Pest Megyei Hírlap, 1984. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1984-01-20 / 16. szám

Vásárok éve Ügy tervezik. NDK-napokat tartanak februárban a Dél- Pest megyei Áfész ceglédi áru­házában. Évek óta szokás, hogy időnként bemutatót és vásárt rendeznék egy-egy szo­cialista ország exporttermékei­ből, melyek hazánkba eljut­nak. Az NDK-beli cégek jó partnernek bizonyulnak. Üveg- és porcelán áruik, konfekció- termékeik, elektromos eszkö­zeik iránt érdeklődik a vásár- lóközön°4g. Kelendőek mindig » Suhl megyei játékok. Az áruház az év során több be­mutatót és vásárt tervez ezen kívüL Anna és a királylány Ikrek a képernyőn Vasárnap délelőtt 10 óra 25 perckor ismétli meg a tv Krú­dy Gyula regényének filmvál­tozatát, Tizenhat város tizen­hat lánya címmel. Előzőleg ka­rácsony másnapján vetítették Kevesen tudják, a főszereplő késmárki kislány: Fabricius Anna megszemélyesítője Len­gyel Zsuzsanna 19 éves ceg­lédi lány volt, a lengyel ki­rálylányé pedig nővére, Kata­lin. Mint ikrek, ők is jelentkez­tek arra a statisztaszerepre, Január 23 tól 29-ig A szolnoki rádió műsora Hétfő, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05: Hétfői hűl lámhosszon. 18.00—18.30: Al­földi krónika. Kedd, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05: Két dal, egy előadó. Lobp énekel. 17.15: Zsibongó — gyermekműsor, (A tartalomból: Bemutatkozik a kunszentmártoni Mini stú­dió. Ujjé a jégen! Pályaválasz­tási tanácsadó.) 17.30: Űj fel­vételeinkből : a kecskeméti óvónőképző és a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium kó­rusa énekel. 17.35: Üzemi lap­szemle. (17.40: Ungár István kvartettje játszik. 17.50: Ke­nyeret melegen? Donkó László írása. 17.55: Joan Baez felvé­teleiből. 18.00: Alföldi króni­ka. 18.15: A 100 Folk Celsius új dalaiból. 18.26—18.30: Hír­összefoglaló. Lap- és műsor­előzetes. Szerda, 17.00: Műsorismer­tetés. Hírek. 17.05: Farmer és nyakkendő: ifjúsági magazin. 18.00—18.30: Alföldi krónika. Csütörtök, 17.00: Műsoris­mertetés. Hírek. 17.05: Két dal, egy előadó: Rita Pavone énekel. 17.10: Teendők a ha­tárban — Braun Ágoston írá­sa. 17.20: Slágerről slágerre: Billy Vaughn zenekara ját­szik. 17.30: Kulturális figyelő. (A tartalomból: Téli esték a Jászságban. Színházak, bemu­tató előtt. Folyóiratszemle.) 17.50: Dunajevszkij: Szabad szél. Részletek a Szigligeti Színház előadásából. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: Beat- parádé. 18.26—18.30: Hírössze­foglaló. Lap- és műsorelőze­tes. Péntek, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05: Paul McCart­ney énekel szerzeményeiből. 17.20: Gyáregység vagy egysé­ges gyár? 17.40: Jászberényi hangversenyekről: Gulyás Ist­ván és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar játszik Beethoven Esz-dúr zongoraversenyéből két tételt. 18.00—18.30: Alföldi krónika. Szombat, 7.00: Román mű­sor. 7.30: Kellemes hét végét. (A , tartalomból: Hírek, Lap­szemle. Könyvekről, színház­ról, filmekről. Programaján­lat. A héten történt.) 8.30: Ritmusrodeó. 9.00: A nap hí­rei, eseményei. 9.05: Győrffy István örökségében Karcagon — beszélgetés dr. Bellon Ti­borral, a Nagykun Múzeum igazgatójával. 9.25: Vukisics- feldolgozás: Kunsági szvit. 