Pest Megyei Hírlap, 1984. március (28. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-01 / 51. szám

folytatódtak a zárszámadások A siker kulcsa a szervezés, a minőség Sarlós István a Szilasmenti, Faluvégi Lajos a Sasad Tsz közgyűlésén Sarlós István is felszólalt a közgyűlésen, mellette balról jobbra Fábián Ferenc, Z. Molnár Mihály, Balogh László és Jósvai Lajos. Erdősi Agnes felvétele'' Ma; 12 ol.l^Tj AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ára: 1,40 forint 1984. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK A váci Itojégyárisan meglelték a megoldást Sikerrel kutattak rendelés után Tegnap országszerte tovább folytatódtak azok a közgyűlé­sek, amelyeken a közös gaz­daságokban számot adnak a vezetőségek a tagságnak a ta­valyi munka eredményeiről. Szerdán a drágszéli műve­lődési központban tartotta zár- számadási közgyűlését a mis- kei Március 15. Termelőszövet­kezet. A két község lakossá­gát érintő szövetkezeti szám­adáson részt vett és felszó­lalt Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a budapesti pánt­bizottság első titkára is. Pest megyében tagnap két helyien rendeztek zárszámadó küldött-, illetve részközgyű­lést: a kerepestarcsai Szilas- mente, valamint a budaörsi székhelyű Sasad termelőszö­vetkezetekben. (Az utóbbiról a 3, odalon tudósítunk.) ★ A főváros XVI. kerületétől Gödöllőig húzódnak a kere­pestarcsai Szilasmenti Tsz több mint 6 ezer hektárt kite­vő földterületei. Otthon voltak tehát Mátyásföldön is, amikor tegnap az Ikarus Művelődési Házában rendezték zárszám­adó közgyűlésüket. A hatalmas termet zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők: a 907 tsz-tagon kívül kíváncsi volt a beszá­molóra a gazdaság sok nyug­díjasa is. A résztvevők a ven­dégek sorában köszönthették dr. Sarlós Istvánt, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ját, a Minisztertanács elnök- helyettesét. Megjelent a köz­gyűlésen Balogh László, az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának titkára, dr. Bíró Fe­renc, a megyei párt-végrehaj- tóbizottság tagja, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora, Jósvai Lajos, a Pest megyei Tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának helyettes vezetője, Gyovai Pál, a TESZÖV titkárhelyettese. Képviseltették magukat Gö­döllő város párt- és tanácsi szervei, a főváros XVI. kerü­lete, a környező nagyközsé­gek, társvállalatok, szövetke­zetek és intézmények. Fábián Ferenc tsz-elnökhe- lyettes megnyitó szavai után a jelenlevők egyperces néma tiszteletadással adóztak az el­múlt év során elhunyt 63 tsz- tag emlékének. A vezetőség beszámolóját Z. Molnár Mi­hály elnök terjesztette elő. Elöljáróban példák sorával érzékeltette azt az utat, me­lyet a közös gazdaság az 1977- es egyesülés óta megtett. Az árbevétel 6 éve nem érte el az 500 milliót, ma meghaladja az egymilliárdot, az eredmény 58-ról 72 millióra nőtt. Ha­sonló nagy lépést tettek előre a háztáji termék forgalma­zásában, az exportban, a sze­mélyes jövedelmek növekedé­sében. Ai eszály ellenére A tiszteletre méltó eredmé­nyek értékét külön növeli, hogy földjeik nagy része ne­hezen művelhető, vízhiányos, alacsony aranykorona értékű. Mindezeket figyelembe véve határozták el már korábban, a körülményekhez igazodó, sajátos termelési szerkezet kialakítását. Ebben viszonylag kisebb szerepet kap az alap- tevékenység, nagyobbat az élelmiszer-feldolgozás, vala­mint az ipar és a szolgáltatás. A döntés megalapozottságát fokozottan igazolta a tavalyi aszályos időjárás. A táblákról számítottnál is kevesebb ter­mést takarítottak be, s az ál­lattenyésztés is gyengébb be­vételt hozott. Kiemelkedő tel­jesítményt nyújtott viszont az élelmiszeripari főágazat az eredménytervet 16 helyett 26 millióra teljesítve, valamint a gyógynövénytermesztés és -feldolgozás, mely szintén csaknem 8 millióval több nye­reséget hozott