Pest Megyei Hírlap, 1984. március (28. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-08 / 57. szám

4 pwnr 4 MEGYEI 1984. MÁRCIUS 8., CSÜTÖRTÖK Elmaradhatnak-e címkéink? A közelmúltban jelent meg a Magyarország felfedezése sorozatban Bakonyi Péter közgazdász-szociológus — ke­nyérkereső foglalkozását te­kintve újságíró — Téboly, te­rápia, stigma című könyve. Nem tudható, hány ezres pél- dányszáma bizonyult kevés­nek. de az igen, hogy több száz ezreket érintő kórt vesz górcső alá: az elmeügyet. Sa­ját szavaival: „jellemez, de Elevenszülő növények Amikor a kezembe került a Természettudományi Kisencik­lopédia és ismerkedni kezd­tem vele, akkor a következő példa fogott meg. Ha négy barátnő megismer négy férfit és hozzájuk, akarnak menni feleségül, de meghatározzák a sorrendet, mely a férfiakat rangsorolja, akkor 24 lehetsé­ges hozzárendelést kapunk. De már 10 tárgynak 10 tárgy­hoz való hozzárendelésénél 3 628 800 lehetőség van és az optimális eset megtalálása próbálgatással túlságosan so­káig tartana. Ezért az ilyen hozzárendelési problémákra megoldási módszereket dol­goztak ki. 4 Megtudhatjuk a kötetből azt is, hogy miért esik húsvét va­sárnapja a tavaszi holdtölte utáni vasárnapra, kiszámít­hatjuk az öröknaptár segítsé­gével, hogy melyik házassági évfordulónk vagy születésna­punk esik majd hét végére. Itt olvastam először arról, hogy mi történik az üstökö­sökkel. milyen csillagokból alakulnak ki az úgynevezett „fehér törpék”, mi az a ten­gerrengés, minek a segítségé­vel fedeznék fel mostanában gyémántmezőket, a Lánchíd pillérei milyen anyagból ké­szültek, mi az a jászeső. hon­nan ered a szélrózsa kifejezés, hol él a sóféreg, mely állatok a csapdaállítók, s hogy milyen növények közt fordul elő az elevenszülés? A könyv nemcsak az efféle kuriózumok megválaszolására alkalmas. Elsősorban áttekint­hetősége miatt nélkülözhetet­len a polcokról, hiszen egysze­rű logikai sorrendben választ kaphatunk a természet és az ember szinte minden lényeges problémájára. A természet világának be­mutatása — a Világegyetem­ből kiindulva Földünkön át vezet el a rajta kialakult élő­lények és az ember megismer­tetéséhez, ehhez kapcsolódva bepillantást nyújt a fizika és a kémia világába, s a matema­tika fejezete zárja le ezt a hasznos kézikönyvet. Az egyes részek szigorú de­cimális rendszer szerint tago­lódnak és különülnek el. A cí­mek és alcímek eltérő tipográ­fiai jelölései segítik a kere­sett információ megtalálását. A definíciók, a fontosabb ada­tok piros színükkel hívják fel magukra a figyelmet. A ter­mészettudomány történeti át­tekintése, sok kápmelléklet, pontos tárgymutató által iga­zodik az Enciklopédia az ol­vasó: érdeklődéséhez és igé­nyeihez. Fejezetenként, de részletéi­ben is tanulmányozható, ko­runk tudományos szintjén megírt, házi könyvtárból sem hiányozható, s a humán ér­deklődésűek számára is nél­külözhetetlen munkát ajánl­hatunk. K. T. elemez is, értelmez, de értékel is” úgy. hogy vizsgálódásaival mindannyiunk elé állít pontos, jól megvilágított tükröt. Műve — szándékának meg­felelően — nem úgynevezett szakkönyv, de a szakemberek számára is érdekfeszítő. Köz­érthető stílusa, dokumentu­mainak sokszínűsége és izgal­ma pedig minden — más ba­jára is fogékony — olvasó ér­deklődésére kell hogy