Pest Megyei Hírlap, 1984. július (28. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-14 / 164. szám

12 1984. JÜLITJS 14., SZOMBAT II EK 150 fi , 1984. július 14. Szom- IVIII • bat. Örs napja. A Nap kél 5.01 — nyugszik 20.37 órakor. A Hold kél 22.00 — nyugszik 5.52 órakor. K Viinrvró'TiMtXiirisli Nyugat felöl több ízben vár­ható átmeneti fclhősödés, el­sősorban a Dunántúlon való­színű szórványos zápor, ziva­tar, rövid ideig tartó szélvihar kíséretében. A délnyugati, majd északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hő­mérséklet északnyugaton 23— 28 fok között, délkeleten 28— 33 fok között várható. KITÜNTETÉS A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szentiványi Jenő író­nak sok évtizedes újságírói, írói, szerkesztői tevékenysé­géért, 75. születésnapja alkal­mából a Munka Érdemrend arany fokozatát adományozta. A kitüntetést Tóth Dezső mű­velődési miniszterhelyettes ad­ta át. ___________ EL HUNYT GRÄBER GYÖRGY A Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Dolgozóinak Szakszer­vezete, a Lapkiadó Vállalat, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Ellen­állók, Antifasiszták Szövetsége fájdalommal tudatja, hogy Gráber György, a Neue Zei­tung volt főszerkesztője 74 éves korában elhunyt. Temeté­séről később intézkednek. FOGADÓÓRA Vágvölgyi József, a Pest megyei Tanács általános el­nökhelyettese július 16-án, hétfőn délelőtt 10-től 13 óráig hivatali helyiségében tart fo­gadóórát. A héten : A loll» nyerőszámai A Sportfogadási és Dottó Igazgatóság közlése szerint az Egyházashetyén megtartott 28. heti lottósorsoláson a követke­ző nyerőszámokat húzták ki: 7,25, 29,36, 79 II. Internationale KILENCVENÖT ÉVE, 1889. július 14-én ült össze Pá­rizsban a II. Internacionálé ala­kuló kongresszusa, amelyen 20 országból több mint négyszáz küldött vett részt. A nemzetközi munkásmozga­lom fejlődése, az imperializmus kialakulása és előretörése egy­aránt szükségessé tették ezt a nagyszabású tanácskozást, ame­lyen határozatot fogadtak el a munkásvédelemmel kapcsolat­ban, és állásfoglalást tettek közzé az állandó hadsereg meg­szüntetéséről A kongresszuson a többi között elhatározták, hogy a munkásság minden or­szágban egy időben rendezzen tüntetést a nyolcórás munka­nap törvénybe iktatásáért, va­lamint a tanácskozás többi ha­tározatának megvalósításáért. A küldöttek úgy döntöttek, hogy 1890-ben ezt a nagysza­bású tüntetést május elsején tartsák meg; így vált a nem­zetközi demonstráció az azóta világszerte meghonosodott mun­ka ünnepe előhírnökévé. A ta­nácskozás felszólította a mun­kásokat: lépjenek be a szociál­demokrata pártba, szavazzanak a pártra; ha pedig még nincs szavazati joguk, küzdjenek an­nak kivívásáért. A párizsi kongresszuson a Magyarországi Általános Mun­káspártot Frankel Leó és Ihr- linger Antal, míg a radikális pártellenzéket Julius Popp kép­viselte. Továbbra is tilos a locsolás Erkölcsi kötelesség a víztakarékosság A rendkívüli meleg, száraz időjárás máris érezteti nega­tív hatását megyénk vízellátá­sában. A Pest megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnak nagy gondot okoz a megnövekedett lakossági vízfogyasztás, amely a szokásosnál jóval nagyobb megterhelést jelent a megha­tározott teljesítőképességű vízműnek. A kertek és közte­rületek locsolásából adódó fo­kozott vízigényeket a BVCSV nem képes kielégíteni — kö­zölték a vállalat illetékesei, akik azt is elmondották, hogy minden szükséges műszaki in­tézkedést megtesznek, hogy a kutak folyamatosan üzemelje­nek. Ennek ellenére sem biz­tosítható azonban az ugrássze­rűen megnövekedett igények maradéktalan kielégítése. Időszakos vízhiány van, el­sősorban a kedvezőtlen dom­borzati viszonyok miatt Érd, Dunakeszi, városokban, vala­mint Kerepestarcsa, Pécel, Zsámbék, Perbál és Tök köz­Javul a miskolci sérültek állapota Többen hazatérhettek már Mint hírt adtunk róla, a csütörtökön Miskolcon, a Szé­chenyi utca 13-as számú ház egyik lakásában történt veze- tékesgáz-robbanásnak egy ha­lálos áldozata, és több sérültje volt. A tragikus baleset halálos áldozata dr. Kalocsai József né háztartásbeli, 62 éves miskol­ci lakos. A három miskolci kórház baleseti sebészetére ségekben, továbbá nyomás­elégtelenséggel kell számolni Cegléden, Százhalombattán és több községben is. A vízhiány csökkentése érdekében a PVCSV Dunakeszin és Száz­halombattán vízszállító gépko­csikon juttat vizet a fogyasz­tókhoz. Ugyanakkor a válla­lat arra kéri az érintett tele­pülések lakosságát, hogy a ve­zetékes ivóvízzel szigorúan ta­karékoskodjon. A hírhez kapcsolódik a Du­nakeszi Városi Tanács VB jú­lius 12-én kelt hirdetménye, amelyben teljes locsolási tilal­mat és szakaszos vízellátást rendel el. Ennek értelmében tilos a kertek, utcák, közterü­letek locsolása', gépkocsik mo­sása a közüzemi hálózatról. A szakaszos vízellátás az aláb­biak szerint történik: a Rév­dűlő, a Szabadság-liget, a 2. számú főközlekedési út és a vasút közötti városrész reg­gel 4 és 7, valamint délután 4 és este 8 óra között kap ki­elégítő mennyiségű ivóvizet. Készültséget rendeltek el a megye másik felének ivóvíz- ellátásáról gondoskodó válla­lat, a Dunamenti Regionális Vízmű központjában és.üzem­házaiban. Farkas Vince igaz­gatóhelyettes elmondta; a rendkívüli helyzetre való te­kintettel éjjel-nappali ügyele­tet tartanak, s állandó készen­létben tartanak egy hibaelhá­rító brigádot. Gépkocsijaikat URH-rádióval is felszerelték, így, ha valahol műszaki hiba, csőtörés történik, azonnal ér­kezhet a segítség. Érdeklődtünk, miért számít rendkívüli helyzetnek a mos­tani, hiszen nem lehet szó hosszantartó szárazságról, ala­csony vízállásról. A válasz szerint a kutak valóban győ­zik a terhelést, viszont a ve­zetékek nem. A hirtelen be­robbant kánikula miatt ugyanis sokszorosára nőtt a fogyasztás, mivel a kertekben reggeltől estig megállás nélkül folyatták a vizet. Ez az elsőd­leges oka, hogy a magasabban fekvő településrészeken le­csökkent, vagy teljesen meg­szűnt a nyomás. Ezért Dömö- sön, Dobogókőn, Visegrádon, Dunabogdányban, Tahitótfa- lun, Leányfalun, Szentendrén, Budakalászon, Pomázon, Cso- bánkán. Pilisvörösvárott, Pi- lisszentivánon, Solymáron, Ürömben, Pilisborosjenőn, Gö­dön, Foton, Dunakeszin, Csö­mörön, Mogyoródon és Gö­döllőn is locsolási tilalmat rendeltek el. A lakosságot pla­kátokon, hangosbemondókon értesítették. A tilalmat betartani min­denkinek erkölcsi kötelessége is, hiszen aki most pazarol, az mástól veszi el az éltető