Pest Megyei Hírlap, 1984. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1984-05-03 / 102. szám

PEST MEGYEI ina AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZQTTSAGA ÉS A TANÁCS LAPJA XXVIII. ÉVFOLYAM, 103. SZÁM Ára: 1.40 íorinl .iwjaj 1984. MÁJUS 3., CSÜTÖRTÖK Május elsejét ünnepelte a haladó világ Szózeirek a Felvonulási térsn—Sziget szent nsiklöson vei! ü megyei találkozó Az alkotó embert, a teremtő mun­kát, a történelmet formáló haladó ösz- szefogást köszöntötték tegnapelőtt — május elsején — ország-, s világszerte. A nemzetközi munkásság szolidaritá­sának napján vörös és nemzeti színű zászlókat lengetett a szél a fővárosi Fel­vonulási téren, az országos ünnepség színhelyén. Űttörők köszöntötték 10 óra előtt né­hány perccel a tribünöm elhelyezkedett közéleti személyiségeket, s a díszemel­vényen helyet foglaló párt és a kor­mány vezetőit, Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkárát, Losonczi Pált, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnökét, Lázár Györgyöt, a Minisztertanács elnökét, Aczél Györ­gyöt, Benke Valériát, Gáspár Sándort, Havasi Ferencet, Korom Mihályt, Ma- róthy Lászlót, Méhes Lajost, Németh Károlyt és Sarlós Istvánt, a Politikai Bizottság tagjait: Gyenes Andrást, a Központi Éllen őrző Bizottság elnökét. Pontosan 10 órakor fanfárok hang­jaira kezdődött a főváros dolgozóinak seregszemléje. Kedden délben a Kossuth Lajos té­ren a munkásosztály nemzetközi ünne­pének tiszteletére zenés őrségváltás volt a Magyar Népköztársaság állami lobo­gója előtt. Kádár János a budapesti felvonulók körében. Hasonlóan impozáns seregszemle volt a moszkvai Vörös téren, a szocialista országok fővárosaiban, s szerte Európá­ban, a többi földrészen, ahol ugyancsak megemlékeztek a munkásosztály legna­gyobb nemzetközi ünnepéről, május el­sejéről. (Minderről részletesen beszá­molunk lapunk 2. oldalán.) Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Méhes Lajos, a SZOT főtitkára, a Felvonulása téren találkozott a Szakszervezeti Vi­lágszövetség képviselőiivei, és azokkal a külföldi szakszervezeti vezetőkkel, akik részt vettek a budapesti dolgozók má­jus 1-i ünnepségén. Az ünnep előestéjén Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára, az MSZMP Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya és a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa nevében köszöntötte ha­zánk minden dolgozóját, állampolgárát. Impozáns seregszemle—Forró hangulatú nagygyűlés—Színpompás majális Fittyet hánytak a szemerké­lő esőnek Szigetszeritmiklós és - a környező öt település lakói, dolgozói. Május lí?n tízezres tömeg gyülekezett pattogó in­dulók hangjaira már a kora reggeli óráktól a városi jogú nagyközség 2. számú általános iskolája előtt. Májusfák, tar­ka-barka szalagok, valódi és papírvirágok, léggömbök, transzparensek mindenütt, ez a kép 8 óra után néhány perc­cel. A József Attila utca tor­kolatában lila, narancs, zöld, fehér egyenszalmakalápos cso­port: — a Duna Tsz dolgozóié, magyarázza Széles Járíosné, a szövetkezet pénzügyi előadója, akit férje,, s két gyermeke is elkísért. — Nincs melegünk éppenséggel, de már most jó a hangulat, azt hiszem, nagysze­rűen fogjuk érezni magunkat — így az asszony. Szalai István, a Csepel Autó­gyár kísérleti üzemének mű­vezetője léggömböket oszt kol­légáinak, s közben mondja; az üzemben csak hetvenen va­gyunk, a túlnyomó többség Budapesten lakik, ott vonul fel, mégis már több mint tízen összejöttünk. Beszélgetőpartnereink, s a többiek, mind ott voltak a me­netben, mely tiz óra előtt né­hány perccel érkezett a fello­bogózott, májasfákkal, ünnepi feliratokkal ékesített Radnóti Miklós utcán, Ifjúság útján, Thököly