Pest Megyei Hírlap, 1984. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1984-01-03 / 1. szám

NAGYOBB FELADATOK Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke az új év alkadltnából köszöntőt mondott, amelyet vasárnap közvetített a rádió és a televízió. A z új esztendő kü­szöbén, amikor jó­kívánságokkal kö­szöntjük egymást, szokásunkhoz híven megál­lunk egy pillanatra, hogy visszatekintsünk az elmúlt esztendőre. Röviden össze­foglalva elmondhatjuk, hogy a kedvezőtlenebb kö­rülmények közepette is si­került fő céljainkat elérni. Súlyos, mondhatni válsá­gos nemzetközi helyzetben éltük át az 'óesztendő utol­só hónapjait. Aggódtunk a világ békéjéért. Napjainkban még idősze­rűbb az a fő politikai tö­rekvésünk, hogy 'belső épí­tőmunkánkhoz biztosítsuk a békés nemzetközi feltétele­ket. Ez a cél vezet bennün­ket a mind intenzívebb kül­politikai kapcsolatokban, ez szülte az elhatározást, hogy az ENSZ-közgyűlést is hasz­náljuk fel állhatatos törek­véseink kinyilvánítására. A feszültségekkel terhes világban kapcsolatainkat nem csak megőriztük, ha­nem azokat tovább szélesí­tettük. Belső helyzetünk szilárdsága, építőmunkánk sikerei, következetes, elvi alapokon folytatott külpo­litikánk mind nagyobb elis­merést szerzett hazánknak a szocialista közösségen túl a más társadalmi beren­dezkedésű országokban is. Eltökélt hívei vagyunk a kelet—nyugati párbeszéd­nek. minden jószámdékú kö­zeledésnek. A békés egymás mellett élésen nem csupán egy háború nélküli állano- tot értünk, hanem a köl­csönösen előnyös, széles kö­rű együttműködést is a vi­lág valamennyi országával és népével. Elismert nem­zetközi tevékenységünk alapja szocialista társadal­mi rendszerünk. Tagjai va­gyunk a Varsói Szerződés­nek és a KGST-nek. Az eb­ből fakadó szövetségesd, ba­ráti elkötelezettségeinket mindig és mindenütt híven képviseljük a legcsekélyebb elvi engedmény nélkül. Szö­vetségi viszonyunkból szár­mazó biztonságunkat nem áldozzuk fel pillanatnyi elő­nyökért. Ez népünk alapve­tő érdekével és egyetértésé­vel is találkozik. A két világrendszer kö­zött kialakult erőviszonyok következtében Európában négy évtizede béke van. A katonai erőegyensúly, a köl­csönös biztonság és a fegy­verzetek alacsonyabb szint­jén is jól szolgálná a béke fenntartását. A Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi tagállama az utóbbi évtize­dekben nemzetközi fóru­mokon és közvetlen úton számtalan javaslattal pró­bálta megállítani az eszte­len fegyverkezési haíszát Nekünk semmilyen érde­künk nem fűződik a fegy­verkezés növeléséhez. So­sem voltunk kezdeménye­zők az úi fegyverek gyártá­sában és elterjesztésében., i Történél mi tény. hogy min­dig ellenfeleink kezdemé­nyezték az úi tömegpusztító fegyverek elterjesztését, és nekünk nem volt más vá­lasztásunk. mint létrehozni a katonai erők egyensúlyát. Most sem tehetünk mást, ezt kívánja saját érdekünk, de az egész emberiség bé­kés jövőjéért érzett felelős­segünk is. Eelső helyzetünket a gon­dok ellenére is a bizakodás, a szocialista nemzeti egy­ség kiteljesedése jellemzi. Politikai, gazdasági és tár­sadalmi eredményeinknek is köszönhető, hogy nem­zetközi szerepléseinket szé­les körű elismerés kíséri. Népgazdaságunk erejéről, népünk életrevalóságáról tanúskodik az a tény. hogy a rendkívüli nagy próbaté­tellel sikeresen megbirkóz­tunk. Gazdaságunk jól mű­ködik, megőriztük fizetőké­pességünket. Az alapvető fogyasztási cikkekből az áruellátás kiegyensúlyozott az ismert aszálykárok elle­nére is. További erőfeszítéseket tettünk gazdaságiunk belső szerkezetének korszerűsíté­sére, hogy jobban meg tud­junk felelni a külső piaco­kon kialakult követelmé­nyeknek. de nem kisebb mértekben a hazai fogyasz­tók igényeinek is. Nem kis feladatok voltak ezek. Reálisan nézve ez év sem lesz könnyebb. Cél­jaink elérésé érdekében a termelőmunka és az irányí­tás területén is nagyobb feladatokkal kell számol­nunk A mennyiségi növekedés helyett a minőségi követel­mények kerültek előtérbe már több esztendeje. A tervteliesítés fő mutatója a gazdaságosság lett. Terjed a munka eredményeihez iga­zodó elosztás gyakorlata. A nehezebb időkben is figyel­met fordítunk a szociális juttatások megvédésére, a legjobban rászorulók anya­gi helvzetánek javítására. E nehéz időkben tovább mélyült az a szocialista nemzeti egység, amely az utóbbi évtizedekben ková- csolódott össze. Világnézet­re való tekintet nélkül is egységesek vagyunk a béke megvédésének, a szocialista társadalom építésének kér­déséiben. N agy nemzeti célunk szolgálatában foly­tatjuk a szocializ­mus építését, po­litikai. társadalmi, gazdasá­gi rendünk demokratikus fejlesztését. Dolgunk nem lesz kevés és nem lesz könnyű 1984-ben sem. A jól bevált politika folytatása, szocialista nemzeti egység­be tömörült népünk tehet­sége. tenni akarása, kemény munkája, küzdelme — szö­vetségeseinkkel. a testvéri népek összefogott erejével együtt — további boldogu­lásunk biztos záloga. Az új esztendő első nap ’ tán pártunk Központi Bi­zottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében eb­ben a jó reményben kívá­nok valamennviüknek. az erész magyar népnek, min­den barátunknak békés, boldog, eredményekben gaz­dag új esztendőt. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! IfIK KL AZ MSZMP. PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA' ÍS. A MEGYÉI TANÁCS LAPJA XXVIII. ÉVFOLYAM, l. SZÁM Am I.-10 forint 1984. JANUÁR 3., KEDD üpkolaj Tyihonov nyiiothozafa a Jcmiuri SimtaiRtsk Washington katonai fölényre tör Moszkvában vasárnap nyilvánosságra hozták azokat a válaszokat, amelyeket Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke adott a Jomiuri Simbun című ja­pán lap szerkesztőségének kérdéseire. Az új közepes hatótávolsá­gú amerikai rakéták európai telepítésének megkezdése utá­ni nemzetközi helyzetről szól­va Nyikolaj Tyihonov kifej­tette: Gondolom, újságuk sok ol­vasója egyetért azzal, hogy mindenkinek jobb volna, ha az új évet e rakéták nélkül kezdhetnénk. Visszataszító „ajándék” ez az európaiaknak, de nemcsak nekik. Az Egye­sült Államok lépései követ­keztében a világhelyzet sok­kal bonyolultabb lett, a fe­szültség számottevően meg­nőtt. Jurij Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnöksége elnökének 1983. november 24-i nyilatkozata meggyőzően feltárja, milyen hibás és veszélyes a jelenlegi amerikai kormányzat irányvo­nala, amelynek célja a Szov­jetunió biztonságának aláásá- sa. A nyilatkozat megmutatja, hogy valójában kit terhel a felelősség a genfi tárgyalások megszakadásáért. . Csupán hangsúlyozni tudom, hogy a Szovjetunió a genfi tárgyalá­sokon olyan messzire elment, amennyire csak mehetett, hogy valóban igazságosan és radikálisan meg lehessen ol­dani a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek kérdését. Emlékeztetnék rá, hogy ép­pen a Szovjetunió javasolta minden közepes hatótávolságú és harcászati nukleáris eszköz megsemmisítését