ivó­vizet. A Monori Állami Gazdaság sör­palackozó üzemében évente há­rommillió félliteres palackot töltenek meg Kőbányai világos sörrel. A nyári időszak alatt három műszakban dolgoznak a gépek, s naponta mintegy 14# ezer palack kerül le a töltőgép­sorról Barcza Zsolt felvétele Szomorú vasárnap Első ítélet Szomorú vasárnap címen mutatták' be a múlt évben Müller Péter zenés játékát, amely könyvalakban is megje­lent. A szerző úgy tudta, hogy Jávor László, a világhírűvé vált dal szövegírója már nem él. Ám jelentkezett a halott­nak vélt költő, aki megtudta, hogy személy szerint is szere­pe! a darabban és mint írta: „gyalázatos hazugságokat” ál­lítanak róla. Jávor László, az egykori pesti újságíró-költő, mert a politikai rendőrség üldözte és letartóztatás fenyegette, 1938- ban Párizsba utazott, ahol részt vett a francia ellenállási mozgalomban, most két pert indított Müller ellen. Szemé­lye megsértése miatt és szer­zői jogbitorlásért, A Budapesti Kerületi Bíró­ság most hozott ítéletet az első ügyben. Megállapította, hogy Müller, a színház és a könyvkiadó jogsértést követett el, Az ítélet szerint az író nem járt el kellő gondos­sággal, amikor a szerzői .jogdí­jakról a tényeknek nem meg­felelő adatokat közölt. A bí­róság arra kötelezte Müller Pétert, az írót, hogy a jogsér­tés miatt elnézést kérjen a Franciaországban élő Jávor Lászlótól. A címbitorlási per még fo­lyik. A DUTÉP közli a lakossággal, hogy a Cegléd — Alszegi úti MO­BA szenny vizáié me Ki-berendezés energiaellátó- és ielzőkábeleit, va­lamint a szabadtéri kapcsoló be­rendezését, tartozékaival együtt, 1684. VII. 15-ével, feszültség alá helyezi. A közölt időponttól a ká­belek és tartozékaik érintése tiios és életveszélyes. A MÁV Kiskunhalasi Pályafenn­tartási Főnöksége értesíti a la­kosságot és a nagyüzemeket, hogy vonalhálózatán 1964. július 16—26. között vegyszeres gyomirtást vé­gez. Alkalmazott gyomirtósze­rek: TCA 87 és Lucenit 80 WP. Legeltetési tilalom 2 hét. Az orvos tanácsolja Nehéz napok a kórházakban Az egészséges szervezetet is próbára teszi a forróság, a hir­telen jött kánikula. Természe­tes, hogy aki beteges, az még nehezebben viseli el. Több-e a dolguk a mentőknek, a be­tegeket fogadó orvosoknak? — érdeklődtünk a megye két kórházában. A váci Szőnyi Tibor Kórház betegfelvételének ügyeletese, dr. Mészáros Károly szerint tegnap késő délutánig több mint húsz beteget szállítottak a mentők hozzájuk. Többségük baleseti sérült, mások ideg- rendszeri vagy magas vérnyo­másos tünetekkel kerülték a kórházba. A megemelkedett betegforgalomban minden bi­zonnyal része van a hőségnek is. Hasonló tapasztalatokról szá­molt be dr. Lehel István, a ceglédi kórház 1. számú bel­gyógyászatának ügyeletese. Az otthon levő. érzékeny betegek ilyenkor az orvos utasításai szerint gondosabban vigyáznak magukra, a kórházban fekvők viszont sokkal jobban meg- sínylik a kánikulát. Mert saj­nos a ceglédi kórházban sincs légkondicionálás. Javaslata a szombati és va­sárnapi kánikulai napokra: víz helyett igyunk üdítőt és teát, módjával tartózkodjunk a napon, s szellőzzön állan­dóan a lakás. Családi tragédia Szigetszenlmikláson Elrejtette áldozatait A Pest megyei Rendőr-fő­kapitányság vizsgálati osztálya büntetőeljárást indított több emberen elkövetett emberölés alapos gyanúja miatt Palotás ÍA ItÁDIÓ'ÉS TV MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Műsorismertetés 8.20: Mai kulturális programok 8.25: Családi tükör 8.55: Mit — hol — mikor — hogyan? 