úton,—Kossuth Lajos utcán át a nagygyűlés helyszí­nére, a tanácsháza előtti tér­re, élen az általános iskolások­kal, a szakmunkástanulókkal, majd Dunaharaszti, Taksony, Tököl, Halásztelek, Szigetha­lom és Szigetszentmiklós la­kóival, a környék üzemeinek, szövetkezeteinek és más mun­kahelyeinek dolgozóival, csa­ládjaikkal. A megye központi ünnep­ségén részt vett Krasznai La­jos, az MSZMP Pest megyei Bizottságának első titkára, dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke, Jámbor Miklós, a Szakszervezetek Pest megyei Tanácsának vezető titkára, Fehér Béla, a munkásőrség Pest megyei parancsnoka, Ha­lasi Márton, a KISZ Pest me­gyei Bizottságának első titká­ra, Szabolcsi János, rendőr ezredes, a Pest megyei Rendőr, főkapitányság helyettes veze­tője. Ott volt Tarjányi Bélá- né, pedagógus, országgyűlési képviselő (Pm. 17. vk.). Részt vett a megye május 1-i ün­nepségén Konsztantyin Moro­zov, az ideiglenesen hazánk­ban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport ezredese, s ott voltak természetesen Sziget­szentmiklós városi jogú nagy­község, valamint a környék nagyüzemeinek párt-, állami és tömegszervezeti vezetői. Pontosan tíz órakor felcsen­dültek a Himnusz hangjai, majd Bodor Tibor színművész, a Madách Színház társulatá­nak tagja szavalta Simon Ist­ván Emelő kezek című költe­ményét. Jámbor Miklós volt az ün­nepség szónoka. Beszédét így kezdte: Csaknem egy évszáza- (Folytatás a 3. oldalon.) Évről évre kiemelkedően A megye és az ország leg­dinamikusabban működő, fej­lődő szövetkezete, amely ké­pes évről évre növelni telje­sítményét — mondja ki a Fo­gyasztási Szövetkezetek Pest megyei Szövetsége takarékszö­vetkezeti titkárságának in­doklása, - amelynek alapján a Pénzügyminisztérium a KPVDSZ-szel egyetértésben — nyolcadszor — Kiváló taka­rékszövetkezet címmel tüntet­ték ki a kiskunlacházi Fáy András takarékszövetkezetet. Az ünnepi eseményen részt vett dr. Kállai Lajos pénzügy­miniszter-helyettes, dr. Imre István, a SZÖVOSZ elnökhe­lyettese, Komlósi József, a KPVDSZ elnökségének tagja, Halasi Márton, a KISZ Pest megyei Bizottságának első tit­kára, a megyei pártbizottság tagja, valamint Nagy Gábor, a MÉSZÖV elnökhelyettese. Az elmúlt esztendő tevékeny­ségét Sörös Mihályné, a ta­karékszövetkezet vezetője ér­tékelte, kiemelve: takarékbe­tét-növelési tervük 148 száza­lékra, míg nyereségtervük 117 százalékra teljesült. Az átuta­lási betétek száma tavaly 90 százalékkal növekedett, az if­júsági betétek állománya a megyében itt a legmagasabb. Dr. Kállai Lajos pénzügy­miniszter-helyettes, aki a Ki­váló takarékszövetkezet címet igazoló oklevelet a vándorser­leg kíséretében átadta, kifej­tette: áldozatkészségről, ten- n takarásról és hozzáértésről tanúskodik a kollektíva mun­kája, amely méltán került nyolcadízben a kiválók közé. Ugyancsak elismerését fejezte ki Krasznai Lajos, az MSZMP Pest megyei Bizottságának el­ső titkára, akinek üdvözlő so­rait Halasi Márton adta át. Magyar Tudományos Akadémia Á közgyűlés programja A Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi közgyűlésének programjáról tájékoztatták a sajtó képviselőit szerdán, az MTA tudósklubjában. Mint azt Pach Zsigmond Pál, az MTA alelnöke az újságíróknak elmondottá: a Magyar Tudományos Akadémia május 10—11-én tartja 144. közgyűlését. A tudomá­nyos osztályoknak a közgyűléshez kapcsolódó programjai má­jus 7-én kezdődnek, és 9-én fejeződnek be. Az osztályrendezvényekkei kapcsolatban az MTA alelnö­ke hangsúlyozta: a korszerű tudományfejlődés követelmé­nyeihez igazodva több együt­tes ülést is szerveztek, gondol­va arra, hogy a valóság vál­tozásai nem szoríthatók egy tudománycsoport keretei közé. A