számot tartson. Bakonyi nem válogat eszkö­zeiben az évek alatt, amíg anyagot gyújt. Bemutatja ha­zánk számos, olykor változó elnevezésű és az elmeügyet valamennyire is érintő intéz­ményét, interjúkat készít, ól- pszichológussá és álalkoholis­tává is válik a felderítés érde­kében. Megszólaltatja a múlt és a jelen (jövő?) neves szak­embereit és saját bőrén ta­pasztalja egy tíznapos aver- ziós (hánytató) kezelés min­den poklát. Statisztikákat so­rakoztat. érdekeket szembesít lehetőségekkel, elveket a való­sággal. Könyve mindenekelőtt az EMBER-ről szól; a már és a majdani betegről, gondozói­ról, ápolóiról, orvosairól, csa­ládjáról. munkatársairól, a makro- és mikrovilágról, ahonnan ezek az embertár­saink kiszakadtak és kisza­kadnak, ahol élnek vagy vege­tálnak és a társadalomról, ahová őket — kit milyen mér­tékben lehetséges — vissza kell(ene) vezetnünk. A félezer oldalas könyv el­ső fejezeteiben az elmeügy nemzetközi és hazai történel­mére pillant vissza, érzékletes kultúr- és egészségügyi isme­reteket nyújtva. Majd szakte­kintélyek, nézetek, gyakorla­tok csatáznak, vitáznak vagy egészítik ki, támasztják alá egymást úgy, hogy az elmúlt évtizedek politikai, társadalmi háttere is jól kitapintható. Országos forgóajtó a kilen­cedik fejezet címe, híven kife­jezve, hol és hogyan járt Ba­konyi egyszemélyes, stábja. Ér­zékenyen és objektivitásra tö­rekedve mutatja be a jelentés nem túl derűs kép rajzolódik elénk, ha a megannyi kezde­ményezés elszigeteltségét, szemléleti és gazdasági gon­dokat. megfáradt és még lel­kes szakembereket ír és szó­laltat meg. Bakonyi szimpati­kuson elfogult: együttérzése szenvedélyes, a szükséges szemléletváltozást, a lehetsé­ges és a lehetetlennek tűnő tennivalókat sürgeti a sikerült és bevált kísérlet nyomán. Nem könnyű olvasmány a mű, mert szerzője átfogó, kor­rekt és hiteles képet kíván ad­ni, s így olykor próbára tehe­ti a nem érintett olvasó türel­mét. Az olvasás közben néz­hető fényképeik (Szebeni And­rás megrázó dokumentumfo­tói) nem csökkentik feszültsé­günket; elborzasztanak és fel­ráznak. szervesen illeszkednek Bakonyi visszafogottabb írás­módjához. A fejezetek és alfejezetek előtti mottók egyike így szól: „A tünetekből kigyógyítható az ember, de a címkéből so­ha” (T. Harris). Hinnünk kell abban, hogy végigálve ezt a könyvet, a fenti idézet máso­dik fele veszít valamit igazá­ból. F. J. Festő a gyümölcsösben Kevés bevezető tanulmányt olvastam olyan élvezettel, mint Frank János beköszöntő­jét Czóbel képei előtt. A meg­ragadó tárgyi tudás és emberi ismeretek — áthatva a szakma szinte minden fortélyával — olyan horizontot tárnak fel a képek körül, amely már nem­csak művészet, hanem annál is több: az alkotás tettenért fo­lyamata. Franknak azt sikerült megragadnia és érzékeltetnie, ami sok más műből hiányzik: nem fogalmakkal érvel, hanem az embert mutatja fel, nem közvetlenkedik és mégis sok a nóvuma, nem • harsog a szak­szavaktól és njégsem fényesre csiszolt a szövege — csupán azt meséli el, amit megenged­het magának és az egyben kö­telessége. Mi újat mondhatna e sorok írója a több mint fél évszáza­da Érdligeten élő Csuka Zol­tánról, aká egy esztendő híján egyidős e századdal? Sokan és sokszor méltatták már költé­szetét, mely leginkább közéleti töltésével vált a magyar líra értékévé. Gyakran megírták róla, hogy életében több fo­lyóirat elindítója és szerkesz­tője' volt, olyan folyóiratoké, melyek a híd szerepét kíván­ták betölteni két nemzet kö­zött. Tudjuk, hogy könyvtá­rat alapított a saját házában, a Jószomszédság könyvtárát, mely ma már zarándokhelye mindazoknak, akik közel ér­zik magukhoz a szomszédos Jugoszlávia irodalmát. A leg­többen és a legtöbbször még­is műfordítói életművéről szóltak, mely száznál több jugoszláv mű — köztük Ivó Andric és Miroslav Krleza ma már klasszikusnak számító munkái — hű tolmácsolását foglalja magába. E sorok írójának már csak az maradt, ‘hogy közölje': a nyolcvanhárom éves Csuka Zoltán még mindig nem tette le kezéből a lantot új versek születnek ma is a kicsiny, meg­hitt hangulatot árasztó érd­ligeti dolgozószobában. Most megjelent Bizonyságul című verseskötete a legfőbb bizony­ság rá. Válogatás egy olyan költői életműből, mely sokkal többet is nyújthatott volna annál, amennyit adott ha nem marad meg mindvégig — Megerősítve régi hitét az alkotás több mint hat év­tizede alatt — kísérőzenének. Egy kemény, férfias életút kí­sérőzenéjének, • mert Csuka Zoltánt az élet soha nem ké­nyeztette el. S ő mindig azt tette, mikor mit kívánt tőle, mit engedett neki a kor. mely hol felemelte, hol emigráció­ba kényszerítette, hol a porba sújtotta, de legyűrni, véglege­sen félreállítani nem tudta so­ha. 1 A most megjelent kötet öt­venöt verse 1919-től 1983-ig nyújt bepillantást Csuka Zol­tán költészetébe. A kor, me­lyet átfog e kicsiny versgyűj­temény távolabbi és közeleb­bi múltunkat éppúgy felidézi, mint ahogy megidézi jele­nünket. „Emberek pitymallik l Építeni / Építeni Építeni kell!” — mondotta volt a Tanácsköz­társaság évében született Em­bertestvéreim című versében, s eme hitében soha semmi nem ingatta meg. Fél évszá­zaddal később — és meny­nyi megpróbáltatás után! — ugyanígy dalolt: „Építsetek csak építsetek / kőművesek I világ építőmesterei.” Pedig balladai életút áll mögötte: az építés éveit — 1919, 1945 — a nagy próbatétel ideje kö­vette — öt esztendő a börtön­ben, ártatlanul —, ám a visz­szanyert élet csak régi hité­ben erősítette meg: „De jó is benned élni, lüktető kerin­gés, / sodródni véled együtt, drága nép...” A Bizonyságul című kötet nemcsak egy költői életmű legfőbb állojnásait felmutató válogatás, egyúttal visszatérés is a költészethez ahonnan el­indult, az első szerelemhez, melyhez balladai sorsában új­ra és újra hűtlen lett, mert történelmi elkötelezettségében mindig úgy érezte, hogy na­gyobb feladatot szabott ki rá az élet a lant pengetésinéi. Csak most, a csöndes őszidő- bsn deres fejjel, de még re­megő kézzel vette fel újra a lantot, s jutott vissza az első szerelemhez. Ellentmondva a halálnak, feledve a megpróbáltatásokat, az idős emberek derűs bizako­dásával énekel. ..Okosan küzd- jünk. / Ésszel és értelemmel, / s az emberhez egyedül méltó ! szívós szeretettel” — írja még akikor is, mikor napjaink fel- fellobbanó tűzfészkeit idézi: Bejrútot vagy a rakátatá- maszpontokat. Nyolcvanhárom évesen is hisz az emberekben, a józan értelemben, abban, hogy az ember nem pusztít­hatja el önnön magát. P. P. Frank János, mint minden írásában, ebben is tisztele ttu­dó partnerként viselkedik. Lá­tásmódja talán a legszaksze­rűbb a hazai műtörténetírók között, s ezért azt is megte­heti, hogy egyszerre legyen intim és tárgylátásában töké­letes. Frank titka abban rej­lik, hogy nem akar minden­áron fölfedező lenni. Hű kró­nikása a kornak, abban az ér­telemben, hogy amit megfi­gyel, azt képes is elraktároz­ni; megfejti a megnyilvánulá­sok szándékát és eredetét, egyben kész azt tárgyiasítani, azaz úgy öltözteti fgl szavai­val a képkeretet, hogy az is letagadhatatlanul a festői élet­mű részévé válik. A szerző mindig szemérmes, leginkább tudására. Most is aforizmaszerű tömörséggel fo­galmaz, de idézi Genthon Istvánt, Kállai Ernőt, tehát senkire sem féltékeny, sőt mi több: büszkén vállalja az éles- eszű és -szemű elődök megál­lapításait. Czóbel ügyvédje ő már ami a jelenkorban, a szét­húzó törekvések közepette a czóbeli egység védelmét je­lenti. A hetvenegy színes rep­rodukció az életmű-válogatás tanúságtétele, s egyben a Cor­vina Kiadó és a Kossuth Nyomda szakszerű munkáját dicséri. M. Zs. bHeti filmtegyzetb Felhőjáték Esztergályos Cecília (Annie) és Jirl Menzel (dr. Rácz) a Felhőjáték fő­szereplői Bizonyára nem kis fárad­ságába került a rendező-for­gató könyvíró, Maár Gyulá­nak, s a díszlettervező tíano- vich Tamásnak, meg a búto­rokat, kellékeket összegyűjtő berendezőnek, hogy oiyan pontosan, az utolso gyertya- tartoig vagy kávéscsészéig hi­telesen megteremtse az 19zu- as évek középén6K budapesti úri vuaganaK tárgyi képét, amint azt a Feinojuíek képso­rain iatnatjuk. nrtekes ké- pfeKitei, d (Kotokkal, szőnye­gekkel zsúfolt szobaaeisok, eiegans ettermek es cukrász­dáit, a békeoeli nyugalmat imitáló Margitsziget Scianyai, a korszak hol bolondos, hol meresz, hol csak feltűnő ru­háit, kalapjait viselő szép­asszonyok, jóisvájfolt urak, csillogó cilinderek és csillogó autók — mintha egy olyan Visconti-ülm lebegett volna Maar Gyula és alkotótársai­nak szemei előtt, amely az el­ső világháború után, az Osztrák—Magyar Monarchia valamelyik utódállamában játszódik, enyhe dekadencia es nemi irónia fátylai mögött. Mert hát az az elegáns háló- :kőd^‘~fragj(-‘sza1őhköcsi, vagy e kettő kombinációja), mely a film főhősét, a világhábo­rút francia internálótáborban töltött, majd a kétes értékű francia vendégszeretetet ró­mai tartózkodásra cserélő, s tíz év után most váratlanul és nem is különösebben in­dokoltan hazalátogató dr. Rácz György költőt, írót hoz­za Budapestre, tulajdonkép­pen bárhol megérkezhetne a Keleti pályaudvarhoz hasonló végállomásra: Krakkó vagy Zágráb, Grác vagy Brünn. Kolozsvár vagy Újvidék egyaránt a színhelye lehetne ennek a történetpek. Sőt: nemcsak a Monarchiában, ha­nem bárhol Európában leját­szódhatna az a fura, groteszk mozzanatoktól sem mentes, sőt, már-már abszurd ka­landsorozat, melyen hősünk végigbukdácsol. Annyian meg­írták, megfilmesítették a 20- as évet. a fellazult erkölcsű polgári világ kezdődő széthul­lását, az elmagányosodás, az érzelmi elsivárosodás, a ru­tinszerűen hajszolt örömök és szórakozások, a sporttá deg­radálódott szerelmi élet konf­liktusait, hogy sok újat erről a témakörről már a film alap­jául szolgáló Déry Tibor-no­vella sem tudott mondani. Mindenesetre regisztrálta a téma pesti, eléggé provinciá­lis variációját, s azt, hogy ez a pesti variáció egy önáltató, a régi szép békeidők elmúl­tát tudomásul venni nem aka­ró nagypolgári és dzsentri- réteg vetületeben még gro­teszkebből komikus, mint mondjuk Franciaországban vagy Itáliában. Maár Gyula filmje, a Fel- hö)aieii, a légkör és a tárgyi világ megidézésében kifogás­talan. Jól* megragadott néhány főbb figura is — nem utolsó­sorban azért, mert kiváló színészek játsszák: a dr. Káczot tétovaságában és élhe­tetlenségében is rokonszen­vessé tevő Jiri Menzel, a szepasszonyok közül a legiz­galmasabbat, a legtalányosab­bat, Annie-t játszó Esztergá- : lyctí Ce,cilia, a. . pár szavas, vil­lanásában is remek Töröcsik Mari (aki még dizőznek 1 is pompás!), az elegánsán nagy­vonalú Büchler professzort alakító Jiri Adamira, vagy az öngyilkosságba menekülő, elhagyott szeretőt játszó Kiss Mari. Es mégis: a film olyan benyomást kelt. mint egy je­lesen megoldott szakdolgozat: minden benne van és minden pontosan van benne, aminek benne kell lennie —, csak ép­pen az nem derül ki, mi cél­ja volt ennek az egésznek, miért történt ennek a világ­nak a gondos-pontos vissza- idézése, mit mond nekünk ma ez a keresztül-kasul szerel­meskedő urakról és úriasszo­nyokról szóló könnyed törté­net, amely olyan, mintha nemis Déry Tibor, hanem mondjuk Hunyady Sándor vagy Herczeg Ferenc írta volna az alapul szolgált Pesti felhőjáték című novellát. (Ami nem azonos írói kategória.. .) Forróvérű kísértet Olyan kevés kell egy hab­könnyű vígjátékhoz, hogy szinte fölösleges is elősorolni. De azárt annyit mégis el­mondhatunk. hogy ha van benne egy kis humoros alap­ötlet (például, hogy egy le­csúszott olasz arisztokrata vá­ratlanul örökölt hatalmas vár­kastélyában éi egy több száz éves családi kísértet, aki kí­sértetiesen hasonlít a mai. lecsúszott utódra), van benne egy kis bolondos kavarodás (az ős és az utód folyton ösz- szecseréli magát, egymást, s mások őket) meg van benne néhány szép. s időnként még le is vetkőző nő (az utód sze­retője az utód szerelme, az utód által az előd számára beszervezett call-girl, azaz telefonon rendelhető rossz- lánv). akkor már naevobbha’ nem lehet. Előáll a semmiről sem szóló, de azt kellemesen előadó filmecske, melynek fenti erényein túl még az is a ja­vára írható, hogy elviselhető hosszúságú, és — főleg — 02 is. hogy nem akarja valami­féle világrengető alkotásként prezentálni magát, hanem megelégszik azzal, ha az, ami: másfél óra bolondozás. E bo­londozásban élen jár az utó­dot és az őst alakító Johnny Dorelli a szép menyasszonyt játszó Gloria Guida. az. el­söprően szenvedélyes szeretőt domborító izgalmas Lia Tan- zi és a minden igényt kielé­gítően semmit el nem rejtő rosszlány Löry Del Santo. A rendező, Giorgio Capitaní, más filmieiből is ismert ná­lunk: bemutattuk többek kö­zött az Akiket forró szenve­dély hevít s a Languszta reg­gelire című vígjátékait. Búcsú Ingmar Bergman filmjeinek világát idézi elénk a svéd rendező, Tuíja-Maija Niska- nen filmje. Hőse Valerie, egy Finnországban élő nagyiparos­család leánya, aki a nyomasz­tó otthoni környezetben, a zsarnoki apa lelki terrorja alatt épp olyan szépen szen­ved mint Bergman hősnői — csak éppen a beramani mély- lélektani izzás igazoló, hite­lesítő ereje hiányzik a film. bői Rutinos munka, de után­érzés, s ezért üres. Takács István i

Next

/
Oldalképek
Tartalom