9.10: Színes népi muzsika 10.00: Hírek. Időjárás 10.05: Ifjúsági összeállítás 12.00: Déli krónika 12.30: Déli zeneparádé 13.25: Orvosi tanácsok 13.30: Kontinensek, szántóföldek 14.00: Hírek. Időjárás 14.05: A liát embere 14.15: Népzenei példatár 14.25: Magyarán szólva 14.40: Irodalmi figyelő 15.10: Operarészlet 15.25: Üj zenei újság 15.55: Reklámparádé 16.00: 168 óra 17.30: A szülőföld muzsikája 18.15: Hol volt, hol nem volt 18.25: Mai könyvajánlatunk 18.28: Hallgatóink figyelmébe 18.30: Hírek. Időjárás. Sport 18.45: Filharmonikus zene 19.17: G vár fás Miklós hangjátékai- ból 20.11: Robert Casadesus zongorá­zik 21.02: „Üttalan úton csizma­nyom . . .** 22.00: Hírek. Időjárás. Sport 22.15: Európa hangversenyter­meiből 23.27: Klasszikus zene 24.00: Hírek. Időjárás 0.10: Melódiakoktél 1.58: Himnusz PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Reggeli zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Sztereó beállítóműsor 8.11: Fúvószene 8.20: Tíz perc külpolitika 8.30: Hírek. Útközben 8.35: Nicolai Gedda operettfel­vételeiből 8.57: Reklám 9.00: Kapcsolatok négy tételben 10.27: Német nyelvű hírek 10.30: Hírek. Útközben 10.35: A Pénzügyőrzenekar játszik 11.10: Lili bárónő 11.57: Angol nyelvű hírek 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 12.49: Az aranyat füttyentő vándorlegény 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 11.00: Magunkat ajánljuk 16.00: Ritmus! 16.30: Hírek. Útközben 16.35: Tenisz Davis Kupa * 16.40: Slágerek mindenkinek 17.25: Tenisz Davis Kupa 18.30: Hírek. Útközben 18.35: Műsorajánlat 18.40: A King’s Singers és a könnyűzene 19.11: Bájleíró ABC 19.33: A Rádió Dalszínháza 20.35: Közkívánatra! 22.00: Slágermúzeum 23.00: Hírek. Időjárás. Sport 23.15: Randy Brecker kvartettje 24.00: Hírek. Időjárás 3. MŰSOR 7.00: Román nyelvű műsor 7.30: Szlovák nyelvű műsor 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Műsorismertetés 8.08: A kiállítótermek program­jából 8.11: Sztereó beállítóműsor 8.17: Orgonahangverseny 9.03: Kamarazene 9.55: Bartók Béla nemzetközi kórusverseny 10.25: Slágerlista 11.00: Hírek. Időjárás 11.05: Hangfelvételek felsőfokon 11.55: Tosca 13.00: Hírek. Időjárás 13.07: Lemezbörze helyett 14.00: A Régi Zene Együttes ját­szik 15.20: Színészek énekelnek 16.00: Ot évszázad társasmuzsiká­ja 17.10: Népzene sztereóban 17.30: Tip-top parádé 18.00: Napjaink magyar irodal­mából 18.15: Wagner-felvételekből 18.40: Rejtett kincsek 18.55: Anyakönyv 19.00: Hírek. Időjárás 19.05: Népi zenekar 19.38: Az MHV új lemezeiből 20.26: Dallam .. . 21.10: Operaest 22.13: Magyar zeneszerzők 22.48: ördög a „Kis ínyenc’» bisztróban 23.30: Hírek. Időjárás TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna 8.05: Ecranul Nostru 8.25: Csak gyerekeknek! 8.55: Szép tájak 9.15: ígéret ostroma 11.05: Rubens 12.00: Autó-motorsport 12.20: Képújság 14.25: Nemzetközi kötöttfogású birkózóverseny 15.15: Zene-bona 16.00: A fényképezés úttörői 16.25: Ember az Atlantiszról 17.15: MAFlLM-magazin 17.25: Képújság 17.30: Mitiők. Tinirandevú 18.15: Főzőcske 18.45: Reklám 18.50: Dzsehutimesz sírja 19.25: Reklám 19.40: Tévétorna 19.45: Esti mese 20.00: Tv-híradó 20.30: Vers — mindenkinek 20.35: A sakkozó tolvaj 22.15: Néndalkórusok 22.20: Csingiz Ajimatov-sorozat Az első tanító 23.35: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 17.40: Képújság Í7.45: Hogyan keletkezett a Biblia? 18.10: Unokáink sem fogják látni 18.45: Szerelmes sznobok 20.00: W. A. Mozart: C-dúr (Linzi) szimfónia 20.30: Nemzetközi kötöttfogású ver­seny 21.20: Tv-híradó 2. 21.40: Willie Bobo műsora 22.30: Képújság János 37 éves asztalos, Sziget- szentmiklós, Komáromi út 33. szám alatti lakos ellen. A férfi július 11-ére virra­dóra lakásán egy vasrúddal fejbeverte, majd zsineggel megfojtotta feleségét, Palotás Jánosné 34 éves, takarítónőt és annak első házasságából származó leányát, Tóth Éva 17 éves ápolónőt. A holttesteket Szigetszentmiklós határában elrejtette, majd lakásuk ud­varán felakasztotta magát. A vizsgálat eddigi adatai szerint egyértelműen megálla­pítható, hogy a bűncselek­ményt Palotás János követte el. Az eljárást szakértők bevo­násával a Pest megyei kapi­tányság vizsgálati osztálya folytatja. kiskereskedelmi vállalatok sa­ját kockázati alapjukból nö­velik az engedményt. A Piért saját boltjaiban 30 százalékos engedménnyel kí­nálja a kötelező egységcsoma­gokban levő füzeteket és tan­szereket. Ezenkívül a készlet kifogyásáig féláron kaphatók az Elektronika 39 típusú négy alapművelet elvégzésére képes zsebszámológépek. A Piért az idén csaknem másfél millió tanuló tanszer- szükségletének kielégítésére készült fel. A legfontosabb is­kolaszerek közül jüzetekből lesz elegendő, bár a kereslet a vártnál jobban növekedett. Rajzlapot nem mindenütt lehet jelenleg kapni, iskolakezdésig azonban várhatóan ki tudják majd elégíteni a keresletet. Színes ceruzából jelenleg nincs elegendő, az írószergyár az el­ső félévbon nem teljesítette szerződéses kötelezettségét. Grafitceruzából, zsírkrétából, gyurmából, iskolai táblakrétá­ból, vonalzókból, szögmérők­ből megfelelő a kínálat, kör­zőből azonban szintén csak a nyár végére tudják feltölteni a készleteket. Bár a nyár a szabadságok időszaka, a kereskedelem ígé­ri: a tanszervásár idejére a vevők kiszolgálását jól meg­szervezték, senki nem talál majd szabadság miatt bezárt üzleteket, s igyekeznek meg­erősített eladógárdával, zökke­nőmentesen lebonyolítani a várhatóan nagy forgalmat. Súlyos sérülések Elgázolta a személyvonat Halál a síneken. Ecser kül­területén egy személyvonat el­gázolta Szivák Ferenc 39 éves alkalmi munkást és három­éves fiát, Istvánt. A férfi öt kiskorú gyermekével a vágá­nyok között közlekedett. A vo­natot észlelve a másik négy gyerek időben leugrott a töl­tésről, bár eközben ifjabb Szi­vák Ferenc tízéves tanuló is nyolc napon túl gyógyuló sé­rüléseket szenvedett. Motorkerékpáros-baleset. Kerepestarcsán Varga József 21 éves üzletvezető motorke­rékpárjával elütötte az úttes­ten átszaladó Hofman Györgyi 12 éves tanulót, aki megsérült. A balesetet figyelmetlen veze­tés okozta. Teherautónak ütközött. Pi­lisborosjenőn Hajdú István 25 éves gépkocsivezető motorke­rékpárjával nekiütközött az előtte balra kanyarodó teher­autónak, amelyet Leüffner Jó­zsef 32 éves sofőr vezetett. A motorkerékpáros súlyosan megsérült. Ittasan felborult. Cegléden Pál Ferenc 18 éves segédmun­kás ittasan kerékpározva az útpadkára hajtott és felborult. A fiatalember súlyos sérülése­ket szenvedett. A rendőrség valamennyi baleset ügyében folytatja a vizsgálatot. ........ uí.. ..A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjelenik - hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: sági Aenes ­DrQT M tíIVPI UiD! AP Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőséé: Budapest Vili., Somogyi Béla p. 6. Postacím: Budapest. Pt. 311 . Irányltószám: 1446. - Kladi'a * TLO I IliLuILI fi mL ni Hírlapkiadó vállalat, Budapest. Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336—130. ­--­-------------------——------------------------- szerkesztőségi titkárság: 142—228. Fi OKSZERKESZTösCcntNK: ceglédi Hírlap, Cegléd. Kossuth tér 1 t: Ceglédi Hírlap, Cegléd. Kossuth tér 1 Pf. 19 2701.' Telefon: ll-jtCO. - Érdi Hirlap, Érd. Lenin út 33. 2030 Telefon: 45-352 Gödöllői Hirlap, Gödöllő -Szabadság út 2 Pf. 14. 2100. Telefon: 81-96. - Monori Hirlap Monor, Kossuth u. 71. Pf 51. 2201. Telelőn: 157. - .Nagykőrösi Hírlap. Nagykörös. Hősök tere 7. 2750. Telefon: 398. - Váci Hirlap, Vác Lenin út 45 Pf 32 2601 Telefon: 10 - 095. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető Bármely postahivatalnál a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V. József nádor tér I. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra’ A lao ára: 8 oldal 1.40.Ft. 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési dij: egy hónapra 34.- Ft. egy negyedévre 102,- Ft, félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400,— Ft. - ISSN 0133-0659 Pest megyei Hírlap (index- 25 064 HU), ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN 0133—19S3 (GödölJíi Hírlap), ISSN 0133—365] (Monori Hírlap), ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-27S# (Váci Hírlap). összesen 14 sérültet szállítot­tak a mentők. A kezelő főor­vosoktól pénteken délelőtt ka­pott tájékoztatás szerint vala­mennyiük állapota javult, töb­ben már el is hagyhatták a kórházakat. A miskolci megyei kórházba öt személyt szállítottak. A két életveszélyes sérült. Hereszt Judit miskolci lakos és Dombi Orsolya, 13 éves miskolci ta­nuló a rajtuk végrehajtott műtét után túl van az életve­szélyen, állapotuk javul. Két sérültet kezelés után elbocsá­tottak a kórházból. A Semmel­weis kórházba került nyolc személy közül ötöt már haza­engedtek. Az orrsérülést szen­vedett sajóbábonyi illetőségű Rotár Katalin, akit a vasgyári kórház sebészetére szállítottak, a plasztikai műtét után nyolc napon belül elhagyhatja a kórházat. Hétfőn országszerte megkez­dődik, és augusztus 4-ig tart a hagyományos kedvezményes tanszervásár — jelentették be a Piért pénteki sajtótájékozta­tóján. Az egységcsomagokba helyezendő, kötelezően előírt füzeteket a Piért 20 százalé­kos árengedménnyel bocsátotta kiskereskedelmi partnerei ren­delkezésére. A vásárlók azon­ban még ennél is olcsóbban jutnak a füzetekhez, mert a Hétfőtől augusztus 4-ig Kedvezményes íanszervásár

Next

/
Oldalképek
Tartalom