Magyar Tudományos Akadémia 144. közgyűlésének május 10-i kibővített zárt ülé­sén — amelyen az MTA tag­jain kívül a tudományos osz­tályok képviselői, a kutatóin­tézetek igazgatói, a kormány tagjai és az országos hatás­körű szervek vezetői is részt vesznek — Straub F. Brúnó akadémikus tart előadást, „Biológia és társadatom” cím­mel. A témának az ad különös A szigetszentmiklósl felvonulás résztvevőinek egy csoportja. KÁDÁR JÁNOS NYILATKOZATA Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első tit­kára a budapesti dolgozók május 1-i fel­vonulásán nyilatkozatot adott a televízió­nak és a rádiónak: — Köszöntőm a rádió hallgatóit, a te­levízió nézőit, dolgozó népünket május el­seje alkalmából. Május elseje nagy ünnep. Közel száz esztendővel ezelőtt született, úgy, mint a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának napja, amikor a munkás- osztály minden országban hirdette céljait, és azok mellett tüntetett. Azóta bővült a május 1-i ünnep tartalma. Amióta a népek egész sora a szocialista fejlődés útjára lé­pett, a szocializmus világrendszerré vált, s a népek széttörték a gyarmati rendszer bi­lincseit, azóta május elseje a nemzetközi munkásosztály és a szocializmust építő né­pek, a jogaikért, a szabadságukért küzdő népek szolidaritásának napja, közös ünne­pe. Ehhez a naphoz most már elválasztha­tatlanul hozzátartozik a béke, a nemzetek szabadsága, a társadalmi haladás és a szo­cializmus fogalma. — Az idei tavasz borús, hűvös, szeles, ilyen a mai nap is. De éppen a most lát­ható budapesti felvonulás is eleven bizo­nyítéka annak, hogy népünk jó érzéssel ünnepelhet és ünnepel is ezen a napon szerte az országban. Az ünnepléshez jó okot ad annak tudata, hogy népünk béké­ben, biztonságban él, eredménnyel folytat­ja szocialista országépitö munkáját. Ezt a napot azzal is ünnepeljük, hogy köszönt­jük a szocialista építés új eredményeit, és jó érzéssel előretekinthetünk, hiszen lát­juk a fejlődés távlatait. Jól kiválasztott, szocialista céljaink vannak, jó a politi­kánk, népünk egységben, céltudatosan dol­gozik. Nem szoktunk a nehézségekről, a problémákról sem hallgatni, elért vívmá­nyaink továbblépésre ösztönöznek. — A párt Központi Bizottsága a közel­múltban ülést tartott, amelyen a nemzet­közi helyzetről és szocialista építőmun­kánkról volt szó. A nemzetközi hely­zettel kapcsolatban hangsúlyoztuk: annak ellenére,,hogy a múlt esztendő végén meg­kezdték az Egyesült Államok középható­távolságú rakétáinak telepítését Európá­ban, és a helyzet feszültebbé vált, mi még­is változatlanul folytatjuk külpolitikánkat, amelynek célja az, hogy az emberi ész fe­lülkerekedjék, valamennyi érdekelt fél számára megfelelő megoldások szülesse­nek. A mai viszonyok közt is azt valljuk, hogy érdemi tárgyalásokat kell folytatni. Minden nép közös érdeke, hogy gátat ves­sünk a fegyverkezési versenynek, s meg­találjuk a minden nép számára egyenlő biztonságot jelentő tárgyalásos megoldá­sokat. Az a célunk, hogy az emberek bé­kében élhessenek, és a biztonság a fegy­verzet alacsonyabb szintjén valósuljon meg. — Ami a hazai munkát illeti: aki a Központi Bizottság üléséről kiadott köz­leményt figyelmesen elolvasta, az látta, hogy mi az alkotó, a szocialista építőmun­kához az eddiginél még jobb kibontakozá­si lehetőségeket akarunk teremteni. Ez azt jelenti, hogy a termelőeszközöket, a mun­kaerőt, szellemi tartalékainkat maximáli­san mozgósítsuk, az alkotó munkának új lendületet adjunk. Azt akarjuk, hogy aki többet és jobban dolgozik, az többet és jobban kereshessen, aki pedig nem produ­kál, az a rendszer előnyeit ne élvezhesse. Érvényesüljön a társadalmi igazságosság a teherviselésben, s aki nehéz helyzetben van, az megfelelő támogatásban részesül­jön. — Ilyen álláspontot fogadott el Közpon­ti Bizottságunk, a további munkáról, és az a mély meggyőződésünk, hogy az idei tervért, a napi feladatokért tisztességgel dolgozva, jó érzéssel tekinthetünk a jövő év elé, amikor hazánk felszabadulásának 40. évfordulója lesz. Bizonyos, hogy azt népünk új munkasikerekkel ünnepli meg. — Május elsejénk, ahogyan azt népünk ünnepli, egyben üzenet a világnak; a szov­jet népnek, a szocializmust építő nem­zeteknek, a világ haladó erőinek, vala­mint azoknak a józan polgári köröknek is, akik megértették, hogy a béke útján kell járnunk, mert nincs más út az emberiség számára. Üzenetünk úgy szól: népünk be­csülettel dolgozik, szocialista céljai mellett szilárdan kitart, eltökélten halad előre szövetségeseivel, helytáll és helyt fog állni a jövőben is. — Még egyszer szívből minden jót kívá­nok népünknek, a munkásoknak, a terme­lőszövetkezetek dolgozóinak, az alkalma­zottaknak, az értelmiségieknek, a kultúra munkásainak, mindenkinek, aki tisz­tességgel és becsületesen éj és dolgozik eb­ben a hazában — mondotta befejezésül Kádár János. jelentőséget — hangsúlyozta az MTA alelnöke —, hogy napjainkban a biotechnológia és a génsebészet fejlődése ré­vén már egyes élőlények tu­laj donságainaik megváltozta­tására is lehetőség nyílik. A közgyűlés kibővített zárt ülé­sén adják át az akadémiai aranyérmet és az 1984. évi akadémiai díjakat. A közgyű­lés zárt ülésén, május 11-én, az MTA elnöke, illetve főtit­kára tart vitaindítóit. Az el­nöki referátum a kutatások hatékonyságával, minőségével foglalkozik, hangsúlyozva a tudományos élet kiemelkedő tehetségei megbecsülésének fontosságát. A főtitkári beszá­moló a hazai tudományos ku­tatások távlati-feladatait vá­zolja fel, különös tekintettel a társadalmi, gazdasági élet hosszú távon prognosztizálha­tó fejlődésére. Szól a tudomá­nyos kutatás számítógépesíté­sének korszerű megvalósításá­ról, az alapkutatások helyzeté­nek javításáról. Részleteseb­ben is elemzi három fonto­sabb kutatási irány: az anyag- tudományi, a biológiai és a társadalomtudományi kutatá­sok jövőbeli alakulását — mondotta végezetül Pach Zsig­mond Pál. A deportálások 40. évfordulóján legemlékezéssorozat A Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetségének székházá­ban szerdán tájékoztatón is­mertették a magyarországi deportálások 40. évfordulója alkalmából sorra kerülő meg­emlékezések programját. Történelmi visszatekintés­ként Héber Imre, a Magyar Izraeliták Országos Képvise­letének elnöke emlékeztetett az 1944. május 15-ét — a töme­ges deportálások megkezdését — megelőző eseményekre, hi­vatalos rendelkezésekre, törvé­nyekre, amelyek a magyar zsi­dóság jogegyenlőségének meg­szüntetésére, teljes kiszolgálta­tottságára, s végül a koncent­rációs táborokba hurcolásokra vezetett. A haláltáborokba hurcolt, s ott embertelen körülmények között elpuszítottakra, a gya­logmenetekben mártírhalált szenvedettekre emlékezve ren­dezvények sorát tartják a fő­városban és vidéken. Május 13-án a Kozma utcai temető­ben idézik fel az embertelen idők áldozatainak emlékét, majd május 14-én,~ az újjá­alakított zsidómúzeumot meg­nyitva emlékeznek a mártí­rokra. Tudományos tanácsko­zás, könyv- és fotókiállítások kísérelnek meg feleletet adni arra,. miként történhettek meg a milliók életét követelő bor­zalmak. Ugyancsak május'14- én a Vigadóban rendeznek em­lékestet, s május 15-én ország­szerte megkoszorúzzák a zsi­dóság elleni vad hajsza egyko­ri helyszíneit megjelölő em­léktáblákat. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kiváló vállalat Pest megyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom