Pest Megyei Hírlap, 1984. február (28. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

Negyedszázados a középis­kolai kollégiummozgalom. Az ötvenes évek végén még csak diákotthonok voltak, a kol­légiumok ettől többet jelente­nek. Erjesztői a diákéletnek, elősegítői a közösségek ki­alakulásának, sajátos színterei a nevelésnek. Pápaiak Aszúdén Környékünkön Pécelen, Gö­döllőn és Aszódon van kollé­gium. A legrégibb múltra az utóbbi tekinthet, 1961-ben nyerték el ezt a címet. De ta­lán még távolabbi a kezdet. 1891-ben vásárolta meg Aszód elöljárósága és az evangélikus egyház — a szomszéd megyék támogatásával — a Podma- niczky kastélyt, nőnevelő inté­zet számára. Ma a Petőfi Sándor Gim­názium és Gépészeti Szakkö­zépiskola diákjai laknak a patinás épületben koedukál­tam Hosszan lehetne sorolni, hány oklevelet szereztek már, elég csak annyit megemlíte­nünk, hogy az utóbbi években csupán arany fokozatot érde­meltek ki. Testvérintézetük a pápai Bocsor István kollégium. Hi­szen Petőfi ott is tanult. Aszódra onnan érkeztek ven­dégek. Közülük négy kislány még nem járt Budapesten. Az aszódi kirándulásuk során ezt a mulasztást is pótolták, hi­szen színházba is eljutottak, megnézték a Csongor és Tün­dét. Másnap a Mátrába utaz­tak a vendéglátókkal. Velük voltak az aszódi nyugdíjas ta­nárok is, akiket a Petőfi-kol- légisták rendszeresen felke­resnek, gondoznak. A hét végén ünnepséget tartottak a kastély dísztermé­ben, s kiállítást nyitottak meg a diákok munkáiból. Sok vendéget hívtak, köztük az első igazgatót, Balogh Ilonát, s utódját; Vitányi Ivánt. Haj­dani diákokat is elvártak az ünnepségre, s Juhász Gyula tanár urat, aki a kollégium­ban tizenhét éven át volt Télapó. A péceli Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetnek 1968-tól van diákotthona, s az ott lakók 1981-ben nyerték el a kollégium címet. Utána két alkalommal érdemelték ki az arany oklevelet. Központjuk Pécelen található, százhar­mincán kaphatnak helyet az épületben, fiúk, lányok. Ki­helyezett részlegeik Rákoske­resztúron, a Gomba melletti Felsőfarkasdon és Alagon van­nak. Ez utóbbi helyeken gya­korlatuk idején tartózkod­nak a tanulók. Pinceklub Pécelen A kollégiumban sokféle le­hetőséget teremtettek a ki- kapcsolódásra is. Pinceklub, különböző szakkörök és a testedző csoportok várják a fiatalokat. Ökötvívó, birkózó, asztalitenisz edzők segítik a sportolást. Saját MHSZ-szer- vezetük van, a lőtér építésé­hez társadalmi munkával já­rultak a kollégisták. Szoros a kapcsolatuk a gim­náziummal és a befogadó te­lepüléssel, Pécellel. A nagy­községi KlSZ-bizottságnak több kollégista tagja van. Míg Pécelen már tavaly megemlékeztek a 25. évfordu­lóról, Gödöllőn, a 202-es Ma­dách Imre Ipari Szakmunkás- képző Intézet és Szakközép- iskola kollégiumában, hason­lóan az aszódihoz, szombaton volt az ünnepség. De a péntek sem telt el tétlenül. Csopor­tonként diákparlamentet tar­tottak, majd vendégül látták a budapesti Czóbel Szakkö­zépiskola kollégiumának kép­viselőit. Vetélkedő, és tánc zárta a napot. Szombaton a szakkörök mű­sora színezte a megemléke­zést. Felléptek a színjátszók, a tánckar és az énekkar tag­jai. Kiállításon mutatkozott be a régi mesterségeket felidéző szakkör, de mindenki meg­csodálhatta a lányok kézi­munkáit is. A leendő óvónők által készített szemléltető esz­közök is sokakat vonzottak. A gödöllői kollégiumtól tá­vol áll az egyhangúság. Fel­sorolni sem kevés, hány szak­ma tanulói laknak a szép épü­letben. Fodrászok, egészség- ügyi szakosok, óvónők, fonal­gyártók, vasipari, mezőgazda- sági szakosok. A mai diákok esetleg úgy gondolják, ez mindig így volt. Tévednek. 