a vártnál. Ez utóbbinál az illóolajexport csaknem 40 százalékkal emel­kedett, s nagyrészt tőkés piac­ra szállítottak. Az elnök hang­súlyozta: az eredmények titka á jó szervezés, és a kiemelke­dő minőség, ez jelenti a tarta­lékot, a gazdálkodás más te­rületén is. A gyorsan változó körülmé­nyekre utal, hogy az elmúlt évben először nem teljesítet­te maradéktalanul tervét az ipari és szolgáltató főágazat. Ahogy később hozzászólásában Boros György, az ipari üze­mek és szolgáltatóegységek képviseletében elmondta: megszűnt a melléküzemek egyértelmű konjunktúrája. Je­lentkezik a kisvállalkozások konkurenciája mind a mun­kaerőmozgás, mind a költség, a minőség vonatkozásában. Valóságos versenyben, céltu­datosabb irányítással kell helytállniuk az egységeknek. Ezt húzták alá a tavaly jelent­kező gondok is. Felére csök­kent az építőrészleg létszáma, növekedett a készlet az elekt­ronikai üzemben, s a takarító egységek mindegyike sem ho­zott megfelelő hasznot. Sőt, a tavaly alakított, s azóta fel­számolt vegyes szolgáltató részleg hét hónap alatt há­rommilliós veszteséget produ­kált. Mindezekből a tapaszta­latokból levonták a megfelelő tanulságokat, ami az idei ter­vek előterjesztésekor is tük­röződött. Csak gazdaságosan Amint a beszámoló is hang­súlyozta, a szövetkezetben alapelv, hogy türelmet sza­vaznak a kísérletezésnek, a gazdaságosság javításáért tett erőfeszítéseknek, támoeatiák az ésszerű kockázatvállalást, A zárszámadó közgyűlésen felszólalt dr. Sarlós István is. Mint mondotta, utoljára 1967- bsn járt a gazdaságban. Az akkor egyike volt a 14 jó fő­városi termelőszövetkezetnek, ma pedig az ország másfél ezernyi közös gazdasága kö­zül „a Szilasmenti”, vagyis külföldön és belföldön is egy­aránt ismert mezőgazdasági üzem. S nemcsak ez utal a fejlődésben megtett hatalmas útra. hanem az is. hogy ter­mészetesén számítógépek se­gítik a leltározást, az anyag­nyilvántartást, sőt már a kor­szerű technika jobb kihaszná­lása került napirendre. Ha­sonlóan a magyar mezőgazda­ság teljesítményének elisme­résének gyarapodásához, mi­nőségi változást hozott az el­múlt tíz-egynéhány év ebben s szövetkezetben is. Fejlődött a technika, növekedtek a ter­mésátlagok, és sokat változ­tak az emberek is. Gyarapo­dott szaktudásuk, műveltségük, fejlődött gondolkodásuk. A gazdagodás azonban az erköl­csi változással teljesedhet ki. A tulajdonosi szemlélet, a kö­zösségi magatartás erősödésé­vé1. Ez még nagyobb energiá­kat szabadíthat fel az építő- munkában. amint arra a szo­cialista kollektívák tevékeny­sége ebben a tsz-bsn is példa. A továbbiakban a munka­erő-problémákról szólva ki­emelte: nem baj, ha az embe­rek oda mennek dolgozni, ahol jól érzik magukat, pél­dául, mert nagyobb jövede­lemhez jutnak. Nem megköt­ni kell az embereket, hanem azokon a helyeken megváltoz­tatni a körülményeket, ahon­nan elmentek, munkával, szer­vezéssel elérni, hogy itt is tisztességesen meg tudják fi­zetni a dolgozókat. Az elmúlt év tapasztalatait bizonyítot­ták: a jól szervezett, korszerű mezőgazdaságot még egy pél­dátlan aszály sem dönti le a lábáról. Mindenki joggal bíz­hat tehát a jövőben, hisz sa­ját kezében van sorsának ala­kítása. Az előretekintés lét­fontosságú: minden külpoliti­kai feszültség enyhül, véget de ha kell, rövid úton meg­szüntetik a veszteségforráso­kat. Így. tettek, mikor jóné- hány kereskedelmi egységüket felszámolták, mert nem mu­tatkozott remény gazdaságo­sabbá tételükre. Továbbra sem szűkítik viszont a jelenlegi alaptevékenységet, mivel lát­ják az itt dolgozók tenniaka- rását, s észlelik — ahogy a főágazat képviseletében Szendrődi Zoltán megfogal­mazta hozzászólásában — az alaptevékenység súlya nem a nagyságával mérhető, s meg­vannak továbbfejlesztésének személyi, anyagi feltételei. Építhetnek többi között a szo­cialista brigádok lelkes mun­kájára — amint arról Tihanyi Miklós, a tmk-ágazat képvise­letében beszélt hozzászólásá­ban. Nagy gondot fordítanak a beruházásokra, hiszen műsza­ki technológiai fejlesztés nél­kül nem létezhet korszerű üzem, amint az élelmiszeripa­ri főágazattól felszólaló Erdei Ferenc is utalt rá. A korsze­rűség követelményét húzta alá hozzászólásában dr. Dajka Ernőné rendszerszervező is. Elmondta a többi között, hogy a számítógépek alkalmazásái- val és jobb kihasználásával a szövetkezet egymillió forint megtakarítást ért el tavaly. ér egyszer, s nekünk már most készülnünk kell, hogy hatá­rozott elképzeléseinkkel kap­csolódhassunk a fellendülésbe. Ezért is tervez az ország ma úgy, hogy igazodik a program a lehetőségekhez, de egyben úgy módosítható, hogy követ­ni tudjuk az esetleges válto­zásokat. Végezetül Sarlós István hangsúlyozta: a jövő e zár­számadási beszámoló alapján ígéretesebb a jelennél, ehhez — amire a sokat emlegetett szabályozók ösztönöznek —, még keményebben, céltudato­sabban kell munkálkodni. Ez a feltétele közös boldogulá­sunknak. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Pest megyei Bizottsá­ga megyei találkozót rende­zett tegnap a magyar nyelvű szovjet lapok terjesztőinek Budapesten, a Szovjet Kultúra és Tudomány Házának nagy­termében. Az eseményen megjelent Barinkai Oszkárné, az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának titkára. Nagy Sándor- né, a Pest megyei Tanács el­nökhelyettese. Simon Ferenc, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának elnökhelyet­tese és Muszkás Sándor, a Lapkiadó Vállalat vezérigaz­gató-helyettese. Részt vett a találkozón Bereczky Gyula, az MSZMP KB tájékoztatási al­osztályvezetője is. Anatolij Jefimovics Bormo­tov, a Szovjet Kultúra és Tu­domány Háza igazgatójá­nak meleg hangú köszöntője és az alkalomhoz illő műsor után dr. Tóth Albert. az MSZMP Pest megyei Bizott­sága propaganda és művelődé­si osztályának vezetője kö­szöntötte a megjelenteket s A Magyar Hajó- és Darugyár váci gyáregységének már ta­valy is nagymértékben csök­kent a tőkés országokba irá­nyuló exportja. A konténerek iránt ugyanis — mivel csök­kent az országok közötti áru- szállítás — a kereslet vissza­fogottabb. Ám, hogy kevesebb konténert gyártanak, mint ko­rábban, nem jelenti azt, hogy a váciak munkaellátási gon­dokkal kiizdenének. Sikerrel próbálkoztak más területeken, ezt bizonyítja, 1983-ban 28 millió forint nyereséget értek el. Az idén végül is kétezer da­rab konténer gyártását terve­zik, ez az össztermeléshez szükséges normaórának 45-50 százalékát viszi el, míg koráb­ban 60-65 százalékát kötötte le. A különbséget tehát kevés­bé nyereséges, kisebb szériá­ban készíthető termékekkel kell pótolni. Két tonnánál nem nehezebb hajó- és darualkat­részeket, ipari zsaluzáshoz zsa­Ma: 3. oldal: 976 milliós társadalmi munka Megszűnt veszteségforrások 4. oldal: Visszatérülő befektetések 6. oldal: Toldi felelt a legjobban Turbó ellen Tyrrell-trükk 12. oldal Szétnézni a portán A kisközségek boltjai néhány mondatban értékelte a magyar nyelvű szovjet la­pok terjesztési eredményeit, e munka jelentőségét, tartalmi hasznosítását szűkebb pát­riánkban. Ezt követően Bara- nyi Sándor, a Lapkiadó Vál­lalat osztályvezető-helyettese, a magyar nyelvű szovjet lapok országos felelőse mondott ün­nepi beszédet. A beszéd elhangzása után Barinkai Oszkárné MSZBT- jutalmakat adott át Szováty Ferencné budaörsi nyugdíjas aktivistának, dr. Kaifás Fe­rencnek, a gödöllői ATE MSZBT ügyvezető elnökének. Pavlyás István monori gim­náziumi tanárnak, dr. Németh Lukácsnénak a szigetcsépi Lenin Tsz MSZBT ügyvezető elnökének. Géhl Gábornak, az Óbuda Tsz MSZBT-tagcso- port vezetőjének és Stevla Mihálynak, a váci 202-es szá­mú Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumvezetőjének, MSZBT-aktivistúnak. A ma­gyar nyelvű szovjet lapok ter­jesztői közül a legjobb har­minc tárgyjutalomban része­sült. lukat, hidraulikus munkaléce­ket, munkalifteket gyártanak. Ugyanazokon a berendezése­ken, párhuzamosan kellett a konténerekből egyre keveseb­bet s az új termékekből egy­re többet készíteniük. Ez pon­tos szervezést igényelt az irá­nyítóktól, csakúgy, mint a kü­lönböző szakképzettségű em­berek átcsoportosítása. A gyáregység vezetői csak A mezőgazdasági szövetke­zetek egymilliós tagságának 40 százaléka nő; helyzetüket, élet- és munkakörülményeik alakulását vitatta meg a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsa elnöksége szerdai ülé­sén. Amint a testület elé ter­jesztett írásos beszámolóból kitűnt, az elmúlt öt évben a mezőgazdasági szövetkezetek többsége a nehezebbé vált gaz­dasági feltételek között is to­vábbi erőfeszítéseket tett a nők helyzetének, élet- és mun­kakörülményeinek javítására. Az elnökség a tanácskozás tapasztalatait összegezve meg­állapította: a szövetkezeti mozgalom számára továbbra is Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára szerdán Bács-Kiskmi megyé­be látogatott. Kecskeméten a megyei pártbizottság székhá­zában Romány Pál, a megyei pártbizottság első titkára és Gajdócsi István, a megyei ta­nács elnöke köszöntötte. Ez­után Korom Mihály felkeres­te a magyar néphadsereg egyik repülőalakulatát, s ott tájékozódott az egység fel­adatáról, a szolgálatot teljesí­tő katonák életkörülményei­ről, majd kiképzési objektu­mokat tekintett meg. A ven­dég az alakulat hivatásos ka­tonáinak, valamint a fegyve­res erők és testületek megyei képviselőinek aktívaértekezle­tén tájékoztatót tartott idő­szerű politikai kérdésekről. A megyében tett látoga­tásának befejező programja­ként a Politikai Bizottság ideiglenesnek tekintik a ter­mékszerkezet ilyen irányú mó­dosítását, a jövőben ugyanis a konténerek iránti kereslet növekedésére számítanak. Sőt, abban, hogy az exportálható cikkek arányát még az idea növelni tudják, annyira bíz­nak, hogy tudatosan nem kö­tötték le a gyár teljes kapaci­tását másfajta termékekkel. El. E. fontos feladat o nők rendsze­res, és állandó jellegű foglal­koztatása. Az országos és a területi érdekképviseleti szer­veknek fokozottabb segítséget kell nyújtaniuk a lehetséges munkahelyek, illetve munka- alkalmak feltárásában, első­sorban azokban a szövetkeze­tekben, ahol a kiegészítő te­vékenység aránya alacsony, il­letve foglalkoztatási gondok jelentkeznek. Az üzemi igé­nyekkel összhangban továbbra is indokolt szorgalmazni a nők szakmai képzését, tovább­képzését, ebben a nőbizottsá­gok vállaljanak az eddiginél \ nagyobb szerepet. tagja felkereste a magyar néphadsereg helyőrségi műve­lődési központját. Szűrös Mátyás, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­pontig Bizottságának titkára szerdán Heves megyébe láto­gatott. Egerben a pártszék­házban Virág Károly, a me­gyei pártbizottság tűkára fo­sod ta és tájékoztatta a megye gazdasági, politikai és kultu­rális életéről. Ezután Szűrös Mátyás fel­kereste a Ho Si Minh Tanár­képző Főiskolát. Itt Szűcs László főigazgató és Galovics László, a pártvezetőség titká­ra fogadta a Központi Bizott­ság titkárát. Délután az MSZMP Heves megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának nagytermé­ben tartott aktívaülésen a Központi Bizottság titkára időszerű politikai kérdésekről tájékoztatta a résztvevőket. M. J. Szovjet lapok terjesztőinek megyei találkozója Hasznos tartalommal Paksnak is dolgoznak Nagy teljesítményű motorok állőrésztekercseit szigetelik a szi­getcsépi Lenin Tsz szigetújfalui üzemében. A negyven dolgo­zót, elsősorban asszonyokat foglalkoztató részlegnek tizenhét éves kapcsolata van a Ganz Villamossági Művekkel. Munká­juk ott van az ország szinte valamennyi nagy erőművében, így a paksi atomerőműben is. Erdőst Agnes felvétele A T0T elnöksége tárgyalta Nők a mezőgazdaságban Pártvezetők látogatása lesünkben von sorsunk csktkífása

Next

/
Oldalképek
Tartalom