9.30—10.00: Román műsor. Vasárnap, 8.00: Műsorismer­tetés. Hírek. Programajánlat. Lapszemle. 8.10: A rock klasz- szikusai. Bill Haley és zeneka­ra játszik. 8.20: Bács-Kun napló. 8.25: Akik Szolnok me­gyéből indultak: Balogh Már­ton énekel népdalfeldolgozá­sokat. 8.35: Filléres boldog­ság? — Meddig nyújtózkodhat egy pedagógus? 8.55: Könnyű hangszerszólók. 9.00: Vissza- pergetés — válogatás januári műsorainkból. 10.00—10.30: Szlovák műsor. Az adások mindennap az 1350-es kilohertzen hangzanak el. amit két évvel ezelőtt a tv-ben hirdettek meg egy készülő film kapcsán. Elbeszélgetés, majd konkrét jelenet elpróbá lása után a sok szép és csinos ikerpár közül őket választotta a rendező, Katkics Ilona. Elkezdődtek a felvételek, fárasztó napok voltak ezek számukra, két hét alatt meg kellett tanulniuk lovagolni, forgatás Magyarországon kívül Csehszlovákiában folyt. Szál lodai szobájukban esténként a másnapi forgatás szövegét ta nulták. Felüdülést a szép tá jak jelentettek, no és persze a stáb. Azok társasága, akikkel megvalósították a forgató- könyvet. A rendező és a szí nészek mellett a láthatatlan segítők, fodrász, öltöztető, sminkelő is. Kedves emlékük a Dunajec folyón való tutajo­zás, de szomorú emléket is őriznek, egy idős színész for­gatás közben halt meg várat­lanul. Róluk még annyit, hogy édesanyjukkal éltek együtt, aki bolti eladó, s barátnőiken kívül kevés ceglédi tudta, hogy filmeznek. Kati azóta hűtlenné lett a lengyel király­lány szerephez és férjhez ment. Jelenleg Miskolcon él és a kórház csecsemőosztályán dolgozik. Zsuzsa gyermekgon­dozó a ceglédi Kazinczy utcai református egészségügyi gyer­mekotthonban. A filmezés nem fogta meg őket, nem várnak további szerepekre, csak megpróbálták, milyen is lehet ezt csinálni. Azóta per­sze a filmek hátterét is lát­ják, és ez is nagy dolog. Hogy jól vagy rosszul játszot­tak, azt döntse el mindenki maga. A film mindenesetre izgalmas, szép, színes. Ismét jó magyar történelmi film készült, és mi büszkék lehe tünk egyfilnies ceglédi leá­nyainkra, mint a 17. város. Lizik Zoltán Lehetőség nem egy akad Dél-Pest megyében sok száz, az általános iskolai tanulmá­nyokat befejező kisdiák áll most nagy válaszút előtt: el kell határozniuk, milyen pá­lyát választanak, szakmunkás- képzőben, szakközépiskolában vagy gimnáziumban tanulnak tovább, vagy a mindennapi, felelősségteljes munkába kós­tolnak bele. A szülők, pedagó­gusok igyekezettel egyengetik a gyerekek útját. Cegléden se­gít a pályaválasztási tanács­adó, hasznosnak bizonyulnak az ismertető szándékú gyár és üzemlátogatások. Több gye­reket pályaalkalmassági vizs­gára javasolnak, orvos jó sza­va segítsen a döntésben, a fiú, szeretett jó feleségem, édesanyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk, ID. MOLNÁR LÁSZLÓNÉ szül. Kovács Éva temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot helyeztek, szóban vagy táviratban mély gyá­szunkban velünk együtt éreztek. A GYÁSZOLÓ csalad. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ez­úton fejezzük ki hálás köszöne- tünket az albertirsai borpince dolgozóinak, közeli és távoli ked­ves rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik feleségem, édesanyánk és nagymamánk, TÄMADI JANOSNÉ szül. Gecser Erzsébet elhunyta alkalmából temetési búcsúztatásán megjelen­tek, mély gyászunkban együttér­zésüket fejezték ki és őt utolsó útjára elkísérve sírjára virágot, koszorút helyeztek. TAMADI JA­NOS és családja. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ez­úton mondunk köszönetét mind­azoknak a iokonoknak, ismerő- részvétükkel enyhíteni igyekeztek söknek, jó szomszédoknak, akik GYÁSZOLÓ FELESÉGE, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ez­úton mondok hálás köszönetét mindazoknak a kedves rokonok­nak, jó szomszédoknak, ismerő­söknek, akik jóságos férjem, ERDÉLYI JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára koszorút, vi­rágot, helyeztek, mély bánatomat Páfyaválaszfás Az ÁBIatforgaOsitl és Húsipari Vállalat ceglédi gyára általános iskolát végzett fiúkat és lányokat szerződtet húsfeldolgozó szakmára A képzési idő hórom év. A második évtől ösztöndíjszerződés köthető. Az ösztöndíj összege, a tanulmányi eredménytől függően, elérheti a havi 1500 forintot. A szakmunkás-bizonyítvány megszerzése után a gyár jó kereseti lehetőséggel alkalmazza a fiatalokat. Jelentkezni lehet a gyárban (Cegléd, Dohány u. 14.) vagy a Bem József Szakmunkásképző Intézetben (Cegléd, Hold u. 21.). vagy leány, egészségét, alka­tát, képességeit tekintve győz­né-e irammal a foglalkozást, amit választana magának. Moh Cegléd, Szabadság Filmszín­ház, szombaton és vasárnap, délután: Üzenet az űrből (ja­pán tudományos-fantasztikus film). Este: Vabank (lengyel bűnügyi film). A kamaramozi­ban: A koncert (magyar film). A mesemoziban, szombaton és vasárnap, délelőtt és délután: Barátom az esernyő (szovjet mesefilmsorozat). Abony, szombaton és vasár­nap: Megbilincseltek (ameri­kai film). Albertirsa, vasár­nap: Délibábok országa (ma­gyar film). Ceglédbercel, szombaton és vasárnap: A nyolcadik utas: a halál (angol tudományos-fantasztikus film). Vasárnap, délután: Vük (magyar rajzfilm). Törtei, szombaton és vasárnap: Kóma (amerikai bűnügyi film). Va­sárnap, délután: Liliomfi (ma­gyar filmvígjáték). Jászkara- jenő, vasárnap: Keresztapa I—II. rész (amerikai társadal­mi filmdráma). CEGLÉDI A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXVIII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM • 1984. JANUÄR 20., PÉNTEK Pályaválasztás Kedvet ébreszt a biszeru gép Felkeltik a fiatalok figyelmét / A sok-sok jó tanács ellenére aligha lehet könnyedén elhes­senteni a pályaválasztás gond jait. Bár az általános iskolá­nak a hogyan tovább? kérdé­sére nincsenek kész válaszai segíteni mégis tud az egyes szakmák megismertetésével, az érdeklődés felkeltésével. Az elgondolás egyszerű: legyen az iskolában olyan tevékenységi forma, amely az egyéni képes­ségekre, hajlamokra, a gyere­kek szellemi, fizikai érettségé­re épül elsősorban. Ráadásul jellege szerint nem tartozik a szorosan vett tantárgyak soré ba, a továbbtanulást, a pálya- választást, az egyéni tehetség kibontakoztatását szolgálja. Főpróba Formaként pedig a fakulta­tív (kötelezően választható) tantárgyak jöhetnek számí­tásba. Az MSZMP KB 1972-es oktatáspolitikai határozata rögzíti, hogy az ország néhány iskolájában ki kell próbálni ezt az elképzelést, eldöntendő, vajon hasznos-e. Az 1974 óta folyó kísérletek kedvező ered­ményt hoztak. Főleg azokon a településeken, amelyeken meg felelő üzemi háttér, azaz gya­korlóhely áll rendelkezésre. Az eddigi vizsgálatok szerint a fa­kultáció bővíti az iskola és a társadalmi környezet kapcso­latát. A gyerekek a gyakorlat­ban ismerkedhetnek meg a termelési folyamatokkal, egy- egy intézmény napi munkájá­val. A tapasztalatok alapján az 1984—85-ös tanévtől kezdő­dően valamennyi iskolában fo­kozatosan bevezetik a fakulta­tív foglalkozásokat. Legalább­is a 7. és a 8. osztályok számá­ra, évente 64 órában. Cegléden a Mészáros Lőrinc Általános Iskolában mintegy előtanulmányként, felkészü­lésként már a jelen tanév­ben próbálkoznak az elképze­lés megvalósításával. Egyelőre azonban csak szakköri formá­ban. Az elmúlt évek számada­tai azt mutatják, hogy ebből a tanodából a gyerekek 60 szá­zaléka ipari tanulóként foly­tatja útját, a többiek pedig egyéb középiskolákban. Ez az arány a fakultatív tárgyak (most még szakkörök) jelle­gére, tartalmára is következ­tetni enged. A szervezéskor természetesen nem lehetett mellőzni a város gazdasági életének áttekintését sem: mi­Éíedő sportélet Focifarsang kispályán Péntek Teke: a KÖZGÉP Teleki utcai négyes tekepályáján fél kettőkor kezdődik a Ceglédi KÖZGÉP—Ezüst Nyíl NB 1-es férfitalálkozó. Mindkét együt­tes a kiesés ellen küzd, így különösen fontos a ceglédiek győzelme. Szombat Labdarúgás: délután három órától a tornacsarnokban foci­farsang néven kispályás lab­darúgóprogram, melyen egy­más után négy mérkőzést lát­hatnak az érdeklődők. 15.00 órakor Ceglédi VSE—Szolnoki MÁV MTÉ ifjúságiak, 15.50 Ceglédi VSE—Szolnoki MÁV MTE felnőttek, 16.40: Femín-a —Volánbusz női találkozó, 17.30 Ceglédi VSE—Szolnok öreafiúk mérkőzése Asztalitenisz: a Vasutas Klubkönyvtárban, az asztali­tenisz-teremben játsszák — 11 órai kezdettel — a Ceglédi VSE U—BELKER NB lll-as találkozót. A ceglédi fiatalok tartják veretlenségüket és első helyüket, a papírforma alap­ján most is biztos esélyesek. Vasárnap Asztalitenisz: újabb rang­adót vív a Ceglédi VSE NB I- es férficsapata. A bronzérem megőrzése szempontjából talán a bajnoki év legfontosabb ta­lálkozója 11 órakor kezdődik. A CVSE és a Bp. Postás való­színűleg óriási harcot vív a rendkívül fontos győzelem megszerzéséért. A ceglédiek egy hete jó já­tékkal rukkoltak ki a BVSC ellen, a bajnokesélyes főváro­siak csak nagy küzdelemben tudták realizálni eséLyességü- ket. Kispályás labdarúgás: 9 órától a városi tornacsarnok­ban a Centenáriumi Kupa döntője, melyen a torna 7 legjobb csapata mérkőzik a jobb helyezésekért. féle szakmák tudóit várják a gyárak, milyen mesterségekre érdemes a ügyeimet felhívni. Mindenkinek megéri Az iskola szerződést kötött az ÉVIG ceglédi gyárával, az MN egyik alakulatának KISZ- bizottságával, a ceglédi Autó­javító Kisvállalattal, a Kossuth Múzeummal, a Kossuth Mű­velődési Központtal és a Gyü­mölcs- és Dísznövénytermesz­tési Fejlesztő Vállalat helybeli állomásával. A munkahelyek­kel korántsem nehéz szót érte­ni, hiszen a vezetők úgy véle­kedtek; ha a most érdeklődő gyerekek közül később csak néhányat fogadhatnak dolgo­zójukká, már megérte. Nem véletlen, hogy a kiscsoportok vezetésével a legjobb szakem­bereket bízták meg. Íme a szakkörök sora: szerszámké­szítő, hidraulika-pneumatika, gépjárműtechnikai, híradó- technikai, honismereti, bioló­giai, német nyelvi. A 6., 7., 8. osztályos diákok 1 önként jelentkezhettek vala­mennyi kollektívába. A szer­ződések és az éves munkater­vek alapján a gyerekek heten­te keresik fel a gyakorlóhelye­ket, eredeti környezetben is­merkedhetnek az üzemi rend­del, követhetik a gépek moz­gását, tanulmányozhatják a gyártási folyamatokat, s ter­mészetesen önálló munkát is végeznek, persze csak alapfo­kon. Az üzemek számítanak azokra a gyerekekre, akik ta­nulmányaik befejeztével Ceg­léden maradnak, ezért igye­keznek a korszerű technika bemutatásával a kiscsoportok kedvét felkelteni. Hamar megszerették Ügy hírlik, ez sikerül is. Bár nem kötelező a foglalkozások­ra járni, mégsincs lemorzsoló­dás, a gyerekek hamar meg­szerették az újfajta tárgyakat. A munkahelyeken szerzett tu­dásukat alkalmanként az isko­lai órákon is jól tudják hasz­nosítani. Varga Sándor CEGLÉDI APROHIRDETESEK Felveszünk egy mű­szakos varrodai üze­münkbe varrni tudó dolgozókat, gőzvasa- ióra vasalónőt, vala­mint takarítónőt. Továbbá játékvár rásra és konfekcióvarrásra otthon dolgozó bedol­gozókat. Bérezés: tel­jesítménybér, plusz prémium. Cegléd kör­nyéki településen 8— 10 fő esetében be­dolgozóknak mellék­üzemet létesítenénk. Jelentkezés: Magyar- Szovjet Barátság Mgtsz, Cegléd, Jászbe­rényi u. 130. Tel.: 10- 288. Fajtiszta tacskókutya keresi gazdáját. Megta­lálható: Cegléd Nagy- kátal út. 31. szám alalt. Felvételre keresünk: kontírozó könyvelőt, gépírónőt, valamint autószerelőt, karosz- szérialakatos és gép­jármű-villa mossáííi- szerelő szakmunkáso­kat. Ceglédi Autójaví­tó Kisvállalat, Cegléd, Kosárhegyi út *>.. szám. Építési telek eladó Cegléd. Téglagyár dű­lő 92. szám alatt. Ér­deklődni: a helyszí­nen. 300 négyszögöl hobbi­telek. bekerítve, tég­laépülettel. kúttal, ter­mő gyümölcsfákkal el­adó. Villany megold­ható. — Érdeklődni: Nagy László. Cegléd. Magyar utca J0. szám. Az Elegant Május 1. Ruhagyár Ceglédi Gyáregysége felvesz férfi dolgozókat vasaló munkakörbe, kiemelt bérezéssel (a dóig -»zó betanítását vállaljuk), valamint kazánkeze­lőt. Jelentkezés: Ceg­léd. Körösi út 35. Vállalom 1-2 éves gyermek felügyele­tét lakásomon. Érdek­lődni lehet: Cegléd. Batthyány u. 29. szám. A kutatóintézet, rak­tárost keres azonnali belépéssel, Cegléd. Szolnoki út 52. szék­helyre. Jelentkezés ugyanitt. Fizetés meg­állapodás szerint Tel.: 10-597. Öregszőlőben 700 n.­öles terület, termő gyümölcsössel eladó. Kisebb épület, vil­lany. kút. van. Ér­deklődni: Cegléd. Nó- tás utca 3. szám. Cegléd, Budai úton. helységjelző táblánál 338 négyszögöl bekerí­tett gyümölcsös eladó Víz. villany van. Ér­deklődni lehet 18 órá tói: Cegléd Kozma Sándor utca 5. szám. IV. em. 1. Tangóharmonika el adó. Érdeklődni csak délután: Cegléd, Tö- rök Ignác utca 2/c. Jászkaraj enő, a Kos­suth Lajos út 94. szá­mú ház, két utcára nyíló portával eladó. Érdeklődni lehet: özv. Albert Andrásnénál, Kossuth Lajos út, 124. Eladó 381 négyszögöl hobbiterület a Budai úton. — Érdeklődni: Cegléd, Kossuth Fe­renc utca 40. III. lház, III. em. 10. 