1975-ben a PÁÉV munkás- szállásán aludt az első cso­port. Egy évvel később köl­töztek a jelenlegi épületbe, s ahogy alakultak az új szakok, úgy bővült a kollégisták kö­re. Most több mint kétszázan laknak az iskola mellett. A diákotthonból másfél éve vált kollégium. Országos fórum A megemlékezések folyta­tódnak, márciusban Aszódon lesz megyei ünnepség, má­jusban országos fórumon vi­tatják meg a mozgalom idő­szerű kérdéseit, melyekből az utóbbi időben elég sok gyü- lemlett fel. Balázs Gusztáv Februári színházi műsor Megkezdték a jegyek árusí­tását a gödöllői művelődési központ februári színházi elő­adásaira. A második hónap­ban elsőként 11-én 19 órakor Strindberg Az apa című da­rabját láthatjuk a szolnoki Szigligeti Színház előadásá­ban, Ery Kovács András ren­dezésében. A főbb szerepek­ben: Kristóf Tibor, Koós Olga, Leviczki Klára, Nagy Gábor. A következő alkalommal, február 26-án, a Pódium-bér­Jön a humoralista Elkészült a Ganz Árammé­rőgyár Mező Imre KISZ-bi- zottsága ifjúsági klubjának el­ső féléves programterve. Min­den szerdáin rendszeres aero- bic-foglalkozás lesz. Február 13-án bemutatkozik a GT—80 amatőr színházi csoport. Ugyancsak februárban lesz diszkóval egybekötött filmve­títés. Az érdeklődők megnéz­hetik a mozikban sokáig és nagy sikerrel játszott Ahová lépek, ott fű nem terem című filmet. Március ötödikén Sándor György humoralista lesz a klub vendége. A felnőttek szórakoztatása mellett a cse­metékről sem feledkeztek meg. Rendeznek számukra gyermek­diszkót és játékkal fűszerezett vetítéseket. Áprilisban a dia- poráma kedvelőinek készíte­nek látványos műsort. Szép akarsz lenni címmel kozmeti­kai tanácsadáson vehetneik részt a gyár dolgozói. TIT-előadást is kínál a program, ahol az ufókról lesz beszélgetés. Május 14-én a hangszeres Ki mit tud?-on bi­zonyíthatja ki-ki tehetségét. Találkozást szerveznek az árammérőgyári fiatalok a vá­ros egy másik klubjával, amelyről szintén nem hiányzik majd a zene és a tánc. Május 28-án gyermeknapi műsor szórakoztatja a fiatalokat. A júniusi választékból kiemelke­dik dr. Erőss Pál jogász ven­dégül látása. A klub foglalko­zásain minden ganzos fiatal részt vehet. Belépődíj nincs. A rendezvények látogatóitól mindössze a házirend betar­tását várják. A klub 14 óra­kor nyit és a programok 16.30- kor kezdődnek. Sz. S. Menetkészítő automata Korszerű automata célgépen készülnek a gödöllői Ganz Áram- mérőgyár termékeihez nélkülözhetetlen tekercsek menetei. A gép műszakonként, a tekercs értékeitől függően, átlagosan 1600 darab menetelését végzi el. Képünkön: Polgár Andrásné, a gép kezelője munka közben. Hancsovszki János felvétele let harmadik előadásaként Koltai Róbert és Verebes Ist­ván kabaréműsorát tekinthe­tik meg az érdeklődők. A mű­sor délután 3 órakor kezdődik, belépők is válthatók, ötven forintért. A februári gödöllői színházi program Spiró György da­rabjával fejeződik be, címe: A kert. A drámát a kaposvári Csiky Gergely Színház együt­tese mutatja be, Babarczy László rendezésében. Ebben a darabban négy Jászai-díjast láthatunk, Pogány Juditot, Csákányi Esztert, Jordán Ta­mást, Koltai Róbertét. A töb­bi szerepben Máté Gábor, Lá­zár Kati, Spindler Béla, Nagy Mari, Hunyadkürti György, Bezerédy Zoltán, Lukáts An­dor. A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XI. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM 1984. FEBRUÁR 1., SZERDA ülést tartott a városi fcnács Első helyen a kisegítő iskola Ülést tartott tegnap délután a városi tanács. Először Papp István tanácselnök adott tájé­koztatót a legutóbbi ülés óta történt legfontosabb esemé­nyekről, majd Bamberger Ká­roly helyettes elnök előter­jesztésében megtárgyalták és elfogadták Gödöllő idei költ­ségvetését és fejlesztésialap- tervét. A következőkben az el­nökhelyettes beszámolt a ta­nácsülésnek a gázvezetéképítés eddigi fejleményeiről, vala­mint tájékoztatta a testületet az idei fejlesztésről. Végül a tanács módosította Gödöllő ál­talános rendezési tervét. Ebben az esztendőben a vá­rosi feladatok megoldására több mint négyszázmillió fo­rintot költhet a tanács. Ebből 211 millió a költségvetési ke­ret, 193 millió fordítható fej­lesztésre, beruházásra. Felújított utak A működési költségvetés tervezésekor arra törekedtek, hogy az alapellátás körébe tartozó intézményhálózat ed­digi színvonalát megtartsák. A fejlesztési források elosztásánál a folyamatban levő, beruházá­sok folytatása és befejezése volt a fő szempont. Mind­emellett vannak olyan létesít­mények, amelyek építését halasztani, illetve lassítani szükséges. Ilyen az új temető és a szeméttelep. Más esetek­ben a meglevő pénzeszközök nem elégségesek, ezért számí­tanak a város üzemeinek, in­tézményeinek. a lakosság tár­sadalmi munkájára. Kommunális ellátásra a költségvetés csaknem tizenöt százalékát fordítják. Ez a múlt évinél 16 százalékkal keve­sebb. Az utak, hidak korszerű­sítésére felhasználható keret­ből fedezik a Tessedik, Hon­véd utca áthúzódó munkála­tainak költségeit, és ezekből az összegekből modernizálják Bethlen Gábor utcát. Az állami bérlakások fel­újítására tízmilliós támogatást tartalmaz a terv. Köztisztasági célokra 3,5 milliót. Ebből fede­zik a városi utak, járdák rend­szeres tisztításának kiadásait a hóeltakarításra, hóügyeletre szükséges pénzt. Parkfenntar­tásra a tavalyinál 130 ezerrel szánnak többet. Berendezéscsere Jelentősen kellett növelni a közvilágításra fordítandó kere­tet, az áramdíj kétszeri emelé­se, illetve az új lámpatestek nagyobb fogyasztása miatt, de még így sem biztos, hogy elég lesz. Év közben a tartalékalap­ból kell majd kiegészíteni. Az összeg egyébként 128 ezerrel több, mint hétmillió forint. Egészségügyi és szociális cé­lokra majdnem hetvenmilliót használhatnak fel, 8,7 száza­lékkal többet, mint 1983-ban. Ezen belül egészségügyi kiadá­sokra a múlt évinél 10,2 szá­zalékkal szánnak többet, kere­kítve 44 millió forintot. Gö­döllőn növelhetik az urológiai rendelési órák számát, kicse­rélhetik a központi laborató­rium berendezéseit. Aszódon ugyancsak a laboratórium be­rendezéseinek cseréjére 142 ezer forintot költhetnek. Szociális ellátásra majdnem 23 millió áll rendelkezésre. Az összeg fedezi a szociális ottho­nok megnövekedett működési költségeit, és lehetővé teszi né­hány elmaradt feladat megol­dását. A szociális segélykeret 288 ezer forinttal emelkedik. Az idén összesen 1 millió 620 ezer forint fordítható segélye­zésre. Közgyűlés a Rákosmenfi Egyesületben Közelebbi horgászvíz kellene Az isaszegi Dózsa György Művelődési Ház nagytermében tartották a Rákosmenti Hor­gász Egyesület évzáró közgyű­lését. A százötven felnőtt és ifjúsági horgász összejövete­lén megjelent Tóth Józsefné, Isaszeg tanácselnöke, Litkey Miklós, a dányi Magvető Tsz elnöke és Hazafi Béla, a Pest megyei intéző bizottság kül­dötte. Klincsek János, a hor­gászegyesület elnöke ismertet­te a vezetőség beszámolóját az elmúlt esztendőben végzett munkáról. Ebből többek kö­zött kiderült, hogy a tagsági díjakhoz viszonyított, fejen­kénti telepítési összeg igen kedvező, pontosan 1060 forint. A fogási átlag személyenként 38,1 kilogramm volt. Indokolt lenne az egyesületi élet jobb megszervezése, aminek első­sorban helyiséghiány a gátja. Klincsek János elmondta, hogy már sok vezetőségi ülé­sen felvetődött a dányi tsz­szel való egyesülés gondolata. Kérte a tagság állásfoglalását arról, hogy, a továbbiakban dányi Magvető Tsz Horgász­egyesülete néven tevékenyked­jenek, majd alapszabály-mó­dosításokat javasolt. Pártolók A tagság elfogadta a beszá­molót és az új elnevezésre szó­ló javaslatot. Döntés született arról, hogy a vezetőséget pót­tagokkal kiegészítik és az el­lenőrző bizottság helyett fel­ügyelő bizottságot válassza­nak. Az egyesületnek azután pártoló és tiszteletbeli tagja is lehet valaki, még akkor is, ha nem magyar állampolgár. Bánszki András, a vezető­ség tagja a zárszámadást, il­letve az egyesület vagyonmér­legét ismertetve elmondta, hogy tavaly mintegy 272 ezer forintos bevételből gazdálkod­tak és körülbelül 30 ezer fo­rintot sikerült átmenteni a fo­lyó évre. Legtöbbet halak be­szerzésére költöttek, de csó­nak vásárlása és horgásztanya festése is szerepelt a kiadá­sok között. Mivel az 1984-re 220 ezer forint értékű halvá­sárlást terveznek, a tó tovább­ra is intenzív marad. Pólyák Béla az ellenőrző bizottság be­számolójában örömmel álla­pította meg, hogy említésre méltó visszaéléseket nem fe­deztek fel. sem kíván a termelőszövetke­zet megfosztani tagságától, sőt minden lehetséges eszközzel támogatni szeretné az egyesü­let munkáját. Elmondta, hogy az isaszegi tanáccsal közösen keresik annak lehetőségét, miként lehetne az isaszegieket közelebbi horgászvízhez jut­tatni. Történet Tóth Józsefné megköszönte az eddigi vezetőség áldozatos munkáját. Beszámolt az isa­szegi tó kialakításával kap­csolatos eddigi lépésekről és rendkívül kedvező képet fes­tett a helybeli horgászási le­hetőségről. Megtudtuk: a Pest megyei Csatornázási Vállalat elkezdte a mintegy 5—6 millió forintos költséget igénylő re­kultivációs munkát. Lehetőség lesz arra, hogy a jelenleg Dányban horgászó 92 ember talán már az idén helyben hor­gászhat. Hazafi Bela, a Pest megyei intéző bizottság nevében kö­szöntötte a megjelenteket és úgyis mint az isaszegi hor­gászegyesület vezetője ismer­tette egyesületének történetét az 1936-os megalakulástól nap­jainkig. Véleménye szerint két változat lehetséges. Vagy ön­állóan, vagy a PCSV-vel kö­zösen alakítanak horgászegye­sületet. Reményét fejezte ki, hogy a horgászok mellett a pihenni vágyók és a strando­lok is megtalálják számításai­kat Sződi Sándor I Az oktatási, közművelődési és sportcélokra felhasználható pénz összege több mint 97 mil­lió forint. Az intézmények szo­kásos működésére nélkülöz­hetetlen pénzen felül négyszáz- ezret terveztek az iskolák vi­lágításának korszerűsítésére. Ifjúsági feladatokra, úttörőtá­borokra 946, sportra 713 ezer forint szerepel a költségvetés­ben. A fejlesztési alap tervében a lakásépítés, a lakótelepi köz­művek és a múlt évben elkez­dett beruházások befejezése áll a fő helyen. A Kossuth Lajos utcában folytatják kilencven lakás soron levő munkáit. Az Imre utcáig terjedő szakaszon újabb magánházakat sajátíta­nak ki. Az idén várhatóan har­minc lakás építését fejezik be. A parképítési keretből a Dózsa György út és Szabadság tér sarkán levő területet ren­dezik, amihez jelentős társa­dalmi segítséget is remélnek. A gázhálózatra és elektro­mos energiára csak akkora összeg szerepel a tervben, amennyi a múlt év végén le­számlázott munkák kifizetésé­re elégséges. Az idén is épül gázvezeték magánerőből, az el­képzelések szerint körülbelül 15 kilométernyi. Tanuszoda Jelentős feladatokat kell megoldani a kulturális ágazat anyagi eszközeivel. Első he­lyen a kisegítő iskola áll. A szerkezetépítésre és szakipari munkákra több mint nyolcmil­lió forintot irányoztak elő, de ez nem elegendő. Csak társa­dalmi segítséggel képzelhető el az iskola idei befejezése. A Karikás Frigyes általános is­kola terembővítéséhez és vszo- daépítéséhez csupán a szerke­zeti elemek és anyag megvé­telére, valamint az alapozásra van pénz. Az összefogás eb­ben az esetben is szükséges. A báziskonyha építésének meg­kezdése fedezethiány miatt el­tolódik. Tetemes a pénzhiány a köz­lekedési és hírközlési ágazat­ban. Lakótelepi utak és járdák építésére csekély összeget költ­hetnek. A Dózsa György út rekonstrukciós munkáira, azok befejezésére megvan az ösz- szeg. A buszpályaudvarra elő­irányzott pénzből megkezdik az alépítmény munkáit. Gödöllő tehát ebben az esz­tendőben is tekintélyes össze­geket fordíthat intézményei működtetésére, illetve beruhá­zásokra. A költségvetés példá­ul 6,7 százalékkal haladja meg a tavalyi előirányzatot. De így is akadnak olyan területek, ahová a kelleténél kevesebb jut. Ez rnég inkább aláhúzza a takarékos gazdálkodás je­lentőségét. amelyre a tanács­ülésen is felhívták az érde­keltek figyelmét. Csakis így érhető el. hogy egy év múlva újabb eredményekről adhas­sunk számot. Kör Pál A nap programja Gödöllő, helytörténeti gyűj­temény: Rekviem egy temetőért. Kresz Albert fotókiállítása. megtekinthető 10—14 óráig. mm /wozu Vízipók-csodapók. Színes magyar rajzmesefilm. órakor. Csak 4 Kína-szindróma. Színes szinkronizált amerikai és 8 órakor! film, 6 ISSN 0133—1957 (GödöUSl Hírlap) Maiitká$szá!!á$©§3 kezdték Kollégiumok, arany oklevéllel Támogatás A fegyelmi bizottság elnö­ke, Takács László elmondta, hogy könnyű dolguk volt ta­valy, hiszen mindössze két al­kalommal kellett elmaraszta­ló határozatot, illetve egy eset­ben kizárást alkalmazni. Egészségi állapotára való hi­vatkozással kérte a közgyű­lést, hogy mentse fel eddigi megbízatása alól. Litkey Miklós, a Magvető elnöke arról szólt, hogy a ter­melőszövetkezet 1972-ben 12 millió forintos költséggel épí­tette a ma 9,5 hektáros tavat. Mi sem természetesebb mint­hogy saját tagságuk részére szeretnék biztosítani a szabad idő eltöltésének ez a kulturált módját. Eddig egyetlen ember*

Next

/
Oldalképek
Tartalom