteni, de.ámikor arról van szó: itt a telek, lehet építkezni, az igénylők fele visszalép. Az el­múlt évben 65 lakás építésére alkalmas helyet adtunk át, mely elégséges volt, idén 41 telek vár kiosztásra és 12 la­kás-. társa sház ép í tésre alkal­mas telekre indult meg máris az igénylők szervezése. — Merre vannak a város óráig a váci MTESZ-székház- ban, délután és másnap a szekcióülések a verőcemarosi Hotel Express két termében. Budapestről, Gödöllőről, Keszthelyről, Szarvasról s máshonnan érkező szakembe­rek, tudósok, mérnökök elem­zik sokoldalúan a környezet- védelemmel kapcsolatos tud­ni- és tennivalókat. A kétnapos előadássorozat kerekasztal-beszélgetéssel zá­rul. Noémi, Hibó Lajos és Nagy Mária fia Zoltán, Laky Zoltán és Petrányi Irén fia Zoltán, Imre József és Kopó Mária lá­nya Györgyi, Schiohnik Mik­lós és Sághi Zsuzsanna lánya Réka. Vácott hunyt el: Wittmann József Göd, Nagy Lajos Fót, Hovanecz Béla Du­nakeszi, Baxsi Józsefné Ódé Margit Örbottyán, Raáb Jó­zsef Vác, Esch Győző Dunake­szi, Kéri László Budapest XIII. Heincz Hugóné Brückler Julianna Nagymaros, Ferencz- fy László Nagymaros, Bulejsza János Vác, Magyarosi József­né Posztobányi Olga Dunake­szi. Zachar Jánosné Szalai Anna Nőtincs. Kovács Mihály- né Danyi Verona Püspökszi­lágy, Henyei Jánosné Kahof- fer Erzsébet Vác, Császár Já­nos Göd, Szeredi Józsefné Preisz Róza Vác, Schvorecz János Göd. Kovács Julianna Vác, Nyári Sándor Fót, Pálmai Béla Budapest XIV, Számításon felül termett minden gabonából és bogyós- gyümölcsből a perőcsényi Vö­rös Csillag Termelőszövetkezet földjein. Pásztor Imre, a tsz elnöke elmondta, hogy igen kellemes csalódás érte őket, mért fenn­állásuk óta gabonából, főleg búzából az eddigi legnagyobb termést takarították be. an­nak ellenére, hogy tavasszal 130 hektárt elvitt a víz. ösz- szesen 440 tonna gabonát ta­karítottak be, ami a tsz éle­tében rekordtermésnek számít. A betakarított terngés tárolá­területén ezekre a magán­erős építkezésre alkalmas területek? — Főként két helyen — mondta az osztályvezető. — Az egyik a Csaba utca és Fel- szabadulás utca közötti tömb­belső, a sörpalackozó mellett, melyen 58 sorház építhető. A másik a Gombás út jobb ol­dalán, ahol 133 lakás építésé­re alkalmas területet alakítot­tunk ki. Itt 43 családi és 90 sorház építhető. Visszautasí­tott telekigénylés eddig még nem volt. — Országos gond az épí­tőanyag beszerzése. Vácott mi a helyzet? — Városunkban még idejé­ben, évekkel ezelőtt országos összehasonlításban is minta­szerű építőanyag-telepet ala­kítottak ki, melyet a TÜZÉP Vállalat ma is országosan ki­emelten kezel. A telepen kü­lön szolgáltatásokat is vezet­tek be. Így, ha az építkezni akaró valamit nem talál, fel­jegyzik, és ha az anyag meg­érkezik, a vevőt külön levél­ben értesítik. Megoldott a gépesített rakodás is bizonyos ellenszolgáltatás mellett. A kapu előtt a fuvarosok között konkurrencia alakult ki, tehát ezzel sincs baj. Mindezek el­lenére, az ismert országos anyagellátás miatt kisebb mértékben e mintatelepen is várható feszültség, de remél­jük, hogy ez később csökken­ni fog. M. Gy. sa megoldott. De jó termés volt szamócából, málnából és ribizliből is. A bogyósok a fagykár ellenére egymillió- nyolcszázezer forint bevételt hoztak. A málna 60 százalékát extra gurulósként értékesítet­ték. Arra a kérdésre, hogy ezek a terméseredmények mii­nek tudhatok be, a tsz-elmök elmondta, hogy évek óta rendszeres talajvizsgálat alap­ján történik a műtrágyázás, mivel a talaj savanyú, a le­kötött műtrágyát meszezéssel felszabadították, úgy hatott a növényzetre. Aratáskor a kombájnokra keskenyebb vá­gószerkezetet szereltek fel, a 6 méteres helyett 4 méterest, ami azt eredményezte, hogy a szemveszteség minimálisra csökkent. A bogyós gyümöl­csöt idejében leszedték, az aratással augusztus 16-án vé­geztek, mintegy 15 nap alatt fejezték be. 308 hektár mus­tár betakarítására pedig 5 da­rab kombájn jött segítségül csehszlovák partnereiktől, s ezzel 5 nap alatt végeztek. Jónak tartják azt, hogy az emberek ilyenkor teljesít­ményben dolgoznak, ennek alapján jobban érdekeltek a jobb és pontosabb munka végzésében. A tsz elnöke ar­ról is tájékoztatott, hogy a betakarítás alatt jól dolgozók között 30 ezer forintot fognak /szétosztani jutalomként. Akik pedig már pihenni akarnak, mintegy 40-en, csereüdülésen vesznek részt Csehszlovákiá­ban, onnét ugyanannyit vár­nék. Ez már náluk több éves hagyomány. Koroknál Gábor áülaforvasi ügyelet Szeptember 1-én és 2-án az alábbi állatorvosok tartanak ügyeletet. Északi rész: dr. De. metrovics Pál Szokolya Tsz iroda. Déli rész: dr. Dóczy Ödön Fót 11 telefonon. . Az ügyelet ideje szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig tart. Rock-, jazz-, klasszi- ku?rlobolást oktat-kon­zervatóriumot végzett előadóművész — kez­dőknek és haladóknak egyaránt. Gyermekek­nek már 6—8 éves kor­tól. Vidékieknek ked- vezjn én n yel! Érdek­lődni : 18 órától a Vác, 10-447-es telefonsa­mon. __________________ Vá c városi Tanács V. B. Szakosított Szociá­lis Otthona (Sződliget) felvesz szakképzett gondozónőt, állatgon­dozót, kertészt és konyhalányt. Jelent­kezés : a helyszínen. Szövetkezeli 2 és fél szobás lakás eladó készpénz + OTP-át- vállalással. Macha La­jos, Vác, Radnóti utca 1. szám. ____________ PS-s rendszámú Wartburg de Luxe el­adó. Trabant cseréje is érdekel. Vác, Népek barátsága útja 25. II. 8. (PS7Qtn).______________ Vá c-Deákvár, Kárász utca 19. sorgarázsban garázs eladó. Érdek­lődni: 852-222/63 vagy 850-774-es telefonszá­mon. munkaidőben. Személyesen hét vé­gén, esti órákban (Nyáry). _________ KI SZ MB Politikai Képzési Központja felvételre keres takarí­tót. Jelentkezés: Sződ­liget. Duna-part, 2133. Telefon: 06/27/52-023. Vác, Sirály úti óvoda felvételre keres fűtő- udvarosi munkakörbe férfi munkaerőt. Ér­deklődni lehet: Vác, Sirály úti óvoda veze- tői^nóL________________ Sz emélygépkocsi ve­zetését — magánsze­mélyeknek, alkalman­ként — vállalnék. Le­veleket ,,Kedvtelés” jeligére a váci hirdető- irodába (Jókai utca 9.) kérek._________________ Me gismerkednék — házasság céljából — magas, értelmiségi fér­fival, 49 éves korig, Leveleket ;,Értei misé-’ gi” jeligére a váci hir­detőirodába kérek (Vác, Jókai u. 9.). Másfél szobás fél ház, kerttel eladó. »Bácskái, Vác, Árpád út 49. Háromhónapos, törzs­könyvezett pumi köly­kök eladók. Márton László, Vác, Zrínyi ut­ca 27. szám.___________ A Duna Élelmiszer és Vegyi á ru Kereskedel- mi Vállalat (Váci fiók. Derecske dűlő 4.) azonnali felvételre ke­res telexkezelőt. Je­lentkezés Vác, Derecs­ke dűlő 4., munkaügyi osztály, reggel 7-től du.. 15 óráig. (A Hét- kápolna és a Hajógyár között.) Magyar Hajó­és Darugyár Váci Gyáregysége felvesz vasszerkezeti munkára lakatos, hegesztő és betanított munkásokat, időbércs elszámolás­sal. Túlmunka-lehetőség! Fizetés megegyezés szerint, 5000—8000 Ft-ig. Jelentkezni lehet: a gyáregység személyzeti osztályán, Vác, Derecskéi dűlő, Duna Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedel­mi Vállalat váci fiók, Derecske dűlő 4., azonnnali 'felvételre keres rendészt, szál­lítmánykísérőt. admi­nisztrátort, gépírót, áruforgalmi előadót, ellenőrt. Jelentkezés: Vác, Derecske dűlő 4. Munkaügyi osztály reggel 7 órától du. 15 óráig. (Hétkápolna és Hajógyár között.) Eladó, Szobon, Duna- parton kétszobás, ker­tes családi ház. * Hi­deg-meleg víz van. Ér­deklődés: Szob, Árpád utca 39.________________ Albérlet — diák részé­ré —. kiadó. Vác, Ta­vasz utca 3 (17 órá­tól). Kétszárnyas tele vas­kapu. (2.5x1,9 m> el­adó. Érdeklődni: Sta- recz József, Vác, Nagykörút 1/c. Azonnal beköltözhető családi ház. nagy kerttel eladó. Vác, Néphadsereg út 6. Ér­deklődés: Vác, 10-097- es telefonszámon. \ Fővárosi Tanács királyréti, folyamato­san üzemelő üdülője felvételre keres sza­kácsot (nőt), főzőnőt, felszolgálót. Munkás, szállást biztosítunk. Jelentkezés személye­sen az üdülővezető­nél vagy írásban, le- célcím: Fővárosi Ta­nács Üdülő, Király- rét, Szokolya 2624. Jól jövedelmező, 2 la­kásos vezetékes gáz­zal ellátott, beköltöz­hető családi ház eladó. Megtekinthető szom­baton és vasárnap 18— 20 óra között: Vác, Rádl út 22. sz. A Váci Kötöttárugyár váci gyára felvételre keres számviteli főis­kolát végzett üzemgaz­dászt számviteli terü­letre és textilvegyés? technikust. Jelentkez­ni lehet a vállalat sze­mélyzeti osztályán: Vác, Sallal u. 8—10. 2600 Telefon: 10-8R6. Szőnyeg- és kárpittisz­títás az ön lakásán, nyugatnémet géppel, garanciával I Vác, Damjanich utca 9. 2600 — Tel.: 13-360. Deákváron kétszobás, gázfűtéses, második cmeierí öröklakás, ma­gas OTP-vei, tavaszi beköltözéssel eladó. Érdeklődni: 12-450-es telefon-számon. _______ A Volán í. sz. Vállalat 12. sz. üzemigazgatósá­ga váci telephelyére felvesz: esztergályost, autószerelőt, lakatost. Jelentkezés: a főnök­ségvezetőnél, Vác, De­ákvári fasor 6. Tele­fon: 10-473. Továbbá a váci szállítmányozá­si ki rendeltségre fel­vesz: szállítómunká­sokat. Jelentkezés: Vác pályaudvaron a ki rendelt ségvézető- nél. Telefon: 11-472. Pest megye területére, a Vo-lán-autóbuszjára- tokra ingyenes utazási igazolványt adnak. ISSN 01I3-I7SÖ (Vád Hírfa* Bemutatjuk Az új vád telefonkönyvet Téma: a talaj környezetvédelme Szekcióülést erőcemsraseE: ■ Anyakönyvi hírek»? Az igénylők fele visszalép Kevés a hely, de jut telek

Next

/
Oldalképek
Tartalom