Európában. Az Egyesült Államok azonban Alvázak a Csepsi Autógyárból Gépbeszállás buszról Az utast és poggyászt együtt szállító (Pált) repü­lőtéri kiszolgálórendszer ki- fejlesztésére és értékesíté­sére az idén Aeronalt né­ven betéti társulás alakult. Ez az alapító tagok — az Ikarus Karosszéria- és Jár­műgyár, a Csepel Autógyár, az Autóipari Kutató és Ter- vezőváüalat, az Uvaterv, a Transinvest, és a Licencia — által összeadott 14 millió forintos alaptőkével kezdte működését. Az Ikarusnak a világon egyedülálló repülőtéri autóbu­szát — amely alkalmas arra, hogy az utasokat és a csoma­gokat együtt szállítsa a gépek­hez, s az utasok a járműből beépített, zárt lépcsőn keresz­tül egyenesen a gép fedélzeté­re jussanak — több kiállítá­son, legutóbb Frankfurtban mutatták be, nagy sikerrel. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a repülőté­ri busz csak akkor alkalmaz­ható, ha ahhoz az utaskiszol­gálási és csomagkezelési tech­nológiát is átalakítják. Így született meg az utast és pogy- gyászt együtt szállító repülő­téri kiszolgálórendszer kifej­lesztésének gondolata. Ez a feladat azonban már megha­ladta az Ikarus erejét és lehe­tőségeit, ez indokolta a betéti társulás létrehozását. A társulásban a Csepel Autógyár — a korábban kiala­kult munkamegosztás szerint — a Palt-autóbuszok alvázait készíti. Az Autókut szakembe­rei a konstrukciók kialakításá­tól a teljes kifejlesztésig és a tesztelésig segítik a műszaki fejlesztőmunkát. A Licencia szabadalmi ügyvivő tevékeny­séget lát el, az Uvaterv pedig a városközponti, illetve repü­lőtéri utaskiszolgáló "épületek terveit készíti. A Transinvest az utaskiszolgálási és csomag­kezelési technológiáját adja, illetve a későbbiekben a rend­szer értékesítésére vállalkozik. még tárgyalni sem kívánt er­ről. Ezt figyelembe véve mi olyan megoldásra törekedtünk, amely lehetővé tette volna, hogy mind Európában, mind pedig Ázsiában a lehető leg­alacsonyabb szinten megőriz­zük a közepes hatótávolságú nukleáris eszközök egyensú­lyát. Sajnos, a másik fél egészen más, nyíltan önző megfonto­lásokból indult ki. Számára az (Folytatás a 2. oldalon) mm 3 oldal: ____ Te stre szabott megoldást! Zárszámadás előtt Törteién 1. oldal: Tanárok a szaktudományért Kenyértől a mobil színpadig 7. oldal: Utánpótlásvizsga Cegléden Gödöllői veretlenség 8. oldal: Késik a fehér tél Alkoholos járművezetők Vaspályán és vizest Évzáró küldemények f Zavartalanul fuvarozták az év utolsó cxportszállítmá- < nyait a MÁV szerelvényei. Az elmúlt esztendők kedve- | zőtlen tapasztalataiból okulva a fuvarozók cs a fuvaroz- •jj tatók egyaránt körültekintően készültek fel; jobb szer- | vezéssel, rugalmas intézkedésekkel, pontos információk- $ kai teszik gördülékennyé az áruszállítást. Az év utolsó napjaiban a külkereskedelmi szerződések alapján külföldre irányított termékek élveznek elsőbbséget a fuvarozásban, ezek elszállí­tására megkülönböztetett fi­gyelmet fordított a MÁV. Szinte valamennyi szállít­mányt pontos koreográfia sze­rint továbbított, ennek végre­hajtását rendszeresen ellen­őrizték. A vasútnál a kül­kereskedelmi vállalatok elő­rejelzései alapján már jó- előre felmérték az exportszál- lítási igényeket, ezeket meg­felelően ütemezték, s pontosan meghatározták a ^zükságes ko- csimennyiségekat a szállítások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A gondot most in­kább a váratlanul, utólagosan bejelentett igények okozták, de ezeket is igyekezett a vasút maradéktalanul kielégíteni. Rugalmas kocsiátcsoportosítá­sokkal biztosították, hogy va­lamennyi exportszállítmány év végére elhagyja az országok A folyamhajózásban is első­sorban az exportérdekeket kí­sérték megkülönböztetett fi­gyelemmel. Körülbelül 12—15 ezer tonna árut szállítottak ha­tárainkon túlra. A kiszállítások zömét az NSZK-ba irányuló mintegy 6000 tonna vasáru ad­ta. A MAHART-nál igyekeztek kihasználni az időleges árhul­lámot. s a mélyebb merülésű uszályokat túljuttatták a ve- szélyes szakaszokon, hogy a várható újabb apadás már ne okozhasson gondokat. A MA­HART a rendkívül kedvezőtlen időjárás ellenére sem állította le még hajóit, ezzel is igye­kezett minimálisra csökkente­ni kárait. Ennek ellenére vesz­teséggel zárta az évek Kifizetődő az aratás Szalmát vált fel a nádkéve A ködös Albion lakói a legutóbbi időkig rozsszalmával fedték házaikat. A rozs szára azonban már nem a régi: rövidebb, a fala gyengébb. E körülményt kihasználva tört be az angliai piacok­ra a Nádex Kft a magyar náddal, bár legnagyobb vevőjük to­vábbra is az NSZK. A nádkivitelről adott tájékoztatást a vál­lalat üzletkötője, Balkai Mária. Egyebek között megtudtuk, hogy november végéig 150 Kalapácsritniüs szegeken Ősi mesterség, ősi ritmusait kopogják a szegkovácsok a Pest megyei Lakatos és Kovácsipari Szövetkezet pomázi üzemében, ahol a sín- és kampósszegek, meg az ácskapcsok készülnek. A képen látható Oláh János szerint szikrázó tehetségükre mindig szükség lesz... Trencsényl Zoltán felvétele millió forint értékben adtak el tőkés piacokon nádat, a teljes kivitelük 160 millió fo­rint lesz. Nincs értékesítési nehézségük, az árak is vál­tozatlanok. A tetőfedő nád kévéje, két és fél, a szövet négyzetmétere 2,2 nyugatné­met márka. Néhány adatot a kivitt portéka nagyságrendjé­nek érzékeltetésére: nádszövet­ből 1,8 millió négyzetmétert, tetőfedő nádból 2 millió 250 ezer kévét exportáltak. A múlt esztendőben egyéb­ként jelentősen megnőtt a belföldi kereslet is. e mező- gazdasági terméket mind na­gyobb mértékben használja a hazai építőipar. Előrehaladott kísérletek folynak arra vo­natkozóan, hogy a nádat a szendvics panel készítésben is felhasználják, mert ez élő, lélegző és kiváló hőszigetelő anyag. A Nádex Kft lényegében 5 állami gazdasággal áll kapcso­latban, s közülük a sárszent- mihályi, amelyik a Pest me­gyei nád felvásárlásával fog­lalkozik. Kiss László, a gaz­daság üzemvezetője elmondta, hogy megyénkben szétszórtan és csak kisebb területeken található meg ez az értékes növény, ezért betakarítása el­sősorban gazdasági munka- közösségek számára kifizető­dő. A szigetszentmiklósi gmk a Duna-ágban a terület 20 százalékán végta le a nádat. A tököliek már előbb járnak, ők a tervezett mennyiség 35 százalékát aratták le. Az időjárás az elmúlt őszön kedvezett a betakarí- tóknak: korán, október ele­jén megérkezett az első fagy, ami egyben e munka kezdeté­nek feltétele is. Sajnos, a nyári szárazság e növényt sem kímélte, a szár rövidebb mint a korábbi években volt. V. B­ELET Losonczi Pál fogadta a Bu­dapesten akkreditált diplomá- ciai képviseletek vezetőit, akik az újév alkalmából jókíván­ságaikat fejezték ki az Elnö­ki Tanács elnökének. Az Or­szágházban a fogadáson részt vettek, Gáspár Sándor, Traut- mann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnökei és Katona Imre, az Elnöki Tanács titká­ra is. A fogadás szívélyes lég­körben zajlott ie.

Next

/
Oldalképek
Tartalom