6 hónapos kortól évesig kisgyermekkel való foglalkozást la­kásomon vállalok. — Cím: Cegléd, Kossuth Ferenc utca 12. Sza- bóék. Eladó XII.. Kapás dű­lő 174. szám alatt 800 négyszögöl szőlő, épü­lettel. felszereléssel. Érdeklődni: Cegléd, Székely u. 7. szám. Cegléden 2 vagy 3 szobás lakást keresek OTP-átvállalással. — Cím: Otthon Áruház Miskolczi. Lakható tanya eladó, Vágóhídhoz közel. — Érdeklődni lehet: Cég. léd II. kér.. Világ ut­ca 21. szám. Az Állatkórház fel­vételt hirdet állatápo­lói munkakörbe. Je­lentkezés reggel tói du. 4-ig. Eladó 2 és fél szobás szövetkezeti lakás. Ér­deklődni 17 óra után: Cegléd. Kossuth Fe­renc utca 51. III. em. 10. sz. Felvételre keres sza­kácsot, kézilányt, pin­cemunkást és takarí­tót. Jelentkezni és érdeklődni lehet: UTASELLÁTÓ V. 86 üzeménél, CEGLÉD. MÁV - pä I vau d var. A ceglédi Lenin Mgtsz az alábbi felsorolt kiskereskedelmi egy­ségét, szerződéses üze­meltetésre kívánja ad­ni: V. sz. lángossiitő- üzlet, Cegléd, Piac tér. A tájékoztatót az érin­tettek a ceglédi Le­nin Mgtsz, Cegléd. Batthyány u. 11. sz. alatti irodájában ve­hetik át 1984. január 20-tól január 27-ig. A nyilvános tárgyalás lebonyolítására köz­jegyző jelenlétében 1984. február 27-én, 13 órakor kerül sor a szövetkezet, Cegléd. Batthyány u. 11. sz. alatt levő tanácster­miben. Külön bejái-Mii szoba konyha albérletbe ki­adó. Cegléd, Bezerédi utca 35. szám. Jó épülettel, 800 négy­szögöl szőlő eladó, zöldhalmi buszmegál­lóhoz 15 percre. Ér­deklődni: Cegléd VII. kér., Nyár utca 21. szám. _________________ Sz ereltessen padlófű­tést olcsó és gazdasá­gos. Részletes tájé­koztatással szolgál ifj. Csurgai Ferenc, Cegléd, Alkotmány utca 56. _______________ El adó vagy kiadó a Csengeriben 1500 négy­szögöl szőlő. Érdek­lődni lehet: Cegléd, Alszegi út 53. szám. 160 kg körüli hízó van eladó. Érdeklődni 16 óra után: Cegléd, Tol­di utca 33.____________ Ny úJketrecek eladók. Cegléd, Achim And­rás utca 6. szám. Eladnám vagy elcse­rélném kisebb, városi családi házra Cegléd XII., 85. számú, (Vett út mellett), ingatlano­mat. 800 négyszögöl szőlő. gyümölcsös, igen jó állapotú ház, sok gazdasági mellék- épülettel. Víz. villany a lakásban. Érdeklőd­ni a helyszínen vagy Achim András utca 6. szám. _________________ El adó 1 db 600-as csirkekeltető gép. Ér­deklődni lehet: Bog­dán Lászlónál,' Nyárs­apát VI. kér., össze­kötő dűlő 26. szám. Megközelíthető: a Vett úton a 3-as kilométer­nél. Ugyer XI. dűlőben, egyéni területen 1160 négyszögöl I. oszt., fiatal szőlő, épülettel eladó, ugyanott széna is eladó. Cegléd XI., Ugyer TTT. dűlő 1206. szám. Túri Ferencnél. Gimnazista lány taka­rítást pótmama szol­gálatot. korrepetálást, és bármilyen más munkát, vállal. Hol- lóssy Krisztina, Ceg­léd. Béke utca 1. sz.á m. '_____________ Tiszakécske, Tisza- parti termálfürdőben levő vendéglőnkbe üzletvezetőt és -he­lyettest. valamint sza­kácsot keresünk fel­vételre. Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban: a Béke és Szabadság Mgtsz, kereskedelmi ágazat­vezetőiénél. Tiszakécs- ke. Adv F. u. 13. Eladó Szolnoki út 28. számú fél ház, esetleg elcserélnem emeletes házban levő lakásért, valamint eladó a Vett út végén szőlő, épü­lettel. Bővebbet: Da­ni Mihály. Ceeléd, Bu­zogány utca 18. ISSN 0183—2600 (Ceglédi Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom